MetalohalogenkiWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Metalohalogenki, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Metalohalogenki, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Metalohalogenki, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Metalohalogenki, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Metalohalogenki, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Metalohalogenki. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Halogenki metali to zwizki midzy metalami a halogenami . Niektóre, takie jak chlorek sodu, s jonowe, podczas gdy inne s zwizane kowalencyjnie. Zwizane kowalencyjnie halogenki metali mog by odrbnymi czsteczkami, takimi jak szeciofluorek uranu , lub mog tworzy struktury polimerowe, takie jak chlorek palladu .

Wszystkie halogeny mog reagowa z metalami, tworzc halogenki metali zgodnie z nastpujcym równaniem:

2M + nX 2 2MX n

gdzie M to metal, X to halogen, a MX n to halogenek metalu.

Przygotowanie

W zasadzie wikszo halogenków metali mona otrzyma przez bezporednie poczenie pierwiastków. Na przykad czterochlorek cyny :

Sn + 2 Cl 2 SnCl 4

W praktyce ten typ reakcji moe by bardzo egzotermiczny, a zatem niepraktyczny jako technika preparatywna. Ponadto wiele metali przejciowych moe przyjmowa wiele stopni utlenienia, co komplikuje spraw. Poniewa halogeny s silnymi utleniaczami, bezporednie poczenie pierwiastków zwykle prowadzi do wysoce utlenionego halogenku metalu. Na przykad chlorek elazowy mona w ten sposób wytworzy, ale chlorek elazawy nie. Ogrzewanie wyszych halogenków moe dawa nisze halogenki; nastpuje to przez rozkad termiczny lub dysproporcjonowanie . Na przykad chlorek zota(III) do chlorku zota(I):

AuCl 3 AuCl + Cl 2 w 160°C

Halogenki metali wytwarza si równie przez neutralizacj tlenku, wodorotlenku lub wglanu metalu odpowiednim kwasem halogenowym. Na przykad z wodorotlenkiem sodu :

NaOH + HCl NaCl + H 2 O

Wod mona usun przez ogrzewanie, próni lub obecno bezwodnego kwasu halogenowodorowego. Bezwodne chlorki metali odpowiednie do wytwarzania innych zwizków koordynacyjnych mona odwodni przez dziaanie chlorkiem tionylu :

MCl n · x H 2 O + x SOCl 2 MCl n + x SO 2 + 2 x HCl

Kationy srebra i talu (I) maj due powinowactwo do anionów halogenkowych w roztworze, a halogenek metalu wytrca si ilociowo z roztworu wodnego. Reakcja ta jest tak niezawodna, e azotan srebra jest uywany do badania obecnoci i iloci anionów halogenkowych. Reakcja kationów srebra z anionami bromowymi:

Ag + (aq) + Br (aq) AgBr (s)

Niektóre halogenki metali mona wytwarza w reakcji tlenków z halogenami w obecnoci wgla:

TiO
2
+ 2 Cl
2
+ C TiCl
4
(l) + CO
2
(g)

Struktura i reaktywno

Pentafluorek antymonu jest prototypowym kwasem Lewisa dla skali Gutmanna

Halogenki metali jonowych (gównie metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych ) maj zwykle bardzo wysokie temperatury topnienia i wrzenia. Swobodnie rozpuszczaj si w wodzie, a niektóre rozpywaj si. S one na ogó sabo rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.

Niektóre metale przejciowe o niskim stanie utlenienia maj halogenki, które dobrze rozpuszczaj si w wodzie, takie jak chlorek elazawy, chlorek niklu i chlorek miedziowy . Kationy metali z stan wysokiej utleniania maj tendencj do ulegania hydrolizie, zamiast, na przykad chlorek elazowy , chlorek glinu i czterochlorek tytanu .

Dyskretne halogenki metali maj nisze temperatury topnienia i wrzenia. Na przykad tetrachlorek tytanu topi si w temperaturze -25 ° C i wrze w 135 ° C, dziki czemu jest ciecz w temperaturze pokojowej. Zwykle s nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalniku organicznym.

Polimeryczne halogenki metali na ogó maj temperatury topnienia i wrzenia wysze ni monomeryczne halogenki metali, ale nisze ni jonowe halogenki metali. S rozpuszczalne tylko w obecnoci liganda, który uwalnia oddzielne jednostki. Na przykad chlorek palladu jest do nierozpuszczalny w wodzie, ale dobrze rozpuszcza si w stonym roztworze chlorku sodu:

PdCl 2 (s) + 2 Cl (roztwór wodny) PdCl 4 2 (roztwór wodny)

Chlorek palladu jest nierozpuszczalny w wikszoci rozpuszczalników organicznych, ale tworzy rozpuszczalne jednostki monomeryczne z acetonitrylem i benzonitrylem :

[PdCl 2 ] n + 2n CH 3 CN n PdCl 2 (CH 3 CN) 2

Tetrahalogenki tetraedryczne metali przejciowych pierwszego rzdu wytwarza si przez dodanie czwartorzdowego chlorku amonu do halogenku metalu w podobny sposób:

MCl 2 + 2 Et 4 NCl (Et 4 N) 2 MCl 4 (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu)

Pentafluorek antymonu jest silnym kwasem Lewisa. Daje kwas fluoroantymonowy , najsilniejszy znany kwas, z fluorowodorem . Pentafluorek antymonu jako prototypowy kwas Lewisa, uywany do porównywania zasad Lewisa rónych zwizków. Ta miara zasadowoci jest znana jako liczba dawcy Gutmanna .

