Antanas muidzinaviiusWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antanas muidzinaviius, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antanas muidzinaviius, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antanas muidzinaviius, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antanas muidzinaviius, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antanas muidzinaviius, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antanas muidzinaviius. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Antanas muidzinaviius
muidzinaviiusA.jpg
muidzinaviius na Litwie Album (1921)
Urodzony ( 1876-10-31 )31 padziernika 1876 r
Zmary 9 sierpnia 1966 (1966-08-09)(w wieku 89)
Miejsce odpoczynku Cmentarz Petrainai
Narodowo litewski
Alma Mater Seminarium nauczycielskie Veiveriai
Académie Colarossi
Académie Vitti
Czonek Zarzdu Wileskie Towarzystwo
Artystyczne Litewskie Towarzystwo Artystyczne

Antanas muidzinaviius (31 padziernika 1876 9 sierpnia 1966) by litewskim malarzem i kolekcjonerem dzie sztuki.

Wyksztacony w Seminarium Nauczycielskim Veiveriai , muidzinaviius pracowa jako nauczyciel, prowadzc wieczorow edukacj artystyczn w Warszawie . Nastpnie studiowa w Académie Colarossi i Académie Vitti w Paryu . W 1906 wróci na Litw i zorganizowa Pierwsz Wystaw Sztuki Litewskiej oraz Litewskie Towarzystwo Artystyczne, któremu przewodniczy. Zaoy te Wileskie Towarzystwo Artystyczne, które zrzeszao artystów rónych narodowoci. W latach 1908-1909 i 1921-1924 odby tournée po Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. W latach 19191921 i 19241966 mieszka i pracowa w Kownie . Pracowa, aby zebra, zachowa i odpowiednio wyeksponowa dzieaMikalojus Konstantinas iurlionis oraz zaoenie Muzeum Wielkiej Wojny im . Witolda Wielkiego . Uczestniczy w litewskiej wojnie o niepodlego i by czonkiem-zaoycielem Zwizku Strzeleckiego Litwy . By przewodniczcym Zwizku Strzeleckiego i redaktorem naczelnym jego pisma Trimitas od 1929 do 1934. muidzinaviius uczy rysunku w Kowieskiej Szkole Artystycznej (przemianowanej na Kowieski Instytut Sztuk Stosowanych i Dekoracyjnych w 1941 i Pastwowy Instytut Sztuki Litwy w 1951) w latach 19261953 oraz w Kowieskim Instytucie Politechnicznym w latach 19531966. Uznany za Artyst Ludowego Zwizku Radzieckiego w 1957 roku.

muidzinaviius stworzy ponad 2000 dzie sztuki i jest najbardziej znany ze swoich pejzay, które wywouj poczucie tsknoty. Tworzy take portrety znanych osób, sceny z ycia codziennego, obrazy religijne. Pomóg równie zaprojektowa nowoczesn flag Litwy , stworzy wersj herbu Litwy, która bya powszechnie uywana w okresie midzywojennym, projektowa znaczki pocztowe i banknoty litewskiej waluty. muidzinaviius by zapalonym kolekcjonerem. Swoje zbiory przekaza Narodowemu Muzeum Sztuki MK iurlionisa w 1961 r., które w 1966 r. otworzyo Muzeum muidzinaviiusa w swoim dawnym domu. Jego kolekcja diabów przerosa muzeum i zostaa przeniesiona do dedykowanej oficyny w 1982 r. Dwa inne mae muzea s mu powicone. w Seirijai, gdzie si urodzi i w Balknai gdzie dorasta.

