Anthony GilbyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Gilby, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Gilby, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Gilby, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Gilby, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Gilby, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Gilby. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Gilby (ok. 15101585) by angielskim duchownym, znanym jako radykalny purytanin i tumacz Biblii genewskiej , pierwszej dostpnej opinii publicznej Biblii w jzyku angielskim. Urodzi si w Lincolnshire i ksztaci si w Christ's College w Cambridge , któr ukoczy w 1535 roku.

Wczesne ycie

We wczesnym okresie ycia Gilby'ego suy jako kaznodzieja w Leicestershire pod rzdami Edwarda VI . W tym czasie spotka si z ludmi, którzy podzielali podobne do niego opinie na temat zepsucia tamtej epoki. To zmusio go do opublikowania Komentarz do proroka Mychy (1551) i Komentarz do proroka Malaky'ego (ok. 1553), swobodnie wyraajc w tych tekstach swoje uczucia na temat przeladowa jego religii.

W modoci przeszed na protestantyzm , co okae si dla niego najwaniejsze w yciu. Gilby ukoczy studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Cambridge odpowiednio w latach 1531-2 i 1535. Przez cay okres swojej edukacji by dobrze znany ze swoich umiejtnoci posugiwania si biblijnymi jzykami aciny, greki i hebrajskiego, co okazao si dla niego oczywistym atutem w tumaczeniu Biblii genewskiej. Kiedy Mary Tudor obja tron w 1553 r., ycie protestantów stao si bardziej niespokojne. To doprowadzio wielu do ucieczki do wolnych religijnie pastw; w tym Rodzina Gilby w 1555 roku.

Zosta ministrem w Leicestershire i kalwinist . Jego odpowied na diabelskie wykrycie Stephena Gardinera zostaa opublikowana w 1547 (jak przez AG) przez Johna Daya .

Rodzina

Gilby polubi kobiet imieniem Elizabeth. Mieli dwie córki i dwóch synów; niestety jedna z córek nie przeya, zostawiajc go z Ruthem, Goddredem i Nathanielem Gilbym. Tumaczenia Gilby'ego byy niezwykle rozpowszechnione, nie tylko w caym kraju, ale take w yciu rodzinnym. Potwierdza to fakt, e obaj jego synowie byli tumaczami dwóch wybitnych tekstów w swoim czasie: A Brief and Learned Treatise, zawierajcego prawdziwy opis Antychrysta autorstwa Georga Sohna i List do jego brata Quintusa autorstwa Marcusa Tulliusa Cycerona. Starszym synem by Goddred Gilby, tumacz; modszy, Nathaniel, z Christ's College i czonek Emmanuel College w Cambridge , by nauczycielem Josepha Hall , którego matka bya czonkini zboru Gilby'ego.

Marian Wygnaniec

Kiedy w Anglii zaczto przywraca religi rzymskokatolick, wielu protestantów zostao zmuszonych do opuszczenia kraju. Protestanci wyjechali nie tylko ze wzgldu na swoje bezpieczestwo fizyczne i prawo do praktykowania wasnych form kultu, ale take dlatego, e dao im to szans na zachowanie, zdefiniowanie i zachowanie swojej narodowej religii przed ostatecznym powrotem do Anglii. Europejsko-protestanccy rzemielnicy otrzymali wicej uprzejmoci ni kolonie zagranicznych rzemielników protestanckich. Europejskim protestantom nakazano odejcie i ostrzeono o aresztowaniu, podczas gdy zagranicznym protestantom nakazano szybkie zwolnienie. Pocztkowo uciekli do protestanckich miast Strasburga i Frankfurtu , ale póniej powstay kolonie w Emden , Zurychu , Wesel , Worms i Duisburgu . W tych koloniach, zwaszcza we Frankfurcie, wielu chciao zachowa edwardiaski koció angielski, podczas gdy radykalni inni chcieli bardziej wymagajcej reformacji. Te róne opinie wywoay wiele kótni, które doprowadziy do rozpadu Frankfurtu. Kada kolonia miaa swój odrbny charakter, ale midzy grupami uchodców religijnych istnia znaczcy kontakt. Jednak czsto brakowao komunikacji i jednoci w ich najwaniejszych sprawach.

