Wydajno antenyWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Wydajno anteny, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Wydajno anteny, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Wydajno anteny, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Wydajno anteny, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Wydajno anteny, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Wydajno anteny. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

W antenowego teoretycznie antena sprawno jest najczciej uywany do redniej sprawnoci promieniowania . W kontekcie anten czsto mówi si po prostu o wydajnoci. Jest to miara sprawnoci elektrycznej, z jak antena radiowa przeksztaca moc o czstotliwoci radiowej przyjmowan na jej zaciskach na moc wypromieniowan. Podobnie w antenie odbiorczej opisuje cz mocy fali radiowej przechwyconej przez anten, która jest faktycznie dostarczana jako sygna elektryczny. Nie naley jej myli z wydajnoci apertury, która dotyczy anten aperturowych, takich jak reflektor paraboliczny .

Definicja

Efektywno promieniowania jest zdefiniowana przez IEEE Std 145-1993 Standardowe definicje poj dotyczcych anten jako Stosunek cakowitej mocy wypromieniowanej przez anten do mocy netto przyjmowanej przez anten z podczonego nadajnika. Czasami jest wyraany w procentach (mniej ni 100) i zaley od czstotliwoci. Mona go równie opisa w decybelach .

W przypadku anten drutowych, które maj okrelon rezystancj promieniowania, wydajno promieniowania jest stosunkiem rezystancji promieniowania do cakowitej rezystancji anteny, w tym straty uziemienia (patrz poniej) i rezystancji przewodu. W praktycznych przypadkach straty rezystancyjne w dowolnej sieci strojenia i/lub dopasowywania s czsto uwzgldniane, chocia straty w sieci nie s cile wasnoci anteny.

W przypadku innych typów anten wydajno promieniowania jest trudniejsza do obliczenia i zwykle jest okrelana na podstawie pomiarów.

Zysk anteny jest kierunkowo pomnoona przez sprawnoci promieniowania, jak to opisano w Std 145-1993.

Strata omowa i uziemienia

Straty mocy czstotliwoci radiowej na ciepo mona podzieli na wiele rónych sposobów, w zalenoci od liczby obiektów o znacznych stratach poczonych elektrycznie z anten oraz od podanego poziomu szczegóowoci. Zazwyczaj najprostsze jest rozwaenie dwóch rodzajów strat: strata omowa i strata uziemienia .

W odrónieniu od strat uziemienia , termin strata omowa odnosi si do wytwarzajcej ciepo rezystancji przepywu prdu radiowego w przewodach anteny, ich pocze elektrycznych i prawdopodobnie strat w kablu zasilajcym anten. Ze wzgldu na efekt naskórkowoci odporno na prd o czstotliwoci radiowej jest na ogó znacznie wysza ni odporno na prd stay.

Na pionowych monopoli i innych anten umieszczonych blisko ziemi, Wyrobisko wystpuje z powodu opornoci elektrycznej napotykanych przez pola o czstotliwoci radiowej i prdów przepywajcych przez gleby w ssiedztwie anteny, jak równie rezystancyjne oporu w metalowych przedmiotów w otoczeniu anteny (takich jak maszt lub odyga) oraz rezystancj omow w paszczynie uziemienia/przeciwwagi oraz w poczeniach elektrycznych i mechanicznych. Rozwaajc anteny zamontowane kilka dugoci fali nad ziemi na nieprzewodzcym, radioprzepuszczalnym maszcie, straty w ziemi s na tyle mae w porównaniu do strat w przewodzie, e mona je zignorowa.

Sprawno przysony

Jest to odrbna koncepcja stosowana do anten aperturowych, takich jak antena paraboliczna, i jest miar zmniejszenia zysku mocy spowodowanego nierównomiernym owietleniem apertury przez anten zasilajc. W typowej sytuacji odbynik jest owietlony ze zmniejszon gstoci mocy na krawdzi w porównaniu ze rodkiem, aby zredukowa listki boczne i inne efekty. Powoduje to zmniejszenie wzmocnienia: stosunek wzmocnienia stokowego rozkadu apertury do teoretycznego wzmocnienia równomiernie owietlonej apertury jest wydajnoci apertury.

Przypisy

Bibliografia

Opiniones de nuestros usuarios

Kornelia Stankiewicz

Ten artykuł o zmiennej Wydajno anteny przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Anita Bednarski

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Wydajno anteny.

Justyna Cichocki

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Wydajno anteny.

Gregory Bednarczyk

Ten wpis na Wydajno anteny sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Martyna Pietrzyk

Świetny post o Wydajno anteny.