AntarktozaurWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antarktozaur, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antarktozaur, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antarktozaur, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antarktozaur, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antarktozaur, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antarktozaur. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Antarktozaur
Przedzia czasowy: Póna kreda ,83  Maj
Antarktosaurus-wichmannianus-Czaszka-Diagram-SVG-001.svg
Hipotetyczny diagram czaszki Antarctosaurus wichmannianus przedstawiajcy koci zilustrowane przez von Huene w 1929 roku. Nie jest pewne, czy uchwa i mózgoczaszki nale do tego samego osobnika lub nawet tego samego rodzaju.
Klasyfikacja naukowa mi
Królestwo: Animalia
Gromada: Chordata
Klad : Dinozaury
Klad : Saurischia
Klad : Zauropodomorfy
Klad : Zauropody
Klad : Makronaria
Klad : Tytanozaury
Klad : Litostrotia
Klad : Kolosozaury
Rodzaj: Antarktozaur
von Huene , 1929
Gatunek
  • A. wichmannianus von Huene, 1929 ( typ )
  • A. giganteus von Huene, 1929
  • A. jaxarticus Riabinin , 1938
  • A. brasiliensis Arid i Vizotto, 1971

Antarktozaur ( / n t r k t o s r s / , co oznacza Southern jaszczurki) jest rodzajem z tytanozaurowych zauropodów dinozaurów z pónej kredy Okresu tego, co jest teraz Ameryka Poudniowa . Te gatunki typ , antarktozaur wichmannianus i drugi gatunek, antarktozaur olbrzymi, zostay opisane przez podny niemiecki paleontolog Friedrich von Huene w 1929. Trzy dodatkowe gatunków antarktozaur zostay nazwane odtd jednak póniejsze studia uznay je wtpliwy lub mao prawdopodobne, aby odnosi si do rodzaj .

Gatunek typowy , A. wichmannianus , budzi kontrowersje, poniewa nie ma pewnoci, czy wszystkie opisane szcztki nale do tego samego osobnika, a nawet rodzaju . Drugi gatunek , A. giganteus, jest uwaany za wtpliwy, ale fragmentaryczne szcztki reprezentuj jednego z najwikszych znanych dinozaurów.

Odkrycie i gatunek

Szcztki tego dinozaura zostay po raz pierwszy wymienione w druku w 1916 roku, chocia nie zostay w peni opisane i nazwane a do monografii z 1929 roku napisanej przez paleontologa Friedricha von Huene . Antarktosaurus nie odnosi si do kontynentu Antarktydy, odkd po raz pierwszy zosta znaleziony w Argentynie , chocia wywodzi si z tego samego pochodzenia, od greckich sów -, anti- znaczy naprzeciw, , arktos oznaczajcego pónoc i , sauros czyli jaszczurka. Nazwa rodzajowa odnosi si do gadziej natury zwierzcia i jego pooenia geograficznego na poudniowym kontynencie.

Antarctosaurus wichmannianus jest gatunkiem typowym rodzaju, nazwanym w 1929 roku na cze odkrywcy jego szcztków w 1912 roku, geologa Ricardo Wichmanna . Von Huene uy nazwy A. wichmannianus, aby opisa duy zespó koci, które, jak si uwaa, pochodz z formacji Anacleto w prowincji Río Negro w Argentynie , która prawdopodobnie pochodzi z wczesnego kampanu . Dwie dodatkowe koci koczyn, znalezione w prowincji Chubut w 1924 r., zostay równie odniesione do A. wichmannianus przez von Huene w 1929 r. Póniejsze badania podday jednak w wtpliwo ich odniesienie do gatunku.

Von Huene nazwa równie fragmentaryczny drugi gatunek Antarktosaurus w tej samej monografii z 1929 roku, któr nazwa roboczo cf. Antarctosaurus giganteus ze wzgldu na swoje ogromne rozmiary. Skamieniaoci te zostay odzyskane w Neuquén w Argentynie, od formacji Plottier , który datuje si na koniackiej - santonie etapy pónokredowego okresie. Plottier, podobnie jak modszy Anacleto, jest czonkiem Grupy Neuquén .

Znanych jest bardzo niewiele szcztków tego gatunku i przez niektórych jest on uwaany za nomen dubium . Inni badacze uwaaj A. giganteus za prawdopodobnie wany gatunek, ale prawdopodobnie nalecy do nowego rodzaju. W 1969 Leigh Van Valen uzna A. wichmannianus i A. giganteus za stadia rozwojowe tego samego gatunku i opowiedzia si za nazw A. giganteus. Pomys ten jest problematyczny, poniewa A. wichmannianus zosta wczeniej wymieniony w tej samej pracy i jest znany z wikszej iloci materiau, dlatego powinien mie pierwszestwo przed A. giganteus . Oba gatunki równie nie pochodz z tej samej formacji geologicznej, co sugeruje, e nie naleay do tego samego okresu.

