Kontrowersje dotyczce chodzenia AntarktydyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Kontrowersje chodzenia Antarctica byo wynikiem pozornej sprzecznoci Obserwowane zachowanie chodzenia Antarktyce pomidzy 1966 i 2000 si cz publicznej dyskusji w globalnego ocieplenia kontrowersji , zwaszcza od grupy nacisku po obu stronach w przestrzeni publicznej tym politykom i jako popularne media. W powieci stanie strachu , Michael Crichton zapewni, e dane Antarktyczne sprzeczne z globalnym ociepleniem. Nieliczni naukowcy, którzy skomentowali rzekome kontrowersje, twierdz, e nie ma sprzecznoci, podczas gdy autor artykuu, którego praca zainspirowaa uwagi Crichtona, powiedzia, e Crichton niewaciwie wykorzysta jego wyniki. W rodowisku naukowym nie ma podobnych kontrowersji, poniewa niewielkie zmiany zaobserwowane na Antarktydzie s zgodne z niewielkimi zmianami przewidywanymi przez modele klimatyczne, a ogólny trend od chwili rozpoczcia kompleksowych obserwacji jest obecnie zwizany z ociepleniem.

To

Zmiany redniej temperatury kontynentu antarktycznego byy przedmiotem rónych pomiarów. Tendencja jest róna w rónych miejscach na kontynencie. W niektórych relacjach trendy te zostay okrelone jako sprzeczne. Obserwacje jednoznacznie wskazuj na ocieplenie Pówyspu Antarktycznego . Niektóre trendy w innych czciach kontynentu wykazay ochodzenie, podczas gdy inne pokazuj ocieplenie na caym kontynencie, ale ogólne trendy s mniejsze i zale od pory roku i okresu, w którym trend jest obliczany. Modele klimatyczne przewiduj, e trendy temperaturowe spowodowane globalnym ociepleniem bd znacznie mniejsze na Antarktydzie ni w Arktyce , gównie dlatego, e pochanianie ciepa przez Ocean Poudniowy agodzi wymuszanie radiacyjne przez gazy cieplarniane.

W badaniu opublikowanym w 2009 r. historyczne dane stacji meteorologicznych poczono z pomiarami satelitarnymi, aby wywnioskowa temperatury w przeszoci w duych regionach kontynentu, a te temperatury wskazuj na ogólny trend ocieplenia. Jeden z autorów artykuu, Eric Steig z Uniwersytetu Waszyngtoskiego , stwierdzi: Obecnie obserwujemy ocieplenie na wszystkich siedmiu kontynentach Ziemi zgodnie z przewidywaniami modeli w odpowiedzi na gazy cieplarniane. Badanie uzupeniajce przeprowadzone przez O'Donnell i innych, które mocno krytykoway Steig et al. pracy, znajdujc znaczne ocieplenie na Antarktydzie Zachodniej, ale ogólne ochodzenie na wikszej czci kontynentu. O'Donnell i in. potwierdzi równie, e Antarktyda ogólnie ociepla si od lat 50. XX wieku, ale nie zgodzi si ze Steig et al. o sile tego ocieplenia. Póniejsze pomiary temperatur w otworze wiertniczym w centrum pokrywy lodowej Antarktyki Zachodniej, wykonane przez Orsi i innych, wykazay jeszcze wiksze pozytywne trendy ni Steig et al.

Dane satelitarne UAH dotyczce temperatur w dolnej troposferze od 1979 r. wskazuj na lekkie ocieplenie nad kontynentem antarktycznym (0,4 stopnia C, od 1979 do 2021 r.) i bardzo nieznaczne ochodzenie nad oceanem poudniowym do 60 szerokoci geograficznej. Region objty cznie ldem i oceanem Antarktyki (od 60S do 85S) wykazuje bardzo niewielkie ocieplenie. Dane satelitarne RSS dla niszych temperatur troposferycznych obejmuj Antarktyd tylko 6070 stopni Celsjusza i pokazuj bardzo niewielkie ocieplenie (0,24 stopnia C, od 1979 do 2021 r.) dla tego mniejszego regionu.

