Lista ideologii politycznychWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Lista ideologii politycznych, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Lista ideologii politycznych, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Lista ideologii politycznych, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Lista ideologii politycznych, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Lista ideologii politycznych, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Lista ideologii politycznych. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

W badaniach spoecznych , o ideologia polityczna jest pewien zbiór etycznych ideaów , zasad , doktryn , mitów i symboli o ruchu spoecznego , instytucji , klasy lub duej grupy , która wyjania, w jaki sposób spoeczestwo powinno dziaa i oferuje pewne polityczne i kulturowe plan na pewien spoeczny zamówienie . Ideologia polityczna w duej mierze zajmuje si tym, jak rozdysponowa wadz i do jakich celów naley j wykorzysta. Niektóre partie polityczne bardzo cile kieruj si okrelon ideologi, podczas gdy inne mog czerpa szerok inspiracj z grupy pokrewnych ideologii, nie obejmujc konkretnie adnej z nich. Popularno ideologii wynika po czci z wpywu moralnych przedsibiorców , którzy czasami dziaaj we wasnym interesie. Ideologie polityczne maj dwa wymiary: (1) cele: jak powinno by zorganizowane spoeczestwo; oraz (2) metody: najwaciwszy sposób osignicia tego celu.

Ideologia to zbiór pomysów. Zazwyczaj kada ideologia zawiera pewne idee dotyczce tego, co uwaa za najlepsz form rzdu (np. autokracja lub demokracja ) i najlepszy system gospodarczy (np. kapitalizm lub socjalizm ). To samo sowo jest czasami uywane do okrelenia zarówno ideologii, jak i jednej z jej gównych idei. Na przykad socjalizm moe odnosi si do systemu gospodarczego lub moe odnosi si do ideologii, która wspiera ten system gospodarczy. Ten sam termin moe by równie uywany w odniesieniu do wielu ideologii i dlatego politolodzy staraj si znale zgodne definicje tych terminów. Na przykad, podczas gdy terminy byy czasami czone, komunizm zacz odnosi si w mowie potocznej, a w rodowisku akademickim do reimów typu sowieckiego i ideologii marksistowsko-leninowskich , podczas gdy socjalizm zacz odnosi si do szerszego zakresu rónicych si ideologii, które s najbardziej czsto róni si od marksizmu-leninizmu.

Ideologia polityczna to termin peen problemów, który zosta nazwany najbardziej nieuchwytn koncepcj w caej naukach spoecznych. Podczas gdy ideologie maj tendencj do identyfikowania si na podstawie ich pozycji na spektrum politycznym (takich jak lewica , centrum czy prawica ), mona je odróni od strategii politycznych (np. populizm, jak jest powszechnie definiowany) i od pojedynczych kwestii, wokó których partia mog by budowane (np. libertarianizm obywatelski i poparcie lub sprzeciw wobec integracji europejskiej ), chocia którekolwiek z nich moe, ale nie musi, by centralne dla okrelonej ideologii. Istnieje kilka bada, które pokazuj, e ideologia polityczna jest dziedziczna w rodzinach.

Ponisza lista jest cile alfabetyczna i próbuje podzieli ideologie wystpujce w praktycznym yciu politycznym na kilka grup, z których kada zawiera ideologie, które s ze sob powizane. Nagówki odnosz si do nazw najbardziej znanych ideologii w kadej grupie. Nazwy nagówków niekoniecznie sugeruj jaki porzdek hierarchiczny lub e jedna ideologia wyewoluowaa z drugiej. Zamiast tego zauwaaj jedynie, e omawiane ideologie s ze sob praktycznie, historycznie i ideologicznie powizane. W zwizku z tym jedna ideologia moe nalee do kilku grup i czasami dochodzi do znacznego nakadania si ideologii pokrewnych. Znaczenie etykiety politycznej moe równie róni si w zalenoci od kraju, a partie polityczne czsto podpisuj si pod kombinacj ideologii.

