Film 3DWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Film 3D, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Film 3D, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Film 3D, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Film 3D, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Film 3D, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Film 3D. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Filmy 3D to ruchome obrazy, które maj dawa zudzenie trójwymiarowej solidnoci, zwykle za pomoc specjalnych okularów noszonych przez widzów. Istniej one w jakiej formie od 1915 roku, ale zostay w duej mierze zepchnite do niszy w brany filmowej ze wzgldu na kosztowny sprzt i procesy wymagane do produkcji i wywietlania filmu 3D oraz brak znormalizowanego formatu dla wszystkich segmentów biznes rozrywkowy. Niemniej jednak filmy 3D byy widoczne w latach 50. w kinie amerykaskim, a póniej przeyy wiatowy odrodzenie w latach 80. i 90., napdzane przez wysokiej klasy kina IMAX i miejsca z motywami Disneya . Filmy 3D odniosy coraz wikszy sukces w latach 2000., osigajc swój szczyt wraz z sukcesem prezentacji 3D Avatara w grudniu 2009 r., po czym popularno filmów 3D ponownie spada. Niektórzy reyserzy podjli równie bardziej eksperymentalne podejcie do tworzenia filmów 3D, w szczególnoci synny autor Jean-Luc Godard w swoim filmie Goodbye to Language .

Historia

Przed filmem

Podstawowe elementy filmu 3D zostay wprowadzone oddzielnie w latach 1833-1839. Animacja stroboskopowa zostaa opracowana przez Josepha Plateau w 1832 r. i opublikowana w 1833 r. w postaci dysku stroboskopowego, który póniej nazwa fantaskopem i sta si bardziej znany jako fenakiskop . Mniej wicej w tym samym czasie (1832/1833) Charles Wheatstone opracowa stereoskop , ale tak naprawd nie upubliczni go przed czerwcem 1838 roku. Pierwsze praktyczne formy fotografii zostay wprowadzone w styczniu 1839 roku przez Louisa Daguerre'a i Henry'ego Foxa Talbota . Poczenie tych elementów w animowan fotografi stereoskopow mogo zosta wymylone wczenie, ale przez dziesiciolecia nie byo moliwe uchwycenie ruchu w nagraniach fotograficznych w czasie rzeczywistym ze wzgldu na dugie czasy nawietlania niezbdne dla uytych emulsji wiatoczuych.

Charles Wheatstone namówi wynalazc Henry'ego Foxa Talbota do wyprodukowania par kalotypów do stereoskopu i otrzyma pierwsze wyniki w padzierniku 1840 roku. Jeszcze tylko kilka eksperymentalnych zdj stereoskopowych zostao wykonanych, zanim David Brewster wprowadzi swój stereoskop z soczewkami w 1849 roku. propozycja poczenia stereoskopu z fotografi stereoskopow. W 1849 Plateau opublikowa o tej koncepcji w artykule o kilku ulepszeniach wprowadzonych do jego fantaskopu i zasugerowa technik poklatkow , która obejmowaaby seri zdj specjalnie wykonanych gipsowych statuetek w rónych pozach. Pomys dotar do Julesa Duboscqa , producenta instrumentów, który ju sprzedawa Fantascope Plateau oraz stereoskopy Wheatstone'a i Brewstera. W listopadzie 1852 roku Duboscq doda do swojego patentu na stereoskop koncepcj swojego Stéréoscope-fantascope, ou Bïoscope. Produkcja obrazów okazaa si bardzo trudna, poniewa sekwencja fotograficzna musiaa by starannie skonstruowana z oddzielnych nieruchomych obrazów. Bioskop nie okaza si sukcesem, a jedyny zachowany dysk, bez aparatury, znajduje si w kolekcji Joseph Plateau Uniwersytetu w Gandawie. Pyta zawiera 12 par obrazów biaka maszyny w ruchu.

Wikszo innych wczesnych prób tworzenia filmów równie miaa na celu uwzgldnienie efektu stereoskopowego.

W listopadzie 1851 roku Antoine Claudet twierdzi, e stworzy stereoskop, który pokazywa ludzi w ruchu. Urzdzenie pocztkowo pokazywao tylko dwie fazy, ale w cigu nastpnych dwóch lat Claudet pracowa nad kamer, która rejestrowaa stereoskopowe pary w czterech rónych pozycjach (opatentowana w 1853 r.). Claudet odkry, e efekt stereoskopowy nie dziaa prawidowo w tym urzdzeniu, ale wierzy, e iluzja ruchu jest skuteczna.

Johann Nepomuk Czermak opublikowa artyku o swoim Stereoforoskopie. Jego pierwszy pomys na stworzenie animowanych obrazów w 3D polega na wklejaniu szpilek w stroboskopowy dysk w sekwencji, która pokazywaa szpilk poruszajc si gbiej w kartonie iz powrotem. Zaprojektowa równie urzdzenie, które przesyaoby pary obrazów z dwóch dysków stroboskopowych do jednego stereoskopu soczewkowego i pionowego poprzednika zoetropu .

27 lutego 1860 Peter Hubert Desvignes otrzyma brytyjski patent nr. 537 dla 28 jednoocznych i stereoskopowych odmian cylindrycznych urzdze stroboskopowych. Obejmowao to wersj, która wykorzystywaa niekoczcy si pas obrazów biegncych midzy dwiema szpulami, które byy sporadycznie zapalane przez iskr elektryczn. Mimoscope Desvignesa otrzyma wyrónienie za pomysowo konstrukcji na Midzynarodowej Wystawie w Londynie w 1862 roku. Moga wystawia rysunki, modele, pojedyncze lub stereoskopowe fotografie, aby animowa ruchy zwierzt lub maszyn, ukazujc róne inne iluzje. Desvignes zatrudni modelki, owady i inne przedmioty zamiast obrazów, z doskonaym sukcesem. Poziome szczeliny (jak w Stereoforoskopie Czermaka) pozwalay na znacznie lepszy widok, obojgiem oczu, na przeciwlegych obrazach.

W 1861 roku amerykaski inynier Coleman Sellers II otrzyma patent USA nr 35317 na kinematoskop , urzdzenie, które pokazywao obrazy stereoskopowe tak, aby przedstawiay obiekty w ruchu. W swoim wniosku stwierdzi: Czsto robiono to ze zdjciami z samolotu, ale nigdy ze zdjciami stereoskopowymi. Wykorzysta trzy zestawy zdj stereoskopowych w sekwencji z kilkoma duplikatami, aby regulowa przepyw prostego, powtarzalnego ruchu, ale take opisa system do bardzo duych serii zdj o skomplikowanym ruchu.

11 sierpnia 1877 r. gazeta Daily Alta ogosia projekt Eadwarda Muybridge'a i Lelanda Stanforda, którego celem byo wyprodukowanie sekwencji zdj biegncego konia za pomoc 12 aparatów stereoskopowych. Muybridge mia due dowiadczenie w fotografii stereoskopowej i wykona ju natychmiastowe zdjcia konia Stanforda, biegncego z pen prdkoci. W kocu udao mu si nakrci zaproponowane sekwencje biegncych koni w czerwcu 1878 roku aparatami stereoskopowymi. W 1898 roku Muybridge twierdzi, e wkrótce umieci zdjcia w dwóch zsynchronizowanych zoetropach i umieci lustra jak w stereoskopie Wheatstone'a, co dao bardzo satysfakcjonujc reprodukcj pozornie solidnego, miniaturowego kusa konia i kolejnego galopu.

Thomas Edison zademonstrowa swój fonograf 29 listopada 1877 roku, po tym jak wczeniej w tym roku ukazay si wczeniejsze zapowiedzi urzdzenia do nagrywania i odtwarzania dwiku. Artyku w Scientific American podsumowa: Jest ju moliwe, dziki pomysowym urzdzeniom optycznym, rzucanie stereoskopowych zdj ludzi na ekrany w zasigu wzroku publicznoci. Dodaj mówicy fonograf, aby sfaszowa ich gosy, a trudno byoby podtrzymywa iluzj rzeczywista obecno znacznie dalej. Wordsworth Donisthorpe ogosi w wydaniu Nature z 24 stycznia 1878 r., e rozwinie t koncepcj: czc fonograf z kinezygrafem zobowizuj si nie tylko stworzy mówicy obraz pana Gladstone'a, który z nieruchomymi ustami i niezmienion ekspresj pozytywnie wyrecytuje swoj ostatni antytureck mow wasnym gosem i tonem. Nie tylko to, ale sama fotografia naturalnej wielkoci powinna porusza si i gestykulowa dokadnie tak, jak robi to podczas przemówienia, sowa i gesty bd odpowiada jak w prawdziwym yciu. Dr Phipson powtórzy ten pomys we francuskim magazynie fotograficznym, ale zmieni nazw urzdzenia na Kinétiscope, aby odzwierciedli cel ogldania, a nie opcj nagrywania. Zostao to podchwycone w Stanach Zjednoczonych i omówione w wywiadzie z Edisonem pod koniec roku. Ani Donisthorpe, ani póniejsze ruchome obrazy Edisona nie byy stereoskopowe.

Wczesne patenty i testy

Pod koniec lat 90. XIX wieku brytyjski pionier filmowy William Friese-Greene zoy patent na proces filmowania 3D. W jego patencie dwa filmy byy wywietlane obok siebie na ekranie. Widz spojrza przez stereoskop, aby zbliy dwa obrazy. Ze wzgldu na natrtn mechanik stojc za t metod zastosowanie teatralne nie byo praktyczne.

Frederic Eugene Ives opatentowa swoj kamer stereo w 1900 roku. Aparat mia dwa obiektywy sprzone razem 1 3 4 cale (4,45 cm) od siebie.

10 czerwca 1915 Edwin S. Porter i William E. Waddell zaprezentowali testy publicznoci w Astor Theatre w Nowym Jorku. W czerwono-zielonym anaglifie widzom zaprezentowano trzy bbny testów, które obejmoway sceny wiejskie, próbne ujcia Marie Doro , fragment Johna Masona grajcego szereg fragmentów z Jima Penmana (film wydany przez Famous Players-Lasky, który rok, ale nie w 3D), tancerki orientalne i tama filmowa z wodospadu Niagara . Jednak wedug Adolpha Zukora w jego autobiografii z 1953 roku Publiczno nigdy si nie myli: moje 50 lat w przemyle filmowym , po tych testach nic nie zostao wyprodukowane w tym procesie.

1909-1915: Alabastra i Kinoplastykon

Do 1909 r. niemiecki rynek filmowy bardzo ucierpia z powodu nadprodukcji i zbyt duej konkurencji. Niemiecki potentat filmowy Oskar Messter pocztkowo odniós duy sukces finansowy dziki zsynchronizowanym filmom dwikowym Tonbild w swoim systemie Biophon od 1903 roku, ale filmy traciy pienidze pod koniec dekady, a Messter zaprzesta produkcji Tonbild w 1913 roku. Producenci i wystawcy szukali w nowe atrakcje filmowe i zainwestowa np. w kolorowe obrazy. Rozwój kina stereoskopowego wydawa si logicznym krokiem, aby zwabi zwiedzajcych z powrotem do kin.