W duszym okresie prace Stenniego i in . (2017) wykorzystali zapisy izotopowe z rdzeni lodowych do obliczenia trendu chodzenia we wszystkich gównych regionach kontynentu w cigu ostatnich 2000 lat.

Pochodzenie kontrowersji

Michael Crichton w swojej powieci z 2004 roku Stan strachu stwierdzi, e ochodzenie obserwowane we wntrzu Antarktydy wskazuje na brak wiarygodnoci modeli wykorzystywanych do przewidywania globalnego ocieplenia, a tym samym ogólnie teorii klimatu. Ta powie ma fabu docudramatyczn opart na idei, e za aktywizmem na rzecz globalnego ocieplenia kryje si celowo alarmistyczny spisek . Jak przedstawiono na stronie 193 powieci: Dane pokazuj, e jeden stosunkowo niewielki obszar zwany Pówyspem Antarktycznym topi si i cieleje ogromne góry lodowe. robi si grubszy." Inne róda nastpnie podchwyciy ten argument, nazywajc go kontrowersj na temat antarktycznego chodzenia, pomimo faktu, e mae i zmienne zaobserwowane trendy s zasadniczo zgodne z niewielk skal przewidywanych przez model trendów temperaturowych dla Antarktydy.

Crichton przypisa swoje twierdzenie o ochodzeniu Antarktyki jako pochodzce z artykuu Doran et al. , 2002, chocia w cytowanej pracy nie stwierdzono wprost, e ich pomiary byy dowodem przeciw globalnemu ociepleniu. W pracy stwierdzono: Chocia poprzednie raporty sugeruj niewielkie niedawne ocieplenie kontynentalne, nasza przestrzenna analiza danych meteorologicznych Antarktyki wykazuje ochodzenie netto na kontynencie antarktycznym w latach 1966-2000, szczególnie latem i jesieni. Suche Doliny McMurdo ochodziy si o 0,7 °C na dekada midzy 1986 a 2000, z podobnymi wyranymi tendencjami sezonowymi.... Ochodzenie kontynentalnej Antarktyki, zwaszcza sezonowo ochadzania, stanowi wyzwanie dla modeli zmian klimatu i ekosystemów.

W odpowiedzi na Crichtona, gówny autor artykuu badawczego, Peter Doran , opublikowa owiadczenie w The New York Times, w którym stwierdza: nasze wyniki zostay naduyte jako dowody przeciwko globalnemu ociepleniu przez Michaela Crichtona w jego powieci State of Strach Nasze badania wykazay, e 58 procent Antarktydy ochodzio si w latach 1966-2000. Ale w tym okresie reszta kontynentu ocieplaa si, a modele klimatyczne stworzone po opublikowaniu naszego artykuu sugeruj zwizek midzy brakiem znaczne ocieplenie na Antarktydzie i dziura ozonowa na tym kontynencie. Modele te, wyranie nieobecne w literaturze negujcej zmiany klimatu , sugeruj, e gdy dziura ozonowa goi si dziki wiatowym zakazom chemikaliów niszczcych ozon caa Antarktyda prawdopodobnie ociepli si reszta planety. Niewygodna prawda Podkreli równie potrzeb wikszej liczby stacji na kontynencie antarktycznym w celu uzyskania bardziej solidnych wyników.

Obalenie twierdze Crichtona przedstawia grupa Real Climate :