Anarchizm

Polityczni internacjonalici

Klasyczny

Post-klasyczny

Wspóczesny

Sprzeciw

warianty religijne

Warianty regionalne

afrykanin

amerykaski

Azjatycka

europejski

Oceania

Autorytaryzm

Ogólny

Inne

Sprzeciw

warianty religijne

Warianty regionalne

afrykanin

amerykaski

Azjatycka

europejski

Chrzecijaska demokracja

Polityczni internacjonalici

Ogólny

Inne

Warianty regionalne

afrykanin

amerykaski

Azjatycka

europejski

Oceania

komunitaryzm

Ogólny

Inne

Warianty regionalne

komunizm

Polityczni internacjonalici

Autorytatywny

libertarianin

Inne

Sprzeciw

warianty religijne

Warianty regionalne

afrykanin

amerykaski

Azjatycka

europejski

Oceania

Konserwatyzm

Polityczni internacjonalici

Ogólny

Reakcyjny

Sprzeciw


warianty religijne

Warianty regionalne

afrykanin

amerykaski

Azjatycka

europejski

Oceania

Korporatyzm

Ogólny

Inne

warianty religijne

Warianty regionalne

Demokracja

Ogólny

Inne

Ruchy demokracji bezporedniej

Polityka piracka

Polityka piracka
Ideologia Przeciwdziaanie korupcji
Libertarianizm
obywatelski Prawa obywatelskie
Demokracja bezporednia
E-demokracja Demokracja
uczestniczca
Liberalizm socjalny
Polityczni internacjonalici

Sprzeciw

warianty religijne

Warianty regionalne

afrykanin

Azjatycka

amerykaski

europejski

Oceania

Ekologia

Polityczni internacjonalici

Jasnozielony ekologia

Gboka ziele ekologiczna

Jasnozielony ekologia

Inne

Sprzeciw

warianty religijne

Warianty regionalne

afrykanin

amerykaski

Azjatycka

europejski

Oceania

Faszyzm i nazizm

Ogólny

Inne

Sprzeciw

Wedug kraju

warianty religijne

Warianty regionalne

afrykanin

amerykaski

Azjatycka

europejski

Oceania

Polityka tosamoci

Polityczni internacjonalici

Ruchy na rzecz praw zwizanych z wiekiem

Ruchy na rzecz praw zwierzt

 • Abolicjonizm
 • egalitaryzm zwierzt
 • Protekcjonizm zwierzt
 • Ruch na rzecz praw zwierzt
 • Ruch wyzwolenia zwierzt
 • Dobrostan zwierzt
 • Ruchy na rzecz praw osób niepenosprawnych

  Feminizm

  Ogólny

  Sprzeciw

  Warianty chronologiczne

  Warianty etniczne i spoeczne

  warianty religijne

  Warianty regionalne

  afrykanin
  amerykaski
  Azjatycka
  europejski
  Oceania

  Ruchy spoeczne LGBT

  Ruch mczyzn

  Warianty regionalne

  Ruchy samostanowienia

  Afroamerykanin

  Ludnoci rdzennej

  latynoamerykaski

  Ruchy separatystyczne i supremacyjne

  Etniczny

  Czarny
  biay
  Warianty regionalne
  afrykanin
  amerykaski
  Azjatycka
  europejski
  Oceania

  Pe

  warianty religijne

  Ruchy studenckie

  Ogólny

  Warianty regionalne

  Liberalizm

  Polityczni internacjonalici

  Ogólny

  Inne

  Sprzeciw

  Warianty regionalne

  afrykanin

  amerykaski

  Azjatycka

  europejski

  Oceania

  Libertarianizm

  Polityczni internacjonalici

  Lewicowy libertarianizm

  Prawicowy libertarianizm

  Inne

  Sprzeciw

  warianty religijne

  Warianty regionalne

  afrykanin

  amerykaski

 • Kanada
 • Stany Zjednoczone
 • Azjatycka

  europejski

  Oceania

  Nacjonalizm

  Polityczni internacjonalici

  Ogólny

  Inne

  Sprzeciw

  warianty religijne

  Warianty regionalne

  afrykanin

  amerykaski

  Azjatycka

  europejski

  Oceania

  ruchy zjednoczeniowe

  Populizm

  Polityczni internacjonalici

  Ogólny

  Populizm lewicowy

  Prawicowy populizm

  Inne

  Warianty regionalne

  afrykanin

  Azjatycka

  amerykaski

  europejski

  Oceania

  Progresywizm

  Polityczni internacjonalici

  Ogólny

  Inne

  Sprzeciw

  warianty religijne

  Warianty regionalne

  Ideologie religijno-polityczne

  Polityczni internacjonalici

  Ogólny

  Ateizm polityczny i agnostycyzm

  Buddyzm polityczny

  Chrzecijastwo polityczne

  Konfucjanizm polityczny

  Hinduizm polityczny

  Rdzenne religie polityczne

  Islam polityczny