W 1933 roku Von Huene i Charles Matley opisali inny gatunek, Antarctosaurus septentrionalis , co oznacza pónocny. Szcztki znaleziono w formacji Lameta w stanie Madhya Pradesh w Indiach . Gatunek ten zachowuje wane informacje anatomiczne, ale w 1994 r. zosta przypisany do wasnego rodzaju; Dinozaur .

Antarctosaurus jaxarticus z Kazachstanu znany jest z jednej koci udowej . Zosta nazwany przez radzieckiego paleontologa Anatolija Riabinina w 1938 roku i by pierwszym gatunkiem zauropoda z Kazachstanu. Zosta zgoszony z pewnego miejsca na pustyni Kyzylkum , ale dokadna lokalizacja jest nieznana. Moe pochodzi z formacji Syuksyuk (pierwotnie okrelanej jako Dabrazinskaya Svita ), która datuje si na okres santonu pónej kredy. Inni badacze uznali go za Titanosauridae incertae sedis , za nomen dubium lub za nomen nudum .

W 1970 roku znaleziono dwie fragmentaryczne koci koczyn i czciowy krg w formacji Adamantina (pierwotnie opisywanej jako formacja Bauru ; zostaa równie zgoszona jako formacja São José do Rio Preto) w pónocnej czci basenu Paraná w Brazylii . Szcztki zostay opisane przez ich odkrywców Fahada Moysésa Arida i Luiza Dino Vizotto w 1971 roku jako A. brasiliensis . Inni badacze uznali ten gatunek za nomen dubium lub nieokrelonego tytanozaura.

Opis

Antarctosaurus jest rodzajem problematycznym, poniewa aden z opisanych gatunków nie jest znany z kompletnych szcztków, a typowy gatunek skada si z elementów, które maj wtpliwy zwizek, co spowodowao niejasn taksonomi . Z czterech dodatkowych gatunków , które zostay przypisane do Antarctosaurus na przestrzeni lat, trzy uznano za wtpliwe, a "Antarctosaurus" septentrionalis otrzyma wasny rodzaj, Jainosaurus .

Opisane szcztki nale do zauropodów , najprawdopodobniej tytanozaurów, grupy duych, czworononych rolinoerców , zwykle posiadajcych dug szyj i ogon, z ma gow.

Antarktosaurus wichmannianus

Zespó szcztków kopalnych, który sta si znany jako A. wichmannianus , otrzyma numer okazu MACN 6904. Znany materia obejmuje kilka fragmentów czaszki , w tym mózgoczaszk i niekompletn uchw (dolna szczka), krg szyjny (szyjkowy) , ogon ( ogon) krg, fragmenty eber i liczne koci koczyn, w tym ko udow o wysokoci 1,39 metra. adna z pojedynczych skamieniaoci nie zostaa uznana za okaz holotypowy, wic MACN 6904 jest uwaany za zespó syntypów . Cakowita dugo A. wichmannianus zostaa oszacowana na okoo 17 metrów (56 stóp).

Dodatkowa ko udowa i piszczelowa zostay równie odniesione przez von Huene do A. wichmannianus ; ko udowa, FMNH P13019, ma ponad 1,85 metra (6,1 stopy) wysokoci. W jednym badaniu wymiary tej koci udowej wykorzystano w analizie regresji w celu oszacowania masy A. wichmannianus na okoo 34 tony metryczne (37 ton amerykaskich ). Skierowanie dodatkowej koci udowej i piszczelowej zostao zakwestionowane przez póniejszych badaczy. W 2003 roku Jaime Eduardo Powell wstpnie odniós ich do cf. Argyrosaur, a w 2012 roku Philip Mannion i Alejandro Otero uznali go za nieokrelonego tytanozaura. Niekompletna uchwa przypisywana A. wichmannianus jest kwadratowa z przodu, przy czym kada ko zbowa ma ksztat litery L. Zby byy ograniczone do przedniej czci uchwy i byy mae i smuke. Kwadratowe szczki sugeruj wyspecjalizowane nawyki ywieniowe, takie jak ywienie w pobliu paszczyzny powierzchni, jak niska rolinno na ziemi lub roliny pywajce w wodzie.

