Rónorodno antenWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Rónorodno anten, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Rónorodno anten, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Rónorodno anten, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Rónorodno anten, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Rónorodno anten, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Rónorodno anten. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Dywersyfikacja anteny , znana równie jako dywersyfikacja przestrzenna lub dywersyfikacja przestrzenna , to jeden z kilku schematów dywersyfikacji bezprzewodowej , który wykorzystuje dwie lub wicej anten w celu poprawy jakoci i niezawodnoci cza bezprzewodowego. Czsto, zwaszcza w rodowiskach miejskich i wewntrznych, nie ma wyranej linii widzenia (LOS) midzy nadajnikiem a odbiornikiem. Zamiast tego sygna jest odbijany wieloma ciekami, zanim zostanie ostatecznie odebrany. Kade z tych odbi moe wprowadza przesunicia fazowe, opónienia czasowe, tumienia i znieksztacenia, które mog destrukcyjnie zakóca si nawzajem w aperturze anteny odbiorczej.

Rónorodno anten jest szczególnie skuteczna w agodzeniu tych wielodronych sytuacji. Dzieje si tak, poniewa wiele anten oferuje odbiornikowi kilka obserwacji tego samego sygnau. Kada antena bdzie dowiadcza innego rodowiska zakóce. Tak wic, jeli jedna antena dowiadcza gbokiego zaniku , prawdopodobnie inna ma wystarczajcy sygna. cznie taki system moe zapewni solidne cze. Chocia jest to widoczne przede wszystkim w systemach odbiorczych ( odbiór rónorodnoci ), analog okaza si równie cenny dla systemów nadawczych ( dywersyfikacja transmisji ).

Z natury rzeczy schemat dywersyfikacji anteny wymaga dodatkowego sprztu i integracji w porównaniu z pojedynczym systemem antenowym, ale ze wzgldu na wspólno cieek sygnaowych mona wspódzieli znaczn ilo obwodów. Równie w przypadku wielu sygnaów istnieje wiksze zapotrzebowanie na przetwarzanie na odbiornik, co moe prowadzi do zaostrzenia wymaga projektowych. Zazwyczaj jednak niezawodno sygnau jest najwaniejsza, a uycie wielu anten jest skutecznym sposobem na zmniejszenie liczby przerw i utraconych pocze.

Techniki antenowe

Rónorodno anten mona zrealizowa na kilka sposobów. W zalenoci od otoczenia i oczekiwanych zakóce projektanci mog zastosowa jedn lub wicej z tych metod w celu poprawy jakoci sygnau. W rzeczywistoci w celu dalszego zwikszenia niezawodnoci czsto stosuje si wiele metod.

 • Rónorodno przestrzenna wykorzystuje wiele anten, zwykle o tych samych waciwociach, które s fizycznie oddzielone od siebie. W zalenoci od oczekiwanego padania przychodzcego sygnau, czasami wystarcza przestrze rzdu dugoci fali. Innym razem potrzebne s znacznie wiksze odlegoci. Na przykad Cellularyzacja lub sektoryzacja to schemat przestrzennego zrónicowania, w którym anteny lub stacje bazowe mog by oddalone od siebie o wiele kilometrów. Jest to szczególnie korzystne dla brany komunikacji mobilnej , poniewa umoliwia wielu uytkownikom wspódzielenie ograniczonego spektrum komunikacji i unikanie zakóce wspókanaowych.
 • Rónorodno wzorców skada si z dwóch lub wicej umieszczonych w jednym miejscu anten o rónych charakterystykach promieniowania . Ten rodzaj dywersyfikacji wykorzystuje anteny kierunkowe , które zazwyczaj s fizycznie oddzielone pewn (czsto niewielk) odlegoci. cznie s one w stanie rozróni du cz przestrzeni ktowej i mog zapewni wiksze wzmocnienie w porównaniu z pojedynczym promiennikiem dookólnym.
 • Zrónicowanie polaryzacji czy pary anten o polaryzacjach ortogonalnych (tj. pozioma/pionowa, ± skos 45°, lewostronna/prawa polaryzacja koowa itp.). Sygnay odbite mog ulega zmianom polaryzacji w zalenoci od orodka, przez który przechodz. Rónica polaryzacji wynoszca 90° spowoduje wspóczynnik tumienia do 34 dB siy sygnau. czc dwie komplementarne polaryzacje, ten schemat moe uodporni system na niedopasowania polaryzacji, które w przeciwnym razie spowodowayby zanik sygnau. Dodatkowo, taka rónorodno okazaa si cenna w stacjach bazowych radiowych i komunikacji ruchomej, poniewa jest mniej podatna na prawie losowe orientacje anten nadawczych.
 • Transmit / Receive Diversity wykorzystuje dwa oddzielne, umieszczone w tym anten do nadawania i odbierania funkcje. Taka konfiguracja eliminuje potrzeb stosowania dupleksera i moe chroni wraliwe komponenty odbiornika przed wysok moc wykorzystywan w transmisji.
 • Matryce adaptacyjne mog by pojedyncz anten z elementami aktywnymi lub ukadem podobnych anten z moliwoci zmiany ich poczonej charakterystyki promieniowania w miar utrzymywania si rónych warunków. Aktywne elektronicznie skanowane macierze ( AESA ) manipuluj przesuwnikami fazowymi i tumikami z przodu kadego miejsca promieniowania, aby zapewni niemal natychmiastow zdolno skanowania, a take kontrol wzorca i polaryzacji. Jest to szczególnie korzystne w zastosowaniach radarowych, poniewa daje pojedynczej antenie moliwo przeczania pomidzy kilkoma rónymi trybami, takimi jak wyszukiwanie, ledzenie, mapowanie i rodki zaradcze.

