Anthony Ray HintonWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Ray Hinton, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Ray Hinton, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Ray Hinton, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Ray Hinton, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Ray Hinton, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Ray Hinton. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Ray Hinton
Anthony Ray Hinton.jpg
Hintona w 2019 roku
Urodzi si ( 1956-06-01 )1 czerwca 1956
Alabama , Stany Zjednoczone
Narodowo amerykaski
Zawód Autor
dziaacz
Znany z Aktywizm na rzecz reformy wiziennictwa
Maonkowie Halima Abdullah

Anthony Ray Hinton (ur. 1 czerwca 1956) jest amerykaskim aktywist, pisarzem i autorem, który zosta niesusznie skazany za morderstwo dwóch kierowników restauracji fast food w Birmingham w stanie Alabama w 1985 roku . Hinton zosta skazany na kar mierci i przetrzymywany w stanowej celi mierci przez 28 lat, a póniej zosta zwolniony w 2015 roku.

W 2015 roku Sd Najwyszy Stanów Zjednoczonych jednogonie uchyli jego wyrok w postpowaniu apelacyjnym, po czym stan umorzy wszystkie zarzuty przeciwko niemu. Sd nie by w stanie potwierdzi dowodów kryminalistycznych broni, która bya jedynym dowodem w pierwszym procesie. Po wydaniu Hinton napisa i opublikowa pamitnik The Sun Does Shine: How I Found Life and Freedom on Death Row (2018). Hinton zosta przedstawiony przez O'Shea Jackson Jr. w filmie Just Mercy z 2019 roku .

To

Incydenty

25 lutego 1985 r. i 2 lipca 1985 r. dwóch menederów fast foodów, John Davidson i Thomas Wayne Vason, zgino w oddzielnych incydentach podczas napadów z broni w rku w ich restauracjach typu fast food w Birmingham. Osoba, która przeya trzeci napad na restauracj, wybraa zdjcie Anthony'ego Raya Hintona, wówczas 29-letniego, ze skadu , a policja zbadaa go. W tym czasie Hinton pracowa w supermarkecie i mieszka z matk Buhlar Hinton w jej domu w wiejskiej Alabamie, okoo pó godziny na pónoc od Birmingham.

Aresztowanie, oskarenie i skazanie

Po aresztowaniu Hintona jego obroca z urzdu nie udzieli odpowiedniej porady. Powiedzia do Hintona: Wszyscy czarni zawsze mówicie, e czego nie zrobilicie. i Wszyscy czarni zawsze bronicie si nawzajem. Wiarygodno jego eksperta balistycznego jedynego, którego adwokat móg zatrudni z dostpnych rodków zostaa zdyskredytowana przez prokuratora ze wzgldu na fizyczne ograniczenia biegego i brak dowiadczenia. awa przysigych zignorowaa zeznania szefa Hintona, który zezna, e by w pracy w czasie domniemanych zbrodni.

Jedynym dowodem oskarenia na rozprawie byo owiadczenie, e testy balistyczne wykazay, e cztery kule z miejsca zbrodni pasoway do pistoletu matki Hinton, który zosta znaleziony w jej domu podczas ledztwa. Nie przedstawiono adnych odcisków palców ani zezna naocznych wiadków. Hinton zosta skazany za kade z dwóch morderstw i skazany na mier.

W czerwcu 1988 r. jednomylny Sd Apelacyjny Karnego Alabamy potwierdzi wyrok skazujcy i kar mierci na Hintona. W czerwcu 1989 r. wyrok ten zosta jednogonie potwierdzony przez Sd Najwyszy Alabamy .

Cela mierci

Hinton zosta wysany do celi mierci , co oznaczao, e by przetrzymywany w odosobnieniu przez prawie trzy dekady. W cigu dziesicioleci spdzonych w wizieniu wspieraa go niezachwiana wiara matki w jego niewinno, a take wieloletniego przyjaciela Lestera Baileya, który odwiedza go co miesic. Niestety matka Hintona zmara w 2002 roku.

Bdc w celi mierci, Hinton spdza wikszo czasu na czytaniu. W kocu zorganizowa klub ksiki, któremu pozwolono spotyka si w wiziennej bibliotece prawniczej. Wród autorów, których czytali i dyskutowali winiowie, byli James Baldwin i Harper Lee . Po kilku latach klub rozrós si, bo w wizieniu szybko rozesza si wiadomo, e czytanie jest tak dobr ucieczk. Jednak liczba czonków równie stopniowo malaa, gdy stracono czonków klubu ksiki. cznie 54 mczyzn przeszo obok celi Hintona w drodze na egzekucj. Hinton czu zapach palcego si ciaa z krzesa elektrycznego, zwanego te ót Mam , poniewa znajdowao si blisko jego celi. Wreszcie Hinton by ostatnim winiem pozostawionym w celi mierci.

Odwoania

Pocztkowe apelacje Hintona nadal byy rozpatrywane przez jego obroc z urzdu, Sheldona C. Perhacsa, który przegra kad ze spraw Hintona. Perhacs zatrudni inyniera budownictwa ldowego, który mia problemy ze wzrokiem i nie mia adnego dowiadczenia w kryminalistyce. Inynier powiedzia, e nie ma adnego zwizku midzy broni a strzelaniem. Jednak awa przysigych zignorowaa jego zeznania z powodu jego sabego wzroku i niemonoci prawidowego korzystania z mikroskopu.