Biografia

Przed I wojn wiatow

muidzinaviius urodzi si w 1876 roku w Seirijai , wówczas czci Królestwa Kongresowego , pastwa bdcego klientem Imperium Rosyjskiego . Po niespena dwóch latach jego rodzice kupili farm i przenieli si do Balknai koo Olity . Jego ojciec bra udzia w powstaniu 1863 r. i odbywa kar wizienia w wizieniu sejneskim . Jego rodzice mieli jedenacioro dzieci, ale tylko dwie córki i trzech synów osigny doroso. W latach 18901894 studiowa w Seminarium Nauczycielskim Veiveriai . Po maturze uczy w polskich szkoach wiejskich w Zawadach i Waniewie . Tam zacz rysowa oówkiem i pisa pierwsze wiersze w jzyku polskim i litewskim. W 1899 udao mu si dosta do Warszawy . Kontynuowa prac nauczyciela, studiujc malarstwo na prywatnych kursach Wojciecha Gersona oraz wieczorowej szkole artystycznej (dyrektor Jewgienij Aleksandrowicz Zootariew). Prace muidzinaviiusa po raz pierwszy wystawiono w galerii Aleksandra Krywulta w 1902 r. i w galerii Zachta w 1904 r. Nawiza te kontakty z innymi artystami litewskimi w Warszawie, m.in. z Mikalojusem Konstantinasem iurlionisem i Petrasem Rim . W 1903 zda egzaminy w Cesarskiej Akademii Sztuk Piknych na nauczyciela plastyki w liceum i uzyska lepsz prac w gimnazjum. Jednak kontynuowa nauk i wyjecha do Parya w grudniu 1904. Studiowa w Académie Colarossi i Académie Vitti oraz w gabinecie Hermenegildo Anglada Camarasa . Przyczy si równie do maej litewskiej grupy studenckiej, której przewodniczya jego przysza ona odontolog Marija Putvinskait. Pobrali si 10 padziernika 1909 r. w ceremonii, której przewodniczy Juozas Tumas-Vaigantas, a wiadkami byli Jonas Basanaviius i Ona Vileiien, ona Petrasa Vileiisa .

W 1906 wróci na Litw i zamieszka w Wilnie . Razem z innymi zorganizowa Pierwsz Wystaw Sztuki Litewskiej w Paacu Vileiis, a póniej zosta wybrany przewodniczcym Litewskiego Towarzystwa Artystycznego . W 1908 zaoy Wileskie Towarzystwo Artystyczne, do którego doczyli artyci polscy, rosyjscy i ydowscy, m.in. Marianne von Werefkin , Bolesaw Bazukiewicz , Bolesaw Buyko , Ber Zalkind , Lew Antokolski (18721942), Ivan Rybakow (18701942). W 1908 odby tournée po Europie Zachodniej ( Monachium , Drezno , Florencja , Rzym , Neapol ) i Stanach Zjednoczonych. Nadal studiowa sztuk, odwiedza muzea i galerie, malowa. W Monachium mieszka przez cztery miesice z Petrasem Kalpokasem . W Stanach Zjednoczonych prowadzi wykady o sztuce i historii Litwy dla rónych rodowisk litewskich Amerykanów oraz zbiera fundusze na planowany Dom Narodowy przez Litewskie Towarzystwo Naukowe . W Chicago tworzy ta dla lokalnych teatrów litewskich. Po powrocie na Litw muidzinaviius pracowa nad kolekcjonowaniem i wystawianiem dzie Mikalojusa Konstantinasa iurlionisa, który zmar na zapalenie puc w 1911 roku. W 1912 studiowa fresk w Hamburgu . W maju 1914 muidzinaviius wraz z zoologiem Tadasem Ivanauskasem udali si nad Morze Biae i malowali arktyczne pejzae.

midzywojenny

W czasie I wojny wiatowej muidzinaviius pracowa jako nauczyciel na nowo utworzonych kursach dla nauczycieli i gimnazjum litewskim. W 1917 pracowa w Lietuvos aidas i pomaga w organizacji Konferencji Wileskiej (projektowa bilety, dekorowa sal posiedze itp.). Kiedy Sowieci zdobyli Wilno na pocztku wojny litewsko-sowieckiej w grudniu 1918 r., muidzinaviius powoa komisj, która staraa si gromadzi i chroni dziea sztuki w miecie. W latach 19191921 i 19241966 mieszka i pracowa w Kownie . Werbowa mczyzn do armii litewskiej podczas wojny o niepodlego Litwy i by czonkiem-zaoycielem Zwizku Strzelców Litewskich . Uczestniczy w obronie Litwy przed Polsk podczas buntu eligowskiego i dosta si do niewoli pod Babriskis ale po trzech dniach udao mu si uciec. Nadal opiekowa si dzieami Mikalojusa Konstantinasa iurlionisa i pracowa nad zorganizowaniem muzeum, w którym mona by je pomieci. W lutym 1921 wraz z Juozasem Tumasem-Vaigantasem otrzyma zadanie utworzenia Muzeum Wielkiej Wojny Witolda Wielkiego .