W 1909 r. niemiecki inynier August Engelsmann opatentowa proces, w którym na rzeczywistej scenie wywietlane byy sfilmowane przedstawienia w ramach fizycznego wystroju. Wkrótce potem Messter uzyska patenty na bardzo podobny proces, prawdopodobnie w porozumieniu z Engelsmannem, i zacz sprzedawa go jako Alabastra. Wykonawcy byli jasno ubrani i jasno owietleni podczas filmowania na czarnym tle, gównie naladujc swoje umiejtnoci piewania lub muzyczne lub taczc do okoo czterech minut nagranych fonografów. Nagrania filmowe byy wywietlane od dou, by ukaza si jako okoo 30-calowe postacie na szklanej tafli przed ma scen, w ukadzie bardzo podobnym do iluzji ducha Peppera, która oferowaa popularn technik sceniczn od lat 60. XIX wieku. Tafla szka nie bya widoczna dla publicznoci, a wywietlane postacie wydaway si by w stanie swobodnie porusza si po scenie w swoim wirtualnym, namacalnym i realistycznym wygldzie. Jasno postaci bya konieczna, aby unikn przewitujcych plam i upodabnia je do alabastrowych rzeb. Aby dostosowa si do tego wygldu, kilka filmów przedstawiao Pierrota lub innych biaych klaunów, podczas gdy niektóre filmy byy prawdopodobnie rcznie kolorowane. Chocia Alabstra zostaa dobrze przyjta przez pras, Messter wyprodukowa niewiele tytuów, prawie ich nie promowa i po kilku latach cakowicie zrezygnowa. Uwaa, e system jest nieekonomiczny ze wzgldu na potrzeb istnienia specjalnych kin zamiast powszechnie dostpnych ekranów kinowych, i nie podobao mu si, e wydawa si odpowiedni tylko do produkcji scenicznych, a nie do filmów naturalnych. Niemniej jednak w Niemczech byo wielu naladowców, a Messter i Engelsmann wci we wspópracy z amerykaskim oszustem Frankiem J. Goldsollem stworzyli krótkotrway wariant o nazwie Fantomo w 1914 roku.

Raczej w porozumieniu z Messterem lub nie, Karl Juhasz i Franz Haushofer otworzyli w 1911 roku w Wiedniu teatr Kinoplastikon. Ich opatentowany system by bardzo podobny do Alabastru, ale ze skrzyde sceny wywietla figury naturalnej wielkoci. Ze znacznie wyszymi cenami biletów ni standardowe kino, by skierowany do widzów z klasy redniej, aby wypeni luk midzy filmami low-brow a kinem wysokiej klasy. Publiczno zareagowaa entuzjastycznie i do 1913 roku byo podobno 250 teatrów poza Austri, we Francji, Woszech, Wielkiej Brytanii, Rosji i Ameryce Pónocnej. Jednak pierwszy Kinoplastikon w Paryu rozpocz si w styczniu 1914 r., a premiera w Nowym Jorku miaa miejsce na Hipodromie w marcu 1915 r. W 1913 r. Walter R. Booth wyreyserowa 10 filmów dla brytyjskiego Kinoplastykonu, prawdopodobnie we wspópracy z Cecilem Hepworthem . Theodore Brown, licencjobiorca w Wielkiej Brytanii, równie opatentowa wariant z przedni i tyln projekcj oraz odbitym dekorem, a Goldsoll zoy wniosek o bardzo podobny patent zaledwie 10 dni póniej. Dalszy rozwój i eksploatacj prawdopodobnie zahamowaa I wojna wiatowa.

Alabastra i Kinoplastykon byy czsto reklamowane jako stereoskopowe i bezekranowe. Chocia w rzeczywistoci efekt by mocno uzaleniony od projekcji na szklanym ekranie, a filmy nie byy stereoskopowe, pokazy wydaway si naprawd trójwymiarowe, poniewa postacie byy wyranie oddzielone od ta i wirtualnie pojawiay si wewntrz rzeczywistego, trójwymiarowego obszaru sceny bez adnego widocznego ekran.

W kocu dusze (wieloszpulowe) filmy z fabuami okazay si wyjciem z kryzysu na rynku filmowym i wypary popularne wczeniej filmy krótkometraowe, których gównym celem byo zabawianie ludzi sztuczkami, gagami lub innymi krótkimi urozmaiceniami i nowociami. Film dwikowy, film stereoskopowy i inne nowatorskie techniki byy stosunkowo niewygodne w poczeniu z wieloma rolkami i na jaki czas zostay porzucone.

Wczesne systemy krcenia filmów stereoskopowych (przed 1952)

Najwczeniejszym potwierdzonym filmem 3D pokazanym publicznoci spoza domu by The Power of Love , którego premiera odbya si w Ambassador Hotel Theatre w Los Angeles 27 wrzenia 1922 roku. oraz operator Robert F. Elder. Zosta sfilmowany jako podwójny pasek w czerni i bieli, a pojedyncze kolorowe anaglificzne odbitki zostay wyprodukowane przy uyciu kolorowej folii wynalezionej i opatentowanej przez Harry'ego K. Fairalla. Do wywietlania filmu mona byo uy jednego projektora, ale do ogldania uywano okularów anaglifowych. System kamer i specjalny film do druku w kolorze otrzymay patent USA nr 1 784 515 w dniu 9 grudnia 1930 r. Po pokazie dla wystawców i prasy w Nowym Jorku, film znikn z pola widzenia, najwyraniej nie zarezerwowany przez wystawców, i jest teraz uwaany za zagubiony .

Na pocztku grudnia 1922 roku William Van Doren Kelley, wynalazca systemu kolorów Prizma , zarobi na rosncym zainteresowaniu filmami 3D zapocztkowanym przez demonstracj Fairalla i nakrci materia kamer wasnego projektu. Kelley nastpnie zawar umow z Samuelem Roxy Rothafelem na premier pierwszego z jego serii filmów krótkometraowych Plasticon zatytuowanych Movies of the Future w Rivoli Theatre w Nowym Jorku.

Równie w grudniu 1922 roku Laurens Hammond (póniejszy wynalazca organów Hammonda ) zaprezentowa swój system Teleview , który zosta zaprezentowany w handlu i prasie w padzierniku. Teleview by pierwszym widzianym publicznie systemem 3D ze zmienn ramk. Uywajc wydruków dla lewego i prawego oka oraz dwóch poczonych projektorów , naprzemiennie wywietlano lew i praw ramk , przy czym kada para bya pokazywana trzykrotnie w celu stumienia migotania. Urzdzenia obserwacyjne przymocowane do podokietników foteli teatralnych miay obrotowe przesony, które dziaay synchronicznie z przesonami projektora, dajc czysty i wyrany efekt stereoskopowy. Jedynym znanym teatrem, w którym zainstalowano Teleview, by Selwyn Theater w Nowym Jorku, z którym prezentowano tylko jeden spektakl: grup filmów krótkometraowych, wystaw trójwymiarowych cieni na ywo i MARS , jedyn funkcj Teleview . Program trwa przez kilka tygodni, najwyraniej robic dobry interes jako nowo ( sam MARS mia sabe recenzje), ale Teleview nigdy wicej nie by widziany.

W 1922 roku Frederic Eugene Ives i Jacob Leventhal rozpoczli wypuszczanie swoich pierwszych stereoskopowych szortów powstaych w cigu trzech lat. Pierwszy film, zatytuowany Plastigrams , by dystrybuowany w caym kraju przez Educational Pictures w czerwono-niebieskim formacie anaglifów. Nastpnie Ives i Leventhal wyprodukowali nastpujce stereoskopowe filmy krótkometraowe z serii Stereoscopiks Series wydanej przez Pathé Films w 1925 roku: Zowie (10 kwietnia), Luna-cy! (18 maja), The Run-Away Taxi (17 grudnia) i Ouch (17 grudnia). 22 wrzenia 1924 Luna-cy! zosta ponownie wydany w systemie dwiku na filmie De Forest Phonofilm .

Od koca lat dwudziestych do pocztku lat trzydziestych XX wieku zainteresowanie obrazami stereoskopowymi byo niewielkie. W Paryu Louis Lumiere nakrci materia stereoskopow kamer we wrzeniu 1933 roku. W marcu nastpnego roku wystawi na spotkaniu Francuskiej Akademii Nauk remake swojego krótkometraowego filmu z 1895 roku L'Arrivée du Train , tym razem w anaglificznym 3D.

W 1936 roku Leventhal i John Norling zostali zatrudnieni na podstawie materiau testowego do sfilmowania serii MGM Audioscopiks . Wydruki zostay wykonane przez Technicolor w czerwono-zielonym formacie anaglifów, a narratorem by Pete Smith . Pierwszy film, Audioscopiks , mia premier 11 stycznia 1936, a The New Audioscopiks mia premier 15 stycznia 1938. Audioscopiks by nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy film krótkometraowy, nowo w 1936 roku.

Po sukcesie dwóch filmów Audioscopiks, MGM wyprodukowao jeszcze jeden film krótkometraowy w anaglifie 3D, inn specjalno Pete'a Smitha, zatytuowan Trzecie morderstwo (1941). W przeciwiestwie do swoich poprzedników, ten krótki film zosta nakrcony przy uyciu aparatu fotograficznego zbudowanego w studiu. Druki wykona Technicolor w czerwono-niebieskim anaglifie. Film krótkometraowy wyrónia si tym, e jest jednym z niewielu wystpów na ywo z potworem Frankensteina, stworzonym przez Jacka Pierce'a dla Universal Studios poza ich firm.

Podczas gdy wiele z tych klisz zostao wydrukowanych za pomoc systemów kolorów, adna z nich nie bya w rzeczywistoci kolorowa, a zastosowanie druku kolorowego miao na celu jedynie uzyskanie efektu anaglifowego.

Wprowadzenie polaroidu

Uczszczajc Harward , Edwin H. Teren wpad na pomys redukcji odblasków przez polaryzujce wiato . Wzi urlop na Harvardzie, aby zaoy laboratorium, aw 1929 wynalaz i opatentowa arkusz polaryzacyjny. W 1932 wprowadzi Polaroid J Sheet jako produkt komercyjny. Podczas gdy jego pierwotnym zamiarem byo stworzenie filtra redukujcego odblaski z reflektorów samochodowych, Land nie lekceway uytecznoci swoich nowo nazwanych filtrów Polaroid w prezentacjach stereoskopowych.

W styczniu 1936 Land da pierwszy pokaz filtrów Polaroid w poczeniu z fotografi 3D w hotelu Waldorf-Astoria . Reakcja bya entuzjastyczna, a on kontynuowa instalacj w nowojorskim Muzeum Nauki. Nie wiadomo, jaki film by wywietlany publicznoci na tej wystawie.

Korzystanie z filtrów Polaroid oznaczao jednak zupenie now form projekcji. Dwa odbitki, kady z widokiem na prawe lub lewe oko, musiay zosta zsynchronizowane w projekcji za pomoc zewntrznego silnika selsynowego . Co wicej, spolaryzowane wiato byoby w duej mierze zdepolaryzowane przez matowy biay ekran, a tylko srebrny ekran lub ekran wykonany z innego materiau odbijajcego prawidowo odbijaby oddzielne obrazy.

Póniej w tym samym roku we Woszech pojawi si film Nozze Vagabonde , nastpnie w Niemczech Zum Greifen nah ( Moesz tego prawie dotkn ) i ponownie w 1939 roku z niemieckim Sechsem Mädel rollen w Wochenend ( Sze dziewczyn jedzie w weekend ). Woski film nakrcono kamer Gualtierottiego; dwie niemieckie produkcje z aparatem Zeiss i systemem strzeleckim Vierling. Wszystkie te filmy byy pierwszymi prezentowanymi przy uyciu filtrów Polaroid. Zeiss firmy w Niemczech produkowane okulary na zasadach komercyjnych rozpoczynajcym si w 1936 roku; zostay równie wykonane niezalenie w tym samym czasie w Niemczech przez E. Käsemanna i J. Mahlera.

W 1939 roku John Norling nakrci In Tune With Tomorrow , pierwszy komercyjny film 3D przy uyciu polaroida w USA. Ten krótki metra mia swoj premier na wiatowych Targach w Nowym Jorku w 1939 roku i zosta stworzony specjalnie dla Chrysler Motors Pavilion. W nim peny Chrysler Plymouth z 1939 roku jest magicznie zoony, dostrojony do muzyki. Film, pierwotnie czarno-biay, by tak popularny, e zosta ponownie nakrcony w kolorze na kolejny rok na targach pod tytuem Nowe wymiary . W 1953 zosta wznowiony przez RKO jako Motor Rhythm .

Innym wczesnym filmem krótkometraowym, który wykorzystywa proces Polaroid 3D, by film Magic Movies: Thrills For You z lat 40. wyprodukowany przez Pennsylvania Railroad Co. na wystaw Golden Gate International Exposition . Wyprodukowany przez Johna Norlinga film zosta nakrcony przez Jacoba Leventhala przy uyciu jego wasnej platformy. Skada si z uj rónych widoków, które mona byo oglda z pocigów Pennsylvania Railroad.

