Spektroskopia w promieniowaniu podczerwonym

Spektroskopia w promieniowaniu podczerwonym to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem właściwości materiałów w zakresie podczerwieni. Podczerwień to fale elektromagnetyczne o długości fal dłuższej niż światło widzialne, ale krótszej niż fale radiowe. Spektroskopia w promieniowaniu podczerwonym jest powszechnie stosowana w naukach przyrodniczych, jak również w przemyśle, w celu określenia składu chemicznego i budowy materiałów.

Podstawy spektroskopii w podczerwieni

Podstawową jednostką spektroskopii podczerwonej jest fala elektromagnetyczna, która oddziałuje z cząsteczkami materiału i wywołuje różne reakcje. Ponieważ cząsteczki w materiale mają różne właściwości, faza i amplituda fali mogą ulec zmianie w zależności od rodzaju substancji. Rejestracja i interpretacja zmian w fali elektromagnetycznej, która przechodzi przez materiał, umożliwia określenie składu i właściwości materiału.

Spektrometry podczerwone

Spektrometry podczerwone są urządzeniami, które służą do mierzenia absorpcji lub transmisji fali podczerwonej w materiale. Fale podczerwone należą do zakresu spektralnego od 4000 cm-1 do 400 cm-1. Istnieją trzy rodzaje spektrometrów podczerwonych: FTIR (Fourier Transform Infrared), DTGS (Deuterated Triglycine Sulfate) i MCT (Mercury Cadmium Telluride).

  • FTIR to spektrometr podczerwony, który wykorzystuje interferometr Michelsona, aby zmierzyć interferencję fali podczerwonej. Jest to najczęściej stosowany typ spektrometru podczerwonego.
  • DTGS jest kryształem podczerwonym, który służy do generowania sygnału podczerwonego. Jest to najczęściej stosowany typ detektora w spektrometrach podczerwonych.
  • MCT jest materiałem półprzewodnikowym, który wykorzystuje efekt fotopowielania, aby wygenerować sygnał podczerwieni. Jest to najczęściej stosowany typ detektora w spektrometrach podczerwonych wysokiej rozdzielczości.

Zastosowania spektroskopii podczerwonej

Spektroskopia w podczerwieni ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Poniżej przedstawiamy przykłady:

  • W chemii organicznej, spektroskopia podczerwona jest używana do identyfikacji związków chemicznych, analizy strukturalnej i jakościowej analizy surowców i produktów chemicznych.
  • W medycynie, spektroskopia podczerwona jest stosowana w badaniach DNA i białek, w badaniach biofizycznych, diagnostyce chorób i terapii.
  • W przemyśle spożywczym, spektroskopia podczerwona jest stosowana do analizy jakości żywności, wykrywania fałszerstw i kontroli jakości składników odżywczych.
  • W przemyśle farmaceutycznym, spektroskopia podczerwona jest stosowana do identyfikacji substancji aktywnych i ich zanieczyszczeń, kontroli jakości produktów farmaceutycznych i składników odżywczych.

Podsumowanie

Spektroskopia w promieniowaniu podczerwonym to dziedzina nauki, która wykorzystuje fale elektromagnetyczne o długości fal dłuższej niż światło widzialne, ale krótszej niż fale radiowe w celu badania właściwości materiałów. Jest to bardzo ważna dziedzina nauki, która ma szerokie zastosowanie w przemyśle i badaniach naukowych. Spektrometry podczerwone pozwalają na dokładne mierzenie absorpcji i transmisji fali podczerwonej w materiale, co umożliwia identyfikację składu i właściwości materiału. Wartość spektroskopii w podczerwieni nie może być przeceniona i daje ona daleko idące korzyści dla ludzkości.