Anthony RollWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Anthony Roll, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Anthony Roll, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Anthony Roll, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Anthony Roll, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Anthony Roll, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Anthony Roll. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Rolka jest pisemna wzmianka o statkach angielskiej marynarki Tudor z 1540s, nazwany jego twórcy, Anthony Anthony. Pierwotnie skada si z trzech rolek welinu , przedstawiajcych 58 okrtów wraz z informacjami o ich wielkoci, zaodze, uzbrojeniu i podstawowym wyposaeniu. Zwoje podarowano królowi Henrykowi VIII w 1546 r. i przechowywano je w bibliotece królewskiej. W 1680 roku król Karol II przekaza dwa zwoje Samuelowi Pepysowi , który kaza je poci i oprawi w jeden tom, który obecnie znajduje si w Bibliotece Pepys w Magdalene College w Cambridge . Trzecia rolka pozostaa w królewskiej kolekcji, dopóki król Wilhelm IV nie podarowa jej swojej córce Lady Mary Fox , która sprzedaa go British Museum w 1858 r.; obecnie jest wasnoci Biblioteki Brytyjskiej .

Anthony Roll jest jedynym znanym, w peni ilustrowanym inwentarzem okrtów angielskiej marynarki wojennej z okresu Tudorów . Jako dzieo odnoszcego sukcesy urzdnika pastwowego w XVI-wiecznej Anglii, warto artystyczna Anthony Rolla zostaa opisana jako charakteryzujca si naiwnym rysunkiem i dopasowaniem do wzoru, chocia jego artystyczne aspekty wykazuj przyzwoite amatorskie zrozumienie formy i koloru . Chocia wykazy wymienione w jego tekcie okazay si bardzo dokadne, wikszo ilustracji statków jest szcztkowych i wykonanych wedug ustalonej formuy. Poziom szczegóowoci konstrukcji statku, uzbrojenia, a zwaszcza olinowania okaza si zatem jedynie przybliony. Niemniej jednak, poprzez przedstawienie ceremonialnego zdobnictwa, ilustracje w Zwoju dostarczyy istotnych drugorzdnych informacji do bada heraldyki , flag i zdobnictwa statków z okresu Tudorów .

Jedyne znane wspóczesne wizerunki wybitnych naczy z epoki Tudorów, takich jak Henry Grace à Dieu i Mary Rose, znajduj si w Anthony Roll. Poniewa Mary Rose zatona przypadkowo w 1545 roku i zostaa z powodzeniem uratowana w 1982 roku, porównanie informacji zawartych w Rollu z fizycznymi dowodami Mary Rose dostarczyo nowych informacji na temat bada nad histori marynarki wojennej tego okresu.

Autor i artysta

Anthony Anthony (przed 1530- c. 1564 ) zosta zidentyfikowany jako kompilator informacji i artysta stojcy za ilustracjami poprzez jego podpis, który by porównywany z holograficznymi literami wród dokumentów pastwowych. Ojcem Antoniego by William Anthony (zm. 1535), Fleming z Middelburg w Zelandii, który wyemigrowa do Anglii w 1503. William by dostawc piwa dla wojska, a Anthony poszed w lady ojca. Zacz eksportowa piwo nie póniej ni w 1530 roku i zosta dostawc piwa dla marynarki wojennej. W 1533 roku Anthony zosta mianowany kanonierem w Tower of London , które to stanowisko utrzyma nominalnie a do mierci. Awansowa do rangi nadzorcy Urzdu Ordynacyjnego , organu rzdowego odpowiedzialnego za zaopatrzenie si zbrojnych w artyleri i na tym stanowisku sporzdzi swój Roll. W 1549 roku zosta doywotnio awansowany na gównego geodet w Tower, Calais , Boulogne i innych miejscach. Kontynuowa prac nad dostarczaniem broni siom angielskim i by aktywny w ostatnim miesicu swojego ycia, dostarczajc bro na wypraw przeciwko Le Havre .

