Antoniego PorteraWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Antoniego Portera, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Antoniego Portera, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Antoniego Portera, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Antoniego Portera, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Antoniego Portera, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Antoniego Portera. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Anthony Porter (ur. 1955, zm. 2021) by mieszkacem Chicago, znanym z uniewinnienia w 1999 r. z zamordowania w 1982 r. dwóch nastolatków w poudniowej czci miasta. Zosta skazany i skazany na mier w 1983 roku i odsiedzia 17 lat w celi mierci . Zosta oczyszczony z zarzutów po przedstawieniu nowych dowodów przez profesorów Northwestern University i studentów ze Szkoy Dziennikarstwa Medill w ramach ledztwa dotyczcego szkolnego Projektu Niewinnoci . Apelacje Portera byy wielokrotnie odrzucane, w tym przez Sd Najwyszy Stanów Zjednoczonych, a od egzekucji dzielio go 50 godzin .

Porter zosta oczyszczony z zarzutów po tym, jak inny podejrzany zosta zidentyfikowany i przyznany, w procesie, który uznano za wysoce kontrowersyjny. Alstory Simon, który mieszka w Chicago w latach 80., ale wróci do Milwaukee , zosta zidentyfikowany w 1999 roku przez Medill Innocence Project jako sprawca morderstw. Simon przyzna si do zbrodni na tamie wideo. Przyzna si do winy, zosta skazany w 1999 roku i skazany na 37 1/2 roku wizienia. Ale Simon póniej wycofa swoje zeznanie, mówic, e zosta oszukany i wymuszony przez prywatnego detektywa Paula Ciolino, który podawa si za funkcjonariusza policji miejskiej podczas pracy z Projektem Niewinno. David Protess, jeden z dwóch profesorów zaangaowanych w Innocence Project, zosta zawieszony przez Northwestern University w 2011 roku w wyniku kontrowersji. Dwóch wiadków równie odwoao swoje zeznania.

Po rocznym ledztwie zarzuty przeciwko Simonowi zostay zwolnione przez biuro prokuratora stanu Cook County, a on zosta zwolniony w 2014 roku po odbyciu 15 lat wizienia. Sprawa podwójnego morderstwa w Chicago jest wci nierozwizana.

Anthony Porter wniós pozew cywilny przeciwko miastu, ale proces awy przysigych w 2005 r. okaza si korzystny dla miasta, oryginalne ledztwo policyjne i oskarenie. Alstory Simon zoy pozew w 2015 roku przeciwko Northwestern Universitys Innocence Project i otrzyma nieujawnion ugod w czerwcu 2018 roku.

Krymina

Okoo pierwszej w nocy 15 sierpnia 1982 r. dwie nastolatki, Marilyn Green i jej narzeczony Jerry Hillard, zostali zastrzeleni w pobliu basenu w Washington Park w poudniowej czci Chicago .

Anthony Porter, 27-letni czonek gangu, zosta zidentyfikowany przez kilku wiadków jako zamieszany w przestpstwo lub w pobliu miejsca zbrodni. William Taylor, który pywa w basenie w czasie strzelaniny, pocztkowo powiedzia, e nie widzia strzelaniny, ale widzia Portera biegncego tu po strzaach. Póniej powiedzia, e widzia, jak Porter strzela. By wród szeciu wiadków, którzy zidentyfikowali Portera w miejscach strzelaniny, w tym jeden, który powiedzia, e zosta okradziony przez Portera na muszce krótko wczeniej w parku.

Policja otrzymaa tropy wskazujce na innych podejrzanych. Wydawao si, e cigaj tylko Portera. Usyszawszy, e jest podejrzany, Porter uda si na policj i zgosi si. Natychmiast zosta aresztowany i oskarony o dwa morderstwa, jeden zarzut napadu z broni w rku, jeden zarzut bezprawnego przymusu i dwa zarzuty bezprawnego uycia broni.

Po krótkim procesie Porter zosta skazany za morderstwa. Sdzia Robert L. Sklodowski skaza Portera na mier, nazywajc go przewrotnym rekinem. Apelacja do Sdu Najwyszego stanu Illinois zostaa odrzucona w lutym 1986 roku, a apelacja do Sdu Najwyszego Stanów Zjednoczonych zostaa odrzucona w nastpnym roku. Porter nadal skada apelacje w nastpnych latach, opóniajc egzekucj.