Ligandy halogenkowe

Zoony kolor konfiguracja elektronów. geometria
[TiCl 4 ] bezbarwny (t 2g ) 0 czworocienny
[TI 2 Cl 10 ] 2- bezbarwny (t 2g ) 3 bioktaedry
[TiCU 6 ] 2- óty (t 2g ) 0 omiocienny
[CrCl 6 ] 3- (t 2g ) 3 oktaed
[MnCl 4 ] 2- blady róowy (e g ), 2 (t 2g ) 3 czworocienny
[FeCl 4 ] 2- bezbarwny (e g ), 3 (t 2g ) 3 czworocienny
[CoCl 4 ] 2- niebieski (e g ), 4 (t 2g ) 3 czworocienny
[NiCl 4 ] 2- niebieski (e g ), 4 (t 2g ) 4 czworocienny
[CuCl 4 ] 2- Zielony (e g ), 4 (t 2g ) 5 czworocienny
[PdCl 4 ] 2- brzowy d 8 Kwadratowy planarny
[PtCl 4 ] 2- róowy d 8 Kwadratowy planarny

Halogenki s ligandami typu X w chemii koordynacyjnej . Halogenki s zwykle dobrymi donorami i . Te ligandy s zwykle terminalne, ale mog równie dziaa jako ligandy pomostowe. Na przykad, chlorek ligandów chlorku glinu mostu dwa centra aluminium, a zatem zwizek o wzorze empirycznym AlCl 3 faktycznie ma wzór czsteczkowy Al 2 Cl 6 w zwykych warunkach. Ze wzgldu na swoj -zasadowo, ligandy halogenkowe s sabymi ligandami polowymi . Ze wzgldu na mniejsz energi rozszczepiania pola krystalicznego, wszystkie kompleksy halogenków z pierwszej serii przejciowej maj wysoki spin, jeli to moliwe. Te kompleksy maj nisk rotacj dla serii przejciowych drugiego i trzeciego rzdu. Jedynie [CrCl 6 ] 3- jest obojtny wobec wymiany.

Homoleptyczne kompleksy halogenków metali s znane z kilku stechiometrii, ale gównymi s heksahalometalany i tetrahalometalany. Szeciohalogenki przyjmuj omiocienn geometri koordynacyjn , podczas gdy tetrahalogenki s zwykle czworocienne. Kwadratowe tetrahalogenki s znane jako przykady z koordynacj 2- i 3-.

Alfred Werner bada chlorek heksamminokobaltu(III) i jako pierwszy zaproponowa prawidowe struktury kompleksów koordynacyjnych. Cisplatyna , Cis -Pt (NH 3 ) 2 Cl 2 , jest platyna lek majc dwa ligandy chlorkowe. Dwa ligandy chlorkowe s atwo przemieszczane, dziki czemu centrum platyny moe zwiza si z dwoma jednostkami guaniny , uszkadzajc w ten sposób DNA.

Ze wzgldu na obecno wypenionych orbitali p , ligandy halogenkowe na metalach przejciowych s w stanie wzmocni wizanie z kwasem . Wiadomo równie, e labilizuj cis -ligandy.

Aplikacje

Lotno tetrachlorkowych i tetrajodkowych kompleksów Ti(IV) jest wykorzystywana do oczyszczania tytanu odpowiednio w procesach Krolla i van Arkela-de Boera .

Halogenki metali dziaaj jak kwasy Lewisa. Chlorki elaza i glinu s katalizatorami reakcji Friedela-Craftsa , ale ze wzgldu na niski koszt s czsto dodawane w ilociach stechiometrycznych.

Kwas chloroplatynowy (H 2 PtCl 6 ) jest wanym katalizatorem hydrosililowania .

Prekursor zwizków nieorganicznych

Halogenki metali s czsto atwo dostpnymi prekursorami innych zwizków nieorganicznych. Wspomniane powyej zwizki halogenkowe mona odwodni przez ogrzewanie, próni lub traktowanie chlorkiem tionylu.

Ligandy halogenkowe mog by oderwane przez srebro(I), czsto jako tetrafluoroboran lub heksafluorofosforan . W wielu zwizkach metali przejciowych puste miejsce koordynacyjne jest stabilizowane przez koordynujcy rozpuszczalnik, taki jak tetrahydrofuran . Ligandy halogenkowe mog by równie zastpione przez sól alkaliczn liganda typu X, takiego jak ligand typu salenowego . Ta reakcja jest formalnie transmetalacj, a oderwanie halogenku jest napdzane przez strcanie powstaego halogenku metalu alkalicznego w rozpuszczalniku organicznym. Halogenki metali alkalicznych maj na ogó bardzo wysokie energie sieci .

Na przykad cyklopentadienek sodu reaguje z chlorkiem elaza, dajc ferrocen :

2 NaC 5 H 5 + FeCl 2 Fe(C 5 H 5 ) 2 + 2 NaCl

Chocia zwizki nieorganiczne stosowane do katalizy mona wytwarza i izolowa, czasami mona je wytwarza in situ przez dodanie halogenku metalu i podanego ligandu. Na przykad chlorek palladu i trifenylofosfin mona czsto stosowa zamiast chlorku bis(trifenylofosfino)palladu(II) w reakcjach sprzgania katalizowanych palladem .

Zobacz te

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Gabriel Orzechowski

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Metalohalogenki.

Natalia Gil

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Metalohalogenki.

Gabriel Sawicki

Informacje o zmiennej Metalohalogenki są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Konrad Wilk

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Metalohalogenki, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.