Kora przedniego zakrtu obrczyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Kora przedniego zakrtu obrczy, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Kora przedniego zakrtu obrczy, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Kora przedniego zakrtu obrczy, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Kora przedniego zakrtu obrczy, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Kora przedniego zakrtu obrczy, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Kora przedniego zakrtu obrczy. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Przednia kora obrczy
Gray727 przednia kora obrczy.png
Przyrodkowa powierzchnia lewej pókuli mózgu z zaznaczonym przednim zakrtem obrczy
Szary727-Brodman.png
Przyrodkowa powierzchnia prawej pókuli z ponumerowanymi obszarami Brodmanna
Detale
Identyfikatory
acina Kora obrczy przedniej
NeuroNazwy 161
Identyfikator NeuroLex birnlex_936
Anatomiczne terminy neuroanatomii

W mózgu czowieka , przedniej kory zakrtu obrczy ( ACC ) jest przednia cz kory zakrtu obrczy , która przypomina konierz otaczajc przedni cz ciaa modzelowatego . Skada si z obszarów Brodmann 24 , 32 i 33 .

Jest zaangaowany w pewne funkcje wyszego poziomu, takie jak przydzielanie uwagi , przewidywanie nagrody , podejmowanie decyzji , etyka i moralno , kontrola impulsów (np. monitorowanie wydajnoci i wykrywanie bdów) oraz emocje .

Wycinek strzakowy MRI z podwietleniem wskazujcym pooenie przedniego zakrtu obrczy.
Wycinek strzakowy MRI z podwietleniem wskazujcym pooenie przedniego zakrtu obrczy

Anatomia

Przednia kora zakrtu obrczy moe by podzielona anatomicznie w oparciu o komponenty poznawcze ( grzbietowe ) i emocjonalne ( brzuszne ). Grzbietowa cz ACC jest poczona z kor przedczoow i ciemieniow , a take ukadem ruchowym i czoowymi polami oczu , dziki czemu jest centraln stacj przetwarzania bodców zstpujcych i oddolnych oraz przydzielania odpowiedniej kontroli innym obszarom w mózgu. Natomiast brzuszna cz ACC jest poczona z ciaem migdaowatym , jdrem pólecym , podwzgórzem , hipokampem i przedni wysp i bierze udzia w ocenie istotnoci emocji i informacji motywacyjnych. ACC wydaje si by szczególnie zaangaowany, gdy potrzebny jest wysiek, aby wykona zadanie, takie jak wczesne uczenie si i rozwizywanie problemów.

Na poziomie komórkowym ACC jest wyjtkowy pod wzgldem obfitoci wyspecjalizowanych neuronów zwanych komórkami wrzecionowatymi lub neuronami von Economo. Komórki te wystpuj stosunkowo niedawno w kategoriach ewolucyjnych (wystpuj tylko u ludzi i innych naczelnych , waleni i soni ) i przyczyniaj si do nacisku tego regionu mózgu na rozwizywanie trudnych problemów, a take patologii zwizanych z ACC.

Zadania

Typowe zadanie, które aktywuje ACC, obejmuje wywoanie jakiej formy konfliktu u uczestnika, który potencjalnie moe skutkowa bdem. Jedno z takich zada nazywa si Eriksen flanker task i skada si ze strzaki skierowanej w lewo lub w prawo, która jest otoczona dwoma strzakami rozpraszajcymi, tworzcymi albo zgodne (<<<<<) albo niezgodne (>><>>) próby. Innym bardzo czsto wywoujcych konflikt bodziec, który aktywuje ACC jest zadanie Stroopa , który polega na nazwaniu kolor atramentu sów, które s albo przystajce ( RED napisane na czerwono) lub niespójne ( RED napisany na niebiesko). Konflikt wystpuje, poniewa umiejtnoci czytania koliduj z prób poprawnego nazwania koloru atramentu danego sowa. Odmian tego zadania jest Counting-Stroop , podczas którego ludzie zliczaj bodce neutralne (pies prezentowane czterokrotnie) lub przeszkadzajce (trzy prezentowane czterokrotnie) poprzez nacinicie przycisku. Inna wersja zadania Stroopa o nazwie Emocjonalnego Liczenia Stroopa jest identyczna z testem Liczenia Stroopa , z wyjtkiem tego, e uywa równie segmentowanych lub powtarzanych emocjonalnych sów, takich jak morderstwo podczas czci zadania polegajcej na ingerencji.

