Amnezja nastpczaWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Amnezja nastpcza, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Amnezja nastpcza, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Amnezja nastpcza, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Amnezja nastpcza, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Amnezja nastpcza, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Amnezja nastpcza. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Amnezja nastpcza
Specjalno Neurologia

Amnezja nastpcza to utrata zdolnoci do tworzenia nowych wspomnie po zdarzeniu, które spowodowao amnezj , prowadzca do czciowej lub cakowitej niezdolnoci do przypomnienia sobie niedawnej przeszoci, podczas gdy wspomnienia dugoterminowe sprzed zdarzenia pozostaj nienaruszone. Jest to w przeciwiestwie do amnezji wstecznej , w której wspomnienia utworzone przed wydarzeniem s tracone, podczas gdy nowe wspomnienia wci mog by tworzone. Oba mog wystpi razem u tego samego pacjenta. W duej mierze amnezja nastpcza pozostaje tajemnicz dolegliwoci, poniewa dokadny mechanizm przechowywania wspomnie nie jest jeszcze dobrze poznany, chocia wiadomo, e zaangaowane regiony to okrelone miejsca w korze skroniowej , zwaszcza w hipokampie.i pobliskie regiony podkorowe .

Symptomy i objawy

Osoby z nastpczymi zespoami amnezyjnymi mog wykazywa róne stopnie zapominania . Niektóre z cikimi przypadkami maj poczon form amnezji nastpczej i wstecznej, czasami nazywanej amnezj globaln .

W przypadku amnezji polekowej moe ona by krótkotrwaa i pacjenci mog z niej wyzdrowie. W drugim przypadku, który by szeroko badany od wczesnych lat 70., pacjenci czsto maj trwae uszkodzenia, chocia moliwe jest wyleczenie, w zalenoci od charakteru patofizjologii . Zwykle pozostaje pewna zdolno uczenia si, chocia moe by ona bardzo elementarna. W przypadkach czystej amnezji nastpczej pacjenci pamitaj wydarzenia sprzed urazu, ale nie mog przypomnie sobie codziennych informacji ani nowych faktów przedstawionych im po wystpieniu urazu.

W wikszoci przypadków amnezji nastpczej pacjenci trac pami deklaratywn , czyli pamitanie faktów, ale zachowuj pami niedeklaratywn, czsto nazywan pamici proceduraln . Na przykad s w stanie zapamita, aw niektórych przypadkach nauczy si, jak robi takie rzeczy, jak rozmowa przez telefon lub jazda na rowerze, ale mog nie pamita, co zjedli wczeniej tego dnia na lunch. Pewien dokadnie przebadany pacjent z amnezj nastpcz, o kryptonimie HM , wykaza, e pomimo amnezji uniemoliwiajcej mu przyswajanie nowych informacji deklaratywnych, konsolidacja pamici proceduralnej bya nadal moliwa, chocia jej moc bya znacznie zmniejszona. On, wraz z innymi pacjentami z amnezj nastpcz, otrzymywali ten sam labirynt dzie po dniu. Pomimo braku pamici o ukoczeniu labiryntu poprzedniego dnia, niewiadoma praktyka koczenia tego samego labiryntu w kóko zmniejszaa ilo czasu potrzebnego na ukoczenie go w kolejnych próbach. Na podstawie tych wyników Corkin i in. podsumowano, pomimo braku pamici deklaratywnej (tj. nie istnieje wiadoma pami o ukoczeniu labiryntu), pacjenci nadal mieli operacyjn pami proceduraln (uczenie si niewiadomie poprzez praktyk). Potwierdza to pogld, e pami deklaratywna i proceduralna s konsolidowane w rónych obszarach mózgu. Ponadto pacjenci maj zmniejszon zdolno zapamitywania kontekstu czasowego, w jakim prezentowane byy przedmioty. Niektórzy autorzy twierdz, e deficyt pamici kontekstu czasowego jest bardziej znaczcy ni deficyt zdolnoci uczenia si semantycznego (opisany poniej).

Powoduje

Zaburzenie to jest zwykle nabywane na cztery sposoby: Jedn z przyczyn s leki benzodiazepinowe , takie jak midazolam , flunitrazepam , lorazepam , temazepam , nitrazepam , triazolam , klonazepam , alprazolam , diazepam i nimetazepam ; wiadomo, e wszystkie z nich maj silne dziaanie amnezyjne. Zostao to równie odnotowane w przypadku niebenzodiazepinowych rodków uspokajajcych lub z-leków , które dziaaj na ten sam zestaw receptorów; takie jak zolpidem (znany równie jako Ambien), eszopiclone (znany równie jako Lunesta) i zopiclone (znany równie pod markami Imovane i Zimovane). Drug przyczyn jest urazowe uszkodzenie mózgu, w którym zwykle dochodzi do uszkodzenia hipokampa lub okolicznych kory mózgowej. Moe to by równie spowodowane zespoem stresu pourazowego , szokujcym wydarzeniem lub zaburzeniem emocjonalnym.