W latach czterdziestych II wojna wiatowa nadaa priorytet militarnym zastosowaniom fotografii stereoskopowej i po raz kolejny odesza na dalszy plan w wiadomoci wikszoci producentów.

Zota era (1952-1954)

To, co mionicy uwaaj za zot er 3D, rozpoczo si pod koniec 1952 roku wraz z wydaniem pierwszego kolorowego filmu stereoskopowego, Bwana Devil , wyprodukowanego, napisanego i wyreyserowanego przez Archa Obolera . Film zosta nakrcony w Natural Vision, procesie wspótworzonym i kontrolowanym przez ML Gunzberga. Gunzberg, który zbudowa platform ze swoim bratem Julianem i dwoma innymi wspópracownikami, bezskutecznie kupowa go w rónych studiach, zanim Oboler wykorzysta go do tej funkcji, która wesza do produkcji pod tytuem The Lions of Gulu . Krytycznie obejrzany film odniós jednak duy sukces wród widzów ze wzgldu na nowatorstwo 3D, które zwikszyo zainteresowanie hollywoodzkim 3D w okresie, w którym liczba biletów na ekrany spadaa.

Podobnie jak w przypadku praktycznie wszystkich funkcji powstaych podczas tego boomu, Bwana Devil zosta zaprojektowany z dwoma paskami, z filtrami Polaroid . W latach pidziesitych znane jednorazowe okulary anaglifowe wykonane z tektury byy uywane gównie do komiksów, dwóch filmów krótkometraowych autorstwa specjalisty od eksploatacji Dana Sonneya i trzech filmów krótkometraowych wyprodukowanych przez Lippert Productions . Jednak nawet szorty Lippert byy dostpne alternatywnie w formacie podwójnego paska.

Poniewa funkcje wykorzystyway dwa projektory, limit pojemnoci filmu adowanego do kadego projektora (okoo 6000 stóp (1800 m) lub godzina filmu) oznacza, e przerwa bya konieczna dla kadego filmu penometraowego. Do czsto punkty przerywnikowe byy wpisywane do scenariusza w gównym punkcie fabuy.

W Boe Narodzenie 1952 roku producent Sol Lesser szybko zaprezentowa w Chicago dwupasow prezentacj zatytuowan Stereo Techniques . Lesser naby prawa do piciu szortów typu dual-strip. Dwa z nich, Now is the Time (Naoy okulary) i Around is Around zostay wyreyserowane przez Normana McLarena w 1951 roku dla National Film Board of Canada . Pozostae trzy filmy zostay wyprodukowane w Wielkiej Brytanii na Festiwal Wielkiej Brytanii w 1951 roku przez Raymonda Spottiswoode. Byy to Solidne wyjanienie , Królewska rzeka i Czarny abd .

James Mage by take wczesnym pionierem mody na 3D. Uywajc swojego 16-milimetrowego systemu Bolex 3D, mia premier swojego programu Triorama 10 lutego 1953 roku, ze swoimi czterema filmami krótkometraowymi: Sunday In Stereo , Indian Summer , American Life , i This is Bolex Stereo . Ten program jest uwaany za zaginiony.

Innym wczesnym filmem 3D podczas boomu by krótkometraowy Lippert Productions, Dzie w kraju , z narracj Joe Bessera i skadajcy si gównie z materiau testowego. W przeciwiestwie do wszystkich innych spodenek Lippert, które byy dostpne zarówno w wersji dual-strip i anaglif, ta produkcja zostaa wydana tylko w wersji anaglyph.

W kwietniu 1953 roku ukazay si dwa przeomowe filmy w 3D: Czowiek w ciemnociach Columbii i Warner Bros. House of Wax , pierwszy film 3D z dwikiem stereofonicznym . House of Wax , poza Cineram , po raz pierwszy wielu amerykaskich widzów usyszao nagrany dwik stereofoniczny. By to równie film, który typowa Vincenta Price'a jako gwiazd horroru, a take Króla 3-D, po tym, jak zosta aktorem, który zagra w wikszoci filmów 3D (pozostae to Szalony mag , Niebezpieczna misja i Syn Sindbad ). Sukces tych dwóch filmów dowiód, e due wytwórnie filmowe maj teraz metod na sprowadzenie widzów z powrotem do kin i z dala od telewizorów, co powodowao stay spadek frekwencji.

Walt Disney Studios weszo w 3D z 28 maja 1953, wydaniem Melody , które towarzyszyo pierwszemu westernowi 3D, Fort Ti w Columbii podczas jego otwarcia w Los Angeles. Zosta on póniej pokazany w Disneyland 's Fantasyland Theater w 1957 roku jako cz programu z innym filmem krótkometraowym Disney'a Working for Peanuts , zatytuowanym 3-D Jamboree . Pokaz by prowadzony przez Muszkieterów i by kolorowy.

Universal-International wypucio swoj pierwsz funkcj 3D 27 maja 1953 roku, It Came from Outer Space , z dwikiem stereofonicznym. Nastpnie pojawi si pierwszy film Paramount, Sangaree z Fernando Lamasem i Arlene Dahl .

Columbia wydaa kilka westernów 3D wyprodukowanych przez Sama Katzmana i wyreyserowanych przez Williama Castle'a . Castle póniej specjalizowa si w rónych technicznych sztuczkach teatralnych dla takich filmów Columbia i Allied Artists, jak 13 duchów , Dom na nawiedzonym wzgórzu i Tingler . Columbia wyprodukowaa take jedyne komedie slapstickowe stworzone dla 3D. The Three Stooges wystpili w Spooks i Pardon My Backfire ; komiks dialektyczny Harry Mimmo zagra w Down the Hatch . Producent Jules White by optymist, jeli chodzi o moliwoci 3D zastosowane do slapsticku (z plackami i innymi pociskami wycelowanymi w publiczno), ale tylko dwa z jego stereoskopowych filmów krótkometraowych zostay pokazane w 3D. Down the Hatch zosta wydany jako konwencjonalny, paski film. (Od tego czasu Columbia wydrukowaa Down the Hatch w 3D na festiwale filmowe).

John Ireland , Joanne Dru i Macdonald Carey wystpili w kolorowej produkcji Jacka Brodera Hannah Lee , której premiera odbya si 19 czerwca 1953 roku. Film wyreyserowa Ireland, który pozwa Brodera o jego pensj. Broder zoy kontrargument, twierdzc, e Irlandia przekroczya koszty produkcji filmu.

Innym znanym wpisem w zotej erze 3D bya produkcja Robot Monster przez 3 Dimensional Pictures . Film zosta podobno spisany w godzin przez scenarzyst Wyotta Ordunga i nakrcony w cigu dwóch tygodni przy skromnym budecie. Pomimo tych niedocigni i faktu, e zaoga nie miaa wczeniej dowiadczenia z nowo zbudowan kamer, szczcie byo po stronie operatora , poniewa wielu uwaa, e fotografia 3D w filmie jest dobrze nakrcona i wyrównana. Robot Monster ma równie godn uwagi muzyk ówczesnego wschodzcego kompozytora Elmera Bernsteina . Film zosta wydany 24 czerwca 1953 i wyszed z krótkim filmem Stardust in Your Eyes , w którym wystpi komik z nocnego klubu, Slick Slavin.

20th Century Fox wyprodukowao swój jedyny film 3D, Inferno w 1953, z Rhond Fleming w roli gównej . Fleming, który zagra take wCi Rudzielcy z Seattle i Jivaro dziel miejsce bycia aktork wystpujc w wikszoci filmów 3D z Patrici Medin, która zagraa w Sangaree , Upiorze z Rue Morgue i Drums of Tahiti . Darryl F. Zanuck wyrazi niewielkie zainteresowanie systemami stereoskopowymi iw tym momencie przygotowywa si do premiery nowego systemu filmów szerokoekranowych CinemaScope .

Pierwszy spadek szalestwa w teatrze 3D rozpocz si w sierpniu i wrzeniu 1953 roku. Czynnikami, które spowodoway ten spadek byy:

 • Dwa odbitki musiay by wywietlane jednoczenie.
 • Odciski musiay pozosta dokadnie takie same po naprawie, inaczej synchronizacja zostaaby utracona.
 • Czasami wymagao to dwóch operatorów, aby synchronizacja dziaaa poprawnie.
 • Kiedy odbitki lub migawki nie byy zsynchronizowane, nawet na jedn klatk, obraz stawa si praktycznie niemoliwy do ogldania i powodowa bóle gowy i zmczenie oczu.
 • Niezbdny srebrny ekran projekcyjny by bardzo kierunkowy i powodowa, e siedzenia boczne byy bezuyteczne zarówno w przypadku filmów 3D, jak i zwykych, ze wzgldu na ktowe zaciemnienie tych ekranów. Póniejsze filmy, które byy pokazywane w szerszych salach, czsto miay z tego powodu premier w mieszkaniach (takich jak Kiss Me Kate w Radio City Music Hall ).
 • Konieczna bya obowizkowa przerwa, aby odpowiednio przygotowa projektory teatralne do emisji drugiej poowy filmu.

Poniewa operatorzy kabin projekcyjnych byli wielokrotnie nieostroni, nawet podczas przedpremierowych pokazów filmów 3D, krytycy branowi i prasowi twierdzili, e niektóre filmy s cikie dla oczu.

Sol Lesser podj prób kontynuacji Stereo Techniques z now wizytówk, tym razem z picioma filmami krótkometraowymi, które sam wyprodukowa. Projekt mia si nazywa The 3-D Follies i dystrybuowa mia RKO. Niestety, z powodu trudnoci finansowych i ogólnej utraty zainteresowania 3D, Lesser anulowa projekt latem 1953 roku, co czyni go pierwszym filmem 3D, który zosta przerwany w produkcji. Nakrcono dwa z trzech filmów krótkometraowych: Carmenesque , burleskowy numer z egzotyczn tancerk Lili St. Cyr , oraz Fun in the Sun , krótkometraowy sport wyreyserowany przez synnego scenografa/reysera Williama Camerona Menziesa , który równie wyreyserowa film 3D The Maze dla Sprzymierzeni artyci.

Chocia instalacja bya drosza, gównym procesem konkurencyjnym by szerokoekranowy, ale dwuwymiarowy, anamorficzny , po raz pierwszy wykorzystany przez Fox z CinemaScope i jego wrzeniowa premiera w The Robe . Filmy anamorficzne wymagay tylko jednego wydruku, wic synchronizacja nie stanowia problemu. Cinerama równie bya konkurentem od samego pocztku i miaa lepsz kontrol jakoci ni 3D, poniewa naleaa do jednej firmy, która skupia si na kontroli jakoci. Jednak wikszo funkcji 3D po lecie 1953 roku zostaa wydana w paskich formatach szerokoekranowych od 1,66:1 do 1,85:1. We wczesnych reklamach studyjnych i artykuach o formatach szerokoekranowych i 3D, systemy szerokoekranowe byy okrelane jako 3D, powodujc pewne zamieszanie wród naukowców.

Nie byo ani jednego przypadku poczenia CinemaScope z 3D a do 1960 roku, z filmem September Storm , a nawet wtedy byo to powikszenie z nieanamorficznego negatywu. Wrzesie Storm wyszed take z ostatnim filmem krótkometraowym z dwoma paskami, Space Attack , który faktycznie zosta nakrcony w 1954 roku pod tytuem The Adventures of Sam Space .

W grudniu 1953 roku 3D powrócio wraz z wydaniem kilku wanych filmów 3D, w tym musicalu MGM Kiss Me, Kate . Kate bya wzgórzem, przez które musiao przej 3D, aby przetrwa. Firma MGM przetestowaa go w szeciu kinach: trzech w 3D i trzech paskich. Wedug ówczesnych reklam handlowych, wersja 3D zostaa tak dobrze przyjta, e film szybko wszed do szerokiej dystrybucji stereoskopowej. Jednak wikszo publikacji, w tym klasyczna ksika filmowa Kennetha Macgowana Behind the Screen , stwierdza, e film radzi sobie znacznie lepiej jako regularne wydanie. Film, zaadaptowany z popularnego musicalu Cole Porter Broadway , z udziaem Howarda Keela i Kathryn Grayson, zespou piewaków MGM , wspierali go Ann Miller , Keenan Wynn , Bobby Van , James Whitmore , Kurt Kasznar i Tommy Rall . Film w widoczny sposób promowa równie wykorzystanie dwiku stereofonicznego.

