Antoni SdziaWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoni Sdzia, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoni Sdzia, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoni Sdzia, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoni Sdzia, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoni Sdzia, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoni Sdzia. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Judge ( Port Said , 21 stycznia 1940) jest znany gównie ze swojej kariery w Union of International Associations (UIA), gdzie by dyrektorem ds. komunikacji i bada, a take asystentem sekretarza generalnego. Odpowiada w UIA za rozwój powizanych baz danych oraz za publikacje oparte na tych bazach, gównie Encyklopedia Problemów wiata i Potencjau Ludzkiego , Rocznik Organizacji Midzynarodowych oraz Kalendarz Kongresów Midzynarodowych . Judge jest take autorem zbioru ponad 1600 dokumentów majcych znaczenie dla zarzdzania i tworzenia strategii. Wszystkie te artykuy s dostpne bezpatnie na jego osobistej stronie internetowej Laetus in Praesens . Obecnie na emeryturze z UIA kontynuuje swoje badania w ramach inicjatywy o nazwie Unia Wyobraalnych Stowarzysze .

Wczesne ycie

Anthony John Nesbitt (Tony) Judge, obywatel Australii, urodzi si w Port Saidzie w Egipcie w 1940 roku. Jego ojciec by pilotem i oficerem Królewskich Si Powietrznych. Wychowa si w Rodezji (obecnie Zimbabwe), z odrobin nauki w Wielkiej Brytanii i Australii. Ukoczy inynieri chemiczn w Imperial College (Londyn) oraz tytu MBA na Uniwersytecie w Kapsztadzie. Pracowa w Unii Stowarzysze Midzynarodowych w latach 1961-1963 oraz 1968-2007. Nadal mieszka w Belgii, jego ona jest Niemk i maj jednego syna.

Kariera

Praca Anthony'ego Judge'a w UIA, od lat szedziesitych do 2007 roku, obejmowaa adaptacj szerokiej gamy pojawiajcych si technologii do zarzdzania danymi i wiedz , takich jak komputery wewntrzne, skad komputerowy , poczta e-mail, rozszerzenie dostpu do poczty elektronicznej na kraje rozwijajce si, struktura metadanych , wspólna edycja , tumaczenie maszynowe , technologia internetowa , VRML i midzyinstytucjonalna integracja danych. Szczególny nacisk jego dziaa kad na moliwoci wizualizacji sieci organizacji, problemów wiatowych i innych zbiorów danych.

Jego praca obejmowaa równie wydawanie wielu artykuów naukowych dotyczcych strategicznej pozycji organizacji midzynarodowych i zorganizowanej odpowiedzi na problemy wiatowe. Pisa m.in. artykuy na temat uatwiania dialogu , konferencji transformacyjnych, projektowania systemów informatycznych, znaczenia metafory w zarzdzaniu i komunikacji, transdyscyplinarnoci oraz koncepcji rozwoju czowieka.

Pod kierownictwem sdziego UIA opracowaa najobszerniejsze bazy danych na temat globalnego spoeczestwa obywatelskiego i jego sieci. Bazy te zawieraj wpisy dotyczce midzynarodowych organizacji non-profit (61 000+), profili biografii (24 000+), midzynarodowych spotka (240 000+, przeszo i przyszo), problemów wiatowych (56 000+), strategii globalnych (32 000+), koncepcji rozwoju czowieka ( 4800+), wartoci ludzkie (3300+) i wicej. Dodatkowo liczba powiza pomidzy rónymi wpisami w bazach siga ponad 2 000 000. Publikacje oparte na tych baz danych zawieraj Encyclopedia problemów wiatowej i potencja ludzki , w Rocznik organizacji midzynarodowych , ten kalendarz Midzynarodowy Kongres , i wiele innych.

