Anthony GregorcWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Gregorc, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Gregorc, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Gregorc, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Gregorc, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Gregorc, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Gregorc. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony F. Gregorc
Narodowo amerykaski
Alma Mater Uniwersytet Miami (Ohio), Uniwersytet Stanowy Kent (Ohio).
Znany z Model stylów umysu
Kariera naukowa
Pola Fenomenologia
Instytucje Gregorc Associates Inc.

Anthony F. Gregorc jest Amerykaninem, który uczy administracji edukacyjnej. Najbardziej znany jest ze swojej teorii Modelu stylów umysu i zwizanego z nim Style Delineator . Model stara si dopasowa edukacj do okrelonych stylów uczenia si. Jedno z brytyjskich bada mówi, e dowody na rónorodno modeli stylów uczenia si s bardzo zmienne.

Kariera

Gregorc uzyska tytu licencjata na Miami University oraz tytu magistra i doktora. ukoczy Kent State University . Uczy matematyki i biologii oraz by dyrektorem szkoy laboratoryjnej dla zdolnej modziey. By profesorem nadzwyczajnym administracji edukacji na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign oraz profesorem nadzwyczajnym programów nauczania i instrukcji na Uniwersytecie Connecticut . Jest prezesem Gregorc Associates, Inc. w Columbia, Connecticut .

Model stylów umysu i wyznacznik stylu Gregorca

Gregorc Style Delineator to pisemny instrument do samodzielnej oceny, który wywouje odpowiedzi na zestaw 40 konkretnych sów. Punktacja odpowiedzi dostarczy wartoci dla modelu z dwiema osiami: dwoisto przestrzeni percepcyjnej, konkrety i abstrakcja oraz dualizm porzdkujcy, sekwencyjny a losowy . Wynikowe kwadranty to style:

Opisy cech tych stylów mona znale w materiaach dostpnych w Gregorc Associates.

Model stylu uczenia si o podobnej strukturze (dwuosiowy, czterostylowy) z do rónymi osiami i interpretacj mona zobaczy w Kolb LSI .

Dowód potwierdzajcy

Projekt, przebieg i wyniki oryginalnych testów przeprowadzonych przez Gregorca w zakresie poprawnoci jego instrumentu i modelu s przedstawione w jego Podrczniku rozwoju, techniki i administracji , wydanym przez firm Gregorc Associates. Od tamtego czasu w konwencjonalnych kanaach pojawio si kilka recenzji:

Z wyjtkiem Joniaka i Isaksona (1988) i O'Briena (1990), jedyna inna analiza psychometryczna GSD zostaa ograniczona do wstpnych ocen Gregorca (1979) dokonanych podczas wczesnego rozwoju instrumentu, w których Gregorc przeprowadzi wywiady z kilkuset uczestnikami. Porówna zgodno wyników GSD z niesprawdzon skal samooceny, aby ustali trafno narzdzia dla kadej osoby (tj. Wyniki instrumentu w porównaniu z subiektywn zgod jednostki, e jej profil stylu uczenia si do nich pasuje). Podano, e korelacje ogólnych wyników instrumentu i subiektywnie ocenianych atrybutów zgodnoci wyniosy od 0,55 do 0,76. Ta problematyczna metoda zostaa ponownie przyjta w póniejszej analizie porównawczej przez autora (Gregorc, 1982c) i równie przyniosa to, co Gregorc uzna za pozytywne wyniki - 29% zdecydowanie si zgadza, 57% zgadza si, 14% nie ma pewnoci, a nikt si nie zgadza.

Przegld badania Gregorca

Timothy Sewall, porównujc cztery oceny stylu uczenia si (Gregorc's, Myers Briggs , Kolb LSI i LSI autorstwa Canfield), przegldajc opublikowane badania uzupeniajce (tj. Bez nowych prac eksperymentalnych), stwierdzi, e projekt Gregorca jest najbardziej odpowiedni wykorzystanie tego instrumentu byoby przykadem tego, jak nie konstruowa [] narzdzia oceny .

Badania prowadzone przez innych

Reio i Wiswell (2006) przedstawiaj wasne, niezalene badania oraz te, które przeprowadzili wczeniej O'Brien (1990) oraz Joniak i Isakson (1988).

Niezawodno

Wewntrzna spójno lub wiarygodno dotyczy tego, czy dowody mog wykaza, e instrument dokonuje powtarzalnych pomiarów (co moe by, ale niekoniecznie jest tym, co powinien mierzy).