Kilka innych funkcji, które pomogy przywróci 3D na map w tym miesicu, to film Johna Wayne'a Hondo (dystrybuowany przez Warner Bros.), Miss Sadie Thompson z Columbii z Rit Hayworth oraz Pienidze z domu Paramounta z Deanem Martinem i Jerrym Lewisem . Paramount wypuci take krótkie kreskówki Boo Moon z Casperem, Friendly Ghost i Popeye, Ace of Space z Popeye the Sailor . Paramount Pictures opublikowaa 3D wojny koreaskiej filmu Przerwa ogie nakrcony na rzeczywistych koreaskich lokalizacjach w 1953 roku.

Top Banana , oparty na popularnym musicalu estradowym z Philem Silversem , zosta przeniesiony na ekran z oryginaln obsad. Chocia bya to tylko filmowana produkcja sceniczna, chodzio o to, aby kady widz czu, e bdzie mia najlepsze miejsce w domu dziki kolorowej fotografii i 3D. Chocia film zosta nakrcony i zmontowany w 3D, United Artists , dystrybutor, uzna, e produkcja w formie stereoskopowej jest nieekonomiczna i wypucia go na ekrany 27 stycznia 1954 roku. United Artists, Southwest Passage (z Johnem Ireland i Joanne Dru), które s obecnie uwaane za zaginione (chocia wersje paskie przetrway).

Po drugiej fali pojawiy si szereg udanych filmów nakrconych w 3D, ale wiele z nich byo szeroko lub wycznie pokazywanych na pasko. Oto niektóre najwaniejsze informacje:

 • The French Line , z udziaem Jane Russell i Gilberta Rolanda , produkcja Howarda Hughesa /RKO. Film sta si znany z tego, e zosta wydany bez aprobaty MPAA po tym, jak doczono kilka sugestywnych tekstów, a take jeden ze szczególnie odkrywczych kostiumów pani Russell. Podkrelajc jej seksapil, jednym sloganem filmu byo: Wybije ci oboje oczu! Film zosta póniej przycity i zatwierdzony przez MPAA do ogólnego wydania paskiego, pomimo szerokiego i dochodowego wydania 3D.
 • Taza, Son of Cochise , kontynuacja filmu Broken Arrow z lat 50., w którymw tytuowej roliwystpi Rock Hudson , Barbara Rush jako ukochana osoba i Rex Reason (zapowiadany jako Bart Roberts) jako jego brat-reneg. Pierwotnie wydany przez Universal-International. Zosta wyreyserowany przez wielkiego stylist Douglasa Sirka , a jego uderzajcy zmys wizualny sprawi, e film odniós ogromny sukces, gdy zosta ponownej premierze w 3D w 2006 roku na Second 3D Expo w Hollywood.
 • Dwa filmy o mapach: Upiór z rue Morgue z Karlem Maldenem i Patrici Medin, wyprodukowane przez Warner Bros. i oparte na Morderstwach przy rue Morgue Edgara Allana Poe , oraz Gorilla at Large , produkcja panoramiczna z Cameronem Mitchellem , rozprowadzane paskie i 3D przez Fox.
 • Stwór z Czarnej Laguny , z Richardem Carlsonem i Julie Adams , w reyserii Jacka Arnolda . Chocia jest to prawdopodobnie najsynniejszy film 3D, by zwykle ogldany w 3D tylko w duych teatrach miejskich i pokazywany na pasko w wielu mniejszych teatrach w ssiedztwie. Bya to jedyna funkcja 3D, która zrodzia sequel 3D, Revenge of the Creature , po którym z kolei nastpio The Creature Walks Among Us , nakrcone na pasko.
 • Dial M for Murder , wyreyserowany przez Alfreda Hitchcocka, z udziaem Raya Millanda , Roberta Cummingsa i Grace Kelly , jest uwaany przez mioników 3D za jeden z najlepszych przykadów tego procesu. Chocia dostpna w 3D w 1954 roku, nie ma znanych dat odtwarzania w 3D, poniewa Warner Bros. wanie wprowadzi polityk jednoczesnego wydawania 3D/2D. Pokaz filmu w 3D w lutym 1980 roku w York Theatre w San Francisco wypad tak dobrze, e Warner Bros. ponownie wyda film w 3D w lutym 1982 roku. Film jest teraz dostpny na Blu-ray 3D , co oznacza, e po raz pierwszy wydany na domowym wideo w swojej prezentacji 3D.
 • Gog , ostatni epizod w Ivan Tors " Biura ledczego Naukowego (OSI) trylogii czynienia z realistycznym science fiction (po magnetycznej Potwora i jedców do gwiazd ). Wikszo teatrów pokazywaa to na pasko.
 • The Diamond (wydany w Stanach Zjednoczonych jako The Diamond Wizard ), brytyjski film kryminalny z 1954 roku z Dennisem O'Keefe w roli gównej. Jedyny film stereoskopowy nakrcony w Wielkiej Brytanii, wydany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i USA.
 • Irwin Allen s Dangerous Mission wydany przez RKO w 1954 wyposaony towarowymi Allena w obsadzie gwiazdorskiej obliczu katastrofy (poar lasu). W recenzji New York Timesa Bosleya Crowthera wspomniano, e zosta pokazany pasko.
 • Syn Sinbada , kolejna produkcja RKO/Howarda Hughesa, z udziaem Dale'a Robertsona , Lili St. Cyr i Vincenta Price'a. Film zosta odoony na pók po tym, jak Hughes mia kopoty z The French Line i zosta wydany dopiero w 1955 roku, kiedy to wyszed z uycia, przeksztacony w proces SuperScope.

Ostateczny upadek 3D nastpi pón wiosn 1954 roku, z tych samych powodów, co poprzednia cisza, a take z dalszych sukcesów formatów szerokoekranowych z operatorami kinowymi. Mimo e Polaroid stworzy dobrze zaprojektowany zestaw filtrów Tell-Tale w celu rozpoznawania i dostosowywania braku synchronizacji i fazy 3D, wystawcy nadal czuli si niekomfortowo z systemem i zamiast tego skupili si na procesach, takich jak CinemaScope. Ostatni funkcj 3D, która zostaa wydana w tym formacie podczas Zotej Ery, bya Revenge of the Creature , 23 lutego 1955. Jak na ironi, film by szeroko rozpowszechniany w 3D i zosta dobrze przyjty w kasach.

Odrodzenie (19601984) w formacie pojedynczego paska

Filmy stereoskopowe w duej mierze pozostaway upione przez pierwsz cz lat 60., a te, które zostay wydane, byy zazwyczaj filmami wykorzystujcymi anaglif. Jednym z filmów o rozgosie bya produkcja Beaver-Champion/Warner Bros., Maska (1961). Film zosta nakrcony w 2D, ale aby uwydatni dziwaczne cechy wiata snów, które pojawiaj si, gdy gówny bohater zakada przeklt plemienn mask, sceny te przeszy w anaglif 3D. Te sceny zostay wydrukowane przez Technicolor podczas ich pierwszego uruchomienia w czerwono-zielonym anaglifie.

Chocia filmy 3D pojawiay si rzadko na pocztku lat 60., prawdziw drug fal kina 3D wprawi w ruch Arch Oboler, producent, który zapocztkowa szalestwo lat 50. XX wieku. Wykorzystujc now technologi o nazwie Space-Vision 3D . Pocztki Space-Vision 3D sigaj pukownika Roberta Vincenta Berniera, zapomnianego innowatora w historii filmów stereoskopowych. Jego obiektyw Trioptiscope Space-Vision by zotym standardem w produkcji i wystawie filmów 3D przez prawie 30 lat. Stereoskopowe filmy Space-Vision 3D byy drukowane z dwoma obrazami, jeden nad drugim, w jednej ramce o proporcjach akademii, na jednym pasku i wymagay tylko jednego projektora wyposaonego w specjalny obiektyw. Ta tak zwana technika nad i pod wyeliminowaa potrzeb konfiguracji dwóch projektorów i generowaa szerokoekranowe, ale ciemniejsze, mniej ywe, spolaryzowane obrazy 3D. W przeciwiestwie do wczeniejszego podwójnego systemu, móg pozosta w doskonaej synchronizacji, chyba e zosta nieprawidowo poczony w naprawie.

Arch Oboler po raz kolejny mia wizj systemu, której nikt inny nie tkn, i wykorzysta j w swoim filmie zatytuowanym Baka , w którym wystpili Michael Cole , Deborah Walley i Johnny Desmond . Podobnie jak w przypadku Bwana Devil , krytycy obejrzeli The Bubble , ale publiczno tumnie gromadzia si, aby go zobaczy, a finansowo stao si to na tyle solidne, aby promowa korzystanie z systemu innym studiom, zwaszcza niezalenym, które nie miay pienidzy na drogie dwupaskowe odbitki ich produkcji.

W 1970 roku firma Stereovision , nowa jednostka zaoona przez reysera/wynalazc Allana Silliphanta i projektanta optycznego Chrisa Condona , opracowaa inny format 35 mm z pojedynczym paskiem, który drukowa dwa obrazy cinite obok siebie i wykorzystywa anamorficzn soczewk do poszerzenia zdj przez Polaroid filtry. Louis K. Sher (Sherpix) i Stereovision wydali erotyczn komedi erotyczn The Stewardessy (samocenili X, ale póniej ponownie ocenili R przez MPAA). Film kosztowa 100 000 USD i by emitowany przez wiele miesicy na kilku rynkach. ostatecznie zarobi 27 milionów dolarów w Ameryce Pónocnej (140 milionów dolarów w staych dolarach z 2010 roku) w mniej ni 800 kinach, stajc si najbardziej dochodowym filmem trójwymiarowym do tej pory, a w kategoriach czysto wzgldnych jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii. Zosta póniej wydany w 70 mm 3D. Okoo 36 filmów na caym wiecie zostao nakrconych za pomoc Stereovision w cigu 25 lat, przy uyciu formatów szerokoekranowych (powyej-poniej), anamorficznych (obok siebie) lub 70 mm 3D. W 2009 roku The Stewardessy zostay zremasterowane przez Chrisa Condona i reysera Eda Meyera, wydane w XpanD 3D , RealD Cinema i Dolby 3D .

Jako filmów 3D z lat 70. nie bya duo bardziej pomysowa, poniewa wiele z nich to filmy softcore, a nawet hardcorowe filmy dla dorosych, horrory lub poczenie obu. Flesh For Frankenstein Paula Morriseya (inaczej Frankenstein Andy'ego Warhola ) by doskonaym przykadem takiego poczenia.

W latach 1981-1983, spaghetti western Comin' at Ya!, zapocztkowa nowe szalestwo w Hollywood w 3D. . Kiedy Parasite zosta wydany, zosta uznany za pierwszy horror, który ukaza si w 3D od ponad 20 lat. Horrory i reedycje klasyków 3D z lat 50. (takie jak Dial M jak Murder Hitchcocka ) zdominoway kolejne filmy 3D. Drugi sequel z serii Pitek 13 , Pitek 13 Cz III , zosta wydany bardzo pomylnie. Podobno stwierdzenie cz 3 w 3D byo uwaane za zbyt kopotliwe, wic zostao skrócone w tytuach Jaws 3-D i Amityville 3-D , co podkrelao efekty ekranowe do tego stopnia, e momentami byo irytujce, zwaszcza gdy wieciy latarki oczy publicznoci.

Film science fiction Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone by najdroszym filmem 3D powstaym do tego momentu, którego koszty produkcji byy mniej wicej takie same jak Gwiezdne Wojny, ale nie prawie taki sam sukces kasowy, powodujc, e szalestwo szybko zanikao do wiosny 1983 roku. Inne filmy science-fiction/fantasy zostay równie wydane, w tym Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn i Treasure of the Four Crowns , który by szeroko krytykowany za kiepski monta i dziury w fabule, ale zawiera naprawd spektakularne zblienia.

