Rodzaje antenWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Rodzaje anten, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Rodzaje anten, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Rodzaje anten, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Rodzaje anten, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Rodzaje anten, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Rodzaje anten. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

W systemach radiowych stosuje si wiele rónych typów anten o wyspecjalizowanych waciwociach do okrelonych zastosowa. Anteny mona klasyfikowa na róne sposoby. Ponisza lista grupuje anteny wedug wspólnych zasad dziaania, zgodnie ze sposobem, w jaki anteny s klasyfikowane w wielu podrcznikach inynierii.

Ponisze typy anten dipolowych, monopolowych, antenowych i antenowych z du ptl zazwyczaj dziaaj jako anteny rezonansowe ; fale prdu i napicia odbijaj si midzy kocami, tworzc fale stojce wzdu elementów. Anteny aperturowe mog by rezonansowe lub nie. Anteny z fal biegnc s typami nierezonansowymi, fale prdu i napicia przemieszczaj si w jednym kierunku wzdu elementów anteny.

izotropowy

Antena izotropowa ( promiennik izotropowy ) to hipotetyczna antena, która emituje równ moc sygnau we wszystkich kierunkach. Jest to model matematyczny, który suy jako podstawa porównania do obliczenia kierunkowoci lub zysku rzeczywistych anten. adna prawdziwa antena nie moe wytworzy prawdziwie izotropowej charakterystyki promieniowania , ale izotropowa charakterystyka promieniowania suy jako najgorszy przypadek odniesienia do porównania stopnia, w jakim inne anteny, niezalenie od typu, mog emitowa promieniowanie w jednym kierunku.

Prawie anteny izotropowe moe by wykonana przy uyciu wielu maych elementów, niezalenie od rodzaju, kada antena znacznie mniejsza ni dugo fali (powiedzmy  1/16 fala ) bdzie w przyblieniu izotropowa. Im mniejsza antena, tym bardziej bdzie izotropowa. Anteny prawie izotropowe s uywane jako anteny referencyjne do testowania innych anten i pomiarów natenia pola oraz jako anteny zapasowe na satelitach, które pracuj bez orientacji satelity na stacj komunikacyjn.

Anteny izotropowej nie naley myli z anten dookóln ; an izotropowe promieniuje anteny równej mocy we wszystkich trzech wymiarach, natomiast dookólne promieniuje anteny równej mocy we wszystkich kierunkach poziomych, przy czym moc wypromieniowan rónicych si kt celowania, lecz maleje do zera w osi pionowej anteny.

Dipol

Dipol jest prototypowy antena, na której opiera si dua klasa anten. Podstawowa antena dipolowa skada si z dwóch przewodników (zwykle metalowych prtów lub drutów) uoonych symetrycznie, z jedn stron symetrycznej linii zasilajcej od nadajnika lub odbiornika doczonego do kadego z nich. Najpopularniejszy typ, dipol pófalowy , skada si z dwóch elementów rezonansowych o dugoci nieco mniejszej ni wier fali. Antena ta promieniuje maksymalnie w kierunkach prostopadych do osi anteny, co daje jej niewielki zysk kierunkowy wynoszcy 2,15 dBi. Chocia dipole pófalowe s uywane samodzielnie jako anteny dookólne, s równie elementem skadowym wielu innych, bardziej skomplikowanych anten kierunkowych.

 • Koowrót Dwie anteny dipolowe zamontowane pod ktem prostym, zasilane z rónic fazow 90°. Ta antena jest niezwyka, poniewa promieniuje we wszystkich kierunkach (bez zer we wzorcu promieniowania), z polaryzacj poziom w kierunkach wspópaszczyznowych z elementami, polaryzacj koow normaln do tej paszczyzny i polaryzacj eliptyczn w innych kierunkach. Suy do odbierania sygnaów z satelitów, poniewa polaryzacja koowa jest transmitowana przez wiele satelitów.
 • Odbynik narony antena kierunkowa o rednim zysku okoo 8 dBi, czsto uywana na czstotliwociach UHF. Skada si z dipola zamontowanego przed dwoma metalowymi ekranami odblaskowymi poczonymi pod ktem, zwykle 90°. Uywana jako dachowa antena telewizyjna UHF oraz do czy danych punkt-punkt.
 • Patch ( microstrip ) Rodzaj anteny z elementami skadajcymi si z blach montowanych nad paszczyzn uziemienia. Podobny do dipola o wzmocnieniu 69 dBi. Zintegrowany z powierzchniami, takimi jak nadwozia samolotów. Ich atwa produkcja przy uyciutechnik PCB sprawia, e stay si popularne w nowoczesnych urzdzeniach bezprzewodowych. Czsto czone w tablice.