Choroba, cho znacznie rzadsza, moe równie powodowa amnezj nastpcz, jeli powoduje zapalenie mózgu , które jest stanem zapalnym tkanki mózgowej. Istnieje kilka rodzajów zapalenia mózgu: jednym z nich jest opryszczkowe zapalenie mózgu (HSV), które nieleczone moe prowadzi do pogorszenia stanu neurologicznego. Nie wiadomo, w jaki sposób HSV uzyskuje dostp do mózgu; wirus wykazuje wyran skonno do niektórych czci mózgu. Pocztkowo wystpuje w korze limbicznej; moe nastpnie rozprzestrzeni si na ssiednie paty czoowe i skroniowe. Uszkodzenie okrelonych obszarów moe skutkowa zmniejszon lub wyeliminowan zdolnoci do kodowania nowych wyranych wspomnie, powodujc amnezj nastpcz. Pacjenci cierpicy na amnezj nastpcz mog mie zaburzenia pamici epizodycznej, semantycznej lub obu typów pamici jawnej w przypadku zdarze po urazie, który spowodowa amnezj. Sugeruje to, e konsolidacja pamici dla rónych typów pamici ma miejsce w rónych obszarach mózgu. Mimo to, aktualna wiedza na temat ludzkiej pamici jest wci niewystarczajca, aby zmapowa okablowanie ludzkiego mózgu, aby odkry, które czci którego pata s odpowiedzialne za rón wiedz epizodyczn i semantyczn w pamici osoby.

Amnezj obserwuje si u pacjentów, u których w celu zapobiegania innym powaniejszym zaburzeniom usunito czci mózgu, o których wiadomo, e s zaangaowane w obwody pamici, z których najbardziej godny uwagi jest znany jako system pamici przyrodkowego pata skroniowego (MTL). poniej. Pacjenci z napadami wywodzcymi si z MTL mog mie usunit jedn lub obie struktury (jest jedna struktura na pókul). Ponadto pacjenci z nowotworami, którzy przechodz operacj, czsto doznaj uszkodzenia tych struktur, jak opisano w poniszym przypadku. Uszkodzenie jakiejkolwiek czci tego ukadu, w tym hipokampu i otaczajcej go kory, powoduje zespoy amnezyjne. Dlatego ludzie, którzy cierpi z powodu udarów, maj szans na rozwój deficytów poznawczych, które skutkuj amnezj nastpcz, poniewa udary mog obejmowa pat skroniowy w korze skroniowej, a w korze skroniowej znajduje si hipokamp.

Zatrucie alkoholem

Amnezja moe by równie spowodowane zatruciem alkoholem , zjawisko powszechnie znane jako zaciemnienie . Badania pokazuj, e szybki wzrost stenia alkoholu we krwi w krótkim okresie powanie osabia lub w niektórych przypadkach cakowicie blokuje zdolno mózgu do przenoszenia krótkotrwaych wspomnie powstaych w okresie intoksykacji do pamici dugoterminowej w celu przechowywania i póniejszego odzyskania. Tak szybkie wzrosty spowodowane s piciem duych iloci alkoholu w krótkim czasie, zwaszcza na pusty odek, poniewa rozcieczenie alkoholu przez pokarm spowalnia jego wchanianie. Amnezja nastpcza zwizana z alkoholem jest bezporednio zwizana ze wskanikiem spoycia alkoholu (i czsto wie si z upijaniem si ), a nie tylko z cakowit iloci alkoholu spoytego podczas epizodu picia. Stwierdzono, e badani nie dowiadczaj amnezji podczas powolnego picia, mimo e pod koniec eksperymentu byli mocno odurzeni. Kiedy alkohol jest spoywany w szybkim tempie, punkt, w którym tworzenie pamici dugotrwaej u wikszoci zdrowych ludzi zaczyna zawodzi, zwykle wystpuje przy okoo 0,20% BAC , ale moe by osignity nawet do 0,14% BAC dla osób pijcych rzadko. Dokadny czas trwania tych okresów omdlenia jest trudny do ustalenia, poniewa wikszo ludzi zasypia przed ich zakoczeniem. Po osigniciu trzewoci, zwykle po przebudzeniu, pami dugotrwaa zostaje cakowicie przywrócona.