W 1995 roku obroca Portera zorganizowa badanie zdolnoci umysowych jego klienta. Stwierdzono, e mia iloraz inteligencji równy 51, co oznaczao , e jest niepenosprawny intelektualnie . Jego obroca zoy now apelacj na tej podstawie, e Porter nie by w stanie zrozumie swojej kary mierci. Pod koniec 1998 r., na czterdzieci osiem godzin przed planowan egzekucj, sd przyzna mu kolejny pobyt.

Badanie Northwestern University

W tym czasie studenci na kursie dziennikarskim prowadzonym przez profesora Northwestern University Davida Protessa badali spraw Anthony'ego Portera w ramach zadania klasowego dla Projektu Niewinnoci w Szkole Dziennikarstwa Medill (obecnie nosi on nazw Projekt Sprawiedliwoci Medill). przydzieleni do sprawy Portera zgromadzili w toku ledztwa dowody, które ujawniy powane wady oskarenia.

Student Tom McCann i prywatny detektyw Paul J. Ciolino rozmawiali z Williamem Taylorem, który w grudniu 1998 r. odwoa swoje oryginalne zeznania. Powiedzia, e policja chicagowska grozia, nkaa i zastraszaa go, aby oskary Portera. Ale McCann i Ciolino nie rozmawiali z adnym innym z pierwotnych szeciu wiadków ani z detektywami, którzy prowadzili ledztwo.

29 stycznia 1999 r. Inez Jackson, ona Alstory'ego Simona, mieszkajca wówczas w Milwaukee w stanie Wisconsin , skd pochodzi, zgosia si do zoenia zezna przeciwko niemu. W latach 80. mieszka w Chicago. Twierdzia, e bya z Simonem, kiedy zabi Hilliarda w odwecie za wyudzanie pienidzy z transakcji narkotykowych. Powiedziaa te, e nigdy nie spotkaa ani nie widziaa Portera. Jej siostrzeniec Walter Jackson, do którego mieszkania Simon rzekomo uciek po strzelaninie, potwierdzi jej histori.

Z Simonem skontaktowa si w swoim domu w Milwaukee Ciolino i inne osoby zwizane z Projektem Innocence. Cztery dni póniej, 3 lutego 1999 r., Simon uda si na policj i na nagraniu wideo przyzna si do popenienia przestpstwa. Protess i studenci przedstawili informacje ze swojego ledztwa.

Gdy przedstawiciele Prokuratury Stanowej Cook County zobaczyli tam Simona, wszczli nowe ledztwo w sprawie Portera.

Dwa dni póniej Porter zosta zwolniony z wizienia za kaucj po tym, jak spdzi 17 lat w celi mierci. Stan wycofa oskarenia przeciwko niemu w nastpnym miesicu.

W 1999 Alstory Simon zosta formalnie oskarony o dwa morderstwa. We wrzeniu 1999 r. Simon przyzna si do dwóch zarzutów morderstwa drugiego stopnia i zosta skazany na 37,5 roku wizienia.

Odwoanie

W 2005 roku Inez Jackson i jej siostrzeniec Walter Jackson odwoali swoje zeznania, które wpltay Simona w zbrodni. Inez Jackson bya bardzo chora i znajdowaa si na ou mierci. Przyznali, e sfabrykowali swoje historie, aby uzyska pienidze i pomoc od profesora Davida Protessa w celu uwolnienia syna Inez, Sonny'ego Jacksona, i jej siostrzeca, Waltera Jacksona, z wizienia. Kiedy Walter Jackson po raz pierwszy zaangaowa si w spraw, zosta uwiziony za morderstwo pierwszego stopnia.

Alstory Simon odwoa swoj spowied. Powiedzia, e zosta zmuszony do zoenia faszywego owiadczenia przez Ciolino i innego mczyzn. Podawali si za funkcjonariuszy policji miejskiej i pokazali mu nagranie wideo, na którym aktor udajcy wiadka, który zamiesza go w zbrodni. Obiecali mu krótki wyrok wizienia i umow filmow, jeli si przyzna.

Protess i Ciolino energicznie zaprzeczali jakimkolwiek wykroczeniom; powiedzieli, e wiele twierdze Szymona jest faszywych i wierzyli, e by winny morderstwa. W 2011 roku Northwestern University umieci Protessa na urlopie po tym, jak dowiedzia si, e celowo sfaszowa dowody zwizane z wezwaniem do sdu wydawanym przez Cook County do jego akt w innej sprawie o bezprawny wyrok skazujcy. Zrezygnowa z uniwersytetu i do 2014 roku zosta szefem Chicago Innocence Project.