Monopole

Monopole antena skada si z pojedynczego przewodu, takiego jak metalowy prt, zazwyczaj montowany w terenie lub w powierzchni prowadzenia sztucznego (tak zwane paszczyzny podoa ). Jedna strona linii zasilajcej z odbiornika lub nadajnika jest podczona do przewodnika, a druga strona do uziemienia lub sztucznej paszczyzny uziemienia. Fale radiowe odbite od paszczyzny uziemienia wydaj si pochodzi z anteny obrazu znajdujcej si pod ziemi, przy czym monopol i jego obraz tworz dipol, wic antena monopolowa ma charakterystyk promieniowania identyczn jak górna poowa charakterystyki podobnej anteny dipolowej . Poniewa cae promieniowanie równowanego dipola jest skoncentrowane w póprzestrzeni, antena ma dwukrotnie (wzrost o 3 dB) wzmocnienie podobnego dipola, nie biorc pod uwag strat w paszczynie uziemienia.

Najbardziej powszechn form jest wierfalowy monopol, który ma dugo jednej czwartej dugoci fali i ma wzmocnienie 5,12 dBi po zamontowaniu nad paszczyzn uziemienia. Monopole maj wszechkierunkow charakterystyk promieniowania , dziki czemu s uywane do szerokiego pokrycia obszaru i maj polaryzacj pionow . Te fale zmielone stosowane do nadawania w niskich czstotliwoci musz by spolaryzowana pionowo, tak Pionowe Monopole anteny s wykorzystywane do transmisji w pasmach MF LF i VLF. Mae monopole s uywane jako anteny bezkierunkowe w przenonych radiotelefonach w pasmach HF, VHF i UHF.

 • Whip Rodzaj anteny stosowanej w radiotelefonach przewonych i przenonych w pasmach VHF i UHF, takich jak boomboxy , skada si z elastycznego prta, czsto wykonanego z segmentów teleskopowych.
 • Rubber Ducky - Najczciej uywana antena na przenonych radiotelefonów i telefonów bezprzewodowych ze wzgldu na swoj zwarto, skada si z elektrycznie krótkim drucianej spirali . Spirala dodaje indukcyjno, aby zlikwidowa reaktancj pojemnociow krótkiego promiennika, powodujc jego rezonans. Bardzo niski zysk.
 • Paszczyzna uziemienia antena biczowa z kilkoma prtami wystajcymi poziomo z podstawy bicza przymocowana do naziemnej strony linii zasilajcej. Poniewa bicze s montowane nad ziemi, poziome prty tworz sztuczn paszczyzn uziemienia pod anten, aby zwikszy jej wzmocnienie. Stosowane jako anteny stacji bazowych dla naziemnych mobilnych systemów radiowych, takich jak policja, pogotowie ratunkowe i dyspozytorzy taksówek.
 • Grzejnik masztowy Wiea radiowa, w której sama konstrukcja wiey suy jako antena. Powszechna forma anteny nadawczej dla stacji radiowych AM i innychnadajników MF i LF . U jej podstawy wiea jest zwykle, ale niekoniecznie, montowana na ceramicznym izolatorze, aby odizolowa j od podoa.
 • Antena jednobiegunowa skadana jest to zmodyfikowana antena masztowa, zwykle uziemiona u podstawy, wzmocniona jednym lub kilkoma równolegymi przewodami zwanych przewodami osonowymi, które s przymocowane do masztu w poowie wysokoci anteny. Linki poszycia mona przymocowa na dowolnej wysokoci midzy czci górn a szczytem masztu. Jeden lub wicej przewodów osony jest zasilanych sygnaem, podobnie jak w przypadku dopasowania gamma. Liczba i wzgldna grubo drutów masztu i osony dostosowujewielko impedancji w punkcie zasilania. Ponadto doprowadzone przewody i maszt tworz pionowo ustawion ptl, która indukcyjnie aduje anten, z indukcyjnoci kontrolowan przez wysoko punktu mocowania.
 • T i odwrócone L skadaj si z dugiego poziomego przewodu zawieszonego midzy dwiema wieami z izolatorami, z pionowym przewodem zwisajcym z niego, podczonym do linii zasilajcej odbiornik lub nadajnik. Uywany napasmach LF i VLF . Jako grzejnik suy drut pionowy. Poniewa przy tych czstotliwociach przewód pionowy jest elektrycznie krótki , znacznie krótszy ni wier dugoci fali, przewód(y) poziomy suy jako pojemnociowy czapka zwikszajca prd w pionowym promienniku, zwikszajc wzmocnienie. Bardzo wskie pasmo, wymaga cewki adujcej, aby dostroi pozosta reaktancj pojemnociow. Wymaga uziemienia o niskiej rezystancji.
 • Odwrócona F czy w sobie zalety zwartej anteny odwróconej L oraz dobre dopasowanie anteny jednobiegunowej . Antena jest uziemiona u podstawy i zasilana w jakim punkcie porednim. Pozycja punktu zasilania okrela impedancj anteny. W ten sposób dopasowanie mona osign bez potrzeby tworzenia oddzielnej sieci dopasowywania .
 • Parasol Bardzo dua antena nadawcza przewodowa o wyjtkowo wskim pamie, uywana wpasmach VLF ; w stosunku do jeszcze wikszych dugoci fal, do których jest uywana, paradoksalnie jest to antena ultrakrótka. Skada si z centralnej wiey promieniujcej z wieloma przewodami przymocowanymi u góry, wystajcymi promieniowo z masztu i izolowanymi na kocach, przypominajcym metalow ram parasola. Podobnie jak inne ultrakrótkie anteny, ma niezwykle wysok reaktancj pojemnociow i minimaln odporno na promieniowanie , co wymaga duej cewki obciajcej i systemu przeciwwagi o niskiej rezystancji. Uywany do komunikacji wojskowych okrtów podwodnych dalekiego zasigu.