W lipcu 1921 muidzinaviius wyjecha do Stanów Zjednoczonych, ale z powodu opónie w uzyskaniu odpowiednich dokumentów podróy dotar do USA dopiero w lutym 1922. Celem podróy byo zebranie funduszy dla Strzelców Litewskich i powoanie oddziaów unii w rónych spoecznoci litewskich Amerykanów . muidzinaviius zorganizowa okoo 200 spotka i wykadów, ale Amerykanie litewscy wykazywali niewielkie zainteresowanie przystpieniem do Zwizku Strzeleckiego. Ze wzgldu na kryzys gospodarczy lat 19201921 i konkurencj innych organizacji o datki podró nie zakoczya si sukcesem finansowym. W listopadzie 1923 r. przesta reprezentowa Zwizek Strzelecki, ale pozosta w Stanach Zjednoczonych do poowy 1924 r., by realizowa swoje artystyczne zainteresowania. Organizowa wystawy sztuki w Waszyngtonie, DC i Chicago. Wraz z Aleksandrasem Rakusem podróowa po zachodnich Stanach Zjednoczonych i wystawia prace powstae podczas podróy po Nowym Jorku. Po powrocie muidzinaviius spotka si z krytyk sposobu postpowania z zebranymi funduszami. Genera Vincas Grigalinas-Glovackis zoy oficjaln skarg do Ministerstwa Obrony w 1931 roku. Nieoficjalne ledztwo zakoczyo si dopiero w 1936 roku i okazao si, e fundusze byy zbierane w sposób chaotyczny i chaotyczny, ale nie znaleziono adnych dowodów na ich sprzeniewierzenie.

W latach 1926-1953 muidzinaviius uczy rysunku w Kowieskiej Szkole Artystycznej (przemianowanej w 1941 na Kowieski Instytut Sztuk Stosowanych i Zdobniczych, a w 1951 roku na Pastwowy Instytut Sztuki). W latach 19261928 by prezesem odrodzonego Litewskiego Towarzystwa Artystycznego . W 1929 roku, po mierci swojego szwagra Vladasa Putvinskiego , zosta przewodniczcym Zwizku Strzeleckiego Litewskiego i redaktorem naczelnym jego pisma Trimitas . Zrezygnowa w listopadzie 1934 r. Podczas swojej kadencji muidzinaviius nie zwoywa wymaganych dorocznych zebra, które byy upowanione do wyboru nowego prezesa i zarzdu. Ogólnie jego kadencja bya krytykowana za ze zarzdzanie finansami i nieprawidowoci w ksigowoci, a take nepotyzm (jego ona bya przewodniczc, siostrzenica bya wiceprzewodniczc, a szwagierka bya honorow przewodniczc sekcji kobiecej). Jego rezygnacja bya prawdopodobnie wynikiem ledztwa rzdowego i zbliajcych si reform wojskowych zainicjowanych przez Stasysa Ratikisa, które zmilitaryzoway zwizek i podporzdkoway go wojsku. By jednym z czonków zaoycieli Stowarzyszenia Artystów Litewskich i krótko peni funkcj jego prezesa w 1940 roku.

Po II wojnie wiatowej

W przeciwiestwie do wielu innych przedstawicieli litewskiej inteligencji i strzelców litewskich, muidzinaviius nie by represjonowany przez reim sowiecki . W 1946 zosta uznany Zasuonym Artyst Litewskiej SRR, aw 1954 Artyst Ludowym Litewskiej SRR, aw 1957 Zwizku Radzieckiego. W 1947 muidzinaviius otrzyma tytu naukowy profesora . Wykada w Kowieskim Instytucie Politechnicznym w latach 19531966. W 1958 zosta czonkiem-korespondentem Akademii Sztuk Piknych Zwizku Radzieckiego . W latach 19591963 zosta wybrany do Rady Najwyszej Litewskiej SRR , instytucji piecztkowej Litewskiej Partii Komunistycznej .

muidzinaviius zmar w Kownie w 1966 roku i zosta pochowany na cmentarzu Petrainai .

