W jaki sposób wybrać odpowiedni test statystyczny?

estadistica

Statystyka jest nieodłącznym elementem wielu dziedzin nauki, biznesu i życia codziennego. Jednym z najważniejszych zadań statystyki jest analiza danych, czyli wykonywanie odpowiednich testów statystycznych. Istnieje wiele różnych testów, a wybór odpowiedniego zależy od charakteru danych, hipotez badawczych oraz celu badania.

Krok 1: Zdefiniowanie hipotez badawczych

Przed przystąpieniem do wyboru testu statystycznego, należy zdefiniować hipotezy badawcze. Hipoteza badawcza to twierdzenie dotyczące populacji lub zjawiska, które chcemy zbadać. Hipotezy dzielimy na hipotezy zerowe (null) i alternatywne (alternative). Hipoteza zerowa zakłada, że nie ma żadnej różnicy między populacjami lub zjawiskami, natomiast hipoteza alternatywna mówi o istnieniu różnic.

 • Przykład hipotez badawczych:
  • Hipoteza zerowa: Średnia liczba godzin snu wśród studentów wynosi 7 godzin na dobę.
  • Hipoteza alternatywna: Średnia liczba godzin snu wśród studentów nie wynosi 7 godzin na dobę.

Krok 2: Określenie rodzaju danych

Kolejnym ważnym krokiem jest określenie rodzaju danych, z którymi mamy do czynienia. Wyróżniamy dane jakościowe (nominalne i porządkowe) oraz dane ilościowe (dyskretne i ciągłe).

 • Przykłady danych jakościowych:
  • nominalne - płeć, kolor oczu
  • porządkowe - oceny, stopnie szkolne
 • Przykłady danych ilościowych:
  • dyskretne - liczba dzieci w rodzinie, liczba przestępstw w danym okresie
  • ciągłe - wzrost, waga

Krok 3: Wybór testu statystycznego

Znając charakter danych oraz hipotezy badawcze, możemy przejść do wyboru odpowiedniego testu statystycznego. W tabeli poniżej przedstawiamy podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie.

Charakter danych Test Zastosowanie
Dane ilościowe Test t-Studenta Porównanie średnich dla dwóch grup
Dane ilościowe Analiza wariancji ANOVA Porównanie średnich dla więcej niż dwóch grup
Dane ilościowe Test korelacji Pearsona Sprawdzenie korelacji między dwiema zmiennymi ciągłymi
Dane ilościowe Test regresji Prognozowanie zachowania zmiennej w oparciu o inne zmienne
Dane jakościowe Test chi-kwadrat Sprawdzenie zgodności rozkładu dwóch zmiennych jakościowych

Krok 4: Sprawdzenie założeń testu statystycznego

Każdy test statystyczny opiera się na pewnych założeniach, które muszą zostać spełnione, aby wynik testu był wiarygodny. Przykładowo, test t-Studenta wymaga spełnienia założeń o normalności rozkładu danych oraz równości wariancji w obu badanych grupach. W przypadku niestosowania się do tych założeń, wyniki testów mogą być fałszywe.

Krok 5: Interpretacja wyników

Na koniec, po wykonaniu testu statystycznego, należy zinterpretować jego wyniki. Wyniki testów zazwyczaj prezentowane są w postaci wartości p (p-value). Wartość p wyraża prawdopodobieństwo otrzymania takiego lub bardziej skrajnego wyniku przez przypadek, jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa.

 • Przykładowa interpretacja wyników:
  • Wynik testu t-Studenta dla próby studentów wyniósł t = -2.08, p = 0.04. Wynik ten oznacza, że różnica między średnim czasem snu a wartością hipotezy zerowej, jest statystycznie istotna na poziomie istotności 0.05. Innymi słowy, możemy odrzucić hipotezę zerową i przyjąć hipotezę alternatywną, że średnia liczba godzin snu wśród studentów jest mniejsza niż 7 godzin na dobę.

Zatem, wybór odpowiedniego testu statystycznego wymaga przemyślanego podejścia i uwzględnienia charakteru danych, hipotez badawczych oraz spełnienia założeń testu. Prawidłowo wykonany test umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników badania i wniosków naukowych.