Szyk

Anteny macierzowe skadaj si z wielu prostych anten pracujcych razem jako pojedyncza antena zoona. Macierze burtowe skadaj si z wielu identycznych elementów napdzanych , zwykle dipoli, zasilanych w fazie, promieniujcych wizk prostopad do paszczyzny anteny. Tablice kocowego zaponu s zasilane poza faz, z rónic fazow odpowiadajc odlegoci midzy nimi; promieniuj w paszczynie anteny. Matryce pasoytnicze skadaj si z wielu anten, zwykle dipolowych, z jednym elementem napdzanym i pozostaymi elementami pasoytniczymi , które emituj wizk wzdu linii anten.

 • YagiUda Jedna z najpopularniejszych anten kierunkowych na czstotliwociach HF, VHF i UHF. Skada si z wielu pófalowych elementów dipolowych w linii, z jednym elementem napdzanym i wieloma elementami pasoytniczymi, które su do stworzeniaantenyjednokierunkowej lub wizkowej . Zwykle maj one wzmocnienie od 10 do 20 dBi w zalenoci od liczby uytych elementów i s bardzo wskopasmowe (o uytecznej szerokoci pasma wynoszcej zaledwie kilka procent), chocia istniej projekty pochodne, które agodz to ograniczenie. Uywany do anten telewizyjnych na dachu, czy komunikacyjnych typu punkt-punkt ikomunikacji krótkofalowej na due odlegoci zwykorzystaniem odbicia fali Skywave (przeskoku) od jonosfery.
 • Ukad dipolów logarytmicznych czsto mylony z Yagi-Uda, skada si z wielu elementów dipolowych wzdu wysignika o stopniowo zwikszajcych si dugociach, wszystkie poczone z lini transmisyjn ze zmienn polaryzacj. Jest to antena kierunkowa o szerokim pamie. To sprawia, e idealnie nadaje si do zastosowania jako antena telewizyjna na dachu, chocia jej zysk jest znacznie mniejszy ni w przypadku Yagi o porównywalnej wielkoci.
 • Matryca odblaskowa wiele dipoli w dwuwymiarowej matrycy zamontowanej przed paskim ekranem odbijajcym. Stosowany do anten nadawczych i odbiorczych radarowych i telewizyjnych UHF.
 • Ukad fazowy antena o duym wzmocnieniu, wykorzystywana w czstotliwociach UHF i mikrofalowych, sterowana elektronicznie. Skada si z wielu dipoli w dwuwymiarowym ukadzie, z których kady jest zasilany przez elektroniczny przesuwnik fazowy , przy czym przesuwniki fazowe s sterowane przez komputerowy system sterowania. Wizka moe by natychmiast skierowana w dowolnym kierunku pod szerokim ktem przed anten. Uywany w wojskowychsystemach radarowych i zaguszajcych .
 • Szyna kurtynowa dua kierunkowa antena nadawcza przewodowa uywana na HF przezstacje nadawcze na falach krótkich Skada si z pionowego prostoktnego ukadu dipoli drutowych zawieszonych przed paskim ekranem reflektora, skadajcym si z pionowej kurtyny z równolegych drutów, wspartych midzy dwiema metalowymi wieami. Emituje poziom wizk fal radiowych w niebo nad horyzontem, która jest odbijana przez jonosfer ku Ziemi poza horyzont.