Trudno znale dugoterminowe dane dotyczce temperatury z pókuli poudniowej, a zanim dotrzesz na kontynent Antarktyda, dane s niezwykle rzadkie. Niemniej jednak pewne wzorce wyaniaj si z ograniczonych dostpnych danych. Pówysep Antarktyczny, miejsce nieistniejcego ju lodowca szelfowego Larsen-B, znacznie si ociepli. Z drugiej strony wydaje si, e kilka stacji na kontynencie iw gbi kraju nieco si ochodzio (Doran i in., 2002; GISTEMP).
Na pierwszy rzut oka wydaje si to sprzeczne z ide globalnego ocieplenia, ale trzeba by ostronym, zanim dojdziemy do tego wniosku. Wzrost redniej globalnej temperatury nie oznacza powszechnego ocieplenia. Efekty dynamiczne (zmiany wiatrów i cyrkulacji oceanicznej) mog mie równie duy wpyw, lokalnie, jak wymuszanie radiacyjne gazów cieplarnianych. Zmiana temperatury w danym regionie bdzie w rzeczywistoci kombinacj zmian zwizanych z promieniowaniem (poprzez gazy cieplarniane, aerozole, ozon itp.) oraz efektów dynamicznych. Poniewa wiatry maj tendencj do przenoszenia ciepa tylko z jednego miejsca do drugiego, ich wpyw bdzie mia tendencj do znoszenia si w redniej globalnej.

Powszechnie spotyka si stwierdzenia, e modele klimatyczne generalnie przewiduj wzmocnione ocieplenie w regionach polarnych ( np. Doran et al .), zjawisko zwane amplifikacj polarn . W rzeczywistoci jednak klimaty Arktyki i Antarktyki nie s ze sob w fazie ( efekt polarnej hutawki ), a modele klimatyczne przewiduj wzmocnione ocieplenie gównie dla Arktyki, a nie dla Antarktydy.

Obserwacje trendów

Istnieje kilka dugoterminowych obserwacji pogody dla Antarktydy. W sumie jest mniej ni dwadziecia staych stacji, a we wntrzu tylko dwie. Ostatnio AWS uzupeniaj to, ale ich zapisy s stosunkowo krótkie. Std kalkulacja trendu dla caego kontynentu jest trudna. Obserwacje satelitarne istniej dopiero od 1981 roku i zapewniaj pomiary temperatury powierzchni tylko w warunkach bezchmurnych.

W czwartym raporcie IPCC z 2007 r . stwierdza si: Badania obserwacyjne dostarczyy dowodów na wyrane ocieplenie na Pówyspie Antarktycznym, ale niewielkie zmiany w pozostaej czci kontynentu w drugiej poowie XX wieku. Chapman i Walsh zauwaaj, e Trendy obliczone dla okresu 1958-2002 sugeruj umiarkowane ocieplenie w wikszoci obszaru 60-90°S. Wszystkie pory roku wykazuj ocieplenie, przy czym trendy zimowe s najwiksze i wynosz +0,172 °C na dekad, podczas gdy ocieplenie letnie wartoci wynosz tylko +0,045 °C na dekad. 45-letni trend temperatury dla rednich rocznych wynosi +0,082 °C na dekad, co odpowiada zmianie temperatury o +0,371 °C w okresie rejestracji 19582002. Trendy obliczone na podstawie tych analiz wykazuj znaczn wraliwo na daty rozpoczcia i zakoczenia, przy czym trendy obliczane na podstawie dat rozpoczcia sprzed 1965 r. pokazuj ogólne ocieplenie, podczas gdy te, które uywaj dat rozpoczcia od 1966 do 1982 r., pokazuj ochodzenie netto w regionie.

Kilka róde naukowych donosi, e w cigu ostatnich dwóch dekad XX wieku we wntrzu kontynentu obserwuje si trend ochodzenia, podczas gdy na Pówyspie Antarktycznym obserwuje si trend ocieplenia.

