Lodowiec AntarktykiWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Lodowiec Antarktyki, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Lodowiec Antarktyki, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Lodowiec Antarktyki, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Lodowiec Antarktyki, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Lodowiec Antarktyki, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Lodowiec Antarktyki. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Temperatura klimatu polarnego zmienia si w caym kenozoiku , pokazujc zlodowacenie Antarktydy pod koniec eocenu , topnienie pod koniec oligocenu, a nastpnie ponowne zlodowacenie miocenu .

Antarktyki pokrywa lodowa jest jedn z dwóch polarnych czap lodowych na Ziemi . Obejmuje okoo 98% kontynentu Antarktydy i jest najwiksz pojedyncz mas lodu na Ziemi. Zajmuje powierzchni prawie 14 milionów kilometrów kwadratowych (5,4 miliona mil kwadratowych) i zawiera 26,5 miliona kilometrów szeciennych (6 400 000 mil szeciennych) lodu. Kilometr szecienny lodu way w przyblieniu jeden gigaton metryczny, co oznacza, e pokrywa lodowa way 26 500 000 gigaton. Okoo 61 procent caej sodkiej wody na Ziemi znajduje si w pokrywie lodowej Antarktyki , co odpowiada okoo 58 m wzrostu poziomu morza. Na Antarktydzie Wschodniej pokrywa lodowa spoczywa na duej masie ldowej, podczas gdy na Antarktydzie Zachodniej dno moe siga ponad 2500 m poniej poziomu morza.

Pomiary satelitarne przeprowadzone przez NASA wskazuj na wci zwikszajc si grubo blachy nad kontynentem, przewyszajc straty na krawdzi. Przyczyny tego nie s w peni zrozumiae, ale sugestie obejmuj wpyw dziury ozonowej na klimat na ocean i cyrkulacj atmosferyczn i/lub nisze temperatury powierzchni oceanu, gdy ocieplajce si gbokie wody topi szelfy lodowe.

Historia

Oblodzenie Antarktydy rozpoczo si w rodkowym eocenie okoo 45,5 miliona lat temu i nasilio si podczas wymierania eocenu i oligocenu okoo 34 milionów lat temu. Poziomy CO 2 wynosiy wówczas okoo 760 ppm i spaday w stosunku do wczeniejszych poziomów w tysicach ppm. Spadek dwutlenku wgla, z punktem krytycznym 600 ppm, by gównym czynnikiem wymuszajcym zlodowacenie Antarktydy. Zlodowaceniu sprzyja okres, w którym orbita Ziemi sprzyjaa chodnym latom, ale zmiany wskanika cyklu izotopów tlenu byy zbyt due, aby mona je byo wytumaczy samym wzrostem pokrywy lodowej Antarktyki, wskazujcym na pewien rozmiar epoki lodowcowej . Otwarcie przejcia Drake'a równie mogo odegra pewn rol, chocia modele zmian sugeruj, e spadek poziomu CO 2 by waniejszy.

Pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej zmniejszya si nieco podczas ciepej epoki wczesnego pliocenu , okoo 5 do 3 milionów lat temu; w tym czasie otworzyo si Morze Rossa . Nie nastpi jednak znaczcy spadek pokrywy lodowej wschodniej Antarktydy na ldzie.

Zmiany od koca XX wieku

Temperatura

Zgodnie z badaniem z 2009 r., trend redniej temperatury powierzchniowej Antarktydy na caym kontynencie jest dodatni i znaczcy i wynosi >0,05 °C na dekad od 1957 r. Antarktyda Zachodnia ocieplia si o ponad 0,1 °C na dekad w cigu ostatnich 50 lat, a to ocieplenie jest najsilniejsze zim i wiosn. Chocia czciowo równoway to jesienne ochodzenie Antarktydy Wschodniej, efekt ten ogranicza si do lat 80. i 90. XX wieku.

Pywajcy lód i lód ldowy

Obraz Antarktydy odróniajcy jej mas ldow (ciemnoszary) od jej szelfów lodowych (minimalny zasig, jasnoszary i maksymalny, biay)
Wizualizacja zestawu danych misji NASA Operation IceBridge BEDMAP2, uzyskanej za pomoc lasera i radaru penetrujcego lód, gromadzcego wysoko powierzchni, topografi podoa skalnego i grubo lodu.

Lód przedostaje si do tafli przez opady w postaci niegu. nieg ten jest nastpnie zagszczany, tworzc lód lodowcowy, który porusza si pod wpywem grawitacji w kierunku wybrzea. Wikszo z nich jest przenoszona na wybrzee przez szybko poruszajce si strumienie lodowe . Lód nastpnie przechodzi do oceanu, czsto tworzc ogromne pywajce szelfy lodowe . Póki te nastpnie stopi lub ocieli off da góry lodowe , które ostatecznie topi.