Premiery 3D po drugim szale obejmoway Czowiek, którego tam nie byo (1983), Ciche szalestwo i animowany film Starchaser: The Legend of Orin z 1985 roku , którego fabua wydawaa si mocno zapoyczy z Gwiezdnych wojen .

Tylko nadchodzi do ciebie! , Parasite i pitek 13 cz III zostay oficjalnie wydane na VHS i/lub DVD w 3D w Stanach Zjednoczonych (chocia Amityville 3D doczekao si wydania 3D DVD w Wielkiej Brytanii). Wikszo filmów 3D z lat 80. i niektóre klasyczne filmy z lat 50., takie jak House of Wax, zostay wydane na nieistniejcym ju formacie Video Disc (VHD) w Japonii jako cz systemu wykorzystujcego okulary migawkowe. Wikszo z nich zostaa nieoficjalnie przeniesiona na DVD i jest dostpna w szarej strefie za porednictwem witryn takich jak eBay.

Filmy stereoskopowe byy równie popularne w innych czciach wiata, takie jak My Dear Kuttichathan , film w jzyku malajalam, który zosta nakrcony w stereoskopowym 3D i wydany w 1984 roku.

Odrodzenie 3D (1985-2003)

W poowie lat 80. IMAX rozpocz produkcj filmów non-fiction dla rodzcego si biznesu 3D, zaczynajc od filmu Narodzimy si z gwiazd ( Roman Kroitor , 1985). Kluczowym punktem byo to, e ta produkcja, podobnie jak wszystkie kolejne produkcje IMAX, kada nacisk na matematyczn poprawno odwzorowania 3D, a tym samym w duej mierze eliminowaa zmczenie i ból oczu, które wynikay z przyblionej geometrii poprzednich wciele 3D. Ponadto, w przeciwiestwie do poprzednich prezentacji 3D w formacie 35 mm, bardzo due pole widzenia zapewniane przez IMAX pozwolio na stworzenie znacznie szerszej sceny 3D, prawdopodobnie równie wanej w filmie 3D, jak w kinie.

Walt Disney Company zacz równie bardziej rzuca si w oczy w wykorzystywanie filmów 3D w specjalnych miejscach, aby zaimponowa publicznoci , czego godnymi uwagi przykadami s Magiczne Podróe (1982) i Kapitan EO ( Francis Ford Coppola , 1986, z udziaem Michaela Jacksona ). W tym samym roku produkcja Transitions National Film Board of Canada ( Colin Low ), stworzona na Expo 86 w Vancouver, bya pierwsz prezentacj IMAX z uyciem okularów polaryzacyjnych. Echoes of the Sun ( Roman Kroitor , 1990) by pierwszym filmem IMAX, który zosta zaprezentowany przy uyciu technologii migawkowego szka alternatywnego, co byo konieczne, poniewa ekran kopukowy wyklucza uycie technologii polaryzacyjnej.

Od 1990 r. wszystkie trzy strony wyprodukoway liczne filmy, aby zaspokoi wymagania zwizane z rónymi gonymi atrakcjami specjalnymi i rozwijajc si sieci 3D IMAX . Filmy na szczególn uwag w tym okresie to niezwykle udany Into the Deep ( Graeme Ferguson , 1995) i pierwszy film fabularny IMAX 3D Wings of Courage (1996), reysera Jean-Jacquesa Annauda , o pilocie Henri Guillaumet .

Inne filmy stereoskopowe wyprodukowane w tym okresie to:

Do 2004 roku 54% kin IMAX (133 z 248) byo w stanie wywietla filmy 3D.

Niedugo potem animacja komputerowa wyszej jakoci , konkurencja ze strony DVD i innych mediów, projekcja cyfrowa, cyfrowe przechwytywanie wideo oraz uycie wyrafinowanych projektorów filmowych IMAX 70mm stworzyy szans na kolejn fal filmów 3D.

Odrodzenie gównego nurtu (2003-obecnie)

W 2003 Ghosts of the Abyss przez Jamesa Camerona zosta wydany jako pierwszego penometraowego 3D IMAX cechy filmowany z Reality System kamer . Ten system kamer wykorzystywa najnowsze kamery wideo HD, a nie film, i zosta zbudowany dla Camerona przez Vince'a Pace'a, zgodnie z jego specyfikacj. Ten sam system kamer zosta uyty do krcenia Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Aliens of the Deep IMAX (2005) oraz The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D (2005).

W 2004 roku Las Vegas Hilton wypuci Star Trek: The Experience, który zawiera dwa filmy. Jeden z filmów, Borg Invasion 4-D (Ty Granoroli), by w 3D. W sierpniu tego samego roku raper Insane Clown Posse wyda swój dziewity album studyjny Hell's Pit . Jedna z dwóch wersji albumu zawieraa DVD z krótkim filmem 3D do utworu Balling Balls , nakrconym w wysokiej rozdzielczoci wideo.

W listopadzie 2004 roku Ekspres Polarny zosta wydany jako pierwszy penometraowy film animowany 3D firmy IMAX. Zosta wydany w 3584 kinach w 2D i tylko w 66 lokalizacjach IMAX. Zwrot z tych kilku kin 3D wyniós okoo 25% caoci. Wersja 3D zarabiaa okoo 14 razy wicej na ekranie ni wersja 2D. Wzorzec ten utrzymywa si i spowodowa znacznie wzmoone zainteresowanie prezentacj 3D i 3D filmów animowanych.

W czerwcu 2005 roku kino Mann's Chinese 6 w Hollywood stao si pierwszym komercyjnym kinem wyposaonym w cyfrowy format 3D. Zarówno Singin' in the Rain, jak i The Polar Express byy testowane w formacie Digital 3D przez kilka miesicy. W listopadzie 2005 roku Walt Disney Studio Entertainment wydao Kurczaka Maego w cyfrowym formacie 3D.

Butler jest zakochany , o krótki film wyreyserowany przez Davida Arquette , z udziaem Elizabeth Berkley i Thomas Jane zostaa wydana w dniu 23 czerwca 2008. Film zosta nakrcony w dawnych Industrial Light & Magic studiach wykorzystujcych KernerFX prototyp s Kernercam stereoskopowe kamery amatorskie.

Ben Walters zasugerowa w 2009 roku, e zarówno filmowcy, jak i wystawcy filmowi odzyskali zainteresowanie filmem 3D. Pojawio si wicej sprztu wystawienniczego 3D i wicej dramatycznych filmów krconych w formacie 3D. Jedn z zacht jest to, e technologia jest bardziej dojrzaa. Fotografowanie w formacie 3D jest mniej ograniczone, a wynik jest bardziej stabilny. Kolejn zacht by fakt, e podczas gdy sprzeda biletów 2D ogólnie spadaa, przychody z biletów 3D nadal rosy.

W caej historii prezentacji 3D istniay techniki konwersji istniejcych obrazów 2D do prezentacji 3D. Niewielu byo skutecznych lub przetrwao. Poczenie cyfrowego i zdigitalizowanego materiau ródowego ze stosunkowo opacalnym cyfrowym przetwarzaniem kocowym dao pocztek nowej fali produktów do konwersji. W czerwcu 2006 roku IMAX i Warner Bros. wydali Superman Returns zawierajcy 20 minut obrazów 3D przekonwertowanych z oryginalnego materiau cyfrowego 2D. George Lucas ogosi, e ponownie wyda swoje filmy Gwiezdne Wojny w 3D w oparciu o proces konwersji firmy In-Three. Póniej w 2011 roku ogoszono, e Lucas wspópracowa z firm Prime Focus nad t konwersj.

Pod koniec 2005 roku Steven Spielberg powiedzia prasie, e by zaangaowany w opatentowanie systemu kinowego 3D, który nie wymaga okularów, opartego na ekranach plazmowych. Komputer dzieli kad klatk filmu, a nastpnie wywietla dwa podzielone obrazy na ekran pod rónymi ktami, które s odbierane przez malekie, ukone krawdzie na ekranie.

Filmy animowane Open Season i The Ant Bully zostay wydane w analogowym 3D w 2006 roku. Monster House i The Nightmare Before Christmas zostay wydane na systemach XpanD 3D , RealD i Dolby 3D w 2006 roku.

19 maja 2007 Scar3D zosta otwarty na targach filmowych w Cannes. By to pierwszy penometraowy film fabularny 3D wyprodukowany w USA, który zosta ukoczony w Real D 3D . By to film nr 1 w kasie w kilku krajach na caym wiecie, w tym w Rosji, gdzie zosta otwarty w 3D na 295 ekranach.

19 stycznia 2008 wydano U2 3D ; by to pierwszy cyfrowy film 3D na ywo. W tym samym roku inne filmy 3D to Hannah Montana i Miley Cyrus: Koncert Best of Both Worlds , Podró do wntrza Ziemi i Bolt .

16 stycznia 2009 r. Lionsgate wydao My Bloody Valentine 3D , pierwszy horror i pierwszy film z ocen R, który zostanie wywietlony w Real D 3D . Zosta wydany na 1033 ekranach 3D, najwicej w tym formacie, oraz 1501 zwykych ekranów. Kolejny film z ocen R, The Final Destination , zosta wydany w sierpniu tego samego roku na jeszcze wikszej liczbie ekranów. Bya to pierwsza z serii wydana w HD 3D. Do najwaniejszych filmów 3D w 2009 roku naleay: Koralina , Potwory kontra Obcy , Up , X Games 3D: The Movie , Ostateczne przeznaczenie , Opowie wigilijna Disneya i Avatar . Avatar sta si jednym z najdroszych filmów wszechczasów, z budetem 237 milionów dolarów; to take najbardziej dochodowy film wszech czasów. Gówne technologie wykorzystywane do wywietlania tych filmów i wielu innych wydanych w tym czasie i do chwili obecnej to Real D 3D , Dolby 3D , XpanD 3D , MasterImage 3D i IMAX 3D .

W marcu i kwietniu 2010 r. pojawiy si trzy gówne premiery 3D, z których Alice in Wonderland pojawia si w amerykaskich kinach 5 marca 2010 r., Jak wytresowa smoka 26 marca 2010 r., a Clash of the Titans 2 kwietnia 2010 r. 13 maja 2010 r. tego samego roku rozpoczto zdjcia do pierwszego chiskiego filmu IMAX 3D . Przedprodukcja pierwszego filmu 3D nakrconego we Francji, Derrière les murs , rozpocza si w maju 2010 roku i zostaa wydana w poowie 2011 roku.

1 padziernika 2010 Scar3D by pierwszym w historii stereoskopowym filmem 3D Video on-demand wydanym przez gównych nadawców telewizji kablowej dla telewizorów 3D w Stanach Zjednoczonych. Wydany w Stanach Zjednoczonych 21 maja 2010 r. Shrek Forever After przez DreamWorks Animation ( Paramount Pictures ) wykorzystywa system Real D 3D, równie wydany w IMAX 3D.

wiatowe ekspozycje 3D

We wrzeniu 2003 roku Sabucat Productions zorganizowao pierwsz wiatow Wystaw 3D, witujc 50. rocznic oryginalnego szalestwa. Expo odbyo si w Egipskim Teatrze Graumana . Podczas dwutygodniowego festiwalu pokazano ponad 30 z 50 filmów stereoskopowych zotej ery (a take krótkometraowych), wiele z nich pochodzi z kolekcji historyka filmu i archiwisty Roberta Furmanka, który spdzi ostatnie 15 lat na mozolnym tropieniu i zachowanie kadego filmu w jego oryginalnej wietnoci. Obecnych byo wiele gwiazd z kadego filmu, odpowiednio, a niektóre zostay poruszone do ez wyprzedanymi miejscami dla widzów z caego wiata, którzy przybyli, by przypomnie sobie swoj poprzedni chwa.