Doug Acker, detektyw, próbowa przekona Hintona, by podpisa pust kartk papieru, mówic mu [Hinton], e to tylko potwierdzenie, e przeczyta ju swoje prawa. Hinton odmówi podpisania.

Dodatkowo szef Hintona zezna, e Hinton pracowa w czasie incydentu i sprzta supermarket; mimo to awa przysigych nadal go skazaa.

Po tym, jak Hinton przebywa w celi mierci przez okoo dziesi lat, Bryan Stevenson z Equal Justice Initiative (EJI), organizacji non-profit z siedzib w Montgomery w stanie Alabama , podj jego spraw, zajmujc si jego obron przez 16 lat. Podczas apelacji EJI przedstawio dowody od trzech ekspertów medycyny sdowej, w tym jednego z FBI , pokazujce, e kule z miejsc zbrodni nie pasoway do broni matki Hintona. Ale sd stanowy Alabamy odmówi uniewanienia jego wyroków skazujcych lub przyznania nowego procesu.

Uniewinnienie, zwolnienie i nastpstwa

W lutym 2014 roku Sd Najwyszy Stanów Zjednoczonych opuszczone Trybuna Stanu przekonanie w jednomylnej za curiam decyzji . Sd orzek, e pierwotny obroca Hintona zapewni niedostateczn konstytucyjnie nieskuteczn pomoc obrocy i przekaza jego spraw sdowi stanu Alabama do ponownego rozpoznania. Pierwotny obroca Hintona bdnie sdzi, e ma tylko 1000 dolarów na zatrudnienie eksperta ds. balistyki, który ma odeprze stanow spraw na podstawie dowodów. Jedynym ekspertem, który chcia zeznawa za t cen, by inynier budownictwa ldowego z bardzo maym wyksztaceniem balistycznym i ograniczonym posiadaniem jednego oka; przyzna si w sdzie do kopotów z obsug mikroskopu.

W listopadzie 2014 r. Sd Apelacyjny Karnego Alabamy zamkn spraw Hintona. 1 kwietnia 2015 r . biuro prokuratora okrgowego hrabstwa Jefferson przenioso si do umorzenia sprawy. Ich eksperci medycyny sdowej nie byli w stanie dopasowa pocisków z miejsca zbrodni do broni matki Hintona. Prokuratorzy przyznali, e nie mogli dopasowa czterech kul znalezionych na miejscu zbrodni do pistoletu matki Hintona i e by to jedyny dowód przedstawiony w pierwotnym procesie o morderstwo.

3 kwietnia 2015 r. Hinton zosta zwolniony z wizienia po tym, jak Laura Petro, sdzia Sdu Okrgowego w Jefferson, uchylia jego wyrok, a stan wycofa wszystkie zarzuty przeciwko niemu.

Hinton jest 152. osob od 1973 r., która zostaa zwolniona z celi mierci w Stanach Zjednoczonych i szóst w stanie Alabama . Powiedzia: Wszyscy, którzy odegrali rol w wysaniu mnie do celi mierci, odpowiecie przed Bogiem. Hinton zoy wniosek o prawie 1,5 miliona dolarów odszkodowania za pobyt w wizieniu z powodu niesusznego wyroku skazujcego. Ustawodawca sprzeciwi si zatwierdzeniu tej patnoci, poniewa wadze pastwowe twierdz, e nie udowodni swojej niewinnoci.

Od czasu uwolnienia Hinton wypowiada si w rónych miejscach na temat niesprawiedliwoci systemu sdowniczego Alabamy i innych kwestii zwizanych z jego skazaniem i uwizieniem. Ukoczy pamitnik zatytuowany The Sun Does Shine: How I Found Life and Freedom on Death Row (2018), a take odczytywa i rozmawia w caym kraju na temat ksiki i swoich dowiadcze. Ksika Hintona zebraa niezwykle pozytywne recenzje. Piszc dla The Guardian , Tim Adams opisa ksik jako histori przebaczenia i walki i konkluduje, e jego wspaniae wspomnienia odtwarzaj w gowie sposób, w jaki uciek z celi pi herbat z królow Anglii, polubi Halle Berry i jak podzieli si t moliwoci ze swoimi wspówiniami z celi mierci. Kirkus Reviews nazywa t ksik rozdzierajc serce, ale ostatecznie pen nadziei histori o prawdzie, sprawiedliwoci i potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwoci w sprawach karnych.

19 maja 2019 r. Hinton przemawia na wiczeniach pocztkowych Uniwersytetu St. Bonaventure i otrzyma tytu doktora honoris causa Human Letters. Wczeniej rozmawia ze studentami Klasy 2019, pó roku po zwolnieniu, w 2015 roku. Studenci byli tak zainspirowani jego wczeniejszym wystpieniem, e ponad 100 z nich zoyo petycj do administracji uczelni, proszc o zaproszenie mówi na pocztku.

Zobacz te

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Lena Wrona

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Anthony Ray Hinton.

Kalina Konopka

Artykuł o Anthony Ray Hinton jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.