Przewleky alkoholizm czsto prowadzi do niedoboru tiaminy (witaminy B 1 ) w mózgu, powodujc zespó Korsakoffa , zaburzenie neurologiczne, które jest zazwyczaj poprzedzone ostrym stanem neurologicznym znanym jako encefalopatia Wernickego (WE). Upoledzenie pamici, które jest patognomoniczne dla zespou Korsakoffa, wpywa gównie na pami deklaratywn , pozostawiajc pami niedeklaratywn, która czsto ma charakter proceduralny, wzgldnie nienaruszona. Nieproporcjonalne nasilenie procesów pamici epizodycznej nastpczej w porównaniu z innymi procesami poznawczymi odrónia zespó Korsakoffa od innych schorze, takich jak otpienie zwizane z alkoholem. Dowody na zachowanie pewnych procesów pamiciowych w obecnoci cikiej pamici epizodycznej nastpczej su jako eksperymentalny paradygmat do badania skadników ludzkiej pamici.

Patofizjologia

Patofizjologia zespoów amnezyjnych nastpczych róni si w zalenoci od stopnia uszkodzenia i obszarów mózgu, które ulegy uszkodzeniu. Najlepiej opisane regiony wskazane w tym zaburzeniu to przyrodkowy pat skroniowy (MTL), podstawna cz przodomózgowia i sklepienie . Poza szczegóami opisanymi poniej, dokadny proces zapamitywania w skali mikro pozostaje tajemnic. Neuropsychologowie i naukowcy wci nie s w peni zgodni co do tego, czy zapominanie jest spowodowane bdnym kodowaniem, przyspieszonym zapominaniem czy bdnym odzyskiwaniem, chocia wiele danych wydaje si wskazywa na hipotez kodowania. Ponadto neuronaukowcy nie zgadzaj si równie co do dugoci czasu zaangaowanego w konsolidacj pamici. Chocia wikszo badaczy, w tym Hasselmo i wsp., odkrya, e proces konsolidacji rozciga si na kilka godzin przed przejciem ze stanu kruchego do bardziej trwaego, inni, w tym Brown i wsp., uwaaj, e konsolidacja pamici moe zaj miesice, a nawet lata w dugotrwaym procesie konsolidacji i wzmocnienia. Dalsze badania nad dugoci czasu konsolidacji pamici rzuc wicej wiata na to, dlaczego amnezja nastpcza czasami wpywa na niektóre wspomnienia nabyte po zdarzeniu (zdarzeniach), które spowodowao amnezj, ale nie wpywa na inne takie wspomnienia.

Przyrodkowy pat skroniowy

System pamici MTL obejmuje tworzenie si hipokampa (pola CA, zakrt zbaty , kompleks subicular) , kor okoowchow , ródwchow i przyhipokampow . Wiadomo, e jest wana dla przechowywania i przetwarzania pamici deklaratywnej , co pozwala na faktyczne przywoanie. Wiadomo równie, e komunikuje si z kor now w tworzeniu i utrzymywaniu pamici dugotrwaej, chocia jej znane funkcje s niezalene od pamici dugotrwaej . Z kolei pami niedeklaratywna , która pozwala na wykonywanie rónych umiejtnoci i nawyków, nie jest czci systemu pamici MTL. Wikszo danych wskazuje na podzia pracy midzy czciami tego systemu, chocia nadal jest to przedmiotem dyskusji i jest szczegóowo opisane poniej.

Na modelach zwierzcych naukowcy wykazali, e mapy z uszkodzeniem zarówno hipokampa, jak i przylegych obszarów korowych byy bardziej upoledzone pod wzgldem amnezji nastpczej ni mapy z uszkodzeniami zlokalizowanymi w strukturach hipokampa. Jednak sprzeczne dane z innego badania na naczelnych wskazuj na obserwacj, e ilo uszkodzonej tkanki niekoniecznie koreluje z nasileniem utraty pamici. Ponadto dane nie wyjaniaj dychotomii istniejcej w systemie pamici MTL midzy pamici epizodyczn a pamici semantyczn (opisan poniej).

Wanym odkryciem u pacjentów z amnezj z uszkodzeniem MTL jest upoledzenie pamici we wszystkich modalnociach sensorycznych suchu, dotyku, zapachu, smaku i wzroku. Odzwierciedla to fakt, e MTL jest procesorem dla wszystkich modalnoci zmysowych i pomaga przechowywa tego rodzaju myli w pamici. Ponadto badani czsto od razu pamitaj, jak wykona stosunkowo proste zadania (rzdu 10 sekund), ale gdy zadanie staje si trudniejsze, nawet w tej samej skali czasowej, badani maj tendencj do zapominania. Pokazuje to trudno w oddzieleniu zada pamici proceduralnej od pamici deklaratywnej; niektóre elementy pamici deklaratywnej mog by wykorzystane w nauce zada proceduralnych.