W 1939 r. holenderski historyk Nicholas Beets zaproponowa, e flamandzki artysta i kartograf Cornelis Antoniszoon (lub Antonisz., ok. 1507-1553) móg by bratem Antoniego. Chocia sugestia Beetsa o pokrewiestwie bya domniemana i bez adnych bezporednich dowodów, zostaa podchwycona przez Geoffreya Callendera w Mariner's Mirror w 1963 roku i zostaa przekazana przez kilku innych autorów. W testamencie Wilhelma Antoniego nie wymieniono innych synów i Antoniusza. uwaa si, e by synem Antonisa Egbertsona, córki Jacoba Corneliszoon van Oostzanen . To, e Cornelis i Anthony byli spokrewnieni, jest, wedug sów Ann Payne, prawdopodobnie niemoliwym, ale niewiele jest dowodów na to, e byli w ogóle poczeni.

Historia rkopisu

Portret statku mia dug histori w sztuce morskiej , od redniowiecznych pieczci i monet po wczesne ryciny w XV wieku, a zwyky widok z boku statku pod aglami, czsto bez widocznej zaogi, by dobrze ugruntowany jako najbardziej efektywny sposób rejestrowania budowy statków. Anthony Roll naley do gatunku dzie, które miay peni podwójn rol dla króla i przywódców wojskowych: jako rozsdnie pouczajce przegldy zawierajce szczegóowe informacje o statkach lub strategicznych obszarach wybrzea, które mog by badane w celu okrelenia mocnych i sabych stron oraz jako chepliwe i ywe przedstawienia militarnej potgi Tudorów, które mona wykorzysta do schlebiania królowi, zaimponowania dworzanom i narzucenia wadzy wojennej zagranicznym ambasadorom. Wspóczesne mapy lub platformy byy rutynowo zdobione szczegóowymi obrazami statków, aby oznaczy zbiorniki wodne i oywi sceny. Takie mapy byy wówczas powszechne, a nawet upikszane przez artystów, jeli uznano je za zbyt proste lub szare. Marynarka wojenna zostaa rozszerzona za panowania Henryka VIII , a on by znany z zainteresowania okrtami wojennymi, co mona zobaczy na epickim obrazie Zaokrtowanie Henryka VIII w Dover, który przedstawia, cho raczej nierealistycznie, statki, które zajy 29- roczny król na spotkanie na szczycie z Franciszkiem I z Francji w 1520 roku na Polu Zotego Pótna. Ten obraz, datowany niedawno na okoo 1545, zosta równie zasugerowany jako prawdopodobne ródo inspiracji dla Antoniego do jego ilustracji.

Istniej trzy takie tablice przedstawiajce dziaania i wyprawy morskie, które s przypisywane Anthony'emu: trasa Anny z Kleve z Niderlandów do Anglii (1539), francuski atak na fort przybrzeny (data nieznana) i francuski nalot na Brighton ( lipca 1545). Projekty statków na tych obrazach, zwaszcza z najazdu na Brighton, cile pasuj do tych na rolkach. Nie wiadomo dokadnie, kiedy rozpoczy si prace nad rolkami ani kiedy zostay zakoczone. Pewne jest tylko, e zostaa podarowana królowi w roku datowania, 1546. Wczenie Mary Rose, która zatona w bitwie pod Solent 19 lipca 1545, nie oznacza, e koniecznie rozpoczto j przed t dat, poniewa zostaa nadal uwaano za moliwe, e mogaby zosta podniesiona nawet w 1549 roku. Galleasse , Antelope , Hart , Bull i Tiger , wszystkie obecne w drugim zrzucie , nadal byy budowane okoo marca 1546 roku, a Hart by na morzu dopiero w padzierniku tego roku. Jednoczenie nie uwzgldniono Galley Blanchard , zdobytej od Francuzów 18 maja 1546 roku.

Miedziany grawerunek przedstawiajcy mczyzn o spokojnym wyrazie twarzy, noszcego du, ciemn, dugowos peruk.
Samuel Pepys w 1689 roku. Pepys, waciciel dwóch zwojów, kaza je poci i oprawi w jeden tom.