Marian Wypdzonych chcia zachca swoich wspówyznawców z powrotem do domu, wic wyprodukowali wiele prac na temat protestanckiej doktryny za pomoc prasy kontynentalne, i wzywajc je do lotu, mczestwa lub buntu. Jednak nie wszyscy marianie opucili swoje kraje z powodów religijnych: wielu z nich wyjechao po nieudanych próbach wieckich trosk. Po wybuchu wojny w 1557 roku wielu z tych wieckich wygnaców przedoyo lojalno ponad religi i wrócio do domu, by suy swojemu krajowi na wszelkie moliwe sposoby. Kiedy królowa Maria zmara w 1558 r., Skoczy si okres wygnania maryjnego, a wygnacy wracali do domów na mieszane przyjcia. Wielu mczyzn, w tym Anthony Gilby, spdzio lata w spoecznociach, które uwaali za bardziej zreformowane ni Anglia.

Anthony Gilby by czci tego Marian wygnaniu , w Bazylei , gdzie we Frankfurcie zwizanego z Johnem Foxe i zoonej mu w 1554 roku i osiad w Genewie w 1555. Jest on wyznaczony przez Johna Knoxa , z Christopher Goodman . Napisa take An Admonition to England and Scotland (1558), kwestionujc zwierzchnictwo królewskie w Kociele anglikaskim narzucone przez Henryka VIII . Jego praca nad Bibli genewsk, która zostaa opublikowana w 1560 r., Bya jednym z gównych asystentów Williama Whittinghama .

Biblia genewska

Po rozpoczciu przeladowa maryjnych angielscy protestanci udali si do Genewy. To tutaj tumacze, w tym Gilby, pracowali nad tym, co stao si znane jako Biblia Genewska. Póniej, po mierci Marii, wielu wygnaców powrócio do Anglii w 1558 r., Ale Gilby pozosta w Genewie, aby uzupeni genewsk Bibli, razem z Williamem Whittinghamem. Whittingham by inspiracj dla tego pomysowego, ale cudownego zadania tumaczenia Biblii, poniewa byo to rozszerzenie jego Nowego Testamentu z 1557 roku. Gilby odegra wan rol w pomyle Whittinghama na Bibli. Sam Whittingham da wiadectwo roli Gilby'ego w tumaczeniu Biblii genewskiej i zapisa j w utworze zatytuowanym Livre des Anglais . Biblia genewska zawieraa atwe do odczytania mapy, indeksy i notatki dla zainteresowanego czytelnika. Ten charakter stylu pisania wywodzi si z czasów Williama Tyndale'a , który stworzy równie angielskie tumaczenie Nowego Testamentu . Tumacze, w tym Anthony Gilby, stworzyli dzieo literackie, które w XVI wieku mogo wpyn na wszystkich czytelników, w tym na Szekspira i Miltona . Wiele lat póniej Biblia genewska zostaa wymieniona na wersj króla Jakuba z 1611 r., Która bya bardziej do przyjcia przez króla.

Gdy Biblia genewska zostaa ukoczona, Gilby w kocu wróci do Anglii w maju 1560 r., A jego arcydzieo zostao opublikowane zaledwie kilka tygodni póniej. Gilby ma akredytacj nadzorowania tumaczenia i pisania adnotacji. Jednak jego saboci bya krytyka tekstów, poniewa zrzek si tej czci procesu na rzecz innych tumaczy - Thomasa Sampsona, Thomasa Benthama, Williama Cole'a i Whittinghama. Kluczowymi atrybutami Biblii Genewskiej byy jej rodzaj i wielko druku, podzia na kwarty i oktawy, podzia na wersety oraz uycie kursywy w celu oznaczenia dodania sów. Ale ku uznaniu Gilby'ego, najbardziej znaczc ze wszystkich cech byy adnotacje. Te objanienia przedstawiaj polityczny pogld na histori Anglii. Pierwsza próba tumaczenia przez Gilby'ego miaa miejsce w 1551 r., Kiedy napisa komentarz do Micheasza . Ten tekst i przedmowa, zarówno dzieo Gilby'ego, s bardzo znaczce, poniewa odpowiaday technikom uywanym przez tumaczy przy tumaczeniu Biblii Genewskiej.

