Poziom obsugi (transport)Wszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat _XXX, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o _XXX, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o _XXX, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o _XXX, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o _XXX, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o _XXX. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z _ZZZ .

Poziom obsugi (LOS) jest miar jakociow stosowan do powizania jakoci obsugi ruchu pojazdów silnikowych. LOS suy do analizowania dróg i skrzyowa poprzez kategoryzowanie przepywu ruchu i przypisywanie poziomów jakoci ruchu na podstawie pomiaru wydajnoci, takiego jak prdko pojazdu, gsto, zagszczenie ruchu itp. W bardziej ogólnym sensie poziomy usug mog dotyczy wszystkich usug w dziedzinie zarzdzania aktywami .

Poziom usug w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Poniszy rozdzia odnosi si wycznie do norm LOS autostrad w Ameryce Pónocnej, takich jak Highway Capacity Manual (HCM) i AASHTO Geometric Design of Highways and Streets (Zielona Ksiga), przy uyciu liter od A do F, gdzie A oznacza najlepsz, a F oznacza najgorsze, podobne do ocen akademickich.

O : swobodny przepyw. Natenie ruchu na poziomie lub powyej ograniczenia prdkoci, a kierowcy maj pen mobilno midzy pasami. redni odstp midzy pojazdami wynosi okoo 167 m lub 27 dugoci samochodów. Kierowcy maj wysoki poziom komfortu fizycznego i psychicznego. Skutki incydentów lub awarii punktów s atwo absorbowane. LOS A zwykle wystpuje póno w nocy na obszarach miejskich i czsto na obszarach wiejskich.

B : do swobodny przepyw. Utrzymywane s prdkoci LOS A, manewrowo w strumieniu ruchu jest nieznacznie ograniczona. Najniszy redni odstp midzy pojazdami to okoo 100 m lub 16 dugoci samochodów. Kierowcy nadal maj wysoki poziom komfortu fizycznego i psychicznego.

C : przepyw stabilny, przy przepywie swobodnym lub bliskim. Moliwo manewrowania przez pasy jest wyranie ograniczona, a zmiany pasów wymagaj wikszej wiadomoci kierowcy. Minimalny odstp midzy pojazdami to okoo 220 stóp (67 m) lub 11 dugoci samochodu. Wikszo dowiadczonych kierowców czuje si komfortowo, drogi pozostaj bezpiecznie poniej, ale efektywnie zbliaj si do pojemnoci, a prdko deklarowana jest utrzymywana. Drobne incydenty mog nadal nie mie wpywu, ale zlokalizowana usuga bdzie miaa zauwaalne skutki, a za incydentem powstan opónienia w ruchu. Jest to docelowy LOS dla niektórych autostrad miejskich i wikszoci wiejskich.

D : zblia si do niestabilnego przepywu. Prdkoci nieznacznie spadaj wraz ze wzrostem natenia ruchu. Swoboda manewrowania w strumieniu ruchu jest znacznie bardziej ograniczona, a poziom komfortu kierowcy spada. Pojazdy s rozmieszczone w odstpach okoo 160 stóp (50 m) lub 8 dugoci samochodów. Oczekuje si, e drobne incydenty spowoduj opónienia. Przykadami s ruchliwy korytarz handlowy w rodku dnia powszedniego lub funkcjonalna miejska autostrada w godzinach dojazdów. Jest to wspólny cel dla ulic miejskich w godzinach szczytu, poniewa osignicie LOS C wymagaoby nadmiernych kosztów i wpywu na spoeczestwo w przypadku obwodnic i dodawania pasów.

E : niestabilny przepyw, dziaajcy przy wydajnoci. Przepyw staje si nieregularny, a prdko zmienia si gwatownie, poniewa w strumieniu ruchu praktycznie nie ma luk, które mona wykorzysta do manewrowania, a prdkoci rzadko osigaj wyznaczone limity. Odstp midzy pojazdami wynosi okoo 6 dugoci samochodu, ale prdkoci wci wynosz 80 km/h lub powyej 50 mil/h. Wszelkie zakócenia w przepywie ruchu, takie jak czenie ruchu na rampach lub zmiany pasów, spowoduj fal uderzeniow wpywajc na ruch pod prd. Kady incydent spowoduje powane opónienia. Poziom komfortu kierowców spada. Jest to powszechny standard na wikszych obszarach miejskich, gdzie nieuniknione jest zatoczenie dróg.