Funkcje

Wiele bada przypisuje ACC okrelone funkcje, takie jak wykrywanie bdów , przewidywanie zada, uwaga , motywacja i modulacja reakcji emocjonalnych. Wydaje si, e jego rola rozciga si równie na autonomiczny ukad nerwowy , regulujc cinienie krwi i ttno w odpowiedzi na stresory behawioralne.

Wykrywanie bdów i monitorowanie konfliktów

Najbardziej podstawowa forma teorii ACC mówi, e ACC jest zaangaowany w wykrywanie bdów . Dowody pochodz z bada dotyczcych zadania Stroopa . Jednak ACC jest równie aktywny podczas poprawnej odpowiedzi, co pokazano za pomoc zadania literowego, w którym uczestnicy musieli odpowiedzie na liter X po przedstawieniu litery A i zignorowa wszystkie inne kombinacje liter, przy czym niektóre litery byy bardziej konkurencyjne ni inne. Odkryli, e dla bardziej konkurencyjnych bodców aktywacja ACC bya wiksza.

Podobna teoria zakada, e podstawow funkcj ACC jest monitorowanie konfliktu. W zadaniu flankujcym Eriksena niezgodne próby powoduj najwicej konfliktów i najwiksz aktywacj ACC. Po wykryciu konfliktu ACC przekazuje wskazówki innym obszarom mózgu, aby poradzi sobie ze sprzecznymi systemami kontroli.

Dowody z bada elektrycznych

Dowody na to, e ACC posiada funkcj wykrywania bdów, pochodz z obserwacji ujemnoci zwizanej z bdami (ERN) generowanej w systemie ACC po wystpieniu bdu. Wprowadzono rozrónienie midzy ERP po bdnych odpowiedziach (response ERN) a sygnaem po otrzymaniu przez podmioty informacji zwrotnej po bdnych odpowiedziach (feedback ERN).

Pacjenci z bocznym uszkodzeniem PFC wykazuj zmniejszon liczb ERN.

Teoria wzmacniania uczenia si ERN zakada, e istnieje rozbieno midzy rzeczywistym wykonaniem odpowiedzi a odpowiednim wykonaniem odpowiedzi, co skutkuje zwolnieniem ERN. Co wicej, teoria ta przewiduje, e gdy ACC otrzymuje sprzeczne informacje z obszarów kontrolnych w mózgu, okrela i przydziela, który obszar powinien mie kontrol nad ukadem ruchowym. Uwaa si, e róne poziomy dopaminy wpywaj na optymalizacj tego systemu filtrów poprzez dostarczanie oczekiwa co do wyników zdarzenia. ERN suy zatem jako latarnia morska, która wskazuje na naruszenie oczekiwa. Badania nad wystpowaniem zwrotnej sieci ERN pokazuj dowody na to, e potencja ten ma wiksze amplitudy, gdy naruszenia oczekiwa s due. Innymi sowy, jeli zdarzenie jest mao prawdopodobne, ERN informacji zwrotnej bdzie wikszy, jeli nie zostanie wykryty aden bd. W innych badaniach sprawdzano, czy sie ERN jest pozyskiwana przez zrónicowanie kosztu bdu i ocen odpowiedzi.

W tych próbach udzielana jest informacja zwrotna o tym, czy po odpowiedzi uczestnik zyska, czy straci pienidze. Amplitudy odpowiedzi ERN z maymi zyskami i maymi stratami byy podobne. aden ERN nie zosta uzyskany z powodu jakichkolwiek przegranych, w przeciwiestwie do ERN bez wygranych, mimo e oba wyniki s takie same. Odkrycie tego paradygmatu sugeruje, e monitorowanie wygranych i przegranych opiera si na wzgldnych oczekiwanych zyskach i stratach. Jeli uzyskasz inny wynik ni oczekiwany, ERN bdzie wikszy ni w przypadku oczekiwanych wyników. Badania ERN pozwoliy równie zlokalizowa okrelone funkcje ACC.

Tylny ACC wydaje si by aktywny po wysaniu bdu, co wskazuje na funkcj odpowiedzi na bd, podczas gdy grzbietowy ACC jest aktywny zarówno po bdzie, jak i po sprzeniu zwrotnym, co sugeruje funkcj bardziej ewaluacyjn (dla dowodów fMRI, patrz równie ). Ta ocena ma charakter emocjonalny i podkrela stopie cierpienia zwizany z pewnym bdem. Podsumowujc dowody z bada ERN, wydaje si, e ACC otrzymuje informacje o bodcu, wybiera odpowiedni reakcj, monitoruje dziaanie i dostosowuje zachowanie w przypadku naruszenia oczekiwa.