Pacjenci z amnezj MTL ze zlokalizowanym uszkodzeniem hipokampa zachowuj inne zdolnoci percepcyjne, takie jak zdolno do inteligentnego funkcjonowania w spoeczestwie, nawizywania rozmowy, cielenia óka itp. Dodatkowo, amnezja nastpcza bez poczonych zaburze wstecznych (zlokalizowane uszkodzenie systemu MTL ) maj wspomnienia sprzed traumatycznego wydarzenia. Z tego powodu MTL nie jest miejscem przechowywania wszystkich wspomnie; inne regiony mózgu równie przechowuj wspomnienia. Kluczem jest to, e MTL odpowiada za nauk nowych materiaów.

Inne systemy pamici

Opisano ograniczon liczb przypadków, w których pacjenci z uszkodzeniem innych czci mózgu nabyli amnezj nastpcz. Easton i Parker zaobserwowali, e uszkodzenie hipokampa lub okolicznych kory mózgowej nie wydaje si skutkowa cik amnezj w modelach naczelnych. Zasugerowali, e samo uszkodzenie hipokampa i otaczajcych go struktur nie wyjania amnezji, któr obserwowali u pacjentów, lub te wzrost uszkodze nie koreluje ze stopniem upoledzenia. Ponadto dane nie wyjaniaj dychotomii istniejcej w systemie pamici MTL midzy pamici epizodyczn i semantyczn. Aby zademonstrowa swoj hipotez, wykorzystali model naczelnych z uszkodzeniem podstawy przodomózgowia. Zasugerowali, e zaburzenia neuronów wystajcych z przodomózgowia podstawnego do MTL s odpowiedzialne za niektóre zaburzenia w amnezji nastpczej. Easton i Parker donieli równie, e skany MRI pacjentów z cik amnezj nastpcz wykazay uszkodzenia poza obszarami korowymi wokó hipokampa i ciaa migdaowatego (obszar mózgu zaangaowany w emocje) oraz otaczajcej istoty biaej (istota biaa w mózgu skada si z aksonów, dugich wypustek). cia komórek nerwowych).

Inny przypadek opisuje pocztek amnezji nastpczej w wyniku mierci komórek w sklepieniu , innej strukturze, która przenosi informacje z hipokampa do struktur ukadu limbicznego i midzymózgowia . Pacjentka w tym przypadku nie wykazaa adnego zespou odczenia, co jest nieoczekiwane, poniewa zaangaowane struktury dziel pókule mózgu (obie strony jej mózgu byy w stanie si komunikowa). Zamiast tego wykazywaa oznaki amnezji. Ostateczn diagnoz postawiono za pomoc rezonansu magnetycznego. Ten szczególny zespó amnezji jest trudny do zdiagnozowania i czsto jest bdnie diagnozowany przez lekarzy jako ostre zaburzenie psychiczne.

Reorganizacja pamici

Kiedy dochodzi do uszkodzenia tylko jednej strony MTL, istnieje moliwo normalnego funkcjonowania lub prawie normalnego funkcjonowania wspomnie. Neuroplastyczno opisuje zdolno kory do remapowania w razie potrzeby. Ponowne mapowanie moe wystpi w przypadkach takich jak ten powyej, a z czasem pacjent moe wyzdrowie i nabra umiejtnoci zapamitywania. wiadczy o tym opis przypadku pacjentki, która miaa dwie lobektomie w pierwszej lekarze usunli cz jej prawej MTL najpierw z powodu napadów pochodzcych z okolicy, a póniej lewej z powodu rozwoju guza. Ten przypadek jest wyjtkowy, poniewa jest jedynym, w którym obie strony MTL zostay usunite w rónym czasie. Autorzy zaobserwowali, e pacjentka bya w stanie odzyska pewn zdolno uczenia si, gdy miaa tylko jedn MTL, ale zaobserwowali pogorszenie funkcji, gdy dotknite zostay obie strony MTL. Reorganizacja funkcji mózgu u pacjentów z padaczk nie bya przedmiotem wielu bada, ale wyniki obrazowania pokazuj, e jest to prawdopodobne.

Rehabilitacja

Metody stosowane w leczeniu osób cierpicych na amnezj nastpcz czsto wykorzystuj interwencje, które skupiaj si na technikach kompensacyjnych, takich jak sygnalizatory dwikowe, notatki pisemne, pamitniki lub poprzez intensywne programy szkoleniowe z aktywnym udziaem danej osoby, wraz z wspierajc j sieci rodziny i przyjació . W tej perspektywie stosuje si techniki adaptacji rodowiskowej, takie jak technika kompensacyjna edukacja do treningu (wiczenia), strategie organizacyjne, wizualizacja wizualna i etykietowanie werbalne. Ponadto w rehabilitacji wykorzystywane s równie inne techniki, takie jak zadania utajone, mowa i metody mnemotechniczne. Dotychczas udowodniono, e techniki edukacyjne strategii kompensacyjnych zaburze pamici s skuteczne u osób z niewielkimi urazowymi uszkodzeniami mózgu. U osób z umiarkowanymi lub cikimi obraeniami skuteczne interwencje to te, które odwouj si do pomocy zewntrznych, takich jak przypomnienia w celu uatwienia zdobycia okrelonej wiedzy lub umiejtnoci. Rozwaane s równie techniki orientacji w rzeczywistoci; Ich celem jest wzmocnienie orientacji poprzez stymulacj i powtarzanie podstawowych informacji orientacyjnych. Techniki te s regularnie stosowane w populacjach pacjentów z demencj i urazami gowy.