W maju 2006 roku na wrzesie tego roku ogoszona zostaa druga wiatowa Ekspozycja 3D, prezentowana przez Fundusz Ochrony Filmów 3D . Wraz z faworytami poprzedniej ekspozycji pojawiy si nowo odkryte filmy fabularne i krótkometraowe oraz podobnie jak poprzednie Expo gocie z kadego filmu. Expo II zostao ogoszone jako miejsce wiatowej premiery kilku filmów nigdy wczeniej nie widzianych w 3D, w tym The Diamond Wizard i krótkometraowego filmu Universal, Hawaiian Nights z Mamie Van Doren i Pinky Lee . Inne "repremiery" filmów, których nie widziano od czasu ich premiery w stereoskopowej formie, to Cease Fire! , Taza, Syn Cochise , Skrzyda Jastrzbia , i Te Rudzielce z Seattle . Pokazano take zaginione spodenki Carmenesque i A Day in the Country (oba 1953) oraz dwa spodenki Plasticon Williama Van Dorena Kelleya (1922 i 1923).

Odrzucenie odbiorców

W zwizku z jego pocztkow popularnoci i zwizanym z tym wzrostem liczby ekranów, coraz wicej filmów publikowanych jest w formacie 3D. Na przykad, tylko w 45% zarobki kasowych weekendu premierowym Kung Fu Panda 2 pochodzi projekcji 3D, w porównaniu do 60% dla Shrek Forever w 2010. Ponadto premiera Samochody 2 weekend otwarcia brutto skada si z jedynie 37% z kin 3D. Harry Potter i Insygnia mierci cz 2 i Captain America: The First Avenger byy gównymi wydawnictwami, które osigny podobny odsetek: odpowiednio 43% i 40%. W zwizku z tym trendem przeprowadzono analiz kasow, z której wynika, e wdroenie prezentacji 3D najwyraniej przynosi odwrotny skutek, poniewa w ogóle zniechca ludzi do chodzenia do kin. Jak zauwaa Brandon Gray z Box Office Mojo: W kadym przypadku podejcie 3D polegajce na wikszej liczbie pienidzy od mniejszej liczby osób po prostu doprowadzio do zmniejszenia pienidzy od jeszcze mniejszej liczby osób. Równolegle spada liczba sprzedawanych telewizorów z obsug telewizji 3D , nie mówic ju o telewizorach sprzedawanych z rzeczywistymi goglami 3D.

Wedug Motion Picture Association of America, pomimo rekordowej liczby 47 filmów 3D, które ukazay si w 2011 roku, ogólne wpywy ze sprzeday biletów krajowych spady o 18% do 1,8 miliarda dolarów z 2,2 miliarda dolarów w 2010 roku. Chocia przychody jako cao wzrosy w 2012 roku, do tej pory wikszo pochodzia z prezentacji 2D, czego przykadem jest nieco ponad 50% widzów, którzy decyduj si na ogldanie filmów takich jak The Avengers, a 32% wybiera Brave w swoich wersjach 3D. Sprzeczne powody podaj odpowiednio studia i wystawcy: ci pierwsi obwiniaj drosze ceny biletów 3D, ci drudzy twierdz, e win jest ogólnie jako filmów. Jednak pomimo postrzeganego spadku 3D na rynku amerykaskim, szefowie studiów optymistycznie patrz na lepsze wpywy na arenie midzynarodowej, gdzie wci istnieje duy apetyt na ten format.

Studia wykorzystuj równie technologi 3D do generowania dodatkowego dochodu z filmów, które ju odniosy sukces komercyjny. Takie ponowne wydania zwykle wi si z konwersj z 2D. Na przykad Disney wznowi zarówno Króla Lwa, jak i Pikna i Besti , planujc doda kilka innych znanych tytuów. Titanic zosta równie zmodyfikowany pod ktem 3D i s te plany podobnej prezentacji wszystkich szeciu filmów o Gwiezdnych Wojnach .

Jeffrey Katzenberg , producent filmów 3D i jeden z czoowych zwolenników tego formatu, zarzuca przesycenie rynku gorszymi filmami, zwaszcza sfotografowanymi konwencjonalnie, a nastpnie poddanymi cyfrowej obróbce w postprodukcji . Twierdzi, e takie filmy doprowadziy widzów do wniosku, e format nie jest wart czsto znacznie wyszej ceny biletu. Daniel Engber, felietonista Slate , dochodzi do podobnego wniosku: Co si stao z 3-D Mogo umrze z powodu ostrej posocznicy za duo gówna w systemie.

Krytyk filmowy Mark Kermode , znany krytyk 3D, przypuszcza, e pojawia si polityka dystrybutorów majca na celu ograniczenie dostpnoci wersji 2D, w ten sposób wpychajc format 3D do kin, niezalenie od tego, czy paccy kinom si to podoba, czy nie. Byo to szczególnie rozpowszechnione podczas premiery Prometeusza w 2012 roku, kiedy tylko 30% odbitek na wystaw teatraln (przynajmniej w Wielkiej Brytanii) byo w 2D. Jego podejrzenia zostay póniej wzmocnione przez znaczn liczb skarg na Dredd od tych, którzy chcieli zobaczy go w 2D, ale odmówiono im moliwoci. W lipcu 2017 r. IMAX ogosi, e zacznie koncentrowa si na wywietlaniu wikszej liczby wanych hollywoodzkich filmów w 2D (nawet jeli jest wersja 3D) i bdzie mie mniej filmów 3D w Ameryce Pónocnej, powoujc si na to, e kinomani w Ameryce Pónocnej wol filmy 2D od 3D filmy.

Techniki

Filmy stereoskopowe mona wytwarza rónymi metodami. Z biegiem lat popularno systemów szeroko stosowanych w kinach rosa i malaa. Chocia anaglif by czasami uywany przed 1948 r., podczas wczesnej Zotej Ery kinematografii 3D w latach 50. system polaryzacji by uywany w kadym filmie penometraowym w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich z wyjtkiem jednego filmu krótkometraowego. W XXI wieku polaryzacyjne systemy 3D nadal dominoway na scenie, chocia w latach 60. i 70. niektóre klasyczne filmy zostay przeksztacone w anaglify dla kin nieprzystosowanych do polaryzacji, a nawet byy pokazywane w 3D w telewizji. W latach nastpujcych po poowie lat 80. niektóre filmy powstay z krótkimi odcinkami w anaglifie 3D. Poniej przedstawiono niektóre szczegóy techniczne i metodologie zastosowane w niektórych z bardziej znaczcych systemów filmowych 3D, które zostay opracowane.

Produkcja filmów 3D

Akcja na ywo

Standard krcenia filmów akcji na ywo w 3D polega na uyciu dwóch kamer zamontowanych tak, aby ich obiektywy byy od siebie mniej wicej tak daleko od siebie, jak przecitna para ludzkich oczu, rejestrujc dwa oddzielne obrazy zarówno dla lewego, jak i prawego oka. W zasadzie dwie normalne kamery 2D mona umieci obok siebie, ale jest to problematyczne pod wieloma wzgldami. Jedyn realn opcj jest inwestycja w nowe kamery stereoskopowe. Co wicej, niektóre sztuczki filmowe, które s proste przy uyciu kamery 2D, staj si niemoliwe podczas filmowania w 3D. Oznacza to, e te skdind tanie sztuczki naley zastpi drogim CGI.

W 2008 roku Podró do wntrza Ziemi staa si pierwszym filmem fabularnym na ywo, który zosta nakrcony najwczeniejszym systemem kamer Fusion, wydanym w technologii Digital 3D, a póniej pojawio si kilka innych. Avatar (2009) zosta nakrcony w procesie 3D, który opiera si na tym, jak ludzkie oko patrzy na obraz. Byo to ulepszenie istniejcego systemu kamer 3D. Wiele wci uywanych zestawów kamer 3D po prostu czy dwie kamery obok siebie, podczas gdy nowsze zestawy s sparowane z rozdzielaczem wizki lub obydwoma obiektywami kamer wbudowanymi w jedn jednostk. Chocia aparaty Digital Cinema nie s wymagane dla technologii 3D, s one dominujcym medium dla wikszoci tego, co jest fotografowane. Opcje filmowe obejmuj IMAX 3D i Cine 160 .

Animacja

W latach 30. i 40. Fleischer Studio stworzyo kilka kreskówek z rozbudowanym stereoskopowym tem 3D, w tym kilka kreskówek Popeye'a , Betty Boop i Supermana .

Od pocztku do poowy lat pidziesitych tylko poowa gównych studiów filmowych animacji eksperymentowaa z tworzeniem tradycyjnych, animowanych filmów 3D. Walt Disney Studio wyprodukowao dwie tradycyjne animacje krótkometraowe do stereoskopowego 3D, przeznaczone dla kin. Przygody w muzyce: melodia (1952) i kreskówka Kaczor Donald Praca dla orzeszków ziemnych (1953). Warner Brothers wyprodukowao tylko jedn kreskówk w 3D: Lumber Jack-Rabbit (1953) z Królikiem Bugsem w roli gównej . Znani Studio produkowane dwie bajki w 3D, Popeye kreskówki Popeye, Ace Space (1953), a Casper Przyjazny Duch kreskówki Boo Ksiyc (1954). Walter Lantz Studio wyprodukowa kreskówk Woody Woodpecker Hypnotic Hick (1953), która bya dystrybuowana przez Universal .

Od pónych lat 50. do poowy 2000 r. prawie adna animacja nie zostaa wyprodukowana do wywietlania w 3D w kinach. Chocia kilka filmów uywao ta 3D. Jedynym wyjtkiem jest Starchaser: The Legend of Orin .

Filmy animowane CGI mog by renderowane w stereoskopowej wersji 3D za pomoc dwóch wirtualnych kamer. Animowane filmy 3D poklatkowe s fotografowane za pomoc dwóch kamer, podobnie jak filmy 3D na ywo.

W 2004 roku Ekspres Polarny by pierwszym stereoskopowym filmem fabularnym 3D animowanym komputerowo. Wersja 3D zostaa wydana wycznie w kinach Imax. W listopadzie 2005 roku Walt Disney Studio Entertainment wydao Kurczaka Maego w cyfrowym formacie 3D, bdc pierwszym filmem Disneya animowanym CGI w 3D. Film zosta przekonwertowany z 2D na 3D w postprodukcji. Fly Me To The Moon 3D firmy nWave Pictures (2008) by waciwie pierwszym filmem animowanym stworzonym dla technologii 3D i wydanym wycznie w 3D w kinach cyfrowych na caym wiecie. Od tego czasu adne inne filmy animowane nie zostay wydane wycznie w 3D. Pierwsza funkcja 3D studia DreamWorks Animation , Monsters vs Aliens , pojawia si w 2009 roku i wykorzystaa nowy proces renderowania cyfrowego o nazwie InTru3D , który zosta opracowany przez firm Intel w celu tworzenia bardziej realistycznych animowanych obrazów 3D. InTru3D nie suy do wywietlania filmów 3D w kinach; s one wywietlane w RealD 3D lub IMAX 3D.

Konwersja 2D do 3D

W przypadku filmów animowanych 2D CGI, które zostay wygenerowane z modeli 3D, istnieje moliwo powrotu do modeli w celu wygenerowania wersji 3D.

W przypadku wszystkich innych filmów 2D naley zastosowa inne techniki. Na przykad w przypadku reedycji 3D filmu The Nightmare Before Christmas z 1993 roku Walt Disney Pictures zeskanowa kad oryginaln klatk i manipulowa nimi, aby stworzy wersje dla lewego i prawego oka. Dziesitki filmów zostay teraz przekonwertowane z 2D na 3D. Istnieje kilka podej stosowanych do konwersji 2D do 3D , w szczególnoci metody oparte na gbokoci.

Jednak konwersja do 3D ma problemy. Informacje s niedostpne, poniewa 2D nie zawiera informacji dla widoku perspektywicznego. Niektóre telewizory maj silnik 3D do konwersji treci 2D na 3D. Zwykle przy zawartoci z du liczb klatek na sekund (a na niektórych wolniejszych procesorach nawet z normaln liczb klatek na sekund) procesor nie jest wystarczajco szybki i moliwe jest opónienie . Moe to prowadzi do dziwnych efektów wizualnych.