Dowody przeciwko wykrywaniu bdów i teorii monitorowania konfliktów

Badania dotyczce wykonywania zada zwizanych z procesami bdów i konfliktów u pacjentów z uszkodzeniem ACC podaj w wtpliwo konieczno tego obszaru dla tych funkcji. Teorie wykrywania bdów i monitorowania konfliktów nie s w stanie wyjani niektórych dowodów uzyskanych przez badania elektryczne, które demonstruj skutki przekazywania informacji zwrotnych po odpowiedziach, poniewa teoria opisuje ACC jako cile monitorujc konflikt, a nie jako posiadajc waciwoci oceniajce.

Stwierdzono, e konsekwencje poznawcze zmian przedniego zakrtu obrczy pozostaj raczej niejednoznaczne, z wieloma opisami przypadków nienaruszonej ogólnej funkcji neuropsychologicznej i wykonawczej w obecnoci duych zmian przedniego grzbietowego zakrtu obrczy. przegld (2007).

Ocena spoeczna

Aktywno grzbietowej przedniej kory zakrtu obrczy (dACC) jest zaangaowana w przetwarzanie zarówno wykrywania, jak i oceny procesów spoecznych, w tym wykluczenia spoecznego. Po ekspozycji na powtarzajce si osobiste zadania oceny spoecznej, kobiety bez depresji wykazyway zmniejszon aktywacj fMRI BOLD w dACC przy drugiej ekspozycji, podczas gdy kobiety z histori depresji wykazyway zwikszon aktywacj BOLD. Ta zrónicowana aktywno moe odzwierciedla wzmoone rozmylania na temat oceny spoecznej lub zwikszone pobudzenie zwizane z powtarzan ocen spoeczn.

Teoria uczenia si opartego na nagrodach

Bardziej wszechstronna i aktualna teoria opisuje ACC jako bardziej aktywny komponent i zakada, e wykrywa i monitoruje bdy, ocenia stopie bdu, a nastpnie sugeruje odpowiedni form dziaania, któr ma wdroy ukad ruchowy. Wczeniejsze dowody z bada elektrycznych wskazuj, e ACC ma komponent oceniajcy, co rzeczywicie potwierdzaj badania fMRI . Wydaje si, e zarówno grzbietowe, jak i rostralne obszary ACC s dotknite nagrodami i stratami zwizanymi z bdami. Podczas jednego badania uczestnicy otrzymali nagrody pienine i straty odpowiednio za prawidowe i nieprawidowe odpowiedzi.

Najwiksz aktywacj w dACC wykazano podczas prób utraty. Ten bodziec nie wywoa adnych bdów, a zatem teorie wykrywania bdów i monitorowania nie mog w peni wyjani, dlaczego wystpia ta aktywacja ACC. Grzbietowa cz ACC wydaje si odgrywa kluczow rol w podejmowaniu decyzji i uczeniu si w oparciu o nagrody. Z drugiej strony uwaa si, e rostralna cz ACC jest bardziej zaangaowana w afektywne reakcje na bdy. W ciekawym rozwiniciu opisanego wczeniej eksperymentu zbadano wpyw nagród i kosztów na aktywacj ACC podczas prowizji bdu. Uczestnicy wykonywali wersj zadania flankujcego Eriksena, uywajc zestawu liter przypisanych do kadego przycisku odpowiedzi zamiast strzaek.

Cele byy oflankowane przez przystajcy lub nieprzystajcy zestaw liter. Uywajc obrazu kciuka (w gór, w dó lub neutralnie), uczestnicy otrzymywali informacj zwrotn na temat tego, ile pienidzy zdobyli lub stracili. Naukowcy stwierdzili wiksz aktywacj ACC rostraln, gdy uczestnicy stracili pienidze podczas prób. Uczestnicy zgaszali frustracj podczas popeniania bdów. Poniewa ACC jest misternie zaangaowany w wykrywanie bdów i reakcje afektywne, moe by tak, e ten obszar tworzy podstawy pewnoci siebie. Podsumowujc, odkrycia te wskazuj, e zarówno obszar grzbietowy, jak i rostralny s zaangaowane w ocen zakresu bdu i optymalizacj póniejszych odpowiedzi. W badaniu potwierdzajcym ten pogld zbadano funkcje zarówno grzbietowej, jak i rostralnej czci ACC, wykorzystujc zadanie sakkadowe.

Uczestnikom pokazywano wskazówk, która wskazywaa, czy musz wykona sakkad, czy anty-sakkad. Antysakkada wymaga stumienia rozpraszajcego sygnau, poniewa cel pojawia si w miejscu, które powoduje konflikt. Wyniki wykazay zrónicowan aktywacj obszarów ACC rostralnego i grzbietowego. Wczesne prawidowe dziaanie antysakkadowe byo zwizane z aktywacj rostraln. Z drugiej strony, obszar grzbietowy by aktywowany, gdy popeniano bdy, ale take w przypadku poprawnych odpowiedzi.