Pracuje

Obrazy

Malowanie przez ca noc przez muidzinaviius na znaczku pocztowym wydanym w 1998 roku

muidzinaviius stworzy ponad 2000 dzie sztuki, gównie obrazy olejne przedstawiajce pejzae, ale take portrety znanych osób, sceny z ycia codziennego, obrazy religijne. Jego obrazy zazwyczaj przedstawiaj wyidealizowane i stylizowane sceny natury, które tworz melancholijny nastrój i wyraaj szczególn tsknot. Gówne kolory to mikkie, ciepe i ziemiste. Przekazuje nie tylko pikno przyrody, ale take mio i dum z ojczyzny. Jego obrazy czsto przedstawiay typowe litewskie pejzae brzegi Niemna , bursztynowe wydmy Batyku , wzgórza mudzi , lasy Dzukiji , jeziora Auksztaitija , pola zboa czy przytulne i kameralne zaktki przyrody (np. samotne drzewa). Ogólnie sztuka muidzinaviiusa ma cechy romantyzmu (okres midzywojenny) i realizmu (okres powojenny). Reprezentowa akademizm i odrzuca eksperymenty modernistyczne .

Tworzy take plakaty i ilustracje ksikowe. Jego prace s przechowywane w rónych muzeach, m.in. Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki , Instytucie Literatury i Folkloru Litwy , Muzeum Witolda Wielkiej Wojny , Galerii Trietiakowskiej w Moskwie, Moskiewskim Uniwersytecie Pastwowym . katalogi jego wystaw ukazay si w latach 1956, 1957 i 1963. Albumy z jego twórczoci ukazay si w latach 1966 i 1977 (obrazy) oraz w 1987 ( Ekslibrisy ). Jego obrazy s regularnie sprzedawane na aukcjach sztuki. Jego najdroszy obraz Dzk kaimelis (Wioska Dzkai) zosta sprzedany na aukcji wileskiej w 2013 roku za 53 000 euro . Jest to dobrze znany obraz, który jest czsto dodawany do rónych albumów sztuki litewskiej i zosta pierwotnie nabyty przez Pranasa Maiotasa w 1910 roku.

Projekt

Herb Litwy narysowany przez muidzinaviius

muidzinaviius uczestniczy w tworzeniu nowoczesnej Flagi Litwy . Przygotowa zielono-czerwon flag, która zdobia sale podczas konferencji wileskiej w 1917 roku. Jednak delegaci uznali tak flag za zbyt ciemn i pospn i Tadas Daugirdas zaproponowa dodanie ótego paska. Rada Litewska stworzy specjaln trzech czonków (muidzinaviius, Daugirdas i Jonas Basanaviius ) prowizj wymyli ostatecznym wygldzie flagi, który zosta przedoony w dniu 19 kwietnia 1918. Proponowany tricolor óto-zielono-czerwony zosta przyjty i jest w uyciu dzisiaj. muidzinaviius stworzy te popularn na Litwie midzywojennej wersj herbu Litwy (adny wzór nie zosta wybrany przez rzd jako oficjalna wersja). Jego wersja oparta bya na dziele Tadeusza Dmochowskiego i przedstawiaa rycerza po skosie, sprawiajc wraenie, e leci. muidzinaviius zlekceway tradycyjne kolory i wybra ciemne odcienie. muidzinaviius stworzy równie kilka symbolicznych obrazów z jedcem z herbu.

W 1919 r. muidzinaviius uczestniczy w planach wprowadzenia waluty narodowej w miejsce niemieckiej marki ostrum i ostruble . Stworzy szkice nowych banknotów (zwanych mutinis ) i uda si do Szwecji, aby negocjowa druk, ale plany zostay porzucone. Zamiast tego, Litwa wprowadzia zoto-backed litewskich litów w 1922. Jest bardzo prawdopodobne, e muidzinaviius uczestniczy w projektowaniu pierwszych litów banknotów, jak s one opatrzone Herb Litwy, która jest bardzo podobna do wersji muidzinaviius'. W 1927 r. Litwa przeprojektowaa banknoty lita, a muidzinaviius zosta poproszony o zaprojektowanie banknotów 10 litów, które przedstawiayby litewsk wiosk. Swój projekt opar na zdjciu autorstwa Antanasa Tamoaitisa przedstawiajcy jego brata, który na wiosn sieje zboe.

Ponadto muidzinaviius stworzy 32 znaczki pocztowe i zaprojektowa pierwsze kapelusze i odznaki dla armii litewskiej . Zaprojektowa te godo ( Krzy Vytisa w tarczy) Zwizku Strzeleckiego Litwy .