Techniki przetwarzania

Wszystkie powysze techniki wymagaj pewnego rodzaju przetwarzania kocowego w celu odzyskania podanej wiadomoci. Wród tych technik s:

 • Przeczanie: W odbiorniku przeczajcym sygna z tylko jednej anteny jest podawany do odbiornika tak dugo, jak jako tego sygnau pozostaje powyej okrelonego progu. Jeli i kiedy sygna ulegnie pogorszeniu, inna antena zostanie wczona. Przeczanie jest najatwiejszym i najmniej zuywajcym energi sporód technik przetwarzania dywersyfikacji anteny, ale okresy zaniku i desynchronizacji mog wystpi, gdy jako jednej anteny pogorszy si i ustanowione zostanie inne cze antenowe.
 • Selekcja : Podobnie jak w przypadku przeczania, przetwarzanie selekcji przedstawia odbiornikowi w danym momencie tylko sygna z jednej anteny. Wybrana antena jest jednak oparta na najlepszym stosunku sygnau do szumu (SNR) sporód odbieranych sygnaów. Wymaga to przeprowadzenia wstpnego pomiaru i nawizania pocze przez wszystkie anteny (przynajmniej podczas pomiaru SNR), co prowadzi do wikszego zapotrzebowania na moc. Waciwy proces selekcji moe odbywa si pomidzy odebranymi pakietami informacji. Gwarantuje to, e jedno poczenie antenowe jest utrzymane w jak najwikszym stopniu. Przeczanie moe wtedy odbywa si na zasadzie pakiet po pakiecie, jeli to konieczne.
 • czenie: Podczas czenia wszystkie anteny przez cay czas utrzymuj ustanowione poczenia. Sygnay s nastpnie czone i prezentowane odbiornikowi. W zalenoci od zaawansowania systemu, sygnay mog by dodawane bezporednio (czenie o równym wzmocnieniu) lub waone i dodawane koherentnie ( czenie o maksymalnym wspóczynniku ). Taki system zapewnia najwiksz odporno na blaknicie, ale poniewa wszystkie cieki odbiorcze musz pozosta pod napiciem, zuywa równie najwicej energii.
 • Dynamiczne sterowanie: Dynamicznie sterowane odbiorniki s w stanie wybiera sporód powyszych schematów przetwarzania, gdy tylko zaistnieje sytuacja. Chocia s znacznie bardziej zoone, optymalizuj kompromis midzy moc a wydajnoci. Przejcia midzy trybami i/lub poczeniami antenowymi s sygnalizowane zmian postrzeganej jakoci cza. W sytuacjach niskiego zaniku odbiornik nie moe wykorzystywa zrónicowania i wykorzystywa sygna prezentowany przez pojedyncz anten. W miar pogarszania si warunków, odbiornik moe wówczas przyj bardziej niezawodne, ale energochonne tryby opisane powyej.