F : przepyw wymuszony lub awaryjny. Kady pojazd porusza si w lockstep z pojazdem przed nim, co wymaga czstego zwalniania. Czasu podróy nie mona przewidzie, poniewa zapotrzebowanie jest zazwyczaj wiksze ni pojemno. Droga w staym korku jest w tym LOS, poniewa LOS jest redni lub typow usug, a nie staym stanem. Na przykad autostrada moe znajdowa si na LOS D w godzinach szczytu AM, ale ruch jest zgodny z LOS C w niektóre dni, LOS E lub F w inne i zatrzymywa si raz na kilka tygodni.

Wikszo prac projektowych lub planistycznych zwykle wykorzystuje szybkoci przepywu usug przy LOS C lub D, aby zapewni akceptowaln obsug operacyjn dla uytkowników obiektu.

Multimodalny LOS

HCM 2010 zawiera narzdzia do analizy multimodalnej ulic miejskich, aby zachci uytkowników do uwzgldnienia potrzeb wszystkich podrónych. Samodzielne rozdziay dotyczce roweru, pieszego i tranzytu zostay wyeliminowane, a metody majce do nich zastosowanie zostay wczone do analiz rónych obiektów drogowych.

Podstawow podstaw nowych procedur multimodalnych jest Raport NCHRP 616: Analiza poziomu usug multimodalnych dla ulic miejskich. W ramach tych bada opracowano i skalibrowano metod oceny multimodalnego LOS (MMLOS) zapewnianego przez róne projekty i operacje ulic miejskich. Ta metoda jest przeznaczona do oceny kompletnych ulic, kontekstowych alternatyw projektowych i inteligentnego rozwoju z perspektywy wszystkich uytkowników ulicy. Suy do oceny kompromisów rónych projektów ulic pod ktem ich wpywu na postrzeganie jakoci usug wiadczonych przez ulic przez kierowców samochodów, pasaerów tranzytowych, rowerzystów i pieszych.

LOS dla skrzyowa na nachyleniu

HCM definiuje LOS dla skrzyowa z sygnalizacj i bez sygnalizacji jako funkcj redniego opónienia sterowania pojazdem. LOS moe by obliczany na ruch lub na podejcie dla dowolnej konfiguracji skrzyowania, ale LOS dla skrzyowania jako caoci jest zdefiniowany tylko dla konfiguracji z sygnalizacj i zatrzymania na caej drodze.

LOS Skrzyowanie z sygnalizacj Skrzyowanie niesygnalizowane
A 10 s 10 s
b 1020 s 10-15 sekund
C 20-35 s 1525 s
D 35-55 s 25-35 s
mi 5580 s 35-50 s
F >80 sekund >50 s

Podczas analizowania skrzyowa bez sygnalizacji, które nie s cakowicie kontrolowane przez przystanki, kady moliwy ruch jest rozpatrywany indywidualnie. Kady ruch ma rang. Ruchy rangi 1 maj pierwszestwo przed ruchami rangi 2 i tak dalej. Ranga kadego ruchu jest nastpujca, przy czym droga gówna to droga, której ruch porusza si swobodnie, a droga drugorzdna jest kontrolowana przez znaki stopu. Jeli chodzi o ruchy pojazdów, które koliduj z ruchami pieszych tej samej rangi, piesi maj pierwszestwo:

  1. poprzez ruchy na gównej drodze, równolege ruchy pieszych i skrty w prawo z gównej drogi. LOS dla ruchów tej rangi jest trywialny, poniewa LOS jest okrelany przez opónienie kontroli. S to ruchy swobodne, a opónienie sterowania zawsze wynosi zero.
  2. obejmuje skrty w lewo z drogi gównej.
  3. obejmuje ruchy przelotowe na drodze drugorzdnej, równolege ruchy pieszych i skrty w prawo z drogi drugorzdnej.
  4. obejmuje skrty w lewo z drogi drugorzdnej.