Koci te w wikszoci nie byy ze sob powizane, ale rozrzucone po caej formacji. W zwizku z tym wielu naukowców uwaa, e nie wszyscy mog nalee do tego samego typu zwierzt. W szczególnoci czsto sugerowano, e bardzo kwadratowa dolna szczka naley do zauropoda rebbachizaura podobnego do nigerzaura . Jednak uchwa Bonitasaura , opisana w 2004 roku , ma podobny ogólny ksztat i jest wyranie powizana ze szcztkami szkieletu tytanozaura, co wskazuje, e uchwa moe jednak nalee do A. wichmannianus . W 2013 i 2019 roku opisano Brasilotytana i Baalzaura , które równie miay kwadratowe szczki. Zauwaono, e brazylijotytan, bonitazaura, antarktozaur i inne tytanozaury maj po trzy zby na zbodó, podczas gdy rebbachizaur nigerzaur ma do siedmiu zbów. Brazilotitan i Baalsaurus zostay opisane jako tytanozaury, blisko spokrewnione z A. wichmannianus.

Ty czaszki i pozostaa cz szkieletu s zwykle uwaane przez badaczy za tytanozaury, chocia niekoniecznie nale do tego samego typu tytanozaurów. W 2005 roku Jeffrey Wilson uzna , e mózgoczapk mona odnie do Nemegtosauridae, ale zauway, e inne szcztki czaszki wymagaj dalszych bada. Badanie, opublikowane w 2012 roku przez Ariana Paulina Carabajal, CT skanowane z A. wichmannianus braincase który ujawni kompletny mózgu endocast i ucho wewntrzne struktury. Endocast mózgu i ucho wewntrzne maj kilka wspólnych cech z innymi tytanozaurami, takimi jak krótkie drogi wchowe i opuszki wchowe, które s rzutowane poziomo.

Powell porówna szeroko czaszki z dugoci koci koczyn zarówno A. wichmannianus, jak i Saltasaurus ; to doprowadzio go do wniosku, e czaszka jest proporcjonalnie maa u A. wichmannianus, co moe sugerowa, e elementy czaszki i koczyn mog nalee do rónych osobników lub rónych taksonów . Zauway jednak, e porównanie byo potencjalnie mylce, poniewa ogólna anatomia Saltasaurus jest krótsza i grubsza, co moe uatwi wiksz czaszk.

Von Huene przypisane dwa skokowy (kostka) koci A. wichmannianus , który opisa jako Astragalus i calcanium . Powell zasugerowa, e moliwe jest, e wap opisany przez von Huene'a jest w rzeczywistoci tragankiem mniejszego osobnika. Zauway równie, e traganek wydaje si zbyt may, aby nalee do tego samego osobnika, co piszczel, poniewa ma tylko poow szerokoci.

Von Huene opisa krg ogonowy, który zosta znaleziony blisko materiau czaszki. Krg ten by pierwszym ogonowym, nalecym do podstawy ogona zaraz po koci krzyowej (krgi przyczepione do biodra). Krg ma dwuwypuky trzon , cech wspóln z innymi tytanozaurami. Von Huene zauway, e pierwszy ogon móg prawdopodobnie nalee do Laplatasaurusa .

Z wyjtkiem niekompletnego krgu szyjnego i wtpliwego pierwszego ogona, nie ma krgów czcych czaszk z materiaem koczyny. Brakuje dokumentacji terenowej, która mogaby pomóc w skierowaniu caego materiau do jednej osoby. Powell uwaa, e prawdopodobne jest, e von Huene prawidowo przypisa materia do A. wichmannianus , argumentujc, e von Huene byby w stanie komunikowa si z odkrywcami i miaby dostp do zdj miejsca odkrycia.

"Antarktozaur" giganteus

Okaz typowy A. giganteus, MLP 26-316, obejmuje lew i praw ko udow, czciowo lew i praw cz onow, dystalny koniec uszkodzonej koci piszczelowej, liczne fragmenty eber i dystalnych krgów ogonowych oraz sze duych i niezidentyfikowanych koci. Dwie gigantyczne koci udowe mierz 2,35 m (7,7 stopy) dugoci i nale do najwikszych ze wszystkich znanych zauropodów. Mimo e koci udowe s due, ich budowa jest równie nieco smuka.

Rekonstrukcja A. giganteus , opublikowana w 1956 roku przez Carlosa Rusconiego, miaa dugo okoo 30 metrów. W 1969 r. van Valen uzna go za podobny rozmiarami do Giraffatitan brancai (wtedy nazywany Brachiosaurus brancai ). Opierajc si na wczeniejszych szacunkach masy G. brancai, dokonanych przez Edwina Harrisa Colberta w 1962 r., van Valen poda A. giganteus szacunkow mas okoo 80 ton metrycznych (88 ton amerykaskich). W 1994 roku Gregory S. Paul oszacowa wag A. giganteus i Argentinosaurus na 80-100 ton (88 i 110 ton amerykaskich) i dugo od 30 do 35 metrów (98 do 115 stóp). Ekstrapolujc parametry koci udowej, badanie przeprowadzone przez Gerardo Mazzetta i wspópracowników z 2004 r. oszacowao mas A. giganteus na okoo 69 ton metrycznych (76 ton amerykaskich); nieco mniejszy ni Argentinosaurus, którego w tym samym badaniu oszacowano na prawie 73 tony metryczne (80 ton amerykaskich). To uczynioby A. giganteus jednym z najciszych znanych zwierzt ldowych. W 2006 roku Kenneth Carpenter uy Saltasaurusa o krótkiej szyjce jako przewodnika i oszacowa, e jego dugo wynosi 23 metry (75 stóp). W 2012 roku Thomas Holtz poda dugo 33 metrów i szacunkow wag 58-65 ton metrycznych (64-72 ton amerykaskich).