Po przekazaniu zwojów królowi zostay one zarchiwizowane w królewskich zbiorach. W 1680 roku Karol II przekaza dwa zwoje Samuelowi Pepysowi , administratorowi marynarki i zapalonemu kolekcjonerowi ksiek. Pepys nie ujawni szczegóów, w jaki sposób przekazano mu te zwoje, ale uwaa si, e prezent pochodzi ze spotkania z królem Karolem, gdzie Pepys zapisa królowi relacj o tym, jak uciek z bitwy pod Worcester (1651). Plan by taki, e Pepys zredaguje i opublikuje ju synn histori, ale nigdy tego nie zrobi. Wiadomo te, e Pepys planowa napisa histori marynarki wojennej i zbiera materia do tego zadania, ale i ten projekt nigdy nie zosta ukoczony. Uwaa si, e król Karol by wiadomy planów Pepysa i podarowa mu dwa zwoje jako prezent lub jako zapat za zamierzon publikacj opowieci o ucieczce. Drugiego zwoju nie udao si wówczas zlokalizowa i dopiero w 1690 r. odkry go Henryk Thynne, opiekun królewskiej biblioteki 167789 i bliski przyjaciel Pepysa. Thynne zleci Pepysowi wykonanie kopii niektórych ilustracji, ale w 1690 roku Karol nie y, a Jakub II by na wygnaniu. Pepys zrezygnowa ze stanowiska sekretarza Admiralicji w tym samym roku i odmówi uznania panowania Wilhelma III i Marii II , co oznaczao, e zdobycie ostatniej rolki do jego kolekcji nie wchodzio w rachub. Zakada si zatem, e tworzenie kodeksu z pierwszego i trzeciego zwoju zostao zakoczone wkrótce po tym czasie. Po mierci Pepysa w 1703 roku jego biblioteka przesza w rce jego siostrzeca Johna Jacksona. Po mierci Jacksona w 1724 roku biblioteka wraz z kodeksem zostaa przekazana do starego college'u Pepys w Magdalene w Cambridge , gdzie pozostaje do dzi.

Druga rolka zostaa uznana za utracon w latach 80. XVIII wieku, ale w rzeczywistoci pozostaa w rkach rodziny królewskiej. Wilhelm IV podarowa go swojej nielubnej córce Mary FitzClarance na pocztku XIX wieku. W 1824 r. FitzClarance polubi Charlesa Roberta Foxa, generaa majora, a od 1832-35 oficera geodety ornatów, to samo stanowisko, jakie Anthony mia trzy wieki przed nim. Fox by bibliofilem , a historyk Charles Knighton zasugerowa, e zna warto zwoju, ale jego lokalizacja pozostawaa nieznana uczonym. W 1857 Frederic Madden , opiekun rkopisów w British Museum , otrzyma drug rolk i dowiedzia si, e Mary Fox chce go sprzeda. Po negocjacjach zosta sprzedany za 15 funtów do British Museum i otrzyma numer Add MS 22047. By przechowywany w swoim oryginalnym formacie jako rolka i od 1999 roku jest przechowywany w kolekcji rkopisów British Library w St Pancras .

Anthony Roll by czsto uywany jako gówne ródo historii angielskiej marynarki wojennej z XVI wieku, ale peny tekst i wszystkie ilustracje zostay zebrane w jednym tomie dopiero w 2000 roku.