Sdzia prowadzi równie konsultacje i dziaania pokrewne z takimi instytucjami jak Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkole i Bada (UNITAR), UNESCO, Program rodowiskowy ONZ (UNEP), Uniwersytet ONZ (Tokio), Rada Naukowa Wspólnoty Narodów. Jednym z jego cigych zainteresowa badawczych s innowacje w procesach spotka midzynarodowych, zwaszcza na konferencjach o szczególnych problemach. W ten sposób gra role doradcze i uatwiajce w kilku wydarzeniach, takich jak Dialog Midzysektorowy (Rio de Janeiro, 1992), Konferencja World Futures Studies (Turku, 1993) i Parlament Religii wiata (Chicago, 1993). http://www.un-intelligible.org/projects/intercept/intercept_proposal_1998.pdf </ref>

Encyklopedia problemów wiata i potencjau ludzkiego

The Encyclopedia of World Problems and Human Potential , której gównym architektem by Anthony Judge, to monumentalne dzieo, które powstao dziki partnerstwu midzy UIA i Mankind 2000. Zainicjowany w 1972 roku wspólny projekt da pocztek sukcesji wyda Encyklopedii z lat 1976, 1986, 1990 i 1995, natomiast w 2000 r. udostpniono nowe wydanie jako zbiór internetowych baz danych za porednictwem strony internetowej UIA. W 2005 roku, w nastpstwie sporu dotyczcego umowy partnerskiej, jako Sekretarz Wykonawczy Ludzkoci 2000, sdzia przeformuowa Encyklopedi jako strategiczn inicjatyw Unii Zrozumiaych Stowarzysze.

Richard Slaughter , w artykule przegldowym, pochwali w szczególnoci teksty wprowadzajce i komentarze do Encyklopedii (dostpne online), które zostay napisane gównie przez samego Judge'a. Slaughter podkreli, e znaczenie tego dziea nie polega na jego wielkoci ani na imponujcym rozmachu dziesitek tysicy odniesie. Jest to raczej charakter tego, co zostao usiowane. Te liczne towarzyszce teksty, powiedzia, s wystarczajco dobre, aby opublikowa je osobno, poniewa zawieraj bardzo przekonujce obserwacje na temat globalnej problematyki, komentarze do prac wielu wielkich mylicieli z rónych dziedzin oraz imponujcy wachlarz spostrzee na temat epistemologia, symbolika, metafizyka, metafory i jzykowe reprezentacje podmiotu.

Pisma

Przez lata Judge wyda ponad 1600 artykuów na temat informacji, organizacji wiedzy i innych tematów istotnych dla zarzdzania, polityki i tworzenia strategii. Wikszo z tych artykuów jest swobodnie dostpna na jego osobistej stronie internetowej Laetus in Praesens (przetumaczone z aciny: Rado w teraniejszoci ), gdzie s wymienione wedug tematów i dat. Wiele z nich ewoluuje wokó denia do stworzenia mdrzejszego i bardziej funkcjonalnego wiata, zwaszcza w perspektywie uczenia si na wzgldnym braku powodzenia wczeniejszych inicjatyw z uwagi na rozmiary i pilno wyzwa. Jego prace cechuje wysoki poziom nowoci, na przykad innowacje w zakresie wykorzystania metafor , sztuki , poezji , debaty , wizualizacji danych i struktur systemowych. Odkrywcza, interdyscyplinarna metodologia studiów przyszoci , z któr Judge jest zwizany od dawna, równie w znaczcy sposób nadaje form caej jego unikalnej pracy.

Teraz emerytowany z UIA, Anthony Judge kontynuuje pisanie w kontekcie inicjatywy o nazwie Union of Imaginable Associations i zwizanych z ni projektów.

Bibliografia

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Angelika Bukowski

Ładny artykuł z _zmienna.

Adriana Bartkowiak

Bardzo ciekawy ten post o Antoni Sdzia.

Arkadiusz Nowicki

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Antoni Sdzia jest tym, którego szukałem.

Boguslaw Karczewski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.