W 2016 roku, uywajc równa, które szacuj mas ciaa na podstawie obwodu koci ramiennej i udowej zwierzt czworononych, oszacowano, e wynosi ona 39,5 ton metrycznych (43,5 ton amerykaskich). W 2019 roku Gregory S. Paul oszacowa mas A. giganteus w zakresie od 45 do 55 ton (50 do 61 ton amerykaskich), na podstawie nowszych rekonstrukcji tytanozaura. W 2020 roku Molina-Pérez i Larramendi oszacowali jego dugo na 30,5 metra (100 stóp), a jego wag zblion do szacunków Paula na 45 ton (50 ton amerykaskich). Ze wzgldu na niekompletno szcztków wszelkie szacunki wielkoci s obarczone duym bdem.

"Antarctosaurus" jaxarticus i "Antarctosaurus" brasiliensis

"Antarctosaurus" jaxarticus i "Antarctosaurus" brasiliensis znane s z bardzo fragmentarycznych szcztków.

"Antarctosaurus" jaxarticus jest znany z pojedynczej koci udowej, o której pokrótce doniesiono, e przypomina ko udow przypisywan Jainosaurusowi (wtedy zwanej "Antarctosaurus" septentrionalis). Paleontolog Teresa Maryaska zauwaya, e chocia nazwano A. jaxarticus , nie zosta on waciwie opisany ani zdiagnozowany. Ko udowa prawdopodobnie naley do kladu tytanozaurów Litostrotia .

Okaz typowy "Antarctosaurus" brasiliensis znany jest tylko z trzech fragmentarycznych koci o charakterze tytanozaurów; czciowa lewa ko udowa GP-RD-2, czciowa prawa ko ramienna GP-RD-3 i niekompletny krg grzbietowy (krgosup) GP-RD-4. Ko udowa ma 1,15 metra (3,8 stopy) zachowana i zostaa oszacowana na 1,55 metra (5,1 stopy), gdyby zostaa ukoczona. Ko ramienna ma 65 centymetrów (2,13 stopy) zachowana i szacowana na 95 centymetrów (3,12 stopy) ukoczona. Grzbietowa krg centrum jest 17 cm (6,7 cali) dugoci.

Klasyfikacja

Antarktosaurus zosta uwzgldniony w kilku analizach filogenetycznych, a jedynie zosta dodany do macierzy Philipa Manniona i in. w 2019 roku . Zosta zakodowany wraz z Vahiny , Jainosaurus , Normanniasaurus i innymi nie-tytanozaurami. Antarktosaurus umieszczony jako siostrzany takson kladu Vahiny i Jainosaurus , konsekwentnie zbliony do taksonów kladu Lognkosauria .

Tytanozaury

Andezaur

Ruyangozaur

Daxiatitan

Xianhanosaurus

Litostrotia

Malawizaur

Epachtozaur

Muyelensaurus

Rinkonzaur

Pitekunsaurus

Antarktozaur

Dinozaur

Wahiny

Normanniazaur

Lognkozaura

Argentinozaur

Futalognkozaur

Mendozazaur

Notokolos

Patagotytan

Puertazaur

Nemegtozaur

Tapuiazaur

Aeolosaurus

Rapetozaur

Alamozaur

Izyzaur

Saltazaur

Opistocoelicaudia

Diamantinazaur

Sawannazaur

Bibliografia

Linki zewntrzne

  • Opublikuj na licie mailingowej dinozaurów wyszczególniajc róne gatunki Antarktosaurus i przypisane im szcztki.
  • Blogu szczegóowo problematycznej A.wichmannianus.
  • Wpis na blogu szczegóowo opisujcy gatunki, które zostay odniesione do Antarktosaurus .
  • Blogu Omawiajc materia antarktozaur wichmannianus i pokazano rekonstrukcj czaszki

Opiniones de nuestros usuarios

Artur Rakowski

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Paul Pietrzak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Antarktozaur jest tym, którego szukałem.

Laura Matysiak

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Antarktozaur

Aneta Niewiadomski

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Antarktozaur, daje dużo pewności.