Jak obliczyć odchylenie standardowe?

estadistica

Wprowadzenie

Obliczanie odchylenia standardowego jest jednym z najczęściej wykorzystywanych wskaźników w statystyce. Ten wskaźnik jest szczególnie ważny, gdy chcemy określić, jak bardzo wyniki eksperymentów lub pomiarów się od siebie różnią. W tym artykule przedstawimy, jak obliczyć odchylenie standardowe i jakie znaczenie ma ten wskaźnik w analizie danych.

Czym jest odchylenie standardowe?

Odchylenie standardowe jest miarą zmienności wyniku. Jest to wskaźnik, który określa, jak bardzo wyniki pomiarów lub eksperymentów różnią się od średniej wartości. Można to wyrazić wzorem:

σ = √ Σ (Xi – X)^2 / N

Gdzie:

  • σ – odchylenie standardowe
  • Σ – suma
  • Xi – wartość zaobserwowana
  • X – średnia wartość
  • N – liczba obserwacji

Ten wzór mówi nam, że aby obliczyć odchylenie standardowe, musimy odjąć od każdej wartości wyniku jego wartość średnią, podnieść ten wynik do kwadratu, dodać wszystkie takie wartości wyniku i podzielić przez liczbę obserwacji. Następnie obliczamy pierwiastek z tego wyniku. Wyliczone w ten sposób odchylenie standardowe informuje nas, jak bardzo wyniki różnią się od średniej wartości.

Jak obliczyć odchylenie standardowe

Przykład 1

Załóżmy, że wykonywaliśmy doświadczenie polegające na mierzeniu czasu reakcji na bodziec. Wyniki naszych pomiarów to: 1,2 sekundy, 1,3 sekundy, 1,1 sekundy, 1,4 sekundy i 1,3 sekundy. Najpierw musimy obliczyć średnią wartość:

(1,2 + 1,3 + 1,1 + 1,4 + 1,3) / 5 = 1,26

Średni czas reakcji wynosi 1,26 sekundy. Następnie obliczamy odchylenie standardowe:

σ = √ ((1,2-1,26)^2 + (1,3-1,26)^2 + (1,1-1,26)^2 + (1,4-1,26)^2 + (1,3-1,26)^2) / 5 ≈ 0,105

Odchylenie standardowe wynosi około 0,105, co oznacza, że wyniki pomiarów różniły się od średniej wartości o nie więcej niż 0,105 sekundy.

Przykład 2

Przyjmijmy teraz, że chcemy obliczyć odchylenie standardowe dla wyników egzaminu z matematyki. Wyniki egzaminu wyglądają następująco:

  • 90%
  • 80%
  • 85%
  • 95%
  • 75%

Pierwszym krokiem jest obliczenie średniej wartości:

(90 + 80 + 85 + 95 + 75) / 5 = 85%

Średnia wartość wyniku to 85%. Teraz możemy obliczyć odchylenie standardowe:

σ = √ ((90-85)^2 + (80-85)^2 + (85-85)^2 + (95-85)^2 + (75-85)^2) / 5 ≈ 7,9%

Odchylenie standardowe wynosi około 7,9%, co oznacza, że wyniki różniły się od średniej wartości o nie więcej niż 7,9 punktów procentowych.

Czym jest rozstęp?

Kolejnym istotnym wskaźnikiem zmienności wyniku jest rozstęp. Rozstęp to różnica między najmniejszą a największą wartością w zbiorze danych. Jest to prosta miara, która pozwala określić, jak bardzo wyniki różnią się od siebie. Jednak rozstęp nie uwzględnia liczebności próby i jest może być zafałszowany przez ekstremalne wartości odstające.

Znaczenie odchylenia standardowego

Odchylenie standardowe jest bardzo ważnym wskaźnikiem w analizie danych. Pozwala ono na określenie, jak bardzo wyniki pomiarów lub eksperymentów się od siebie różnią. Im większe jest odchylenie standardowe, tym większa jest zmienność wyników i tym trudniejsza jest interpretacja wyników. Dlatego warto zawsze sprawdzać, jakie jest odchylenie standardowe dla danego wyniku.

Odchylenie standardowe jest również bardzo przydatne podczas porównywania wyników. Jeśli na przykład porównujemy dwie grupy pacjentów, jedną leczoną konwencjonalnie, a drugą leczoną nową metodą, to odchylenie standardowe pozwala nam na określenie, czy różnice między grupami są znaczące.

Podsumowanie

Obliczanie odchylenia standardowego to ważna umiejętność, którą warto opanować, gdy zajmujemy się analizą danych. Odchylenie standardowe pozwala na określenie, jak bardzo wyniki pomiarów lub eksperymentów różnią się od siebie. Im większe jest odchylenie standardowe, tym większa jest zmienność wyników i tym trudniejsza jest interpretacja wyników. Dlatego warto zawsze sprawdzać, jakie jest odchylenie standardowe dla danego wyniku.