Adwokat stanu Cook County, Anita Alvarez, przeprowadzia roczne ledztwo w sprawie Simona. Zrezygnowaa z zarzutów przeciwko niemu i zakoczya jego 37-letni wyrok w padzierniku 2014 roku, nakazujc jego zwolnienie z wizienia. Suy przez 15 lat. Pytanie, kto popeni podwójne morderstwa, pozostaje bez odpowiedzi. Alvarez powiedzia, e ledztwo Medill Innocence Project obejmowao seri alarmujcych taktyk, które byy nie tylko przymusowe i absolutnie nie do zaakceptowania przez standardy organów cigania, ale potencjalnie naruszay konstytucyjnie chronione prawa pana Simona.

Sprawy cywilne

Po uwolnieniu, w 2003 roku Anthony Porter pozwa miasto Chicago o 24 miliony dolarów. Miasto odmówio ugody i sprawa trafia na rozpraw w 2005 roku. Po dodatkowym dochodzeniu, adwokat Miasta argumentowa, e Porter w rzeczywistoci popeni zabójstwa. awa przysigych orzeka na korzy Miasta, w zwizku z czym Miasto nie odpowiadao za adne szkody, a Porter nie otrzyma adnej ugody.

W oparciu o informacje ujawnione w pozwie Portera, które szczegóowo przedstawiay prac Projektu Innocence w zdobywaniu nowego materiau, Alstory Simon zoy petycj po skazaniu o pomoc w jego sprawie w styczniu 2006 roku. Zauway, e Ciolino i inni oszukali go, kiedy si z nim skontaktowali, w tym, e aktor udawa, e jest wiadkiem przeciwko niemu w sprawie. Ponadto Ciolino zarekomendowa obroc, który by wspópracownikiem zawodowym i wspópracownikiem, w wyranym konflikcie interesów. W rezultacie Simon powiedzia, e odmówiono mu naleytego procesu i nie mia odpowiedniego obrocy.

Po tym, jak Simon zosta ostatecznie oczyszczony z zarzutów, w 2014 r. wytoczy federalny pozew o prawa obywatelskie przeciwko Northwestern University Innocence Project, twierdzc, e ludzie zwizani z nim oszukali i zmusili go do faszywego przyznania si do morderstw Hilliarda i Greena, co spowodowao, e zosta skazany za morderstwo i odsiadujcy 15 lat wizienia. W listopadzie 2018 roku otrzyma nieujawnion ugod.

Konsekwencje

Urzdnicy pastwowi pocztkowo zaprzeczali jakimkolwiek wykroczeniom w sprawie Portera. Burmistrz Chicago Richard M. Daley , który by prokuratorem stanu Illinois podczas oskarenia przeciwko Porterowi, zapewni, e to bya powana sprawa, zostaa rozpatrzona. Nikt nikogo nie pociga. Gubernator stanu Illinois George Ryan zasugerowa, e zwolnienie Portera z zarzutów byo dowodem na to, e system dziaa.

Northwestern University Innocence Project pomaga wczeniej w oczyszczeniu z zarzutów czterech mczyzn z celi mierci. Niedawno uznano , e Rolando Cruz i Alejandro Hernandez zostali niesusznie skazani po tym, jak prokurator generalny stanu Illinois Jim Ryan oskary ich o gwat i morderstwo 10-letniej Jeanine Nicarico w 1983 roku . Zostali uniewinnieni po skazaniu na mier.

Biorc pod uwag te przypadki, w których kilku niewinnych mczyzn zostao niesusznie skazanych i skazanych na mier, opinia publiczna i media wywieray siln presj na wprowadzenie zmian. Po zarzdzeniu rewizji spraw stanowych, w 2000 roku gubernator Ryan zainicjowa moratorium na egzekucje w Illinois. W 2011 r. stanowa legislatura uchwalia ustaw znoszc stosowanie kary mierci w stanie, a gubernator Pat Quinn j podpisa.

Reprezentacja w innych mediach

  • Film dokumentalny A Murder in the Park (2014) bada kampani na rzecz uwolnienia Anthony'ego Portera. Stwierdzono, e pierwotne przekonanie Portera byo suszne i e Alstory Simon zosta niesusznie skazany. Film przekonuje, e David Protess i jego zespó przeprowadzili czciowe i niedoskonae ledztwo w sprawie skazania Portera. Sugeruje to, e byli bardziej zainteresowani podwaeniem kary mierci przez Illinois ni odkryciem prawdy o morderstwach.

Zobacz te

Bibliografia

Linki zewntrzne

Opiniones de nuestros usuarios

Hanna Rakowski

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Dariusz Mucha

Ten wpis na Antoniego Portera sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Romuald Godlewski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Antoniego Portera

Piotr Zarzycki

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Antoniego Portera, daje dużo pewności.