Poudnie sprzed Wojny SecesyjnejWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej
Rodzina niewolników w Gruzji, ok. 1850 r.jpg
W 1790 r. w Stanach Zjednoczonych byo prawie 700 000 niewolników, co stanowio okoo 18 procent caej populacji, czyli mniej wicej co szóst osob.
Data
1783-1861
Lokalizacja Poudniowe Stany Zjednoczone

Antebellum Poudniowej (znany równie jako antebellum ery lub plantacji epoki ) by okres w historii na poudniu Stanów Zjednoczonych od zawarcia amerykaskiej wojny o niepodlego w 1783 roku, a do pocztku wojny amerykaski cywilnego w 1861 roku Antebellum poudniu byo charakteryzujcy si niewolnictwem i kultur niewolnictwa pielgnowan . W miar upywu ery intelektualici i przywódcy z Poudnia stopniowo przeszli od obrony niewolnictwa jako enujcego i tymczasowego systemu do penej obrony niewolnictwa jako pozytywnego dobra i ostro skrytykowali rozwijajcy si ruch abolicjonistyczny . Gdy kraj przesuwa si na zachód, ekspansja niewolnictwa staa si gównym problemem w polityce krajowej, przeradzajc si w wojn secesyjn. W latach po wojnie secesyjnej historyczni rewizjonici romantyzowali ten okres, aby nieprecyzyjnie przedstawia niewolnictwo i relacj niewolnikpan.

Historia

W XVIII wieku atlantycki handel niewolnikami sprowadzi zniewolonych Afrykanów na Poudnie w okresie kolonialnym jako ródo siy roboczej do zbioru plonów. W 1790 r. w Stanach Zjednoczonych byo prawie 700 000 zniewolonych osób, co stanowio okoo 18 procent caej populacji, czyli mniej wicej co szóst osob. Utrzymywao si to przez XVII i XVIII wiek, ale dopiero wynalezienie odziarniarki baweny przez Eli Whitneya w latach 90. XVII wieku spowodowao , e niewolnictwo stao si bardzo dochodowe i rozwin si system duych plantacji. W cigu 15 lat midzy wynalezieniem odziarniarki baweny a uchwaleniem ustawy o zakazie importu niewolników nastpi wzrost handlu niewolnikami, rozwijajc system niewolników w Stanach Zjednoczonych.

Struktura gospodarcza

Poudnie Antebellum widziao due ekspansje w rolnictwie, podczas gdy wzrost produkcji pozosta stosunkowo powolny. Gospodarka poudnia charakteryzowaa si niskim poziomem akumulacji kapitau (w duej mierze opartego na pracy) i niedoborem kapitau pynnego, który pogarsza konieczno skoncentrowania si na kilku podstawach, wszechobecna ideologia antyprzemysowa i antymiejska, a zmniejszenie bankowoci Poudniowej doprowadzio do uzalenienia Poudnia od handlu eksportowego. W przeciwiestwie do gospodarek pónocnych i zachodnich Stanów Zjednoczonych, które opieray si gównie na wasnych rynkach krajowych. Poniewa rynek krajowy poudnia skada si gównie z plantacji, stany poudniowe importoway z Zachodu artykuy ywnociowe i produkoway towary z Pónocy.

System plantacji moe by postrzegany jako system fabryczny stosowany w rolnictwie, z koncentracj siy roboczej pod wykwalifikowan kadr zarzdzajc. Ale podczas gdy gospodarka Pónocy oparta na produkcji przemysowej bya napdzana rosncym popytem, utrzymanie systemu gospodarczego plantacji zaleao od wykorzystania niewolniczej siy roboczej, która bya zarówno obfita, jak i tania.

Pi gównych towarów poudnia gospodarki rolnej to bawena, zboe, tyto, cukier i ry, z produkcj wiodcej uprawy pieninej , baweny, która bya skoncentrowana na Dalekim Poudniu (Mississippi, Alabama i Luizjana).

Nieefektywno niewolniczego rolnictwa

Czoowym historykiem epoki by Ulrich Bonnell Phillips , który bada niewolnictwo nie tyle jako kwesti polityczn midzy Pónoc a Poudniem, ale jako system spoeczny i ekonomiczny. Skupi si na duych plantacjach, które dominoway na poudniu.

Phillips zaj si nieopacalnoci niewolniczej pracy i zym wpywem niewolnictwa na gospodark poudnia. Przykadem pionierskiej pracy porównawczej bya Plantacja niewolników na Jamajce (1914). Jego metody zainspiroway szko Phillipsa studiów nad niewolnictwem w latach 1900-1950.

Phillips twierdzi, e niewolnictwo na du skal na plantacjach byo nieefektywne i nie postpowe. Osign swoje granice geograficzne mniej wicej w 1860 r. i dlatego w kocu musia znikn (jak miao to miejsce w Brazylii ). W 1910 r. przekonywa w Dekadencji systemu plantacji, e niewolnictwo jest nieopacalnym reliktem, który trwa, poniewa daje status spoeczny, honor i wadz polityczn . Wikszo rolników na Poudniu miaa mae i rednie gospodarstwa z niewielk liczb niewolników, ale bogactwo wacicieli duych plantacji, czsto odzwierciedlane w liczbie posiadanych niewolników, zapewniao im znaczny presti i wadz polityczn.