Na pocztku 2013 roku David Bromwich, profesor meteorologii polarnej na Ohio State University, wraz z zespoem, w skad którego wchodz eksperci ds. antarktycznych stacji meteorologicznych z Uniwersytetu Wisconsin, opublikowali w Nature Geoscience artyku pokazujcy, e ocieplenie w rodkowej Antarktydzie Zachodniej byo jednoznaczne i prawdopodobnie okoo dwukrotno wielkoci oszacowanej przez Steig et al. Kluczem do pracy Bromwich et al. bya korekcja bdów czujników temperatury stosowanych w rónych wcieleniach zapisu Byrd Station (jedyny dugi zapis w tej czci Antarktydy); bdna kalibracja wczeniej powodowaa niedoszacowanie ogromu ciepa w latach 90. i przeszacowanie ogromu w latach dwutysicznych. Poprawiony rekord stacji Byrd jest bardzo zgodny z danymi o temperaturze odwiertu z pobliskiego WAIS Divide. Nowa rekonstrukcja statystyczna pokazuje znaczce ocieplenie w caej Antarktyce Zachodniej w redniej rocznej, napdzane przez znaczne ocieplenie w wikszoci regionu zim i wiosn. Trendy letnie i jesienne s nieistotne, z wyjtkiem Pówyspu Antarktycznego, gdzie s szeroko rozpowszechnione tylko jesieni. Odkrycia te s zgodne z badaniami przeprowadzonymi w 2009 roku w Nature, chocia ogólnie nowe wyniki pokazuj wiksze ocieplenie w Antarktyce Zachodniej i mniejsze w caej Antarktydzie Wschodniej. Nicholas i Bromwich twierdz, e chocia ocieplenie na Antarktydzie Wschodniej nie jest statystycznie istotne, byoby wiksze, gdyby nie dziura ozonowa. Nie ma dowodów na to, e jakikolwiek znaczcy region Antarktydy ochadza si w dugim okresie, z wyjtkiem jesieni. W artykule z 2016 r. Turner i inni zwracaj uwag, e jeli wzi pod uwag tylko ostatnie ~18 lat, trend na Pówyspie Antarktycznym osab. Jest to prawdopodobnie zwizane ze zmiennoci tropikaln, by moe zwizan z faz Midzydekadowej Oscylacji Pacyfiku.

róda naukowe i interpretacje

Wedug komunikatu prasowego NASA:

Na wikszoci kontynentu i na otaczajcym Oceanie Poudniowym temperatury wzrosy Wzrost temperatury by wikszy i bardziej rozpowszechniony na Antarktydzie Zachodniej ni na Antarktydzie Wschodniej, gdzie niektóre obszary wykazyway niewielkie zmiany, a nawet trend ochodzenia. Ta zmienno wzorców temperatur caej Antarktydy komplikuje prac naukowców, którzy próbuj zrozumie wzgldny wpyw cykli naturalnych i spowodowanych przez czowieka zmian klimatycznych na Antarktydzie.

Jako uzupenienie ustale NASA, British Antarctic Survey , które przeprowadzio wikszo brytyjskich bada naukowych w tej dziedzinie, ma nastpujce pozycje:

  • Lód sprawia, e klimat polarny jest wraliwy, wprowadzajc siln ptl dodatniego sprzenia zwrotnego.
  • Topnienie lodu kontynentalnej Antarktyki moe przyczyni si do globalnego wzrostu poziomu mórz .
  • Modele klimatyczne przewiduj wicej opadów niegu ni topnienia lodu w cigu najbliszych 50 lat, ale modele nie s wystarczajco dobre, aby mogy by pewne prognozy.
  • Wydaje si, e Antarktyda jednoczenie ociepla si na obrzeach i chodzi w centrum.
  • Zasig lodu morskiego otaczajcego Antarktyd wykazuje tendencj wzrostow od czasu rozpoczcia pomiarów satelitarnych w 1979 roku.
  • rodkowa i poudniowa cz zachodniego wybrzea Pówyspu Antarktycznego ocieplia si o prawie 3°C. Przyczyna nie jest znana.

Badania Thompsona i Solomona (2002) oraz Shindella i Schmidta (2004) dostarczaj wyjanie obserwowanego trendu ochadzania w latach 70. do 2000. Zaktualizowany artyku autorstwa Thompsona i in. (2012) podkrelili, e to wyjanienie dotyczy tylko lata australijskiego; w okresie jesienno-zimowym i wiosennym redni trend ocieplenia jest spowodowany gównie zmianami w cyrkulacji atmosferycznej zwizanymi z trendami ocieplenia w tropikalnym regionie Pacyfiku.

Zobacz te

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Aleksandra Banach

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Marzena Dziedzic

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Natalia Michalak

Ten artykuł o zmiennej Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Krzysztof Siwek

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Kontrowersje dotyczce chodzenia Antarktydy jest tym, którego szukałem.