Aplikacje

Dobrze znane praktyczne zastosowanie odbioru rónorodnoci to mikrofony bezprzewodowe oraz podobne urzdzenia elektroniczne , takie jak bezprzewodowe systemy gitarowe . Mikrofon bezprzewodowy z odbiornikiem innym ni Diversity (odbiornik posiadajcy tylko jedn anten) jest podatny na przypadkowe zaniki, zaniki, szumy lub inne zakócenia , zwaszcza jeli nadajnik (mikrofon bezprzewodowy) jest w ruchu. Mikrofon bezprzewodowy lub system dwikowy wykorzystujcy odbiór zrónicowania przeczy si na drug anten w cigu mikrosekund, jeli na jednej antenie wystpi zakócenia, zapewniajc sygna lepszej jakoci z mniejsz liczb zaników i szumów. W idealnym przypadku w odbieranym sygnale nie wystpi adne zaniki ani szumy.

Innym powszechnym zastosowaniem jest sprzt sieciowy Wi-Fi i telefony bezprzewodowe w celu skompensowania zakóce wielociekowych . Stacja bazowa przeczy odbiór na jedn z dwóch anten, w zalenoci od tego, która aktualnie odbiera silniejszy sygna. Aby uzyska najlepsze wyniki, anteny s zwykle umieszczane w odlegoci jednej dugoci fali. W przypadku pasm mikrofalowych , w których dugoci fal s mniejsze ni 100 cm, czsto mona to zrobi za pomoc dwóch anten podczonych do tego samego sprztu. W przypadku niszych czstotliwoci i duszych fal anteny musz by oddalone od siebie o kilka metrów, co sprawia, e jest to znacznie mniej rozsdne.

Wiee telefonii komórkowej równie czsto korzystaj z rónorodnoci kada ciana (sektor) wiey czsto bdzie miaa dwie anteny; jedna nadaje i odbiera, podczas gdy druga jest anten tylko odbiorcz. Do odbioru dywersyfikacji wykorzystywane s dwa odbiorniki.

Zastosowanie wielu anten zarówno podczas nadawania, jak i odbioru skutkuje systemem z wieloma wejciami i wieloma wyjciami (MIMO). Wykorzystanie technik dywersyfikacji na obu kocach cza okrelane jest mianem kodowania przestrzenno-czasowego .

Rónorodno anten dla MIMO

Diversity Coding to techniki kodowania przestrzennego dla systemu MIMO w kanaach bezprzewodowych. Kanay bezprzewodowe powanie cierpi z powodu zjawiska zanikania, co powoduje zawodno w dekodowaniu danych. Zasadniczo kodowanie dywersyfikacyjne wysya wiele kopii przez wiele anten nadawczych, aby poprawi niezawodno odbioru danych. Jeli jeden z nich nie odbierze, pozostae s wykorzystywane do dekodowania danych. MIMO osiga zrónicowanie przestrzenne i multipleksowanie przestrzenne.

Zobacz te

Bibliografia

 • J. Moon i Y. Kim. Zrónicowanie anten wzmacnia bezprzewodowe sieci LAN. Projektowanie systemów komunikacyjnych, strony 15-22, stycze 2003
 • SM Lindenmeier, LM Reiter, DE Barie i JF Hopf. Rónorodno anten w celu poprawy BER w mobilnej cyfrowej cznoci radiowej, szczególnie na obszarach o gstym zalesieniu. Midzynarodowa Konferencja ITG na temat anten, ISBN  978-3-00-021643-5 , strony 45-48. 30 marca 2007 r.
 • Adaptive Arrays and Diversity Antenna Configurations for Handheld Wireless Communication Terminals Carl Dietrich, Jr. 15 lutego 2000 r.
 • Samouczek dotyczcy anten adaptacyjnych: wydajno spektralna i przetwarzanie przestrzenne autorstwa Marca Goldburga. Biuro Inynierii i Technologii FCC. 7 wrzenia 2001.
 • Oparte na MATLAB podejcie obiektowe do symulacji wielociekowego zanikania kanaów Biaa ksiga autorstwa CD Iskander. Luty 2008.

Opiniones de nuestros usuarios

Angelika Jaworski

Ładny artykuł z _zmienna.

Kaja Olszewski

Ten artykuł o zmiennej Rónorodno anten przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Lukasz Stachowiak

Podane informacje o zmiennej Rónorodno anten są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Maciej Piekarski

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Rónorodno anten pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Rónorodno anten tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.