Ruchy s analizowane w kolejnoci rangi, a wszelkie zdolnoci pozostae z jednej rangi przechodz na nastpn. Z powodu tej kolejnoci dziobania, w zalenoci od objtoci skrzyowa, moe nie by moliwoci wykonywania ruchów niszej rangi.

Nowoczesne ronda

HCM 2000 zapewnia szkieletowe pokrycie nowoczesnych rond , ale nie definiuje LOS: miar efektywnoci jest iloraz objtoci do przepustowoci. Nowoczesne rondo w Stanach Zjednoczonych jest rondo, w którym ruch wewntrz koa zawsze ma pierwszestwo. Wjazd do ruchu jest kontrolowany przez znak ustpu .

LOS w innych elementach sieci transportowej

Wydajno innych elementów sieci transportowej moe by równie komunikowana przez LOS. Wród nich s:

  • Drogi dwupasmowe (nieprzerwany przepyw)
  • Drogi wielopasmowe (4 lub wicej pasów) (nieprzerwany przepyw)
  • Otwarte segmenty autostrady
  • Wjazdy na autostrad (poczenia), zjazdy (rozbienoci) i pasy tkackie
  • Udogodnienia dla rowerów (miara efektywnoci: liczba zdarze na godzin; zdarzenia obejmuj spotkanie z nadjedajcym rowerzyst lub wyprzedzenie rowerzysty jadcego w tym samym kierunku)
  • Obiekty dla pieszych ( miara skutecznoci HCM : piesi na jednostk powierzchni)

Rozwaania teoretyczne

Koncepcja LOS zostaa po raz pierwszy opracowana z myl o autostradach w erze gwatownej ekspansji uytkowania i dostpnoci prywatnego samochodu osobowego. Gównym problemem byo zatoczenie i powszechnie uwaano, e tylko szybka rozbudowa sieci autostrad pozwoli utrzyma zatoczenie w ryzach.

Od tego czasu niektórzy profesorowie w szkoach urbanistycznych zaproponowali pomiary LOS, które uwzgldniaj transport publiczny . Takie systemy obejmowayby czas oczekiwania , czstotliwo obsugi, czas potrzebny na zapacenie biletów, jako przejazdu, dostpno zajezdni i by moe inne kryteria.

LOS mona równie zastosowa do ulic naziemnych, aby opisa gówne skrzyowania z sygnalizacj. Zatoczone czterokierunkowe skrzyowanie, na którym gówne ruchy byy sprzeczne ze sob, mog mie LOS D lub E. Na skrzyowaniach czas oczekiwania moe by uyty jako rubryka do pomiaru LOS; modele komputerowe, biorc pod uwag pene dane dotyczce ruchu, mog dobrze oszacowa LOS.

Chocia denie do LOS A moe by kuszce, jest to nierealne na obszarach miejskich. Obszary miejskie czciej przyjmuj normy rónice si midzy C i E, w zalenoci od wielkoci i charakterystyki obszaru, podczas gdy F jest czasami dozwolone na obszarach o ulepszonych alternatywach dla pieszych, rowerowych lub tranzytowych. Bardziej rygorystyczne normy LOS (szczególnie na obszarach miejskich) zwykle wymagaj poszerzenia dróg w celu dostosowania do rozwoju, co zniechca do korzystania z tych alternatyw. Z tego powodu niektórzy planici zalecaj zwikszenie gstoci zaludnienia w miastach, zwenie ulic, zarzdzanie ruchem samochodowym na niektórych obszarach, zapewnienie chodników i bezpiecznych udogodnie dla pieszych i rowerzystów oraz uczynienie krajobrazu interesujcym dla pieszych.