Gregorc (1982c) poda wspóczynniki korelacji test-retest od 0,85 do 0,88 (mierzone dwukrotnie w odstpach od 6 godzin do 8 tygodni) i wspóczynniki alfa od 0,89 do 0,93 we wszystkich czterech skalach. W tym badaniu wspóczynniki alfa Cronbacha we wszystkich skalach lub kanaach wahay si od 0,54 do 0,68 (CS = 0,64, CR = 0,68, AR = 0,58, AS = 0,54). Wspóczynniki alfa w tym badaniu s zgodne ze wspóczynnikami podanymi przez O'Brien (1990) oraz Joniak i Isakson (1988), które wynosiy odpowiednio od 0,51 do 0,64 i od 0,23 do 0,66 we wszystkich skalach.

W przypadku oszacowa wiarygodnoci wewntrznej spójnoci, chocia poziom alfa wynoszcy 0,70 mona uzna za odpowiedni, dla celów tego badania uznalimy bardziej rygorystyczny poziom alfa wynoszcy 0,80 jako dobr warto odcicia dla naszego psychometrycznego badania GSD ( Henson, 2001).

Konstruuj wano

Trafno konstrukcji dotyczy tego, czy dowody mog wykaza, e to, co mierzy instrument, jest w ogóle tym, czym twierdzi oferowana teoria (czy kady konstrukt w modelu odpowiednio reprezentuje to, co jest zamierzone przez teoretyczne ujcie mierzonego konstruktu).

Dane potwierdziy zarówno dwu-, jak i czteroczynnikowe modele potwierdzajce. W eksploracyjnych analizach czynnikowych post hoc wiele wspóczynników wzorca / struktury czynnikowej byo równie niejednoznacznie powizanych z dwoma lub wicej z czterech kanaów teoretycznych. Ogólnie rzecz biorc, istniao niewielkie poparcie dla teoretycznej podstawy lub projektu GSD i towarzyszcego mu dokadnego przedstawienia wasnego stylu uczenia si poznawczego.

Potrzeba wicej pracy nad GSD, jeli rzeczywicie dwa dwubiegunowe wymiary i teoria mediacyjna lub kanaowa Gregorca maj by poparte empirycznie i jeli maj by odpowiednio stosowane w próbkach dorosych.

Zgodnie z Joniakiem i Isaksenem (1988) oraz O'Brienem (1990), GSD nie wykaza wystarczajcych dowodów empirycznych, aby zweryfikowa wyniki instrumentu lub potwierdzi teoretyczn interpretacj czterech kanaów stylu uczenia si lub dwóch dwubiegunowych wymiarów Gregorca.

Dowody potwierdzajce, ogólnie modele stylu uczenia si

Raport brytyjskiego think-tanku Demos donosi, e dowody na róne modele stylów uczenia si s bardzo zmienne, e autorzy w adnym wypadku nie zawsze s szczerzy co do dowodów ich pracy, a róda wtórne mog zignoruj cakowicie kwesti dowodów, pozostawiajc wraenie, e nie ma tu problemu .

Gówne dziea

  • Gregorc Style Delineator - Test psychometryczny
  • Przewodnik po stylu dla dorosych, Gabriel Systems, Maynard (1982).
  • Mind Styles FAQs Ksika
  • Model stylów umysu: teoria, zasady i praktyka

Zobacz te

Style uczenia si

Przypisy

Bibliografia

  • Anthony F. Gregorc. Gregorc Style Delineator: Podrcznik programisty, techniczny i administracyjny . Gregorc Associates, Inc., 1984.
  • Timothy J. Sewall. Pomiar stylu uczenia si: krytyka czterech narzdzi oceny. Raport techniczny (ERIC ED267247), Wisconsin University, Green Bay, Assessment Center, 1986.
  • Thomas G. Reio Jr. i Albert K. Wiswell (2006). Badanie struktury czynnikowej i zasadnoci konstrukcji wyznacznika stylu gregoriaskiego. Pomiary edukacyjne i psychologiczne . 66 (3): 489501. doi : 10.1177 / 0013164405282459 . S2CID   146783750 .

Opiniones de nuestros usuarios

Agnieszka Lis

Uważam, że ten wpis o zmiennej Anthony Gregorc jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Dagmara Szewczyk

Ten wpis o Anthony Gregorc był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Dominika Przybylski

Świetny post o Anthony Gregorc.

Konrad Panek

To dobry artykuł dotyczący Anthony Gregorc. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Alex Nowakowski

Podane informacje o zmiennej Anthony Gregorc są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.