Opis

Rolka Anthony bya pierwotnie zestawem trzech oddzielnych rolek welinowych . Istnieje do dzi w postaci oprawionego tomu zawierajcego pierwsz i trzeci rolk, podczas gdy druga rolka jest zachowana w swojej pierwotnej formie. Trzy oryginalne rolki skaday si w sumie z 17 pojedynczych membran przyklejonych z tyu kolejnej membrany. Membrany miay szeroko 27+1 2 cale (70 cm) i wysoko od 31 do 37+3 4 cale (79 do 96 cm). Po otrzymaniu pierwszego i trzeciego zwoju Pepys poleci swoim urzdnikom poci zwoje i oprawi je w jeden tom jako ksik, obecnie znany jako Pepys 2991 . Przeksztacenie dwóch rolek stworzyo poziom struktur strony, a cz wycitej w trakcie ozdób zostaa rcznie skopiowana do tomu. Pepys umieci równie abstrakty midzy dwoma rolkami i tabel podsumowujc, która nie bya dzieem Anthony'ego, ale datowana na opraw rolek Pepysa. To radykalne potraktowanie oryginalnego dokumentu uszkodzio niektóre ilustracje i jest dzi przestarzae. Pierwsze trzy ilustracje przedstawiajce Henry Grace à Dieu , Mary Rose i Peter Pomegranate byy zbyt due, aby zmieci si na jednej stronie i dlatego zostay przeksztacone w rozkadówki dwustronicowe. Wynikajce z tego pochylenie rodka ilustracji doprowadzio do zauwaalnej utraty szczegóów. Mimo to nie planuje si próby odtworzenia oryginalnej struktury pierwszej i trzeciej rolki. Druga rolka, British Library Add MS 22047 , jest nadal w oryginalnym stanie, z wyjtkiem pisemnej aprobaty Mary Fox z 1857 r. i pewnych uszkodze spowodowanych zastosowaniem rodków chemicznych w celu ujawnienia wyblakego pisma.

W trzech rzutach wymieniono 58 statków podzielonych na klasy w zalenoci od wielkoci i konstrukcji. Kady statek jest przedstawiony wraz z jego nazw, tonaem, liczebnoci zaogi i, jak sam powiedzia Anthony, uzbrojeniem, artyleri, amunicj i habilimentami wojennymi. Pierwszy rzut wymienia karaki i jedn szalup , zaczynajc od najwikszego statku Henry Grace à Dieu . Druga lista zawiera galeasy , hybryd jednostek napdzanych wiosami i aglówkami oraz jedn galer . Wreszcie trzecia rolka zarezerwowana jest dla szalup i barek wiosowych, obu w zasadzie mniejszych wersji galleasse.

Analiza artystyczna

Kolorowy obraz jednomasztowego statku napdzanego przez du grup wiolarzy.  Z tyu statku mczyzna trzyma podniesion pak, ponaglajc wiolarzy.
The Galley Subtle , kuchnia typu ródziemnomorskiego, która stanowia centralny element trzech poczonych rolek i ilustracji, która pokazuje najwysz jako artystyczn.

Anthony Anthony nie by wyszkolonym, profesjonalnym artyst. Ilustracje s opisywane jako uderzajce i odwanie wykonane, ale [...] maj niewiele pretensji do bycia piknymi dzieami sztuki. Naczynia s w wikszoci malowane wedug standardowej formuy, z wyranymi powtórzeniami nawet w bardziej wyszukanych przedstawieniach. Styl Antoniego charakteryzuje si naiwn rysunkowoci i podporzdkowaniem si wzorowi [] zgodnemu z umiejtnociami urzdnika pastwowego z przyzwoitym amatorskim pojmowaniem formy i koloru.

Wszystkie rolki miay mniej wicej t sam dugo, okoo 15 stóp (4,6 m) i najprawdopodobniej byyby prezentowane obok siebie na stole lub zawieszone na cianie. Centralnym punktem caej kompozycji jest druga, rodkowa rolka, na której umieszczono wyjtkowo dobrze wykonany obraz Galley Subtle . O tym, e statek ten mia by gówn ilustracj, wiadczy obecno szalupy Mary James w pierwszym rzucie, który poza tym jest zarezerwowany dla statków (eglarskich). Wyglda na to, e pierwotnie zosta umieszczony na pocztku trzeciego rzutu, wród innych szalup i barek, ale zosta przeniesiony, aby uzyska bardziej równe dugoci. Wiadomo, e Henryk, w swoim deniu do osignicia wizerunku renesansowego ksicia, szczególnie lubi galery, co byoby znane Antoniemu.