Standard LOS zosta opracowany przez Johna J. Fruina dla obiektów dla pieszych. Norma wykorzystuje jednostki amerykaskie i dotyczy kolejek pieszych, chodników i klatek schodowych. Ta norma nie jest uwaana za dobr miar uatwie dla pieszych przez osoby zajmujce si planowaniem lub inynieri, poniewa ocenia niepodane (a zatem nieuywane) chodniki za pomoc LOS A, podczas gdy piesi preferuj aktywne, interesujce chodniki, po których ludzie wol chodzi (ale oceni gorszy LOS w tej skali). Aby rozwiza ten i inne problemy, Narodowy Program Bada Autostrad (NCHRP) prowadzi projekt majcy na celu udoskonalenie metod okrelania LOS dla samochodów, transportu, rowerów i pieszych na ulicach miejskich, ze szczególnym uwzgldnieniem interakcji intermodalnych. Podobnie, Transport for London 's Pedestrian Comfort Guidance for London (2010/2019) idzie dalej ni istniejce rodki, takie jak Fruin Level of Service, które po prostu oceniaj zatoczenie. oraz zaobserwowane zachowania.

Skala od A do F dotyczy tylko opónie i niezawodnoci usug. Opónienia te s zazwyczaj spowodowane zatorami, awariami lub rzadkimi usugami. Zakada, e istnieje usuga, z której ludzie mog korzysta. Oznacza to równie, e saby LOS mona rozwiza poprzez zwikszenie przepustowoci, takie jak dodatkowe pasy ruchu lub pokonywanie wskich garde, a w przypadku tranzytu, wicej autobusów lub pocigów. Nie dotyczy na przykad przypadków, w których nie ma mostu przez rzek, nie ma komunikacji autobusowej lub kolejowej, nie ma chodników ani cieek rowerowych.

Rozszerzony LOS moe wyglda nastpujco: 0 Brak usugi. Moe istnie ukryty popyt. 1 - Usuga jest saba, niebezpieczna lub zniechcajca. Popyt jest stumiony poniej poziomów podanych spoecznie. AF - Zgodnie z istniejc skal LOS. G - Dalsza rozbudowa mocy jest ograniczona. H - Brak moliwoci rozbudowy. Wymagane s radykalne lub innowacyjne rozwizania

LOS w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej

Miara LOS jest znacznie bardziej odpowiednia dla amerykaskich dróg ni dróg w Europie i Wielkiej Brytanii, ale uywany jest HCM. Technika ta jest w podrcznikach brytyjskich, ale jest rzadko uywana. Poszczególne kraje Wielkiej Brytanii maj róne organy dla dróg w kadym obszarze, a szczegóowe techniki i zastosowania róni si w Szkocji , Anglii i Walii , ale ogólnie praktyka jest taka sama.

Drogi wiejskie i miejskie s na ogó znacznie bardziej ruchliwe ni w Stanach Zjednoczonych, a poziom usug jest zwykle na wyszym poziomie, zwaszcza w okresach szczytu dojazdów. Dopuszczalne jest, aby drogi dziaay z przepustowoci 85%, co odpowiada LOS D i E.

Generalnie zasad jest, aby natenie ruchu w cigu jednej godziny podzieli przez odpowiedni przepustowo typu drogi, aby uzyska ocen av/c, któr mona odnie do podrczników z tabelami ocen v/c i ich równowane oceny LOS. Brak definitywnych kategorii w kierunku LOS D, E i F ograniczaj uytkowanie, podobnie jak kategoria D lub E na drodze miejskiej, byby akceptowalny.

W pewnych okolicznociach Wielka Brytania skraca kategorie LOS tylko do AD. A i B wskazuj swobodny przepyw ruchu (tj. poniej 85% przepustowoci), C osiganie przepustowoci 85%-100%, D ponad pojemno. W podrcznikach mona znale niewiele wzmianek na ten temat i moe to by po prostu niepisana praktyka inynierska, uzgodniona z niektórymi autorytetami.

LOS we Wspólnocie Australijskiej

W Australii LOS s integraln czci Planów Zarzdzania Aktywami , definiowanymi jako jako usug dla danej dziaalnoci. LOS s czsto dokumentowane jako zobowizanie do wykonania danego dziaania lub dziaa w okrelonym czasie w odpowiedzi na dane zdarzenia lub stanu aktywów.

Zapoznaj si z Austroads Guide to Traffic Management Part 3, aby uzyska wyczerpujce wyjanienie.

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

John Kot

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Poziom obsugi (transport) jest tym, którego szukałem.

Romuald Lipiński

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Irmina Bartkowiak

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Poziom obsugi (transport).

Dariusz Janowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Poziom obsugi (transport).