Kontrowersje

Pami epizodyczna a pami semantyczna

Jak opisano powyej, pacjenci z amnezj nastpcz maj szeroki zakres zapominania. Pami deklaratywn mona dalej podzieli na pami epizodyczn i semantyczn. Pami epizodyczna to przywoywanie informacji autobiograficznych z kontekstem czasowym i/lub przestrzennym, podczas gdy pami semantyczna obejmuje przywoywanie informacji faktograficznych bez takiego powizania (jzyk, historia, geografia itp.). W studium przypadku dziewczynki, u której w dziecistwie rozwina si amnezja nastpcza, ustalono, e pacjentka (CL) zachowaa pami semantyczn, cierpic na skrajne upoledzenie pamici epizodycznej.

Jeden pacjent, znany pod pseudonimem Gene, bra udzia w wypadku motocyklowym, w którym uszkodziy znaczne czci jego patów czoowych i skroniowych, w tym lewy hipokamp. W rezultacie nie pamita adnego konkretnego wydarzenia ze swojego ycia, na przykad wykolejenia si pocigu w pobliu jego domu. Jednak jego pami semantyczna jest nienaruszona; pamita, e ma samochód i dwa motocykle, a na szkolnej fotografii pamita nawet imiona swoich kolegów z klasy.

W przeciwiestwie do tego, kobieta, której paty skroniowe zostay uszkodzone z przodu z powodu zapalenia mózgu, stracia pami semantyczn; stracia pami wielu prostych sów, wydarze historycznych i innych bahych informacji zaliczonych do pamici semantycznej. Jednak jej epizodyczna pami pozostaa nienaruszona; pamita bardzo szczegóowo takie epizody, jak lub i mier ojca.

Vicari i in. opisuj, e pozostaje niejasne, czy obwody neuronalne zaangaowane w pami semantyczn i epizodyczn czciowo lub cakowicie pokrywaj si, a ten przypadek wydaje si sugerowa, e te dwa systemy s niezalene. Obie struktury hipokampa i midzymózgowia po prawej i lewej stronie pacjenta zostay odczone. Kiedy CL zgosia si do biura Vicari et al., jej gównym zarzutem byo zapominanie zarówno o pamici semantycznej, jak i epizodycznej. Po poddaniu baterii testów neuropsychologicznych Vicari stwierdzi, e CL dobrze wypada w testach wizualnego nazywania i rozumienia zda, zdolnoci wzrokowo-przestrzennych oraz ogólnej semantycznej wiedzy o wiecie. Zauwayli równie popraw sownictwa i bazy wiedzy ogólnej po 18 miesicach. Z drugiej strony pami epizodyczna CL bya znacznie poniej oczekiwa: nie moga zachowa codziennych wydarze, gdzie bya na wakacjach, nazw miejsc, w których bya, i innych tego typu informacji. Jednak to badanie i inne podobne s podatne na subiektywno, poniewa nie zawsze mona wyranie odróni pami epizodyczn od semantycznej. Z tego powodu temat pozostaje kontrowersyjny i dyskutowany.

Znajomo i frakcjonowanie pamici

Prawy hipokamp jest oczywicie niezbdny do zaznajomienia si z zadaniami przestrzennymi, podczas gdy lewy hipokamp jest niezbdny do wspominania opartego na znajomoci w zadaniach werbalnych. Niektórzy badacze twierdz, e hipokamp jest wany dla odzyskiwania wspomnie, podczas gdy ssiednie regiony korowe mog wspiera wspomnienia oparte na znajomoci. Te decyzje pamiciowe s podejmowane na podstawie dopasowania ju istniejcych wspomnie (przed wystpieniem patologii) do aktualnej sytuacji. Wedug Gilboa i wsp. pacjenci z miejscowym uszkodzeniem hipokampa mog uzyska dobre wyniki w tecie, jeli opiera si on na znajomoci.

Poreh i in. opisuj studium przypadku pacjenta z AD, którego uszkodzenie sklepienia sprawio, e hipokamp sta si bezuyteczny, ale oszczdzi ssiednie obszary korowe do rzadki uraz. Kiedy pacjent otrzyma test z czym, z czym mia pewn znajomo, pacjent by w stanie uzyska dobry wynik. Ogólnie jednak AD mia powanie upoledzon pami epizodyczn, ale mia pewn zdolno uczenia si wiedzy semantycznej. Inne badania pokazuj, e zwierzta z podobnymi obraeniami potrafi rozpoznawa przedmioty, które s im znane, ale gdy przedmioty s prezentowane w nieoczekiwanym kontekcie, nie uzyskuj dobrych wyników w testach rozpoznawania.

