Zespó midzykostny przedniWszystka wiedza, jaką ludzie zgromadzili przez wieki na temat Zespó midzykostny przedni, jest teraz dostępna w Internecie, a my zebraliśmy ją i uporządkowaliśmy dla Ciebie w najbardziej przystępny sposób. Chcemy, abyś mógł szybko i sprawnie uzyskać dostęp do wszystkich informacji o Zespó midzykostny przedni, które chcesz poznać, aby Twoje doświadczenie było przyjemne i abyś czuł, że naprawdę znalazłeś informacje o Zespó midzykostny przedni, których szukałeś.

Aby osiągnąć nasze cele, dołożyliśmy starań nie tylko w celu uzyskania najbardziej aktualnych, zrozumiałych i prawdziwych informacji o Zespó midzykostny przedni, ale także upewniliśmy się, że wygląd, czytelność, szybkość ładowania i użyteczność strony są tak przyjemne, jak to tylko możliwe, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na poznaniu wszystkich dostępnych danych i informacji o Zespó midzykostny przedni, bez konieczności martwienia się o cokolwiek innego - my już zajęliśmy się tym za Ciebie. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć nasz cel i że użytkownik znalazł poszukiwane informacje o Zespó midzykostny przedni. Witamy Cię i zachęcamy do dalszego korzystania z scientiapl.com .

Zespó midzykostny przedni
Inne nazwy Zespó Kiloha-Nevina I
Specjalno Neurologia Edytuj to na Wikidanych

Zespó przedniego midzykostnego jest stanem chorobowym, w którym uszkodzenie przedniego nerwu midzykostnego (AIN), dystalnej gazi ruchowej i czuciowej nerwu porodkowego , klasycznie z powanym osabieniem ruchów kleszczowych kciuka i palca wskazujcego , moe powodowa przemijajcy ból w nadgarstku (kocowa, czuciowa ga AIN unerwia koci kanau nadgarstka ).

Obecnie uwaa si, e wikszo przypadków zespou AIN jest spowodowana przejciowym zapaleniem nerwu , chocia ucisk AIN w przedramieniu stanowi ryzyko, takie jak ucisk na przedrami spowodowany unieruchomieniem po operacji barku. Jako przyczyny zespou AIN zgaszano równie uraz nerwu porodkowego lub okolice bliszego nerwu porodkowego.

Chocia nadal istniej kontrowersje wród chirurgów koczyn górnych , zespó AIN jest obecnie w wikszoci przypadków uwaany za zapalenie nerwu (zapalenie nerwu); jest to podobne do zespou Parsonage-Turnera . Chocia dokadna etiologia jest nieznana, istniej dowody, e jest ona spowodowana odpowiedzi immunologiczn, która moe nastpowa po innych chorobach, takich jak zapalenie puc lub cika choroba wirusowa .

Badania s ograniczone i nie przeprowadzono adnych randomizowanych bada kontrolowanych dotyczcych leczenia zespou AIN. Chocia naturalna historia zespou AIN nie jest w peni zrozumiaa, badania przeprowadzone na pacjentach, którzy byli leczeni bez operacji, pokazuj, e objawy mog ustpi dopiero po roku od wystpienia. Inne badania retrospektywne wykazay , e nie ma rónicy w wynikach leczenia pacjentów chirurgicznych i niechirurgicznych. Rola chirurgii w zespole AIN pozostaje kontrowersyjna. Wskazania do rozwaenia zabiegu chirurgicznego obejmuj znan zmian zajmujc przestrze, która powoduje ucisk na nerw (masa) lub ucisk powizi oraz utrzymujce si objawy po upywie 1 roku leczenia zachowawczego.

Objawy i oznaki

Pacjenci mog odczuwa sabo zlokalizowany, przemijajcy ból w nadgarstku, tj. w miejscu, gdzie czuciowa ga AIN jest zmapowana w mózgu. Ból jest czasami odnoszony do dou okciowego, a ból okcia jest zgaszany jako gówna skarga.
Najbardziej uderzajce jest charakterystyczne powane upoledzenie ruchu cgowego kciuka i palca wskazujcego.

Objawy kliniczne

W czystym uszkodzeniu nerwu midzykostnego przedniego wystpuje osabienie minia zginacza dugiego kciuka ( Flexor pollicis longus ), minia zginacza gbokiego palca wskazujcego i rodkowego ( Flexor digitorum profundus I i II) oraz minia czworobocznego nawrotnika .

Nie ma deficytu czuciowego, poniewa nerw midzykostny przedni nie ma odgazienia skórnego do skóry, ale istnieje dua ga czuciowa nadgarstka i moe wystpi przejciowy ból nadgarstka.

Przyczyny

Najczstsz przyczyn s urazy przedramienia z uciskiem nerwu z powodu obrzku: przykady obejmuj zamania nadkykciowe , czsto zwizane z krwotokiem do mini gbokich; uraz wtórny do otwartej redukcji zamania przedramienia; lub zwichnicie okcia.

Bezporedni uraz spowodowany urazem penetrujcym, takim jak rana kuta, jest moliw przyczyn zespou.

Opaski wókniste lub wizada ukowate wizada ukowate (zakrzywione) mog uwizi zarówno nerw porodkowy, jak i przedni, w którym to przypadku pacjent moe odczuwa drtwienie rki oraz ból nadgarstka.