Za kadym razem, gdy obszar grzbietowy by aktywny, popeniano mniej bdów, dostarczajc wicej dowodów na to, e ACC jest zaangaowany w staranne dziaanie. Drugie odkrycie wykazao, e podczas prób bdów ACC aktywowa si póniej ni w przypadku prawidowych odpowiedzi, co wyranie wskazuje na pewien rodzaj funkcji oceniajcej.

Rola w wiadomoci

Obszar ACC w mózgu jest powizany z wieloma funkcjami, które s skorelowane ze wiadomym dowiadczeniem. Wysze poziomy aktywacji ACC byy obecne u bardziej wiadomych emocjonalnie uczestniczek, gdy pokazywano im krótkie emocjonalne klipy wideo. Lepsza wiadomo emocjonalna wie si z lepszym rozpoznawaniem bodców lub celów emocjonalnych, co znajduje odzwierciedlenie w aktywacji ACC.

Idea wiadomoci powizana z ACC jest poparta pewnymi dowodami, w tym wydaje si, e gdy odpowiedzi badanych nie s zgodne z rzeczywistymi reakcjami, powstaje wiksza negatywno zwizana z bdem .

W jednym badaniu znaleziono ERN, nawet jeli badani nie byli wiadomi swojego bdu. wiadomo moe nie by konieczna do pozyskania ERN, ale moe wpyn na wpyw amplitudy informacji zwrotnej ERN. W odniesieniu do teorii uczenia si opartego na nagrodzie wiadomo moe modulowa naruszenia oczekiwa. Zwikszona wiadomo moe skutkowa mniejsz liczb narusze oczekiwa, a zmniejszona wiadomo moe przynie odwrotny skutek. Potrzebne s dalsze badania, aby w peni zrozumie wpyw wiadomoci na aktywacj ACC.

W Zdumiewajca hipoteza , Francis Crick identyfikuje przedniego zakrtu obrczy, za szczególne przedniej obrczy bruzdy, jako prawdopodobnego kandydata na rodku wolnej woli u ludzi. Crick opiera t sugesti na skanach pacjentów z okrelonymi zmianami, które wydaj si zakóca ich poczucie niezalenej woli, takimi jak zespó obcej rki .

Rola w rejestrowaniu bólu

ACC rejestruje ból fizyczny, jak pokazano w badaniach funkcjonalnych MRI, które wykazay wzrost intensywnoci sygnau, zwykle w tylnej czci obszaru 24 ACC, co byo skorelowane z intensywnoci bólu. Gdy tej aktywacji zwizanej z bólem towarzyszyy wymagajce uwagi zadania poznawcze (fluencja sowna), zadania wymagajce uwagi zwikszay intensywno sygnau w obszarze przedniego i/lub nadrzdnego obszaru aktywacji ACC. ACC to obszar korowy, który jest najczciej wizany z odczuwaniem bólu. Wydaje si, e jest zaangaowana w reakcj emocjonaln na ból, a nie w postrzeganie samego bólu.

Dowody z bada neuronauki spoecznej sugeruj, e oprócz roli ACC w bólu fizycznym, ACC moe równie bra udzia w monitorowaniu bolesnych sytuacji spoecznych, takich jak wykluczenie lub odrzucenie. Kiedy uczestnicy czuli si wykluczeni spoecznie w wirtualnej grze w rzucanie pik fMRI, w której pika nigdy nie zostaa rzucona uczestnikowi, ACC wykazywa aktywacj. Co wicej, ta aktywacja bya skorelowana ze zgaszan przez siebie miar stresu spoecznego, co wskazuje, e ACC moe by zaangaowany w wykrywanie i monitorowanie sytuacji spoecznych, które mog powodowa ból spoeczny/emocjonalny, a nie tylko ból fizyczny.

Patologia

Badanie skutków uszkodzenia ACC zapewnia wgld w rodzaj funkcji, jakie peni on w nienaruszonym mózgu. Zachowania zwizane ze zmianami w ACC obejmuj: niezdolno do wykrycia bdów, powane trudnoci z rozwizywaniem konfliktu bodców w zadaniu Stroopa , niestabilno emocjonaln, nieuwag i mutyzm akinetyczny . Istniej dowody na to, e uszkodzenie ACC wystpuje u pacjentów ze schizofreni , gdzie badania wykazay, e pacjenci maj trudnoci w radzeniu sobie z konfliktowymi lokalizacjami przestrzennymi w zadaniu podobnym do Stroopa i maj nieprawidowe ERN. Stwierdzono, e uczestnicy z ADHD mieli zmniejszon aktywacj w obszarze grzbietowym ACC podczas wykonywania zadania Stroopa . cznie odkrycia te potwierdzaj wyniki bada obrazowych i elektrycznych dotyczcych rónych funkcji przypisywanych ACC.