Wyspy pamici

Pacjenci z amnezj nastpcz maj trudnoci z przywoywaniem nowych informacji i nowych zdarze autobiograficznych, ale dane s mniej spójne w odniesieniu do tych ostatnich. Medveds i Hirst odnotowali obecno wysp pamici szczegóowe relacje które opisywali tacy pacjenci. Wspomnienia wyspowe byy kombinacj wspomnie semantycznych i epizodycznych. Naukowcy nagrywali pacjentów, którzy podawali dugie narracje z du iloci szczegóów, które przypominay wspomnienia, które pacjenci mieli przed traum. Pojawienie si wysp pamici moe mie co wspólnego z funkcjonowaniem ssiednich obszarów korowych i kory nowej. Ponadto naukowcy podejrzewaj, e ciao migdaowate odgrywao rol w narracjach.

Wybitne przypadki

Najbardziej znanym zgoszonym przypadkiem by przypadek pacjenta Henry Molaison , znanego jako HM, w marcu 1953. Gówn skarg Molaisona byo utrzymywanie si cikich napadów, a zatem mia obustronn lobektomi (oba jego MTL zostay usunite). W rezultacie Molaison mia obustronne uszkodzenie zarówno hipokampa, jak i kory okoowchowej . Molaison mia przecitn inteligencj i zdolnoci percepcyjne oraz przyzwoite sownictwo. Nie potrafi jednak nauczy si nowych sów ani zapamita rzeczy, które wydarzyy si kilka minut wczeniej. Z dziecistwa pamita wszystko. Jeli wspomnienie powstao przed jego lobektomi, nadal mia moliwo odzyskania go i zapamitania. Udao mu si jednak nauczy kilku nowych umiejtnoci. By pierwszym dobrze udokumentowanym przypadkiem cikiej amnezji nastpczej i by badany a do mierci w 2008 roku.

Podobny przypadek dotyczy Clive'a Wearinga , znakomitego muzykologa, który zarazi si wirusem opryszczki, który zaatakowa jego mózg, powodujc opryszczkowe zapalenie mózgu. W rezultacie Wearing rozwin zarówno amnezj nastpcz, jak i wsteczn, wic niewiele pamita o tym, co wydarzyo si, zanim wirus uderzy go w 1985 roku, i nie moe równie zdoby nowej wiedzy deklaratywnej po tym, jak wirus go uderzy. W wyniku amnezji nastpczej, Noszenie wielokrotnie budzi si kadego dnia, zwykle w 30-sekundowych odstpach. Ma histori wielokrotnego zapisywania tych momentów przebudzenia w swoim dzienniku (np. 2 wrzenia 2013, obudziem si itp. itd.) i skrelania wczeniejszych wpisów, tak jakby inne momenty przebudzenia nie byy prawdziwe . Jego pami epizodyczna jest niefunkcjonalna (wic nie przypomina sobie wiadomie obudzenia si 30 sekund wczeniej). Clive czsto jest zachwycony, e widzi swoj on, jakby nie widzia jej od jakiego czasu. Mimo to Wearing zachowa umiejtno gry na pianinie i dyrygowania chórami. Ten przypadek jest istotny, poniewa pokazuje odrbno pamici deklaratywnej i proceduralnej. Dlatego, pomimo amnezji nastpczej, która uniemoliwia Wearingowi przyswajanie nowych fragmentów informacji, które mona wyjani sowami (pami deklaratywna), a take uniemoliwia przechowywanie nowych wspomnie o zdarzeniach lub epizodach (take cz pamici deklaratywnej), ma niewielkie problemy z zachowaniem jego zdolnoci muzyczne (pami proceduralna), cho nie ma wiadomej pamici uczenia si muzyki.

Innym przypadkiem w literaturze jest Eugene Pauly, znany jako EP, pacjent z cik amnezj (z powodu wirusowego zapalenia mózgu), który by w stanie nauczy si trzywyrazowych zda. Lepiej radzi sobie z kolejnymi testami przez okres 12 tygodni (24 sesje badawcze). Jednak gdy zapytano go, na ile by pewny odpowiedzi, jego pewno siebie nie wzrosa. Bayley i Squire sugerowali, e jego nauka bya podobna do procesu wymaganego przez zadania pamici proceduralnej; EP nie móg uzyska prawidowych odpowiedzi, gdy jedno sowo w trzywyrazowym zdaniu zostao zmienione lub zmieniono kolejno sów, a jego zdolno do poprawnej odpowiedzi staa si bardziej przyzwyczajeniem. Bayley i Squire twierdz, e uczenie si mogo mie miejsce w korze nowej, i to bez wiadomej wiedzy o EP. Postawili hipotez, e informacja moe by pozyskiwana bezporednio przez kor now (do której projektuje hipokamp), gdy wystpuje powtórzenie. Ten przypadek ilustruje trudno w oddzieleniu zada proceduralnych od deklaratywnych; to dodaje kolejny wymiar do zoonoci amnezji nastpczej.