Jeeli przenoszenie lodu z ldu do morza jest równowaone niegiem opadajcym z powrotem na ld, to nie bdzie wkadu netto do globalnego poziomu mórz . Ogólny trend pokazuje, e ocieplajcy si klimat na pókuli poudniowej przetransportowaby wicej wilgoci na Antarktyd, powodujc wzrost wewntrznych pokryw lodowych, podczas gdy liczba cielenia si wzdu wybrzea zwikszy si, powodujc kurczenie si tych obszarów. Artyku z 2006 r., oparty na danych satelitarnych, mierzcy zmiany grawitacji masy lodu, sugeruje, e cakowita ilo lodu na Antarktydzie zacza si zmniejsza w cigu ostatnich kilku lat. W badaniu z 2008 r. porównano lód opuszczajcy pokryw lodow, mierzc prdko i grubo lodu wzdu wybrzea, z iloci nagromadzonego niegu na kontynencie. Okazao si, e pokrywa lodowa Antarktyki Wschodniej bya w równowadze, ale pokrywa lodowa Antarktyki Zachodniej tracia mas. Byo to w duej mierze spowodowane przyspieszeniem strumieni lodowych, takich jak lodowiec Pine Island . Wyniki te cile zgadzaj si ze zmianami grawitacji. Szacunki opublikowane w listopadzie 2012 r. i oparte na danych GRACE, jak równie na ulepszonym modelu korekty izostatycznej lodowców, omówiy systematyczn niepewno szacunków, a poprzez badanie 26 odrbnych regionów oszacowano redni roczny ubytek masy na 69 ± 18 Gt/r z 2002-2010 (wzrost poziomu morza o 0,16 ± 0,043 mm/rok ). Ubytek masy by geograficznie nierównomierny, wystpujc gównie wzdu wybrzea Morza Amundsena , podczas gdy masa ldolodu Antarktyki Zachodniej bya w przyblieniu staa, a masa ldolodu Antarktyki Wschodniej zyskaa na masie.

Anomalie lodu morskiego na Antarktydzie z grubsza poday za ociepleniem, przy czym najwiksze spadki miay miejsce u wybrzey Antarktydy Zachodniej. Lód morski Antarktydy Wschodniej zwiksza si od 1978 roku, cho nie w statystycznie istotnym tempie. Ocieplenie atmosfery zostao bezporednio powizane z masowymi stratami na Antarktydzie Zachodniej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Ta utrata masy jest bardziej prawdopodobna z powodu zwikszonego topnienia szelfów lodowych z powodu zmian we wzorcach cyrkulacji oceanicznej (które same w sobie mog by powizane ze zmianami cyrkulacji atmosferycznej, które mog równie wyjania trendy ocieplenia na Antarktydzie Zachodniej). Z kolei topnienie szelfów lodowych powoduje przyspieszenie strumieni lodu. Topnienie i zanikanie pywajcych szelfów lodowych bdzie miao tylko niewielki wpyw na poziom morza, co wynika z rónic w zasoleniu. Najwaniejsz konsekwencj ich zwikszonego topnienia jest przyspieszenie strumieni lodowych na ldzie, które s wspierane przez te szelfy lodowe.

Ostatnie obserwacje

Utrata masy lodu od 2002 roku, mierzona przez projekty satelitarne NASA GRACE i GRACE Follow-On , wyniosa 149 miliardów ton rocznie. (Czas midzy projektami spowodowa luk w danych.)

Grupa naukowców z University of California zaktualizowaa poprzednie wyniki z okresu od 1979 do 2017 roku, co poprawio szeregi czasowe w celu uzyskania dokadniejszych wyników. Ich artyku, opublikowany w styczniu 2019 r., obejmowa cztery dekady informacji na Antarktydzie, ujawniajc cakowit utrat masy, która stopniowo wzrastaa z kad dekad.

40 ± 9 Gt/r od 1979 do 1990, 50 ± 14 Gt/r od 1989 do 2000, 166 ±18 Gt/r od 1999 do 2009 i ostatecznie 252 ±26 Gt/r od 2009 do 2017. Wikszo ubytków masy w sektorze Morza Amundsena, który odnotowa straty sigajce 159 ±8 Gt/r. S obszary, które w ogóle nie dowiadczyy wikszych strat, takie jak lodowiec szelfowy East Ross.

To ulepszone badanie wykazao przyspieszenie o blisko 280% na przestrzeni czterech dekad. Badanie kwestionuje wczeniejsze hipotezy, takie jak przekonanie, e cikie topnienie rozpoczo si w latach 40. i 70. XX wieku, co sugeruje, e nowsze dziaania antropogeniczne spowodoway przyspieszone topnienie.

Zobacz te

Bibliografia

Zewntrzne linki

Wspórzdne : 90°S 0°E / 90°S 0°E / -90; 0

Opiniones de nuestros usuarios

Konrad Kubicki

Artykuł o Lodowiec Antarktyki jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Hania Stefaniak

Ten wpis na Lodowiec Antarktyki sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Mieczyslaw Markowski

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Lodowiec Antarktyki i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Artur Markiewicz

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Lodowiec Antarktyki, jest to bardzo dobra opcja.