Bardzo podobne zespoy mog by spowodowane przez coraz zmian proksymalnych, takich jak splotu ramiennego nerwu .

Uwizienie nerwu midzykostnego przedniego lub uraz kompresyjny pozostaje trudn diagnoz kliniczn, poniewa jest to gównie problem z nerwem ruchowym, a zespó jest czsto mylony z urazem cigna palca wskazujcego i/lub kciuka.

Anatomia

Przednio midzykostnej nerw jest gazi nerwu porodkowego, z duym sensorycznej odgazieniem do koci nadgarstka, który powstaje tu poniej okcia. Przebiega dystalnie, do przodu wzdu bony midzykostnej i unerwia zginacz dugi kciuka , zginacz palca gbokiego do palca wskazujcego i rodkowego oraz pronator czworoktny i dostarcza czuciowej informacji zwrotnej z koci nadgarstka, tj. cieni nadgarstka, a nie skóry.

Diagnoza

Badania elektrofizjologiczne s istotn czci oceny zespou nerwu midzykostnego przedniego. Badania przewodnictwa nerwowego mog by prawidowe lub wykazywa latencj minia czworobocznego pronatora. Elektromiografia (EMG) jest na ogó najbardziej uyteczna i wykae nieprawidowoci w miniach zginacza dugiego kciuka, zginacza palca gbokiego I i II oraz minia czworobocznego pronatora.

Rola rezonansu magnetycznego i obrazowania ultrasonograficznego w diagnostyce zespou Kiloh-Nevina jest niejasna.

Jeli zostaniesz poproszony o zrobienie znaku OK, zamiast tego pacjenci zrobi znak trójkta. Ten test szczypania ujawnia osabienie minia zginacza dugiego kciuka i zginacza gbokiego palca I prowadzce do osabienia zgicia dystalnych paliczków kciuka i palca wskazujcego. Powoduje to upoledzenie ruchu szczypiec i pacjent bdzie mia trudnoci ze wziciem maego przedmiotu, takiego jak moneta, z paskiej powierzchni.

Test Ericsona

Test Ericsona jest manewrem klinicznym sucym do oceny siy mini FDP i FPL w zespole nerwu midzykostnego przedniego i innych uciskach proksymalnych nerwu porodkowego.

W przeciwiestwie do znaku OK, test Ericsona izoluje dziaanie FDP i FPL, eliminujc udzia efektu tenodezy i innych adaptacji, które pacjenci mog stosowa, zwykle niewiadomie, w celu zwikszenia siy szczypiec dystalnych. Brak kontroli nad kompensacyjn tenodez nadgarstka moe maskowa lece u podoa osabienie bliszego nerwu porodkowego u pacjenta, który w przeciwnym razie moe uzyska normalny znak OK.

Stojc twarz do pacjenta w pozycji przypominajcej siowanie si na rk , z okciami mocno osadzonymi na równej powierzchni i utrzymywanymi w kontakcie z klatk piersiow , badajcy jedn rk blokuje nadgarstek pacjenta w pozycji neutralnej, wokó której pacjent zagina palce. Z drugiej strony, egzaminator nastpnie próbuje odklei czubki kadego palca z osobna, przeciwstawiajc si oporowi pacjenta. Istotne jest, aby ruch koczyny górnej by ograniczony do dystalnego stawu IP oraz aby stawy MP i PIP byy w penym zgiciu, a nadgarstek by neutralny lub lekko zgity. Jeli dystalne zginacze palca wskazujcego i kciuka s sabe, pacjent nie bdzie w stanie oprze si temu ruchowi, a test Ericsona uznaje si za pozytywny dla osabienia proksymalnego nerwu porodkowego.

Test Ericsona jest czsto pozytywny dla osabienia nerwu porodkowego proksymalnego (którego zespó AIN jest tylko jednym podtypem) nawet w kontekcie normalnego obrazowania, EMG i bada przewodnictwa nerwowego, co podkrela kliniczny charakter diagnozy. Nadmierne poleganie na elektrycznych badaniach diagnostycznych niesprawiedliwie wyklucza pacjentów, którzy w innym przypadku odnieliby korzyci z chirurgicznej dekompresji.

Leczenie

Dekompresja chirurgiczna moe da doskonae wyniki, jeli obraz kliniczny i EMG sugeruj neuropati uciskow. W zapaleniu nerwu splotu ramiennego bardziej odpowiednie moe by postpowanie zachowawcze. Odnotowano spontaniczne wyzdrowienie, ale mówi si, e jest opónione i niepene.

W niektórych przypadkach moe odgrywa rol fizjoterapia , która powinna by ukierunkowana konkretnie na wzór bólu i objawy. Mona zastosowa masa tkanek mikkich, rozciganie i wiczenia bezporednio mobilizujce tkank nerwow.

Historia

Zespó zosta po raz pierwszy opisany przez Parsonage i Turner w 1948 r., a nastpnie zdefiniowany jako izolowane uszkodzenie przedniego nerwu midzykostnego przez Leslie Gordona Kiloha i Samuela Nevina w 1952 r.

Bibliografia

Linki zewntrzne

Klasyfikacja

Opiniones de nuestros usuarios

Kornelia Ciesielski

Ten artykuł o zmiennej Zespó midzykostny przedni przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Waldemar Karczewski

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Zespó midzykostny przedni.

Mariola Czerwiński

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Zespó midzykostny przedni, jest to bardzo dobra opcja.