Fikcyjne przypadki

Godne uwagi przykady to Lucy Whitmore w 50 First Dates , Jonathan Archer w odcinku Star Trek: Enterprise Zmierzch , Joseph Gordon-Levitt w The Lookout , Kaori Fujimiya w One Week Friends , Chihiro Shindou w Ef: A Fairy Tale of the Two , Christine Lucas w Zanim pójd spa , Gus w Zapamitaj niedziel , a Sanjay w Ghajini . W serialu telewizyjnym Percepcja odcinek krci si wokó ofiary przestpstwa z tym schorzeniem. Gówny bohater, Latro z powieci Gene'a Wolfe'a onierz z mgy , oraz postacie z anime Vash the Stampede z Trigun i Index oraz Tma z A Certain Magical Index cierpi zarówno na amnezj wsteczn, jak i nastpcz. Zaburzenie to zostao równie przedstawione w muzyce przez angielskiego opiekuna w Teoretycznie czystej amnezji nastpczej (2005).

W 1965 filmowych 36 godzin , Rod Taylor odgrywa nazistowski major Walter Gerber, psychiatra, który opracowa skuteczn metod leczenia niemieckich onierzy cierpicych na to, co jest obecnie znany jako PTSD  - i bezbolenie wydobywania informacji od winiów alianckich. Technika polega na przekonywaniu pacjentów, e miny lata, wojna si skoczya i e cierpi na amnezj nastpcz, któr podobno mona wyleczy za pomoc psychoterapii. Kilka dni przed D-Day major US Army Jeff Pike ( James Garner ) zostaje odurzony narkotykami, porwany i przewieziony do szpitala, który wydaje si by szpitalem prowadzonym przez Amerykaskie Siy Okupacyjne, gdzie z dnia na dzie zmienia si jego wygld. Pike wie, e inwazja jest wymierzona w Normandi, a nie w Pas de Calais, jak oczekuje nazistowskie naczelne dowództwo. Kupuje wyjanienie Gerbera dotyczce amnezji nastpczej uywajc jako ilustracji podwójnych drzwi szafy i mówi swobodnie o Normandii. Sól w wycinance informuje go o strasznej prawdzie i od tego zaczyna si dramat.

Psychologiczny film kryminalny Memento (2000) Christophera Nolana zawiera wybitne przedstawienie amnezji nastpczej, w której posta Leonard Shelby próbuje zidentyfikowa i zabi mczyzn, który zgwaci i zamordowa jego on, i robi to poprzez system zapisywania kluczowych szczegóów zwizanych z przeszukanie jego ciaa i pustych przestrzeni zdj polaroidowych. Eksperci ds. zdrowia psychicznego opisali Memento jako jeden z najdokadniejszych opisów amnezji w historii filmu, dokadno, któr wzmocnia fragmentaryczna, nieliniowa struktura filmu, która naladuje problemy z pamici protagonisty.

W 2011 nowy lekki Danganronpa Zero , protagonista i Ostatecznej Analyst Ryoko Otonashi ma amnezj w wyniku Tragedia, utrzymujc uwag jej wspomnieniami, piszc w dzienniku w kadym czasie i uywajc jej, szybkie czytanie , aby utrzyma si w gór spotyka si z kim. Postrzegana jako jej chopak i Najlepszy Neurolog Yasuke Matsuda, Ryoko jest wiadkiem morderstwa popenionego przez Junko Enoshim , zanim zostanie pomylona z poszukiwanym morderc i sprawc tragedii Izuru Kamukura przez omiornice Madarai Ostateczny Ochroniarz. Po nawizaniu wspópracy ze zboczonym Najlepszym Tajnym Agentem Yuto Kamishiro w celu odkrycia sprawcy tragedii, Ryoko dowiaduje si, e sama bya osobicie zaangaowana w to wydarzenie jako prawdziwa Junko, Junko, któr poznaa, bya jej nieidentyczn bliniaczk. siostra Mukuro Ikusaba (z któr dzielia Matsud jako chopak ) próbujc wyzwoli jej wspomnienia, które Matsuda tumi na wasn prob Junko, aby oczyci j z podejrze w wydarzeniach zwizanych z tragedi, spróbowa wyleczy jej depresj i przetestowa wycieranie wspomnienia innych. Próbujc ujarzmi Ryoko, Matsuda przypadkowo przywraca jej wspomnienia o byciu Junko i jego miertelnie dgnitym noem, po czym yczy Junko sukcesu w planowanych dziaaniach z Izuru i Mukuro: rozpadowi wiatowego spoeczestwa i uruchomieniu zabójczej gry.