Litery, linie obramowania i dekoracje z motywami kwiatowymi s pomalowane na czerwono lub czarno, z wyjtkiem pierwszych trzech statków z pierwszego rzutu, które równie s zote. Wikszo ilustracji zostaa najpierw naszkicowana konturami pionu, a nastpnie zamalowana farbami. Deski statku s jasnobrzowe, które s zacieniowane na dziobie i rufie, aby osign gboko, dekoracje i kotwice s podwietlone na czerwono, a dziaa na zielono. Kontury s czarne, a morze w odcieniach od szarej zieleni do gbszego bkitu.

May czteromasztowy statek aglowy z ma jaszczurk rzeb na dziobie.
Salamander , A galeas zrobione z Szkotów i jeden z zaledwie trzech statków w Anthony Rolka które ma rozpoznawalny figur .

Pierwsze dwa rzuty zostay wykonane z mniej wicej tak sam iloci szczegóów, podczas gdy mniejsze barki (w zasadzie mae galery) zostay wykonane szybciej. Pierwsze dwa statki z pierwszego rzutu, Henry Grace à Dieu i Mary Rose , maj lady wzoru siatki, co wskazuje, e zostay przeniesione z innego rysunku, podczas gdy reszta jest wykonywana odrcznie. Ogólnie rzecz biorc, statki dziaaj wedug wzoru zalenego od typu statku. Wyjtkiem s stern galerie niektórych z galleasses i figuranci z Mary Rose , Salamander i Unicorn , az drugiej zarówno przechwyconych od Szkotów w 1544. Wybitny Wyjtkiem jest Spiarnia Subtelne umieszczony w rodku drugiej rolki. Jest bardziej spójny typem z galerami typu ródziemnomorskiego ni galeasse i mae barki i zawiera znaczn ilo szczegóów, których nie ma na innych statkach. Jest to jedyny statek, gdzie kady zaoga jest widoczna, w tym przypadku wiolarzy za pavisades jako ochrona przed strzaami wroga i nadzorcy sobie do komory silnika , pene omijaa Herby dublet i workowate spodnie trzyma kij lub pak, jakby pokonujc czas uderzenia wiolarzy.

Uyj jako róda historycznego

Jako historyczny rekord, Anthony Roll jest pod wieloma wzgldami wyjtkowy. Jest to jedyna znana w peni ilustrowana lista królewskiej marynarki wojennej z okresu Tudorów, chocia zdjcia nie powinny by postrzegane jako dokadne przedstawienia zaczerpnite z prawdziwego ycia. Na przykad wykazy broni poszczególnych statków, które uwaa si za dokadny zapis sporzdzony przez wyszego urzdnika pastwowego, s tylko w przyblieniu dopasowane do malowide. Olinowania jest tylko w przyblieniu dokadne i zosta opisany przez Margaret Reguy , archeologicznych lidera projektu z Mary Rose wykopów, jako mylce gromady przesonami , ratlines i pobytów . Wiele szczegóów jest obecnych, ale innych brakuje, takich jak rygle acuchowe (poziome platformy wystajce z boków), do których przymocowano wanty (równolege liny stabilizujce maszty), aby utrzyma je z dala od kaduba.

Porównania z Mary Rose

aglowiec podobny rozmiarami do opisanego ju Henry'ego Grace a Dieu.  Na szczycie dziobu na dziobie statku znajduje si maa rzeba jasnoczerwonego kwiatu.
Ilustracja Mary Rose , która zostaa porównana z uratowanym wrakiem rzeczywistego statku, aby okreli historyczn dokadno przedstawie statku Anthony'ego Anthony'ego