Wywietlanie filmów 3D

Anaglif

Obrazy anaglifowe byy najwczeniejsz metod przedstawiania teatralnego 3D i najczciej kojarzon ze stereoskopi przez ogó spoeczestwa, gównie z powodu niekinowych mediów 3D, takich jak komiksy i transmisje telewizyjne 3D, gdzie polaryzacja nie jest praktyczna. Spopularyzowano je ze wzgldu na atwo ich produkcji i ekspozycji. Pierwszy film anaglifowy zosta wynaleziony w 1915 roku przez Edwina S Portera . Chocia najwczeniejsze prezentacje teatralne byy realizowane za pomoc tego systemu, wikszo filmów 3D z lat 50. i 80. bya pierwotnie pokazywana w polaryzacji.

W anaglifie dwa obrazy nakadaj si na siebie w dodatkowym ustawieniu wiata przez dwa filtry, jeden czerwony i jeden cyjan. W subtraktywnym ustawieniu wiata oba obrazy s drukowane w tych samych uzupeniajcych si kolorach na biaym papierze. Okulary z kolorowymi filtrami w kadym oku oddzielaj odpowiednie obrazy, anulujc kolor filtra i oddajc kolor uzupeniajcy czarny.

Obrazy anaglifowe s znacznie atwiejsze do wywietlenia ni stereogramy z widzeniem równolegym lub zezem , chocia te ostatnie typy oferuj jasne i dokadne odwzorowanie kolorów, szczególnie w przypadku skadowej czerwonej, która jest wyciszona lub pozbawiona nasycenia nawet najlepszymi anaglifami kolorów. Technika kompensacyjna, powszechnie znana jako Anachrome, wykorzystuje nieco bardziej przezroczysty filtr cyjan w opatentowanych szkach zwizanych z t technik. Proces rekonfiguruje typowy obraz anaglifowy, aby mia mniej paralaksy .

Alternatyw dla zwykego czerwonego i cyjanowego systemu filtrów anaglifowych jest ColorCode 3-D , opatentowany system anaglifowy, który zosta wynaleziony w celu prezentowania obrazu anaglifowego w poczeniu ze standardem telewizyjnym NTSC, w którym czerwony kana jest czsto zagroony. ColorCode uywa na ekranie uzupeniajcych si kolorów ótego i ciemnoniebieskiego, a kolory soczewek okularów to bursztynowy i ciemnoniebieski.

Polaryzacja System 3D staa si standardem dla prezentacji teatralnych, poniewa uyto Bwana Devil w 1952 roku, cho wczesne prezentacje Imax zostay wykonane za pomoc systemu Eclipse i w latach 1960 i 1970 classic 3D filmy byy czasem przeksztaca si anaglyph na specjalne prezentacje. System polaryzacji ma lepsz wierno kolorów i mniej zjaw ni system anaglifowy. W erze post-50s, anaglif by uywany zamiast polaryzacji w prezentacjach fabularnych, gdzie tylko cz filmu jest w 3D, jak w segmencie 3D Freddy's Dead: The Final Nightmare i segmentach 3D w Spy Kids 3-D : Koniec gry .

Anaglyph jest równie uywany w materiaach drukowanych oraz w transmisjach telewizyjnych 3D, gdzie polaryzacja nie jest praktyczna. Telewizory z polaryzacj 3D i inne wywietlacze pojawiy si u kilku producentów dopiero w 2008 roku; generuj one polaryzacj na kocu odbiorczym.

Systemy polaryzacji

Aby przedstawi stereoskopowy obraz ruchomy, dwa obrazy s wywietlane na tym samym ekranie przez róne filtry polaryzacyjne . Widz nosi tanie okulary, które zawieraj równie par filtrów polaryzacyjnych zorientowanych inaczej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z polaryzacj koow lub pod ktem 90 stopni, zwykle 45 i 135 stopni, z polaryzacj liniow). Poniewa kady filtr przepuszcza tylko to wiato, które jest podobnie spolaryzowane i blokuje wiato spolaryzowane inaczej, kade oko widzi inny obraz. Jest to uywane do uzyskania efektu trójwymiarowoci poprzez rzutowanie tej samej sceny do obu oczu, ale przedstawionej z nieco innych perspektyw. Poniewa nie jest zaangaowane ledzenie gowy, caa publiczno moe jednoczenie oglda obrazy stereoskopowe.

Polaryzacja koowa ma t przewag nad polaryzacj liniow, e widz nie musi mie wyprostowanej gowy i ustawionej w jednej linii z ekranem, aby polaryzacja dziaaa prawidowo. Przy polaryzacji liniowej obrócenie okularów na boki powoduje, e filtry przestaj by wyrównane z filtrami ekranowymi, co powoduje blaknicie obrazu i atwiejsze dostrzeenie przeciwnej klatki przez kade oko. W przypadku polaryzacji koowej efekt polaryzacji dziaa niezalenie od tego, w jaki sposób gowa widza jest wyrównana z ekranem, na przykad pochylona na boki lub nawet do góry nogami. Lewe oko nadal bdzie widziao tylko obraz do niego przeznaczony i odwrotnie, bez blaknicia lub przesuchu. Niemniej jednak filmy kinowe 3D s przeznaczone do ogldania bez pochylania gowy, a kade znaczce pochylenie gowy spowoduje nieprawidow paralaks i zapobiegnie fuzji obuocznej.

W przypadku RealD koowo polaryzacyjnym cieke krysztay filtracyjnego, który moe zawiera przecznik polaryzacji 144 razy na sekund, jest umieszczona w przedniej czci obiektywu. Potrzebny jest tylko jeden projektor, poniewa obrazy dla lewego i prawego oka s wywietlane naprzemiennie. Sony oferuje nowy system o nazwie RealD XLS , który wywietla jednoczenie oba obrazy spolaryzowane koowo: Pojedynczy projektor 4K (rozdzielczo 4096×2160) wywietla jednoczenie oba obrazy 2K (rozdzielczo 2048×1080) jeden na drugim, specjalny obiektyw nasadka polaryzuje i wywietla obrazy.

Do tradycyjnych projektorów 35 mm mona doda przystawki optyczne, aby dostosowa je do wywietlania filmu w formacie nad i pod, w którym kada para obrazów jest uoona w jednej klatce filmu. Oba obrazy s wywietlane przez róne polaryzatory i nakadane na ekran. Jest to bardzo opacalny sposób na przeksztacenie kina w 3D, poniewa potrzebne s jedynie nasadki i niedepolaryzujca powierzchnia ekranu, a nie konwersja do cyfrowej projekcji 3D. Thomson Technicolor obecnie produkuje adapter tego typu. W przypadku tych systemów niezbdny jest ekran metaliczny , poniewa odbicie od powierzchni niemetalicznych niszczy polaryzacj wiata.

Spolaryzowane obrazy stereoskopowe istniej od 1936 roku, kiedy Edwin H. Land po raz pierwszy zastosowa je do filmów. Tak zwane "sza filmowy 3D" w latach 1952-1955 by prawie w caoci oferowany w kinach z liniow projekcj polaryzacyjn i okularami. Tylko niewielka cz wszystkich filmów 3D pokazanych w tym okresie wykorzystywaa metod anaglifowego filtra kolorów . Polaryzacja liniowa bya równie stosowana w projektorach stereo na poziomie konsumenckim. Polaryzacja zostaa równie wykorzystana podczas odrodzenia 3D w latach 80-tych.

W 2000 roku animacja komputerowa , konkurencja z DVD i innych mediów, projekcja cyfrowa oraz wykorzystanie wyrafinowanych projektorów filmowych IMAX 70mm stworzyy szans na now fal spolaryzowanych filmów 3D.

Wszystkie rodzaje polaryzacji spowoduj przyciemnienie wywietlanego obrazu i gorszy kontrast w porównaniu do obrazów innych ni 3D. wiato z lamp jest zwykle emitowane jako losowy zbiór polaryzacji, podczas gdy filtr polaryzacyjny przepuszcza tylko cz wiata. W rezultacie obraz na ekranie jest ciemniejszy. To przyciemnienie mona skompensowa, zwikszajc jasno róda wiata projektora. Jeeli pocztkowy filtr polaryzacyjny jest woony pomidzy lamp a element generujcy obraz, natenie wiata padajcego na element obrazowy nie jest wysze ni normalne bez filtra polaryzacyjnego, a ogólny kontrast obrazu przesyany na ekran nie ulega zmianie.

Aktywna migawka

W tej technologii zastosowano mechanizm blokujcy wiato z kadego odpowiedniego oka, gdy na ekranie wywietlany jest obraz drugiego oka.

Technologia wywodzi si z metody Eclipse, w której projektor przecza si midzy lewym i prawym obrazem oraz otwiera i zamyka przesony w okularach lub widzu w synchronizacji z obrazami na ekranie. Bya to podstawa systemu Teleview , który by uywany krótko w 1922 roku.

Nowsza implementacja metody Eclipse pojawia si wraz z okularami migawkowymi LCD . Okulary zawierajce cieky kryszta , które przepuszczaj wiato w synchronizacji z obrazami na ekranie kinowym, telewizyjnym lub komputerowym, wykorzystujc koncepcj sekwencjonowania klatek naprzemiennych . Jest to metoda uywana przez systemy nVidia, XpanD 3D i wczeniejsze systemy IMAX . Wad tej metody jest konieczno noszenia przez kad ogldajc osob drogich, elektronicznych okularów, które musz by zsynchronizowane z systemem wywietlania za pomoc sygnau bezprzewodowego lub doczonego przewodu. Okulary migawkowe s cisze ni wikszo okularów polaryzacyjnych, chocia lejsze modele nie s cisze ni niektóre okulary przeciwsoneczne lub luksusowe okulary polaryzacyjne. Jednak systemy te nie wymagaj srebrnego ekranu do wywietlania obrazów.

Zawory ciekokrystaliczne dziaaj poprzez obracanie wiata midzy dwoma filtrami polaryzacyjnymi. Ze wzgldu na te wewntrzne polaryzatory, okulary migawkowe LCD przyciemniaj obraz wywietlacza dowolnego róda obrazu LCD, plazmy lub projektora, co powoduje, e obrazy wydaj si ciemniejsze, a kontrast jest niszy ni w przypadku normalnego ogldania bez 3D. Niekoniecznie jest to problem z uytkowaniem; w przypadku niektórych typów wywietlaczy, które s ju bardzo jasne ze sabymi poziomami szarawej czerni , okulary migawkowe LCD mog faktycznie poprawi jako obrazu.

Technologia filtrów interferencyjnych

Dolby 3D wykorzystuje okrelone dugoci fal czerwonego, zielonego i niebieskiego dla prawego oka oraz róne dugoci fal czerwonego, zielonego i niebieskiego dla lewego oka. Okulary, które odfiltrowuj okrelone dugoci fal, pozwalaj uytkownikowi zobaczy obraz 3D. Technologia ta eliminuje kosztowne srebrne ekrany wymagane w systemach spolaryzowanych, takich jak RealD , który jest najpopularniejszym systemem wywietlania 3D w kinach. Wymaga jednak znacznie droszych okularów ni systemy polaryzacyjne. Jest równie znany jako spektralne filtrowanie grzebieniowe lub wizualizacja zwielokrotnienia dugoci fali

Wprowadzony niedawno system Omega 3D/ Panavision 3D równie wykorzystuje t technologi, jednak z szerszym spektrum i wiksz iloci zbów w stosunku do grzebienia (5 na kade oko w systemie Omega/Panavision). Zastosowanie wikszej liczby pasm spektralnych na oko eliminuje konieczno kolorowania obrazu, wymaganego przez system Dolby. Równomierne rozdzielenie widma widzialnego midzy oczy daje widzowi bardziej zrelaksowane odczucie, poniewa energia wietlna i balans kolorów wynosz prawie 50-50. Podobnie jak system Dolby, system Omega moe by uywany z biaymi lub srebrnymi ekranami. Ale moe by uywany z projektorami filmowymi lub cyfrowymi, w przeciwiestwie do filtrów Dolby, które s uywane tylko w systemie cyfrowym z procesorem korekcji kolorów dostarczanym przez Dolby. System Omega/Panavision twierdzi równie, e ich okulary s tasze w produkcji ni te uywane przez Dolby. W czerwcu 2012 system Omega 3D/ Panavision 3D zosta wycofany przez DPVO Theatrical, który sprzedawa go w imieniu Panavision, powoujc si na wyzwanie globalne warunki ekonomiczne i rynkowe warunki 3D. Chocia DPVO rozwizao swoj dziaalno biznesow, Omega Optical nadal promuje i sprzedaje systemy 3D na rynki niekinowe. System 3D Omega Optical zawiera filtry projekcyjne i okulary 3D. Oprócz pasywnego stereoskopowego systemu 3D, Omega Optical wyprodukowaa ulepszone okulary anaglifowe 3D. Czerwono-bkitne szka anaglifowe Omega wykorzystuj zoone powoki cienkowarstwowe z tlenku metalu i wysokiej jakoci optyk ze szka odpronego.