 • Pó-kwadratu anteny - Para ziemi wydzielono wierfalowe monopoli pionowych, których wierzchoki s poczone za pomoc linii o pó dugoci fali. Piony s grzejnikami i dziaaj jak dwuelementowa tablica, podobnie jak kurtyna bobtail. Konstrukcja ma ksztat greckiej litery (nie myli z anten Half-Loop opisan poniej). Przewód czcy od góry do góry suy jako fazowa linia zasilajca lub dodatkowe zasilanie, które umieszcza punkt maksymalnego prdu na szczycie kadego monopolu. aden element monopolowy nie ma poczenia przewodowego z ziemi pod nim. Monopole z górnym zasilaniem wytwarzaj silny sygna nisko nad horyzontem, w przeciwiestwie do zwykych monopoli z zasilaniem dolnym. Punkt zasilania dla poczonego systemu moe by umieszczony w dowolnej z kilku lokalizacji.
 • Batwing lub superturnstile Specjalistyczna antena stosowana w przekazach telewizyjnych skadajca si z prostopadych par dipoli z radiatorami przypominajcymi skrzyda nietoperza. Wiele anten batwing jest ustawionych pionowo na maszcie, aby stworzy anteny telewizyjne VHF. Dookólna charakterystyka promieniowania z duym wzmocnieniem w kierunkach poziomych. Ksztat batwinga zapewnia im szerokie pasmo.
 • Microstrip ukad anten krosowych na podou zasilanym przez mikropaskowe linie zasilajce. Antena mikrofalowa, która moe osign due zyski w niewielkiej przestrzeni. atwo wykonania za pomoctechnik PCB sprawia, e stay si popularne w nowoczesnych urzdzeniach bezprzewodowych. Szeroko wizki i polaryzacj mona aktywnie rekonfigurowa.

Ptla

Antena ferrytowa na ptl z radia AM o dugoci okoo 10 cm. Antena jest indukcyjna i w poczeniu ze zmiennym kondensatorem tworzy obwód strojony na stopniu wejciowym odbiornika.
Antena ptlowa do nadawania na wysokich czstotliwociach o rednicy 2m
Oddzielna antena ptlowa dla radia AM
Dwuelementowa poczwórna antena uywana przez amatorsk stacj radiow

Anteny ptlowe skadaj si z ptli (lub cewki ) drutu. Anteny ptlowe oddziauj bezporednio z polem magnetycznym fali radiowej, a nie z jej polem elektrycznym , co czyni je wzgldnie niewraliwymi na szum elektryczny w obrbie okoo jednej czwartej dugoci fali anteny. Zasadniczo istniej dwie szerokie kategorie anten ptlowych: due ptle (lub ptle penofalowe ) i mae ptle . Tylko jedna konstrukcja, antena halo, zwykle nazywana ptl, nie pasuje ani do kategorii duych, ani do maych ptli.

Due ptle

Ptle penofalowe maj najwysz odporno na promieniowanie, a co za tym idzie najwysz sprawno wszystkich anten: ich oporno na promieniowanie wynosi kilkaset omów , podczas gdy dipole i monopole to dziesitki omów, a mae ptle to kilka omów, a nawet uamki Om.