Porównania ze znaleziskami z ocalonej Mary Rose day moliwo porównania dokadnoci zapisów zawartych w Zwoju. Zdjcie statku dostarczyo wskazówek dotyczcych podstawowych cech konstrukcyjnych, takich jak liczba masztów i agli. W porównaniu z inwentarzem statku z 1514 r. jest to zblione, co dowodzi, e ilustracja jest w duej mierze dokadna. Badanie szczegóów konstrukcji ujawnia jednak, e Antoni pozwoli sobie na pewn licencj artystyczn. Uzbrojenie w malowanym statku wydaje si wyranie przesadzone. Cikie cigacze rufowe (dziao umieszczone na rufie skierowane do tyu) montowane przez otwory strzelnicze na pokadzie orlopowym , tu przy linii wodnej, nie byyby moliwe ze wzgldu na brak pokadu orlopowego i stromy kt (stromy) statku na tym obszarze. Liczba strzelnic na burcie jest niedokadna, poniewa sugeruje dwa lekko przesunite rzdy po dziewiciu lewych, podczas gdy zachowana prawa burta Mary Rose ma tylko jeden rzd strzelnic na gównym pokadzie z siedmioma lewami. Dokadno kubryku bya trudniejsza do ustalenia, poniewa aden z nich pozostaje; sugerowano sprzeczne interpretacje tego, jak to wygldao.

Dziaa z tyu dziobówki nie zostay wyjanione, ale jedna z teorii gosi, e zostay one uwzgldnione w celu zrekompensowania dziaa, które znajdoway si na rufie , celujc do przodu, ale które byyby przesonite ze wzgldu na kt, pod jakim statek by przedstawiony. Lista amunicji, maej broni palnej, dugich uków , strza, szczupaków i banknotów cile odpowiada dowodom archeologicznym. Jako ródo najblisze zatoniciu Mary Rose miao ono kluczowe znaczenie dla projektu archeologicznego, zwaszcza przy oszacowaniu liczebnoci zaogi.

Flagi i ozdoby

Anthony Roll zawiera szczegóowe informacje na temat flag uywanych na statkach. Wedug weksylologa Timothy'ego Wilsona flagi przedstawione na statkach s najbardziej wyszukanym ródem flag pywajcych na statkach króla Henryka VIII, które s bogatsze w szczegóy wizualne ni wszystkie inne róda razem wzite. Wród najbardziej uderzajcych flag na ilustracjach znajduj si wyduone serpentyny ceremonialne, które w rónej liczbie unosz si nad wszystkimi statkami. S wyposaone w Saint George czerwony krzy na biaym polu na dwigu , najbliszy masztu i bardzo dugi ogon w paski w kolorze zielonym i biaym. Wszystkie maj zot farb na czerwono i zielono oraz srebrn farb (teraz utlenion na czarn) na biaym. To artystyczne urzdzenie byo uywane albo do symulowania trzepotania flag, albo do wywietlania metalicznej nici i farby, której czasami uywano do ich dekorowania.

Wzdu balustrady wszystkich statków, przede wszystkim na duych carrackach i Galley Subtle , znajduj si rzdy sztandarów z rónymi wzorami heraldycznymi, w tym angielskie herby królewskie, jedna lub trzy fleur-de-lis francuskich ramion, krzye witego Jerzego i monogram Henryka VIII (HR) w kolorze zotym na niebieskim, co wydaje si by ró Tudorów i zielono-biaym rodem Tudorów . Przedstawienia flag i sztandarów na statkach s w sensie heraldycznym i wojskowym uwaane za z grubsza dokadne, ale nie do koca spójne. Rodzaj systemu dowodzenia wród rónych statków jest widoczny w tym, jak flagi s umieszczane na masztach, ale nie wydaje si, aby by on przeprowadzany systematycznie. Niektóre projekty heraldyczne zostay opisane jako nieprawdopodobne przez 20-wiecznego herolda George'a Bellewa , ale Wilson uzna je za prawdopodobne.

Bibliografia

Uwagi

róda

Dalsza lektura

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Wiktor Sadowski

Ładny artykuł z _zmienna.

Jozef Markowski

Podane informacje o zmiennej Anthony Roll są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.