Pod Elizabeth

Po mierci Mary Tudor Gilby i inni pisarze protestanccy napisali list do okrelonych kongregacji angielskich kocioów w Aarau i Frankfurcie, próbujc przekona je do poparcia restauracji protestantyzmu.

Po powrocie do Anglii, kiedy Elbieta I wstpia na tron, zaangaowa si w spór o szaty i pozosta dysydentem i polemist. Chocia nie by zbyt blisko prezbiterian Kocioa anglikaskiego, wspiera Johna Fielda i Thomasa Wilcoxa w ich Pierwszym napomnieniu dla Parlamentu (1572), który by ordownikiem prezbiterianizmu.

Znalaz potnego opiekuna w Henry Hastings, 3.hrabia Huntingdon i móg przey swoje ycie jako wykadowca w Ashby-de-la-Zouch . Dziki wytrwaej sieci kontaktów i wpywowi, jaki mia na edukacj w gimnazjum Ashby, Gilby zosta przywódc purytaskim. Huntingdon zapewni kontynuacj lokalnej tradycji ewangelickiej po mierci Gilby'ego, mianujc Arthura Hildershama na rektora Ashby w 1587 roku.

Pracuje

Dowiadczenie pisarskie Anthony'ego Gilby'ego mona podzieli na trzy kategorie, w tym listy i traktaty, tumaczenie Biblii Genewskiej i inne drobne komentarze, a take jego zainteresowania teologiczne przed wygnaniem i podczas wygnania.

W listopadzie 1555 roku Anthony Gilby i Christopher Goodman , take wygnacy marianów, obaj zostali duchownymi Sowa Boego dla angielskich obywateli Genewy. Po zoeniu tej przysigi osignicia Antoniego Gilby'ego byy gównie duchowne, jak na przykad list napisany w 1558 r. Do kocioa angielskiego, zachcajcy do jednoci z Bogiem po wieciach o sukcesji Elbiety na tronie Anglii.

Przed i podczas swojego wygnania Gilby kontynuowa reform religii w caej reformacji protestanckiej. Na przykad jego zainteresowania religijne stay si jednym z jego gównych wysików. Jego doktryna predestynacji , w której omawia wyszo Boga, jest przedstawiona w wyjanieniach Biblii Genewskiej. Napisa take przedmow do Apelacji z wyroku wypowiedzianego przez biskupów i duchowiestwa przez Johna Knoxa, zatytuowanej An Admonition to England and Scotland, wzywajc ich do pokuty w 1558 roku.

Niektóre z jego dodatkowych prac to:

  • Komentarze boskiego Jana Kalwina na temat proroka Daniela (1570)
  • Psalmy Dawida naprawd otworzy i wyjani Theodore Beza (1580)
  • Przyjemny dialog midzy Souldior z Barwicke a angielskim kapelanem

Linki zewntrzne

Uwagi

Atrybucja

 Ten artyku zawiera tekst z publikacji znajdujcej si obecnie w domenie publicznej Stephen, Leslie ; Lee, Sidney , wyd. (1890). Gilby, Anthony . Sownik biografii narodowej . 21 . Londyn: Smith, Elder & Co.

Opiniones de nuestros usuarios

Krystyna Bednarek

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Filip Wilk

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Anthony Gilby.

Hania Klimek

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Anthony Gilby.

Zbigniew Nowicki

Ten wpis na Anthony Gilby sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Mirka Adamski

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Anthony Gilby jest tym, którego szukałem.