 • Due ptle to anteny ptlowe o obwodzie o penej dugoci fali, dwóch dugociach fali lub dowolnej cakowitej wielokrotnoci dugoci fali. S one naturalnie rezonansowe i dziaaj nieco podobnie do dipola penofalowego lub wielofalowego. Gdy konieczne jest odrónienie ich od maych ptli, nazywane s ptlami penofalowymi.
 • Quad Chocia quad moe odnosi si do pojedynczej ptli w ksztacie czworoboku, termin ten zwykle odnosi si do dwóch lub wicej ptli uoonych obok siebie; Quady na pierwszy rzut oka przypominajram do latawca . Tylko jedna z ptli w quadzie jest podczona do linii zasilajcej, a ptla ta dziaa jako sterownik anteny i jest gównym promiennikiem sygnau. Pozostae ptle to elementy pasoytnicze, które dziaaj jak reflektory lub dyrektorzy, skupiajc wypromieniowane fale w wszym, pojedynczym kierunku, a tym samym zwikszajc wzmocnienie. Anteny poczwórne s ptlowymi analogami anten Yagi-Uda i s podobnie uywane jako anteny kierunkowe napasmach HF do komunikacji krótkofalowej. Czasami s preferowane dla duszych fal, poniewa (jeli s kwadratowe) s o poow tak szerokie, jak Yagi zbudowane z dipoli.
 • Half-loop to górna poowa anteny ptlowej o penej dugoci fali montowana na ziemi. Pena ptla jest przecinana w dwóch przeciwlegych punktach wzdu jej obwodu, a dolna poowa jest pomijana; górna poowa osadzona na ziemi w miejscach cicia, wystajca z ziemi jak rczka od tornistra. Ma ksztat greckiej litery lub odwróconej duej litery U i jest analogiem anteny ptlowej do anteny naziemnej. Podobnie jak w przypadku pionowego monopolu, brakujca dolna poowa anteny zostaje zastpiona obrazem paszczyzny podoa. Jeli ma ksztat poowy kwadratu, póptla moe dziaa albo jako antena ptlowa, albo, na swojej pierwszej harmonicznej, jako antena dipolowa, której koce zostay wygite i uziemione, w zalenoci od ksztatu i pooenia zasilania. punkt.

Pomidzy

 • Anteny halo ptle, które maj dokadnie poow dugoci fali na obwodzie z ma przerw wycit w ptli nazywane s antenami halo i s porednie w formie i funkcji midzy maymi i duymi ptlami. S one czsto opisywane jako dipol o poowie dugoci fali, który zosta zoony w okrg, a nie jako prawdziwa antena ptlowa.

Mae ptle

Wielk wad kadej maej anteny, w tym maych ptli, jest bardzo maa rezystancja promieniowania zazwyczaj znacznie mniejsza ni rezystancja strat , co sprawia, e mae ptle s bardzo nieefektywne dla transmisji. Jednak mae ptle s bardzo skutecznymi antenami odbiorczymi, szczególnie przy niskich czstotliwociach, gdzie wszystkie moliwe anteny s mae w porównaniu do dugoci fali.

 • Mae ptle Jeli obwód ptli jest mniejszy ni poowa dugoci fali, ptla musi zosta w jaki sposób zmodyfikowana, aby bya rezonansowa, jeli rezonans jest konieczny. Mae ptle nazywane s ptlami magnetycznymi , a jeli zostan zmodyfikowane pod ktem rezonansu, s równie nazywane ptlami dostrojonymi. Ich kierunkowo i wydajno promieniowania drastycznie róni si od ptli penofalowych. Mae ptle s szeroko stosowane jako kompaktowy namiarowych anten.
 • Ferryt (ptla) Anteny ptli s dookólne wokó swoich osi i s najlepszymi przykadami maych anten ptli. S magnetycznym odpowiednikiem krótkiej anteny dipolowej. S one uywane jako antena odbiorcza w wikszoci odbiorników radiowych AM dziaajcych w pamie fal rednich (i niszych czstotliwociach). Drut jest nawinity wokó rdzenia ferrytowego, co znacznie zwiksza indukcyjno cewkii jej efektywny obszar przechwytywania sygnau. Charakterystyka promieniowania jest maksymalna w kierunkach prostopadych do prta ferrytowego. Zerowy kierunek anten z rdzeniem ferrytowym jest dwukierunkowy i znacznie ostrzejszy ni maksymalna kierunkowo. To czsto sprawia, e kierunek null jest bardziej przydatny do lokalizowania róda sygnau ni kierunek najsilniejszego sygnau. Kierunek zerowy maych ptli moe by równie wykorzystany do odrzucenia niepodanych sygnaów ze stacji zakócajcej lub róda szumu.

Stokowy

 • Antena dwustokowa jest anten podobn do dipola, skadajc si z dwóch stoków, ustawionych wzdu tej samej osi i zorientowanych czubek do czubka.

Otwór

Anteny aperturowe s gównym typem anten kierunkowych stosowanych na czstotliwociach mikrofalowych i wyszych. Skadaj si z maej anteny dipolowej lub anteny ptlowej wewntrz trójwymiarowej struktury prowadzcej, duej w porównaniu do dugoci fali, z apertur do emitowania fal radiowych. Poniewa sama struktura anteny jest nierezonansowa, mona ich uywa w szerokim zakresie czstotliwoci poprzez wymian lub dostrojenie anteny zasilajcej.