Istniej dowody na to, e obszar ten moe odgrywa rol w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym ze wzgldu na fakt, e u pacjentów z zaburzeniem zaobserwowano nienaturalnie niski poziom aktywnoci glutaminianu w tym regionie, w przeciwiestwie do wielu innych obszarów mózgu. uwaa si, e maj nadmiern aktywno glutaminianu w OCD. Najnowsze SDM metaanaliz z wokseli oparte Morfometria badaniach porównujcych osób z OCD i zdrowymi znalaza osób z OCD do wzrosy szarej woluminów w dwustronnych soczewkowe jder , wycigajc do jder ogoniastych , natomiast zmniejszya si szare iloci materii w dwustronnych grzbietowej przyrodkowej czoowej /przednia kora obrczy. Odkrycia te kontrastuj z wynikami u osób z innymi zaburzeniami lkowymi, które wykazuj zmniejszon (a nie zwikszon) objto istoty szarej w obustronnych jdrach soczewkowatych / ogoniastych , a take zmniejszon objto istoty szarej w obustronnych grzbietowych, przyrodkowych zakrtach czoowych /przednich zakrtów obrczy.

Sugeruje si, e ACC ma moliwe powizania z lkiem spoecznym , wraz z czci mózgu ciaa migdaowatego, ale badania te s wci na wczesnym etapie. Nowsze badanie przeprowadzone przez Wake Forest Baptist Medical Centre potwierdza zwizek midzy ACC a regulacj lku, ujawniajc praktyk uwanoci jako mediatora lku wanie poprzez ACC.

Ssiadujcy podmózgowy zakrt obrczy jest powizany z du depresj, a badania wskazuj, e gboka stymulacja mózgu w tym regionie moe zagodzi objawy depresji. Chocia osoby cierpice na depresj miay mniejsze podkolanowe ACC, ich ACC byy bardziej aktywne po dostosowaniu do rozmiaru. Koreluje to dobrze ze zwikszon aktywnoci podkolanow ACC podczas smutku u zdrowych osób i normalizacj aktywnoci po udanym leczeniu. Warto zauway, e aktywno podkolanowej kory obrczy koreluje z indywidualnymi rónicami w negatywnym afekcie podczas wyjciowego stanu spoczynku; innymi sowy, im wiksza aktywno podgenialna, tym wiksza negatywna afektywno w temperamencie.

Badanie rezonansu magnetycznego mózgu wykonane na dorosych, którzy wczeniej uczestniczyli w Cincinnati Lead Study, wykazao, e ludzie, którzy w dziecistwie mieli wyszy poziom ekspozycji na oów, mieli zmniejszony rozmiar mózgu w wieku dorosym. Efekt ten by najbardziej wyrany w ACC (Cecil et al., 2008) i uwaa si, e jest zwizany z deficytami poznawczymi i behawioralnymi osób dotknitych chorob.

Zaburzenia rozwoju przedniego zakrtu obrczy wraz z zaburzeniami w obrbie grzbietowej kory rodkowo-czoowej mog stanowi neuronalne podoe dla autystycznych deficytów spoeczno-poznawczych , takich jak orientacja spoeczna i wspólna uwaga .

Coraz wicej bada bada rol ACC w PTSD. Stwierdzono, e diagnoza PTSD i zwizane z ni objawy, takie jak reakcja przewodnictwa skóry (SCR) na potencjalnie zaskakujce dwiki, byy skorelowane ze zmniejszon gonoci ACC. Co wicej, trauma z dziecistwa i dysfunkcja wykonawcza wydaj si korelowa ze zmniejszon cznoci ACC z otaczajcymi regionami nerwowymi. W badaniu podunym ta zmniejszona czno bya w stanie przewidzie picie wysokiego ryzyka (picie upijania si co najmniej raz w tygodniu przez ostatnie 12 miesicy) nawet do czterech lat póniej.

Dodatkowe obrazy

Zobacz te

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Kamila Szymczak

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Wlodzimierz Stankiewicz

Musiałem znaleźć coś innego na temat Kora przedniego zakrtu obrczy, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Kate Czaja

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.

Konrad Wysocki

Świetny post o Kora przedniego zakrtu obrczy.