W grze wideo z 2016 roku Phoenix Wright: Ace Attorney Spirit of Justice , posta Sorin Sprocket ostatecznie okazuje si mie amnezj nastpcz, któr rozwin po nieumylnym spowodowaniu wypadku samochodowego, w którym zgina jego siostra. To powoduje, e jego wspomnienia cakowicie si resetuj za kadym razem, gdy budzi si ze snu, a do dnia po tym wypadku. To przedstawienie jest godne uwagi, poniewa pokazuje problemy w zwizku, które pojawiaj si midzy Sorinem i jego narzeczon, Ellen Wyatt, w wyniku tego zaburzenia, najbardziej zauwaalnie z tym, jak uczucia Sorina do niej wydaj si by odlege i zimne. Jednak w miar rozwoju fabuy gracz odkrywa, e Sorin w rzeczywistoci gboko kocha swoj narzeczon i jest w stanie utrzyma t mio pomimo swojego nieadu, ale w rzeczywistoci ma poczucie winy z powodu tego, e musi cigle o sobie przypomina o tym, e ta mio istnieje w nim kadego dnia z powodu jego zaburzenia. Jest to równie zauwaalne w tym, e pokazuje, jak Sorin radzi sobie ze swoim zaburzeniem, prowadzc dziennik, w którym zapisuje kady szczegó kadego dnia po mierci siostry. Nosi ten dziennik wszdzie, dokd si udaje, jako substytut swoich wspomnie i uywa tego, co jest zapisane w zeszycie, aby za kadym razem, gdy si budzi, uwiadamia sobie, e ma swój stan, jaka jest aktualna data i wszystko, co wane które najwyraniej zdarzay si codziennie, odkd po raz pierwszy zachorowa. Odcinek dotyczy równie kwestii prawnych dotyczcych zaburzenia, gdy podczas procesu Ellen Wyatt dyskutuje si, czy dziennik Sorina mona uzna za odpowiedni zamiennik jego wspomnie ze wzgldu na zeznania wiadków . Niebezpieczestwa naoone przez to równie wchodz w gr, gdy okazuje si, e strona w dzienniku Sorina zostaa przez kogo zmieniona, co powoduje, e zaamuje si on psychicznie, e jakiekolwiek inne jego wspomnienia i myli mogy równie powsta w wyniku manipulacji kogo innego.

W odcinku Pimemento Brooklyn Nine-Nine , Adrian Pimento rozwija sztuczn form amnezji nastpczej po tym, jak zosta odurzony przez swojego terapeut, co jest gównym punktem fabularnym tego odcinka.

Zobacz te

Bibliografia

Innych róde

  • Hasselmo, M.; McClelland, J. (1999). Neuronowe modele pamici. Aktualna opinia w neurobiologii . 9 (2): 18488. doi : 10.1016/s0959-4388(99)80025-7 . PMID  10322183 . S2CID  15768044 .
  • Weingartner, H., Parker, E. Konsolidacja pamici: psychobiologia poznania . Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 1984.
  • Corkin, S (2002). Co nowego u pacjenta z amnezj HM. Nature Recenzje Neuronauka . 3 (2): 15360. doi : 10.1038/nrn726 . PMID  11836523 . S2CID  5429133 .
  • Engmann, Birk; Reuter, Mike (2003). Historia przypadku nagej dysfunkcji pamici spowodowanej przejciow amnezj padaczkow. Bieca neurologia . 30 : 35053.
  • Vuilleumier, P.; Despland, P; Regli, F (1996). Niemono przypomnienia (ale nie do zapamitania): Czysta przejciowa amnezja podczas niedrgawkowego stanu padaczkowego. Neurologia . 46 (4): 103639. doi : 10.1212/wnl.46.4.1036 . PMID  8780086 . S2CID  40835407 .
  • Hampstead, BM; Koffler, SP (2009). Wkad wzgórza do wstecznej, wstecznej i niejawnej pamici: studium przypadku. Neuropsycholog kliniczny . 23 (7): 123249. doi : 10.1080/13854040902936679 . PMID  19548181 . S2CID  205809362 .

Zewntrzne linki

Klasyfikacja

Opiniones de nuestros usuarios

Ryszard Okoń

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Malwina Banach

Uważam, że ten wpis o zmiennej Amnezja nastpcza jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Wiktoria Kalinowski

W tym poście o Amnezja nastpcza dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Kaja Wierzbicki

Artykuł o Amnezja nastpcza jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.