Phillips twierdzi, e panowie stosunkowo dobrze traktowali zniewolonych; jego pogldy na ten temat zostay póniej ostro odrzucone przez Kennetha M. Stamppa . Jego wnioski na temat ekonomicznego upadku niewolnictwa zostay zakwestionowane w 1958 r. przez Alfreda H. Conrada i Johna R. Meyera w przeomowym badaniu opublikowanym w Journal of Political Economy . Ich argumenty zostay dalej rozwinite przez Roberta Fogela i Stanleya L. Engermana , którzy w swojej ksice Czas na krzyu z 1974 roku argumentowali , e niewolnictwo jest zarówno skuteczne, jak i opacalne, o ile cena baweny jest wystarczajco wysoka. Z kolei Fogel i Engerman zostali zaatakowani przez innych historyków niewolnictwa.

Wpyw gospodarki na struktur spoeczn

Gdy niewolnictwo zaczo wypiera niewolnictwo jako gówne ródo siy roboczej w systemach plantacyjnych Poudnia, ekonomiczny charakter instytucji niewolnictwa pomóg w zwikszaniu nierównoci bogactwa, obserwowanej w okresie przedwojennym na Poudniu. Popyt na niewolnicz prac i amerykaski zakaz importowania wikszej liczby niewolników z Afryki podniosy ceny niewolników, czynic opacalnym dla mniejszych rolników ze starszych osiedlonych obszarów, takich jak Wirginia, sprzedawanie niewolników dalej na poudnie i zachód. Ryzyko aktuarialne, czyli potencjalna strata inwestycji w posiadanie niewolników z powodu mierci, kalectwa itp., byo znacznie wiksze dla wacicieli maych plantacji. Zaakcentowany przez wzrost cen niewolników tu przed wojn secesyjn , ogólne koszty zwizane z posiadaniem niewolników dla poszczególnych wacicieli plantacji doprowadziy do koncentracji wasnoci niewolników obserwowanej w przededniu wojny secesyjnej.

Struktura spoeczna

Znaczna cz poudnia Antebellum bya terenem wiejskim i zgodnie z systemem plantacji, gównie rolniczym. Z wyjtkiem Nowego Orleanu i Baltimore , stany niewolnicze nie miay duych miast, a ludno miejska Poudnia nie moga si równa z populacj pónocnego wschodu , ani nawet rolniczego Zachodu. Doprowadzio to do ostrego podziau klasowego w poudniowych stanach, midzy klas panów wacicieli ziemskich, chopów, biednych biaych i niewolników. Podczas gdy w stanach pónocnych i zachodnich znaczna cz spektrum spoecznego bya zdominowana przez szerok gam rónych klas pracujcych.

Nierówno majtkowa

Wniosek, e chocia zarówno Pónoc, jak i Poudnie charakteryzoway si wysokim stopniem nierównoci w epoce plantacji, dystrybucja bogactwa na Poudniu bya znacznie bardziej nierówna ni na Pónocy, wynika z bada dotyczcych równoci ziemi, niewolnika, i dystrybucja bogactwa. Na przykad w niektórych stanach i hrabstwach, ze wzgldu na koncentracj wasnoci ziemskiej i posiadania niewolników, które byy silnie skorelowane, sze procent wacicieli ziemskich zarzdzao jedn trzeci dochodu brutto i jeszcze wysz czci dochodu netto. Wikszo wacicieli ziemskich, którzy posiadali plantacje na mniejsz skal, widziaa nieproporcjonalnie ma cz dochodów generowanych przez system plantacji oparty na niewolnictwie.

Wpyw struktury spoecznej na gospodark

Podczas gdy dwie najwiksze klasy na Poudniu obejmoway wacicieli ziemskich i niewolników oraz niewolników, róne warstwy klas spoecznych istniay wewntrz i pomidzy nimi. Badajc stosunki klasowe i system bankowy na Poudniu, ekonomiczny wyzysk pracy niewolniczej moe wynika z potrzeby utrzymania pewnych warunków istnienia niewolnictwa oraz z potrzeby utrzymania statusu kadej z pozostaych warstw spoecznych. quo. Aby sprosta warunkom, w których niewolnictwo moe nadal istnie, czonkowie klasy panów (np. biali, waciciele ziemscy, waciciele niewolników) musieli konkurowa z innymi czonkami klasy panów, aby zmaksymalizowa nadwyk pracy wydobytej od niewolników. Podobnie, aby pozosta w tej samej klasie, czonkowie klasy panów (i kadej z pozostaych klas poniej) musz rozszerzy swoje roszczenia o dochody pochodzce z nadwyki pracy niewolniczej.