Autostereoskopia

W tej metodzie okulary nie s konieczne, aby zobaczy obraz stereoskopowy. Technologie soczewek soczewkowych i bariery paralaksy polegaj na naoeniu dwóch (lub wicej) obrazów na ten sam arkusz, w wskich, naprzemiennych paskach i uyciu ekranu, który albo blokuje jeden z dwóch pasków obrazów (w przypadku barier paralaksy) wskie soczewki do zaginania pasków obrazu i sprawiania, e wydaje si wypenia cay obraz (w przypadku odbitek soczewkowych). Aby uzyska efekt stereoskopowy, osoba musi by ustawiona tak, aby jedno oko widziao jeden z dwóch obrazów, a drugie drugie.

Oba obrazy s wywietlane na pofadowanym ekranie o duym wzmocnieniu, który odbija wiato pod ostrymi ktami. Aby zobaczy obraz stereoskopowy, widz musi siedzie pod bardzo wskim ktem, który jest prawie prostopady do ekranu, ograniczajc wielko widowni. Soczewkowy by uywany do teatralnej prezentacji wielu filmów krótkometraowych w Rosji w latach 1940-1948, aw 1946 do penometraowego filmu Robinson Crusoe .

Chocia jego zastosowanie w prezentacjach teatralnych byo do ograniczone, soczewkowata bya szeroko stosowana do rónych nowoci, a nawet bya uywana w amatorskiej fotografii 3D. Ostatnie zastosowania obejmuj Fujifilm FinePix Real 3D z wywietlaczem autostereoskopowym, który zosta wydany w 2009 roku. Inne przykady tej technologii to autostereoskopowe wywietlacze LCD na monitorach, notebookach, telewizorach, telefonach komórkowych i urzdzeniach do gier, takich jak Nintendo 3DS .

Efekty zdrowotne

Niektórzy widzowie skaryli si na bóle gowy i zmczenie oczu po obejrzeniu filmów 3D. Chorob lokomocyjn , oprócz innych problemów zdrowotnych, atwiej wywoywa prezentacje 3D. Jedno z opublikowanych bada pokazuje, e sporód tych, którzy ogldaj filmy 3D, prawie 55% dowiadcza rónych poziomów bólów gowy, nudnoci i dezorientacji.

Istniej dwa gówne skutki filmu 3D, które s nienaturalne dla ludzkiego wzroku: przesuch midzy oczami, spowodowany niedoskona separacj obrazu, oraz niedopasowanie midzy zbienoci a akomodacj, spowodowane rónic midzy postrzegan pozycj obiektu przed lub za ekranem i prawdziwe pochodzenie tego wiata na ekranie.

Uwaa si, e okoo 12% ludzi nie jest w stanie prawidowo widzie obrazów 3D z powodu rónych schorze. Wedug innego eksperymentu nawet 30% ludzi ma bardzo sabe widzenie stereoskopowe, co uniemoliwia im percepcj gbi w oparciu o dysparytet stereoskopowy. To niweluje lub znacznie zmniejsza immersj cyfrowego stereo.

Niedawno odkryto, e kady z prcików i czopków w oczach zwierzt moe mierzy odlego do punktu na przedmiocie, który jest skupiony na konkretnym prcie lub stoku. Kady prt lub stoek moe dziaa jako pasywny LIDAR (Light Detection And Ranging). Obiektyw wybiera punkt na obiekcie dla kadego piksela, do którego mierzona jest odlego; to znaczy, e ludzie mog widzie w 3D oddzielnie kadym okiem. Jeli mózg wykorzystuje t zdolno oprócz efektu stereoskopowego i innych wskazówek, aden system stereoskopowy nie moe przedstawi mózgowi prawdziwego obrazu 3D .

Francuska Narodowa Agencja Badawcza (ANR) sponsorowaa multidyscyplinarne badania majce na celu zrozumienie skutków ogldania filmów 3D, ich gramatyki i akceptacji.

Krytyka

Po Toy Story byo 10 naprawd zych filmów komputerowych, poniewa wszyscy myleli, e sukces tego filmu to grafika komputerowa, a nie wspaniae postacie, które zostay piknie zaprojektowane i rozgrzewaj serce. Teraz ludzie szybko konwertuj filmy z 2D na 3D , czego nie zrobilimy. Oczekuj tego samego rezultatu, podczas gdy w rzeczywistoci prawdopodobnie bd dziaa przeciwko adopcji 3D, poniewa bd wydawa gorszy produkt.

Reyser awatara James Cameron

Wikszo wskazówek wymaganych do dostarczenia ludziom informacji o wzgldnej gbi jest ju obecna w tradycyjnych filmach 2D. Na przykad, blisze obiekty przesaniaj dalsze, odlege obiekty s nienasycone i zamglone w stosunku do bliskich, a mózg podwiadomie zna odlego wielu obiektów, gdy znana jest ich wysoko (np. posta ludzka przedstawiajca tylko niewielk cz ekranu jest bardziej prawdopodobne, e ma 2 m wzrostu i jest daleko ni 10 cm wzrostu i jest blisko). W rzeczywistoci tylko dwa z tych wskazówek gbi nie s ju obecne w filmach 2D: stereopsja (lub paralaksa) i ognisko gaki ocznej ( akomodacja ).

Tworzenie filmów 3D zajmuje si dokadnym przedstawieniem stereopsji, ale nie akomodacji, a zatem nie zapewnia penej iluzji 3D. Jednak obiecujce wyniki bada majcych na celu przezwycienie tego niedocignicia zostay zaprezentowane na konferencji Stereoscopic Displays and Applications 2010 w San Jose w USA.

Krytyk filmowy Mark Kermode twierdzi, e 3D dodaje niewiele wartoci do filmu i powiedzia, e chocia lubi Avatar , wiele imponujcych rzeczy, które zobaczy w filmie, nie miao nic wspólnego z 3D. Kermode by szczerym krytykiem filmu 3D, opisujc efekt jako bzdury i zaleca uycie dwóch prawych lub lewych soczewek z okularów 3D, aby wyci szpiczaste, szpiczaste widzenie stereoskopowe 3D, chocia ta technika nadal nie poprawia ogromne ubytki jasnoci filmu 3D. Dostpne s wersje tych okularów 2-D.

Jak wskazano w artykule Wirtualna przestrze filmy przyszoci w rzeczywistoci efekt 3D, czyli widzenie stereoskopowe, zaley od odlegoci midzy oczami, która wynosi tylko okoo 2,5 cala. Postrzeganie gbi, jakie to zapewnia, jest zauwaalne tylko w pobliu gowy mniej wicej na dugoci ramion. Przydaje si tylko do takich zada, jak nawlekanie igy. Wynika z tego, e w filmach przedstawiajcych prawdziwe ycie, gdzie nic nie jest pokazywane tak blisko kamery, efekt 3D nie jest zauwaalny i szybko zostaje zapomniany w miar postpu filmu.

Reyser Christopher Nolan skrytykowa pogld, e tradycyjny film nie pozwala na postrzeganie gbi, mówic: Myl, e bdem jest nazywanie go 3D kontra 2D. Cay sens kinowych obrazów polega na tym, e s trójwymiarowe Znasz 95% naszej gbi wskazówki pochodz z okluzji, rozdzielczoci, koloru itd., wic pomys nazwania filmu 2D filmem 2D jest troch mylcy. Nolan skrytykowa równie to, e nagrywanie na wymaganym cyfrowym filmie nie zapewnia wystarczajco wysokiej jakoci obrazu i e kamery 3D nie mog by wyposaone w obiektywy staoogniskowe (bez zoomu) .

Póny krytyk filmowy Roger Ebert wielokrotnie krytykowa film 3D jako zbyt ciemny, czasami rozpraszajcy, a nawet wywoujcy nudnoci, i argumentowa, e jest to droga technologia, która nie wnosi nic wartociowego do wrae z ogldania filmu (poniewa filmy 2D s ju zapewniaj wystarczajc iluzj 3D). Chocia Ebert nie by przeciwny opcji 3D jako opcji, sprzeciwia si temu jako zamiennik tradycyjnego filmu i preferowa technologie 2D, takie jak MaxiVision48, które poprawiaj obszar/rozdzielczo obrazu i liczb klatek na sekund .

Obawy dotyczce jasnoci

Wikszo systemów 3D znacznie zmniejszy jasno obrazu utrata wiata moe siga nawet 88%. Niektóre z tych strat mona zrekompensowa, uruchamiajc arówk projektora z wysz moc lub uywajc arówek o wikszej mocy.

Standard kinowy jasnoci 2D to 14 stopolambertów (48 kandeli na metr kwadratowy ), zgodnie ze standardem SMPTE 196M. Od 2012 roku nie ma oficjalnego standardu jasnoci 3D. Jednak zgodnie z de facto standardem branowym dopuszczalny zakres jasnoci wynosi zaledwie 3,5 fL (12 cd/m 2 ) zaledwie 25% standardowej jasnoci 2D.

Midzy innymi Christopher Nolan skrytykowa ogromn utrat jasnoci: Nie jeste tego a tak wiadomy, poniewa kiedy jeste w tym wiecie , twoje oko rekompensuje to, ale przez lata walczye o uzyskanie odpowiedniej jasnoci w kinach, nie wklejamy spolaryzowanych filtrów we wszystko.

We wrzeniu 2012 r. organ normalizacyjny DCI wyda zalecan praktyk wzywajc do jasnoci projekcji 3D wynoszcej 7 fL (24 cd/m 2 ), z dopuszczalnym zakresem 59 fL (1731 cd/m 2 ). [2] Nie wiadomo, ile kin faktycznie osiga taki poziom wiata przy obecnej technologii. Prototypowe systemy projekcji laserowej osigny 14 fL (48 cd/m 2 ) dla 3D na ekranie kinowym. [3]

Po konwersji

Inn powan krytyk jest to, e wiele filmów z XXI wieku do tej pory nie byo krconych w 3D, ale przeksztaconych w 3D po nakrceniu. Filmowcy, którzy skrytykowali jako tego procesu, to James Cameron (którego film Avatar zosta stworzony gównie w 3D od podstaw, niektóre fragmenty filmu powstay w 2D i w duej mierze przypisuje si mu odrodzenie 3D) i Michael Bay . Jednak Cameron powiedzia, e wysokiej jakoci konwersje 2D do 3D mona wykona, jeli powic czas, którego potrzebuj, a reyser jest zaangaowany. Cameron's Titanic zosta przeksztacony w 3D w 2012 roku, co zajo 60 tygodni i kosztowao 18 milionów dolarów.

W przeciwiestwie do tego, filmy animowane komputerowo, dla których nadal dostpne s oryginalne modele komputerowe, mona atwo renderowa w 3D, poniewa informacje o gbokoci s nadal dostpne i nie trzeba ich wywnioskowa ani przybliy. Zostao to zrobione m.in. z Toy Story .

Zobacz te

Bibliografia

Zewntrzne linki

Opiniones de nuestros usuarios

Radoslaw Zawadzki

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Film 3D.

Gregory Mazur

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Aneta Czech

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Film 3D, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.