AnterydiogenWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anterydiogen, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anterydiogen, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anterydiogen, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anterydiogen, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anterydiogen, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anterydiogen. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anterydiogeny to klasa substancji chemicznych wydzielanych przez gametofity paproci , które wykazano, e wpywaj na produkcj mskiej gametangii, a tym samym na systemy kojarzenia wielu gatunków paproci ldowych. Anterydiogeny s obserwowane tylko u homosporów paproci, poniewa wszystkie gametofity s potencjalnie biseksualne (maj zdolno do wytwarzania zarówno archegonii, jak i pylników ).

To

Pierwsze badanie dotyczce antheriogenu zostao opublikowane przez Waltera Döppa w 1950 roku. W tym artykule wyjania odkrycie czsteczki, któr nazwa substancj A, która powodowaa przedwczesne tworzenie si antheridium, gdy ponownie uyto podoa agarowego po hodowli Pteridium aquilinum . Wikszo bada dotyczcych anterydiogenu zostaa wykonana przez dwóch badaczy, Ulricha Näfa i H. Schraudolfa.

cieka determinacji pci

Sposób, w jaki antherydiogen determinuje pe u paproci, jest ciek syntezy gibereliny podzielonej czasowo-przestrzennie. Gibberellin to grupa hormonów kontrolujcych procesy rolinne. W pierwszym etapie tego procesu gametofity lub prothalli wytwarzaj geny specyficzne dla gibereliny (GA), które wytwarzaj poredni czsteczk GA, która jest nastpnie wydzielana do rodowiska zewntrznego. W drugim etapie anterydiogeny s przejmowane przez ssiadujce gametofity w kolonii i przechodz szereg zmian molekularnych, które pozwalaj im ostatecznie wywoa lub zahamowa tworzenie si pylników lub archegonii. Pomaga to regulowa stosunek pci w kolonii.

Czas, w jakim anterydiogen wpywa na pe rosncych gametofitów, jest nadal badany. Jedna z teorii mówi, e zarodniki, które kiekuj najpierw rozwijaj si jako hermafrodyty i wydzielaj antheriogen, podczas gdy te, które kiekuj póniej lub rozwijaj si wolniej, staj si mskie pod wpywem wydzielanego antheriogenu. W zalenoci od stosunku samców do hermafrodytów populacja wybiera krzyowanie lub chów wsobny.

Badania przeprowadzone na Ceratopteris richardii dowiody, e rosncy gametofit jest w stanie zareagowa na wasny anteriogen tylko przez krótki okres czasu w bardzo wczesnych stadiach wzrostu, a po usuniciu naraenia niezrónicowane komórki mog zmieni si z mskiego w hermafrodyt. Odwracalno mskiej ekspresji dowodzi, e poziomy anteriogenu musz by utrzymywane, aby zapobiec zanikowi mskiej ekspresji.

Wykazano równie, e antheriogen pozwala na wzrost zarodników rosncych w cakowitej ciemnoci. Zarodniki, które s zakopane pod ziemi, jeli dotr do nich anterydiogen, mog tworzy gametofity, które docieraj na powierzchni. Lub tworz niewielk ilo pylników, a wyprodukowane plemniki mog dotrze do eskich gametofitów nad ziemi.

Sposób okrelania pci kadego osobnika jest form rodowiskowego okrelania pci (ESD). W przeciwiestwie do chromosomowej determinacji pci, determinacja pci za pomoc ESD jest niezwykle elastyczna, pozwalajc na zmiany pci w cigu ycia osobnika w odpowiedzi na zmiany w kolonii lub rodowisku. Jedno z bada przeprowadzonych na gatunku paproci Woodwardia radicans wykazao, e ekspresja pciowa dojrzaych gametofitów zaley od warunków stresowych. W dobrych warunkach gametofity osigay dojrzao pciow przy wikszych rozmiarach i staway si osobnikami eskimi, a nastpnie biseksualnymi, natomiast w warunkach stresowych gametofity osigay dojrzao pciow przy mniejszych rozmiarach i staway si samcami.

Znajomoci

Idea antherydiogenu jest bardzo podobna do idei feromonów , które wystpuj u niektórych ssaków. Chocia o determinacji pci ssaków decyduj chromosomy, substancje chemiczne zwane feromonami s uwalniane, wykrywane przez ukad wchowy i mog kontrolowa zachowania spoeczne i poziom hormonów. Obecno ludzkich feromonów pozostaje tematem dugo kwestionowanym, poniewa nie przeprowadzono adnych bada, które w peni udowodniyby istnienie feromonów lub moliwej cieki wykrywania.

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Kacper Gruszka

Ten wpis na Anterydiogen sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Kamil Malinowski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Anterydiogen i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Joanna Turek

Wreszcie artykuł o Anterydiogen, który jest łatwy do przeczytania.