Wdrujca fala

W przeciwiestwie do powyszych anten, anteny o fali biecej nie s rezonansowe, wic maj z natury szerokie pasmo. S to zazwyczaj anteny drutowe o wielu dugociach fal, przez które fale napicia i prdu przemieszczaj si w jednym kierunku, zamiast odbija si w przód iw ty, tworzc fale stojce, jak w antenach rezonansowych. Posiadaj polaryzacj liniow (za wyjtkiem anteny rubowej). Anteny jednokierunkowe z fal biegnc s zakoczone rezystorem na jednym kocu równym rezystancji charakterystycznej anteny , aby pochania fale z jednego kierunku. To czyni je nieefektywnymi jako anteny nadawcze.

 • Napoje Najprostsza jednokierunkowa antena na fale biegnce. Skada si z prostego przewodu o dugoci od jednej do kilku dugoci fali, zawieszonego nad ziemi, podczonego z jednej strony do odbiornika i zakoczonego rezystorem o impedancji charakterystycznej 400800  z drugiej strony. Jego wzór promieniowania ma gówny pat pod pytkim ktem na niebie poza zakoczonym kocem. Suy do odbioru fal nieba odbitych od jonosfery wkomunikacji krótkofalowej na due odlegoci.
 • Rombowy Skada si z czterech równych odcinków drutu w ksztacie rombu . Jest zasilany przez zbalansowan lini zasilajc w jednym z ostrych naroników, a dwie strony s poczone z rezystorem równym rezystancji charakterystycznej anteny z drugiej strony. Ma gówny pat w kierunku poziomym od zakoczonego koca rombu. Uywany dokomunikacji w falach nieba na pasmach krótkofalowych.
 • Fala nieszczelna Anteny mikrofalowe skadajce si z falowodu lub kabla koncentrycznego z wycitym w nim gniazdem lub otworami, aby promieniowa w sposób cigy wzdu swojej dugoci.
 • Spiralny (tryb osiowy) skada si z drutu w ksztacie spirali zamontowanego nad ekranem odbijajcym. Emitujefale spolaryzowane koowo w wizce na kocu, z typowym wzmocnieniem 15 dBi. Jest uywany na czstotliwociach VHF i UHF, gdzie moliwe s rozmiary anten. Czsto uywany do komunikacji satelitarnej, która wykorzystuje polaryzacj koow, poniewa jest niewraliwa na wzgldny obrót na osi wizki. Gdy antena spiralna ma okoo 10 zwojów lub wicej, kady zwój na pen dugo fali, jest to rodzaj anteny o fali biecej. Jeli ma tylko kilka zwojów (lub tylko jeden), a czny obwód zwojów wynosi jedn lub kilka dugoci fali, to jest to jaka odmiana duej anteny ptlowej.

Inne typy anten

Typowa losowa antena przewodowa do odbioru fal krótkich , rozpita midzy dwoma budynkami.
 • Antena z losowym drutem opisuje typow anten uywan do odbioruradia krótkofalowego , skadajc si z losowego odcinka drutu nacignitego na zewntrz midzy wspornikami lub wewntrz, biegncego nieregularnym zygzakiem wzdu cian lub midzy wspornikami, podczonego do odbiornika na jednym kocu. Ksztat zaley od dostpnej przestrzeni i podpór. Antena z losowym przewodem zazwyczaj ma zoone charakterystyki promieniowania z kilkoma listkami ustawionymi pod ktem do przewodu, w rónych kierunkach dla kadego zagicia anteny. Anteny z losowym drutem s zazwyczaj klasyfikowane jako zoone anteny jednobiegunowe, jeli ich dugo wynosi wier fali lub mniej, oraz dipole z zasilaniem kocowym,jeli maj pó fali lub wicej, do jednej lub dwóch dugoci fali lub mniej. Kiedy s uoone z co najmniej jedn fad zorientowan w linii prostej, o dugoci od jednej do kilku dugoci fali, dziaaj podobnie do anten o fali biecej .

Uwagi

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Joanna Przybylski

Ten wpis na Rodzaje anten pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Bernard Mazurek

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Rodzaje anten.

Gabriela Bukowski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Rodzaje anten, jest to bardzo dobra opcja.