Podstawy merkantylistyczne

Ideologie merkantylistyczne w duej mierze wyjaniaj powstanie systemu plantacji w Stanach Zjednoczonych. W XVI i XVII wieku w czasach merkantylizmu wadcy narodów wierzyli, e gromadzenie bogactwa poprzez korzystny bilans handlowy jest najlepszym sposobem zapewnienia wadzy. W rezultacie kilka narodów europejskich zaczo kolonizowa terytoria po drugiej stronie Atlantyku, aby wykorzysta ich sprzyjajce rodowisko i zachci do eksportu.

Jednym z przykadów wykorzystywania przez Angli kolonii amerykaskich do celów gospodarczych by tyto . Kiedy tyto zosta po raz pierwszy odkryty jako substancja rekreacyjna, w Anglii doszo do powszechnego sprzeciwu spoecznego, któremu przewodzi sam król Jakub . Jednak w poowie XVII wieku parlament zda sobie spraw z potencjau dochodowego tytoniu i szybko zmieni swoje oficjalne stanowisko moralne wobec jego uywania. W rezultacie na caym amerykaskim Poudniu pojawiy si masowo plantacje tytoniu, aby wesprze popyt europejski. Do 1670 r. ponad poowa caego tytoniu wysanego do Anglii bya reeksportowana do innych krajów w caej Europie z premi. W podobny sposób Wielka Brytania moga czerpa zyski z innych podstawowych upraw amerykaskich, takich jak bawena, ry i indygo. Jak uj to Russell Menard, wykorzystanie przez Wielk Brytani zwikszonego europejskiego popytu na te uprawy podsycio ekspansj amerykaskich kolonii plantacyjnych, przeksztacio Atlantyk w angielskie morze ródldowe i doprowadzio do powstania pierwszego Imperium Brytyjskiego .

Wielu twierdzi, e bycie czci brytyjskiego systemu merkantylistycznego leao równie w najlepszym interesie gospodarczym kolonii amerykaskich, poniewa nie byyby w stanie przetrwa jako niezalene podmioty gospodarcze. Robert Haywood w swoim artykule Mercantilism and South Carolina Agriculture, 1700-1763 argumentuje, e nie do pomylenia byo, aby jakikolwiek handel móg prosperowa w kaftanie uporzdkowanego i ograniczonego handlu midzynarodowego, bez przewodniej rki potnego rzdu opiekuczego. .

Niekorzystne skutki ekonomiczne

Era plantacji, bdca czci pocztkowej prosperity ekonomicznej Poudnia, bya równie powodem, dla którego Poudnie pozostawao w tyle pod wzgldem produktywnoci od pocztku do poowy XIX wieku. Poniewa system plantacji wymaga gównie duej iloci niewykwalifikowanej siy roboczej, Poudnie nie miao kapitau ludzkiego, aby odnie sukces, gdy era plantacji dobiega koca. Ulrich Bonnell Phillips twierdzi, e plantacja niestety ograniczya moliwoci ludzi o lepszej jakoci przemysowej ni byo to wymagane dla gangów polowych. Zasadniczo mczyni, którzy w innym przypadku byliby zdolni do wykonywania innych wymagajcych prac, zostali jednak zepchnici do pracy w terenie ze wzgldu na natur systemu.

Artyku w czasopimie Claudii Goldin i Kennetha Sokoloffa z 1984 r. sugerowa, e poudnie le alokuje si robocz w porównaniu z Pónoc, która chtniej zatrudnia kobiety i prac dzieci w swoich fabrykach, aby przyspieszy industrializacj, poniewa ich wzgldna warto w rolnictwie Pónocy jest mniejsza ni w rolnictwie Poudnia .

Podczas gdy Poudnie wci przycigao imigrantów z Europy, Pónoc przycigaa znacznie wicej w okresie od pocztku do poowy XIX wieku, tak e do czasu wojny secesyjnej populacja Pónocy znacznie przewyszya nie zniewolon populacj Poudnia. spisu ludnoci Stanów Zjednoczonych z 1860 roku . Colin Woodard twierdzi w swojej ksice z 2011 r. American Nations, e Poudnie odnioso stosunkowo mniejsze sukcesy w przyciganiu imigrantów ze wzgldu na reputacj Poudnia jako bardziej rozwarstwionego spoeczestwa. Starajcy si imigranci, którzy dyli do awansu ekonomicznego, skaniali si zatem do faworyzowania bardziej egalitarnej Pónocy w porównaniu z bardziej arystokratycznym Poudniem, gdzie dostrzegano mniej moliwoci awansu.

Zobacz te

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Danuta Michalski

To dobry artykuł dotyczący Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Margaret Stasiak

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej, jest to bardzo dobra opcja.

Izabella Kwiatkowski

Podane informacje o zmiennej Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Michael Skowroński

Uważam, że ten wpis o zmiennej Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Margaret Sikora

To dobry artykuł dotyczący Poudnie sprzed Wojny Secesyjnej. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.