Kolekcje

muidzinaviius znany by równie jako zapalony kolekcjoner. Zbiera róne przedmioty zwizane ze sztuk i kultur litewsk. W szczególnoci gromadzi przykady litewskiej sztuki ludowej gliniane gwizdki, litewskie pasy, fartuchy, dzianiny, rzeby w drewnie. Zbiera take obrazy, rzeby, grafiki, instrumenty muzyczne oraz listy, zdjcia, publikacje. W 1961 roku muidzinaviius podarowa swoje zbiory Narodowemu Muzeum Sztuki MK iurlionisa . Podobno kolekcja figurek diaba zacza si od diaba podarowanego przez Juozasa Tumasa-Vaigantasa .

Publikacje

W swoim yciu muidzinaviius opublikowa kilka ksiek. Posugujc si pseudonimem Antanas emaitis (jego nazwisko wywodzi si od sowa mud, co oznacza emaitis lub mudzin ), wyda zbiór esejów Lietuvos keliais (Na litewskich drogach, 1921) oraz wierszy Gyvenimo takais (Na drogach ycia, 1930). Opublikowa te dwie ksiki pamitnikarskie: Prieui ir tvynei (Za wroga i ojczyzn) o jego dziaalnoci podczas litewskich wojen o niepodlego w 1931 roku oraz Pelet ir gyvenimas (Paleta i ycie) o jego yciu i karierze w 1961 roku.

Dziedzictwo

W lutym 1966 roku w jego dawnym domu w Kownie powstao Muzeum muidzinaviiusa , oddzia Narodowego Muzeum Sztuki MK iurlionisa . Dom, zaprojektowany przez architekta Vytautasa Landsbergisa-emkalnisa , zosta zbudowany w 1928 roku i rozbudowany w 1938 roku o trzecie pitro. Pierwsze pitro byo wynajmowane (przez pewien czas by to szwedzki konsulat, w którym pracowa pisarz Henry Parland ), drugie pitro to mieszkanie rodziny, a trzecie pitro to pracownia artystyczna. Dom by jednym z 44 modernistycznych budynków midzywojennych, które w 2015 roku otrzymay znak dziedzictwa europejskiego . W muzeum-pamici mona zobaczy autentyczny midzywojenny wystrój, obrazy i zbiory muidzinaviiusa oraz róne przedmioty archiwalne. W chwili otwarcia muzeum posiadao kolekcj okoo 260 posgów diaba. Kolekcja stale rosa dziki midzynarodowym darowiznom i zostaa przeniesiona do nowo wybudowanego trzypitrowego aneksu w 1982 roku. W aneksie, znanym jako Muzeum Diabów, znajduje si obecnie ponad 3000 eksponatów o tematyce diabelskiej z ponad 70 krajów. W latach 1967 i 1973 ukaza si album ze zbiorami diabów.

Dom w Balknai którym dorasta muidzinaviius , zosta w 1982 roku przeksztacony w muzeum pamici przez jego siostrzeca , historyka teatru Vytautasa Maknysa . W muzeum znajduj si odrestaurowane meble, zdjcia, obrazy i inne materiay zwizane z rodzin. Do 2017 roku muzeum organizowao coroczny festiwal teatrów amatorskich. Dom, w którym urodzi si muidzinaviius w Seirijai, zosta zburzony w 1938 r., ale jego lokalizacj wyznacza wysoki na 1,3 metra (4 stopy 3 cale) kamie pamitkowy wzniesiony w 1976 r. W 1986 r. na górze otwarto sal-muzeum powicone muidzinaviiusowi. szkoa w Seirijai. Na jego cze szkoa zostaa przemianowana w 1989 roku. W latach 19491966 muidzinaviius spdza wakacje w drewnianej willi w Podze . Dom, wybudowany przez grafa Feliksa Tyszkiewicza , zosta wpisany do Litewskiego Rejestru Dziedzictwa Kulturowego w 1993 roku.

Ulice w Kownie , Alytus , Seirijai , Miroslavas i Balknai nosz nazwy muidzinaviiusa .

Nagrody

muidzinaviius otrzyma nastpujce nagrody:

Bibliografia

Linki zewntrzne

Multimedia zwizane z Antanasem muidzinaviiusem w Wikimedia Commons

Opiniones de nuestros usuarios

Klaudia Kaczmarczyk

Ten wpis o Antanas muidzinaviius był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Oksana Lewandowski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Antanas muidzinaviius, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Urszula Cichocki

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Marek Grzyb

Podane informacje o zmiennej Antanas muidzinaviius są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Inga Domański

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Antanas muidzinaviius pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Antanas muidzinaviius tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.